FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Κρατικοί έλεγχοι μετά από προειδοποίηση

[Απάντηση Υπ Υγείας][Απάντηση Υπ Εμπορίου]
1 Ιουνίου 2017Inspector1


Έχω παρατηρήσει ότι διάφορες υπηρεσίες αλλά και η Αστυνομία Κύπρου, εκδίδουν ανακοινώσεις με τις διάφορες εκστρατείες που ετοιμάζονται να προβούν παρέχοντας μάλιστα στο κοινό αρκετές λεπτομέρειες.
Επισυνάπτω δύο παραδείγματα όπου είναι φανερό ότι με την λεπτομέρεια που περιέχεται στην ανακοίνωση δίνεται ουσιαστικά προειδοποίηση σε όσους θα ελεγχθούν.
Παρακαλώ τους αρμόδιους υπουργούς όπως επεξηγήσουν το σκεπτικό πίσω από αυτές τις προειδοποιήσεις καθώς επίσης και εάν υπάρχει κάποιο νομικά κώλυμα για εκτέλεση απροειδοποίητων ελέγχων.

Με εκτίμηση,
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών.


Εκστρατεία Ελέγχου Παιδικών Παιχνιδιών (19/4/2017 έως 26/5/2017)
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, έχοντας ως πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των παιδιών, πραγματοποιεί την περίοδο 19/4/2017 έως 26/5/2017, εκστρατεία ελέγχου και ενημέρωσης για τα παιδικά παιχνίδια. Η εκστρατεία αυτή, θα περιλαμβάνει κυρίως τις πιο κάτω ενέργειες:


1) Δειγματοληπτικό έλεγχο 50 περίπου "τυχερών σακούλων" παιχνιδιών. 
2) Οπτικό και φυσικό έλεγχο παιχνιδιών τα οποία διατίθενται από μηχανές αυτόματης πώλησης. 
3) Εργαστηριακό έλεγχο 30 παιχνιδιών, τα οποία θα ληφθούν στοχευμένα από την αγορά. 
4) Ενημερωτικό σεμινάριο για εισαγωγείς παιχνιδιών, στο οποίο -πέραν της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή- θα συμμετέχουν το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, το Τμήμα Τελωνείων και ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης. 
5) Ετοιμασία καθοδηγητικού οδηγού για εισαγωγείς παιχνιδιών. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο της εκστρατείας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή νέο ενημερωτικό έντυπο με τίτλο «Μπαταρίες-κουμπιά: Κίνδυνοι και Προφυλάξεις», το οποίο ενημερώνει τους καταναλωτές για τους σοβαρούς κινδύνους που εμπεριέχουν οι μικρές μπαταρίες και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να προφυλαχθούν τα μικρά παιδιά από τους κινδύνους αυτούς.

Περαιτέρω σημειώνεται, ότι η ιστοσελίδα της Υπηρεσίας περιέχει αναλυτικό ενημερωτικό υλικό για την προστασία των παιδιών από τους κινδύνους που συνδέονται με την αγορά και χρήση παιδικών παιχνιδιών. Στο ενημερωτικό αυτό υλικό, περιλαμβάνεται το έντυπο «Ασφάλεια παιδικών παιχνιδιών» το οποίο περιέχει βασικές συμβουλές στους καταναλωτές σε σχέση με την ασφάλεια των παιδικών παιχνιδιών, καθώς και το ενημερωτικό έντυπο «Κίνδυνοι από μικρά αντικείμενα» το οποίο προσφέρει καθοδήγηση για το πως οι γονείς μπορούν να ελέγχουν τα μικρά αντικείμενα που βρίσκονται στο περιβάλλον των παιδιών τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, τόσο οι καταναλωτές όσο και οι οικονομικοί φορείς μπορούν να απευθύνονται στα πιο κάτω τηλέφωνα: 
Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22200930
Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150, Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας/Αμμοχώστου 24816160, Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613
05/05/2017 15:28


Εκστρατεία επιθεώρησης ξενοδοχείων, εστιατορίων και υποστατικών διανομής έτοιμων φαγητών: Μάιος-Ιούνιος 2017

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2017, θα διεξάγει ειδική εκστρατεία επιθεωρήσεων σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και υποστατικά διανομής έτοιμων φαγητών. Η εκστρατεία σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις κυριότερες αιτίες των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών που συμβαίνουν σε εργαζόμενους στις οικονομικές δραστηριότητες στις οποίες εστιάζεται η εκστρατεία.

Σκοπός της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων στους τομείς αυτούς, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα εργατικά ατυχήματα, οι επαγγελματικές ασθένειες και τα επικίνδυνα περιστατικά, αλλά και να βελτιωθεί η προστασία των προσώπων που διακινούνται /διαμένουν στους χώρους αυτούς.

Στόχος της εκστρατείας είναι η ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων για τις πρόνοιες της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας και ο έλεγχος συμμόρφωσης ειδικά με τις διατάξεις της για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, τον καθορισμό και την εφαρμογή, με βάση τη γραπτή εκτίμηση των κινδύνων, μέτρων προστασίας και πρόληψης για τους κινδύνους που προέρχονται από τα αιχμηρά αντικείμενα, την πτώση στο ίδιο επίπεδο και την πτώση από ύψος, τις θερμές επιφάνειες και τη διακίνηση με μοτοσικλέτες.

Λεπτομερές ενημερωτικό υλικό για την εν λόγω εκστρατεία είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ www.mlsi.gov.cy/dli, όπου καταγράφονται τα σημεία ελέγχου, μαζί με τις αντίστοιχες επεξηγήσεις των βασικών κινδύνων και των μέτρων προστασίας και πρόληψης, στα οποία εστιάζει η φετινή εκστρατεία. 

Για πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την αρμόδια Λειτουργό Επιθεώρησης Εργασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση onicolaidou@dli.mlsi.gov.cy ή/και στα τηλ. 22405614 και 22405676. 
_____________ 
ΕΑ/ΕΓ 

Απάντηση ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2017 του Υπουργού Υγείας κ. Γιώργου Παμπορίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.900, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
«Η απάντηση στην πιο πάνω ερώτηση από το αρμόδιο Τμήμα, δηλαδή τις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, είναι η ακόλουθη:
2. Οι έλεγχοι που διενεργούνται στις επιχειρήσεις τροφίμων, τόσο για επιθεώρηση όσο και για δειγματοληψία τροφίμων, γίνονται κατά κανόνα απροειδοποίητα και αιφνιδιαστικά, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων.
3. Οι έλεγχοι που διενεργούνται στους χώρους απαγόρευσης καπνίσματος, οι οποίοι σκοπό έχουν την εφαρμογή του περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμου του 2017, διενεργούνται κατά κανόνα απροειδοποίητα και αιφνιδιαστικά.
4. Οι έλεγχοι που διενεργούνται στους κερματοδέκτες πώλησης πόσιμου νερού και στα βυτιοφόρα οχήματα πώλησης πόσιμου νερού, οι οποίες σκοπό έχουν την εφαρμογή των περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Διάθεση από Βυτιοφόρα Οχήματα και Βυτία με Κερματοδέκτες) Κανονισμών του 2004-2015, διενεργούνται κατά κανόνα απροειδοποίητα και αιφνιδιαστικά.
5. Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες δεν προβαίνουν στην έκδοση ανακοινώσεων για τυχόν εκστρατείες ή άλλους ελέγχους στους οποίους προβαίνουν. Ανακοινώσεις εκδίδονται μόνο για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα αποτελέσματα των επίσημων ελέγχων [άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004] καθώς και για να ειδοποιηθούν οι καταναλωτές σχετικά με τυχόν μη ασφαλή τρόφιμα ή τρόφιμα που αποτελούν προϊόν απάτης και έχουν εντοπισθεί στην αγορά.
6. Οι περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμοι του 1996-2014, ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμος του 2017, και ο περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμος του 2001-2004, παρέχουν στους εξουσιοδοτημένους λειτουργούς των Υγειονομικών Υπηρεσιών την εξουσία να εισέρχονται σε υποστατικά ή άλλους χώρους των επιχειρήσεων οποιαδήποτε στιγμή, με σκοπό τη διενέργεια ελέγχων.
7. Οι έλεγχοι στις επιχειρήσεις τροφίμων, στους χώρους απαγόρευσης καπνίσματος και στους κερματοδέκτες πώλησης πόσιμου νερού και στα βυτιοφόρα οχήματα πώλησης πόσιμου νερού, διενεργούνται βάσει του κώδικα συχνότητας επιθεώρησης επιχειρήσεων τροφίμων και της διαδικασίας εκτίμησης κινδύνου, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Εντατικοποιημένοι έλεγχοι διενεργούνται σε συγκεκριμένες περιόδους λόγω εποχιακών τροφίμων ή/και εποχιακών εκδηλώσεων, αλλά και πάλι χωρίς να προειδοποιούνται οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων με οποιονδήποτε τρόπο.
8. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κρίνετε ότι οι ως άνω απαντήσεις δεν είναι επαρκείς ή χρήζουν περαιτέρω διευκρινήσεων, παραμένω στην διάθεση σας.»

ΑΛ/ΗΚ/Ap-23.06.011.01.900

Απάντηση ημερομηνίας 8 Αυγούστου 2017 του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.900, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
«Αναφέρομαι στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.900 του Βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου και σας ενημερώνω τα ακόλουθα:
1. Οι έλεγχοι της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή για τα προϊόντα που απασχολούν κατά καιρούς διάφορες εκστρατείες (π.χ. παιχνίδια), είναι καθημερινοί και γίνονται και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Συναφώς αναφέρεται ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για διενέργεια απροειδοποίητων ελέγχων, οι οποίοι τονίζεται ότι γίνονται σε συνεχή βάση.
2. Οι στοχευμένες εκστρατείες που ανακοινώνει η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή εξυπηρετούν επιπρόσθετους στόχους, πέραν του εμφανούς σκοπού εντοπισμού και απόσυρσης επικίνδυνων ή μη συμμορφούμενων προϊόντων από την αγορά. Συγκεκριμένα, οι εκστρατείες εξυπηρετούν μεταξύ άλλων:
• στην ενημέρωση των καταναλωτών για μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνουν, καθώς και την εκπαίδευση και καθοδήγηση των οικονομικών φορέων, η συνεργασία των οποίων είναι σημαντική και απαραίτητη για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών. Τονίζεται ότι, κατά κανόνα, το πλαίσιο των εκστρατειών περιλαμβάνει ενημερωτικές δράσεις, όπως η έκδοση/διανομή εντύπων και η πραγματοποίηση διαλέξεων.
• στην ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων αλλά και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.
• στη βελτίωση της εικόνας και αναγνωρισιμότητα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν πού να απευθυνθούν σε περίπτωση προβλήματος ή ανάγκης για καθοδήγηση.»

ΣΓΘ/ΑΜ/Ap-23.06.011.01.900(3)


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο