fbpx

Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Οδική ασφάλεια και εκπαιδευμένοι ελεγκτές

Transport1Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.067, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα πιο κάτω που απορρέουν από τον περί Διαχείρισης της Ασφάλειας των Οδικών Υποδομών Νόμο [Νόμος αρ. 8 (Ι) του 2011]:


1. Την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια όσον αφορά το έργο της λεωφόρου Αγλαντζιάς όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 5 του πιο πάνω νόμου.


2. Τον αριθμό των ατόμων που έχουν πιστοποιηθεί ως ελεγκτές οδικής ασφάλειας και την εκπαίδευση την οποία έτυχαν, για να πιστοποιηθούν.


3. Τα δέκα χειρότερα σημεία και άλλες σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 7 του πιο πάνω νόμου για την κατάταξη και διαχείριση της ασφάλειας στο εν λειτουργία οδικό δίκτυο.»


ΓΧ/ΙΤ/Er-23.06.011.04.067
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής 
Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών

Απάντηση

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2020 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννη Καρούσου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.067, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση, σχετικά με τον περί Διαχείρισης της Ασφάλειας των Οδικών Υποδομών Νόμο του 2011 (Ν.8(Ι)/2011) και σας πληροφορώ τα ακόλουθα σε σχέση με τα επιμέρους ερωτήματα σας:


1. Η Κύπρος, αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο της εναρμονιστικής Νομοθεσίας ως ένα εργαλείο για βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας, είχε αποφασίσει να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της, ώστε να καλύψει το σύνολο των αυτοκινητοδρόμων της Κύπρου, πέραν από την υποχρέωση μας που αφορά το Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ).

Συνεπώς, το πεδίο εφαρμογής του Νόμου Ν.8(Ι)/2011 περιλαμβάνει το ΔΕΔ-Μ και όποιους αυτοκινητοδρόμους δεν εμπίπτουν σε αυτό. Σημειώνεται επίσης ότι η Οδηγία στην οποία βασίστηκε ο εναρμονιστικός Νόμος βρίσκεται υπό αναθεώρηση. Το πεδίο εφαρμογής της αναθεωρημένης Οδηγίας θα επεκταθεί, ώστε να καλύψει πέραν του ΔΕΔ(Μ) και τους αυτοκινητοδρόμους, τους κύριους υπεραστικούς δρόμους, καθώς και υπεραστικούς δρόμους που βελτιώνονται με Κοινοτική συγχρηματοδότηση. Στην αναθεωρημένη Οδηγία ρητά εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής οι αστικοί δρόμοι. Με βάση τα πιο πάνω, το έργο καθώς και ο εν λειτουργία δρόμος της λεωφ. Αγλαντζιάς, δεν καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής του Νόμου Ν.8(Ι)/2011.

Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχει εφαρμόσει και θα εφαρμόζει τις τυπικές διαδικασίες ελέγχου των επιπέδων οδικής ασφάλειας κατά το σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία της λεωφ. Αγλαντζιάς. Θεωρούμε ότι το αναβαθμισμένο τμήμα της λεωφ. Αγλαντζιάς προσφέρει υψηλά επίπεδα οδικής ασφάλειας και δεν έχουν παρατηρηθεί ουσιαστικά προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση, εκτελούνται επιθεωρήσεις οδικής ασφάλειας, ενώ το έργο θα ελέγχεται και στα πλαίσια των μελετών μελανών σημείων που ετοιμάζονται κάθε τρία χρόνια.

2. Όσον αφορά στους Ελέγχους Οδικής Ασφάλειας, το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχει ετοιμάσει εγχειρίδιο (Κατευθυντήριες Γραμμές) για την πρακτική εφαρμογή τους. Οι Κατευθυντήριες Γραμμές καθορίζουν τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται, το περιεχόμενο εκπαίδευσης (syllabus), τα κριτήρια επιλογής του προσωπικού στο οποίο ανατίθενται τέτοια καθήκοντα, το περιεχόμενο μιας Έκθεσης, το πεδίο εφαρμογής κτλ. Επίσης, περιλαμβάνονται κατάλογοι με ερωτήσεις προς υποβοήθηση σε πρακτικό επίπεδο του προσωπικού που διενεργεί αυτούς τους ελέγχους (checklist).

Με βάση τις εκτιμώμενες ανάγκες το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχει εκπαιδεύσει και πιστοποιήσει 10 Ελεγκτές Οδικής Ασφάλειας με βάση το προβλεπόμενο περιεχόμενο εκπαίδευσης (syllabus). Η εκπαίδευση έγινε από εξειδικευμένο Βρετανικό Οίκο μεταξύ 5-9 Δεκεμβρίου 2011.

Οι Ελεγκτές Οδικής Ασφάλειας προβλέπεται και συμμετέχουν περιοδικά σε σεμινάρια οδικής ασφάλειας, ώστε να ενημερώνονται για σχετικά αντικείμενα. Το σύνολο των 10 Ελεγκτών Οδικής Ασφαλείας παραμένουν πιστοποιημένοι και πραγματοποιούν τους αναγκαίους ελέγχους που τους έχουν ανατεθεί, σύμφωνα με τα προωθούμενα έργα. Δεδομένου ότι προκύπτουν μετακινήσεις/προαγωγές προσωπικού έχει αποφασιστεί η προώθηση επαναληπτικής εκπαίδευσης/πιστοποίησης πρόσθετου αριθμού Ελεγκτών Οδικής Ασφαλείας και έχει προκαταρτικά δεσμευτεί ποσό για την επανεκπαίδευση εντός του 2020. Έχοντας υπόψη ότι δεν κρίνεται πιεστική η ανάγκη επανεκπαίδευσης, είναι δυνατόν η εκπαίδευση να μετακινηθεί το 2021, ώστε να συνδυαστεί με τη γενικότερη εκπαίδευση στην αναθεωρημένη σχετική Οδηγία.


3. Σχετικά με τη διαδικασία Κατάταξης και Διαχείρισης της Ασφάλειας στο εν λειτουργία οδικό δίκτυο, το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχει ετοιμάσει εγχειρίδιο (Κατευθυντήριες Γραμμές) για την πρακτική εφαρμογή της διαδικασίας. Στα πλαίσια της εφαρμογής της διαδικασίας Κατάταξης και Διαχείρισης της Ασφάλειας στο εν λειτουργία οδικό δίκτυο, έχει διενεργηθεί σχετική εκτίμηση που κατέταξε το σύνολο του οδικού δικτύου που εντάσσεται στις πρόνοιες του Νόμου Ν.8(Ι)/2011 στην κατηγορία Χαμηλού-Μέσου Ρίσκου (2η καλύτερη από πέντε κατηγορίες).

Τα αποτελέσματα κρίνονται φυσιολογικά και αναμενόμενα διότι η συντριπτική πλειοψηφία του υπό εξέταση οδικού δικτύου εντάσσεται στο “αποστειρωμένο” υψηλού επιπέδου οδικής ασφάλειας δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων. Τα αποτελέσματα της πιο πάνω μελέτης επιβεβαιώνονται και από τα αντίστοιχα αποτελέσματα των Μελετών Μελανών Σημείων, που δεν έχουν καταγράψει μελανό σημείο στο οδικό δίκτυο που καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογής του Νόμου Ν.8(Ι)/2011.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διαδικασία Κατάταξης και Διαχείρισης της Ασφάλειας στο εν λειτουργία οδικό δίκτυο, έχει κριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο μη αποτελεσματική και καταργείται στα πλαίσια της αναθεωρημένης Οδηγίας.

Η αναθεωρημένη Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντικαθιστά την υπό αναφορά διαδικασία με τη διαδικασία Αξιολόγησης της Ασφάλειας στο σύνολο του οδικού δικτύου (“network-wide road safety assessments”).


ΓΧ/ΗΚ/Ap-23.06.011.04.067

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Νοεμβρίου 06, 2012

Ασήκωτο το κόστος για τα σκύβαλα στην ελεύθερη Αμμόχωστο

Εφημερίδα Φιλελεύθερος: Αμμόχωστος: Στο ιδιαίτερα υψηλό κόστος για τα νοικοκυριά στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου από τα τέλη που επιβάλλονται σχετικά με τη διαχείριση των σκυβάλων, καθώς επίσης και του αποχετευτικού, αναφέρθηκε ο βουλευτής του ΔΗΣΥ…
Ιουνίου 22, 2012

Νεολαία Οικολόγων: Οι παραλίες γίνονται σκουπιδότοποι

22 Ιουνίου 2012, 15:37 EEST SigmaLive/KYΠΕ Οι παραλίες της Κύπρου είναι ένας πολύτιμος φυσικός θησαυρός, τον οποίο είμαστε υπόχρεοι να διαφυλάσσουμε με κάθε τρόπο, αναφέρει, σε ανακοίνωση της, η Νεολαία Οικολόγων. «Τα…
Ιουνίου 22, 2012

Η Κύπρος στις υψηλότερες θέσεις στην Ευρώπη με τη μεγαλύτερη παραγωγή απορριμμάτων

Λευκωσία: Τα οικιακά απορρίμματα και η τελική τους διάθεση αποτελούν σημαντική πρόκληση και αφορούν όλους μας, αφού και η Κύπρος βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις στην Ευρώπη με τη μεγαλύτερη παραγωγή απορριμμάτων, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...