Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Οι σχολικές εφορείες εφαρμόζουν το νόμο για πράσινες συμβάσεις;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.159, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο [Ν. 73(Ι)/2016], κριτήριο για επιλογή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας αποτελεί το επίπεδο περιβαλλοντικής και κλιματικής του επίδοσης [Παράρτημα VII (1)(β)], ενώ για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς λαμβάνεται υπόψη το κόστος σε εξωτερικές περιβαλλοντικές παρενέργειες κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας [άρθρο 68 (2)(β)].

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα σχετικά με τις σχολικές εφορίες και τις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτουν:


1. Έχουν οι σχολικές εφορίες δημιουργήσει Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις όσον αφορά τις προσφορές τις οποίες κατακυρώνουν; Σε περίπτωση που έχουν δημιουργήσει σχέδιο δράσης, παρακαλούμε όπως μας αποσταλεί ένα αντίτυπο.

2. Γίνονται προκηρύξεις από τις σχολικές εφορίες με πρόνοιες από πράσινες συμβάσεις για τις ανάγκες των σχολείων τους (π.χ. σε εξοπλισμό, γραφική ύλη και τρόφιμα);»


Απάντηση

Απάντηση ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2019 του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Χαμπιαούρη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.159, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην ερώτηση με αρ. φακ. Ερ. 23.06.011.03.159 και αφού απολογηθώ για την καθυστέρηση σας αναφέρω τα ακόλουθα:
Οι Σχολικές Εφορείες, ως μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές, είναι υποχρεωμένες να ακολουθούν τις πρόνοιες του περί Ρυθμίσεως των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμου Ν. 73(Ι)/2016 και, γι’ αυτό αποστέλλονται στις Σχολικές Εφορείες, κατά καιρούς, από την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, οι σχετικές εγκύκλιοι, για συμμόρφωση.
Οι Σχολικές Εφορείες από μόνες τους είναι υπεύθυνες για τους διαγωνισμούς που προκηρύσσουν.

Παράλληλα, κάθε χρόνο υποβάλλονται, με βάση τους περί Σχολικών Εφορειών Νόμους 1997 έως 2014, στον έλεγχο του Γενικού Ελεγκτή.»

ΑΠ/ΜΜ/Ap-23.06.011.03.159


Απάντηση ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2019 της Γενικής Λογιστού της Δημοκρατίας κ. Ρέας Γεωργίου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.159, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφορικά με την πιο πάνω ερώτηση, η οποία έχει διαβιβαστεί από το Υπουργείο Οικονομικών, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1
. Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, συνάπτει ως Συντονιστική Αναθέτουσα Αρχή, Συμφωνίες Πλαίσιο, για την προμήθεια διαφόρων ειδών προϊόντων κοινής χρήσης προς τους αγοραστές του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπου περιλαμβάνονται οι Σχολικές Εφορίες.
Οι προδιαγραφές των Συμφωνιών Πλαίσιο είναι πράσινες και συμβατές με το τελευταίο Σχέδιο Δράσης που έχει εκδοθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος, αναφορικά με τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι στην παρούσα. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι στις Συμφωνίες Πλαίσιο περιλαμβάνονται διάφορες απαιτήσεις οικολογικής σήμανσης για ανακυκλωμένο χαρτί, είδη καθαρισμού, ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισμό γραφείου κ.λπ.
Οι Σχολικές Εφορίες δηλώνονται ως αγοραστές στις Συμφωνίες Πλαίσιο που καταγράφονται στο συνημμένο Παράρτημα ΙΙ και συνεπώς αναμένεται να αγοράζουν τα παρεχόμενα προϊόντα από τους αναδόχους των Συμφωνιών Πλαίσιο.

2.
Για τη δημιουργία και εφαρμογή τυχόν εξειδικευμένου Σχεδίου Δράσης για Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις από τις Σχολικές Εφορίες, θεωρώ ότι και οι Σχολικές Εφορίες, όπως όλες οι αναθέτουσες αρχές του κράτους, οφείλουν να αγοράζουν σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης που έχει εκδοθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος, για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις.

3.
Πέραν τούτων, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ως Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, αντιλαμβανόμενο τη σημασία της χρησιμοποίησης κατά το δυνατό επικαιροποιημένων και περιβαλλοντικά φιλικών τεχνικών προδιαγραφών κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων, έχει αποστείλει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, σχετική γραπτή σύσταση προς τους Προέδρους των Σχολικών Εφορειών, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται ως Παράρτημα ΙΙΙ.

Σημείωση
: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στον βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.
ΣΠ/ΜΜ/Ap-23.06.011.03.159(2)

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Μαρτίου 19, 2021
CampingTent

Κανόνες Λειτουργίας των Δασικών Κατασκηνωτικών Χώρων

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.039, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Από παλαιότερη συνάντηση, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2019, του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ.…
Μαρτίου 03, 2021
200x20000015

Μενεού -παράνομη παρέμβαση από ιδιώτη σε παραλία

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.537, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελίας αναφορικά με παράνομη παρέμβαση από ιδιώτη σε παραλία η οποία βρίσκεται εντός των διοικητικών…
Μαρτίου 03, 2021
Image00024

Εσωτερικός έλεγχος υπουργείων

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.168, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλείται όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω, όσον αφορά τον εσωτερικό έλεγχο που υπάρχει στα…
Νοεμβρίου 17, 2020

Η στενοτύπιση στα δικαστήρια

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.509, ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω όσον αφορά τη μηχανογράφηση των πρακτικών…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...