Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Εφαρμόζεται ο νέος νόμος για τις Περιβαλλοντικές μελέτες;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.743, ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου200x20000041

«Αναφορικά με τον περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμο Ν. 127(Ι)/2018, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα πιο κάτω:

1. Κατάλογο των έργων για τα οποία έχουν γίνει δημόσιες διαβουλεύσεις με βάση τη Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από την ημερομηνία ψήφισης του νόμου, το 2018, μέχρι σήμερα.
2. Κατάλογο του Μητρώου Εγγεγραμμένων Μελετητών Μελετών Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, όπως αυτός προβλέπεται στο άρθρο 35 του νόμου.
3. Κατάλογο των Μελετών Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον για Ψηλά Κτίρια, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 30(β) του Πρώτου Παραρτήματος της νομοθεσίας, έστω και αν δεν έχει ακόμη εκδοθεί γνωμοδότηση για αυτά.»

Απάντηση.

Απάντηση ημερομηνίας 19 Δεκεμβρίου 2019 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.743, ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω Ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

α. Κατάλογος έργων για τα οποία έχουν γίνει δημόσιες διαβουλεύσεις με βάση τη ΜΕΕΠ

Το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει ετοιμάσει κατευθυντήριο οδηγό για την εφαρμογή των άρθρων 26(7) και 21 (κατά περίπτωση) του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου 127(Ι)/2018, για τις δημόσιες διαβουλεύσεις και παρουσιάσεις, που πρέπει να γίνονται από το Μελετητή του έργου και να ενσωματώνονται στις Μελέτες Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) πριν την τελική οριστικοποίηση της. Ο πιο πάνω οδηγός έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος στον πιο κάτω σύνδεσμο:
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/index_gr?OpenDocument
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 26(7) “Προτού υποβάλει Μελέτη, ο κύριος του έργου υποχρεούται να προβεί σε δημόσια διαβούλευση και τουλάχιστον σε μια δημόσια παρουσίαση πριν οριστικοποιήσει το περιεχόμενό της, με στόχο να δοθεί η δυνατότητα στην ενδιαφερόμενη αρχή τοπικής διοίκησης και το κοινό να υποβάλουν σχόλια και προτάσεις για τις επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον. Νοείται ότι οι απόψεις αυτές παρατίθενται στη Μελέτη μαζί με σχολιασμό για το βαθμό στον οποίο λήφθηκαν υπόψη”.

Παράλληλα, το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ θα ετοιμάσει λεπτομερές καθοδηγητικό έγγραφο που να περιλαμβάνει τη γενική φιλοσοφία και προσέγγιση, το πλαίσιο και τις διαδικασίες μιας δημόσιας διαβούλευσης και δημόσιας παρουσίασης με αναφορά σε κατευθυντήρια έγγραφα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και UNEP, καλές πρακτικές και παραδείγματα προς μίμηση και αποφυγή. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί εργαστήρι με τη συμμετοχή των μελετητών που εκπονούν ΜΕΕΠ, στο οποίο να δοθεί η ευκαιρία στους μελετητές να δουν πρακτικά και με παραδείγματα πως εφαρμόζεται ο οδηγός.

Σημειώνεται ότι για όλα τα έργα του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου, για τα οποία απαιτείται η εκπόνηση ΜΕΕΠ, απαιτείται η διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης και δημόσιας παρουσίασης με βάση τον πιο πάνω οδηγό, ούτως ώστε να καταστεί εφικτή η αξιολόγηση του έργου από την Περιβαλλοντική Αρχή. Από την ισχύ του Νόμου, στις 31/7/2019, μέχρι σήμερα υποβλήθηκαν 81 ΜΕΕΠ με σχετικό κεφάλαιο για δημόσια διαβούλευση και δημόσια παρουσίαση. Οι ΜΕΕΠ μπορούν να αναζητηθούν στην νέα ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος που περιλαμβάνει πληροφόρηση σχετικά με έργα που έχουν κατατεθεί στην Περιβαλλοντική Αρχή με βάση τον περί της Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από ορισμένα έργα Νόμο Ν127(1)2018:
https://ela.moa.gov.cy/public/index.html#start

β. Κατάλογος του Μητρώου Εγγεγραμμένων Μελετητών ΜΕΕΠ

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, τον Ιανουάριο του 2019 υπέβαλε για νομοτεχνικό έλεγχο νομοσχέδιο στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, στα πλαίσια του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου του 2018 για τροποποίηση των άρθρων 2, 35, 36 και των Παραρτημάτων 8 και 9, που αφορούν τη δημιουργία και εφαρμογή μητρώου μελετητών για τις περιβαλλοντικές μελέτες, πρόνοια που ήταν απαίτηση και της σχετικής οδηγίας 2014/52/ΕΕ της 16ης Απριλίου 2014, για την Εκτίμηση των Επιπτώσεων Ορισμένων Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων στο Περιβάλλον.

Σκοπός της τροποποίησης της νομοθεσίας είναι όπως τεθεί σε εφαρμογή ένα πλαίσιο για το μητρώο μελετητών που να διασφαλίζει τις πρόνοιες της οδηγίας, να συμβαδίζει με τα κυπριακά δεδομένα της αγοράς ως έχουν, να είναι αποτέλεσμα ευρύτερης συναίνεσης με τους ενδιαφερομένους φορείς και να είναι εφαρμόσιμο. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις αφορούν:
• Μητρώο Συντονιστών των Μελετών Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον,
• Βελτίωση των ειδικών κριτηρίων (πτυχία, εμπειρία, εκπαίδευση κ.λπ.) και διαχωρισμός σε δύο κατηγορίες εγγραφής στο Μητρώο (Κατηγορία Α και Β),
• Ενσωμάτωση διαδικασιών που να είναι λιγότερο χρονοβόρες και περισσότερο αποτελεσματικές.

Εν αναμονή του νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία, το Τμήμα Περιβάλλοντος δεν έχει προχωρήσει ακόμη στον καταρτισμό καταλόγου Μητρώου Μελετητών ΜΕΕΠ.

γ. Κατάλογος ΜΕΕΠ για ψηλά κτίρια

Από την ισχύ του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου του 2018, στις 31/7/2018 και μέχρι το τέλος Αυγούστου του 2019, υποβλήθηκαν στο Τμήμα Περιβάλλοντος 17 ΜΕΕΠ για τα ψηλά κτίρια στην Λευκωσία (2), Λεμεσό (7), Λάρνακα (7) και Πάφο (1), οι οποίες αξιολογούνται ενώ για μερικές από αυτές εκδόθηκε Γνωμοδότηση από την Περιβαλλοντική Αρχή. Οι ΜΕΕΠ μπορούν να αναζητηθούν στην νέα ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος που περιλαμβάνει πληροφόρηση σχετικά με έργα που έχουν κατατεθεί στην Περιβαλλοντική Αρχή με βάση τον περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμο του 2018:
https://ela.moa.gov.cy/public/index.html#start

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.»

ΑΠ/ΜΜ/Ap-23.06.011.03.743

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Ιανουαρίου 12, 2021

Συνεργασία κυβέρνησης με τη JCC

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.344, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Η κυβέρνηση ορθώς έχει προωθήσει τις διαδικτυακές συναλλαγές με τους πολίτες, ώστε να μπορούν εύκολα να πραγματοποιούν τις…
Ιουλίου 09, 2019

Είναι έτοιμα τα σχολεία για νέα επεισόδια σκόνης;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.243, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Τον τελευταίο καιρό τα επεισόδια σκόνης έχουν αυξηθεί σε συχνότητα, διάρκεια και ένταση. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό…
Απριλίου 08, 2019
dog beach

Πόσοι σκύλοι εισήχθηκαν στην Κύπρο;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.271, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των σκύλων που εισήχθησαν στην Κύπρο…
Μαρτίου 04, 2019

Οι σχολικές εφορείες εφαρμόζουν το νόμο για πράσινες συμβάσεις;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.159, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο [Ν. 73(Ι)/2016], κριτήριο για επιλογή ενός…

Αντιβιοτικά στα ζώα

Φεβ 15, 2019 1644
cow
Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.385, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής…

Δεν πληρώνουν το νερό!!

Δεκ 12, 2018 1147
200x20000026
Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.069, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...