FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Κάτοικοι Ζυγίου - Απαίτηση ΑΗΚ για μάσκες, ιατρικό κουτί κλπ

21 Μαρτίου 2017VasilikoSatImage
Έχω πληροφορηθεί ότι η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου έχει αποστείλει στους κατοίκους του Ζυγίου ενημερωτικό φυλλάδιο με διάφορες πληροφορίες που αφορούν την επικινδυνότητα της περιοχής αφού η περιοχή εμπίπτει στην Οδηγία Seveso για μεγάλης έκτασης ατυχήματα. Η Αρχή Ηλεκτρισμού, μέσα από το φυλλάδιό της, καλεί τους κατοίκους να εφοδιαστούν με κουτί πρώτων βοηθειών, με τρόφιμα έκτακτης ανάγκης, με φανάρι και μπαταρίες, φιλτρόμασκες προσώπου και πυροσβεστήρα. Επισυνάπτεται το σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν το ενημερωτικό φυλλάδιο στάλθηκε κατόπιν εγκρίσεως του αρμόδιου κυβερνητικού τμήματος και κατά πόσο θα σταλεί αντίστοιχου περιεχομένου επιστολή στους κατοίκους που γειτνιάζουν με περιοχές Seveso πχ. κοντά στα διυλιστήρια.

Τέλος παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θεωρείται υποχρέωση των κατοίκων η ανάληψη των εξόδων αγοράς και συντήρησης του εξοπλισμού που αναφέρεται στην επιστολή της ΑΗΚ και εάν μετά από την έκρηξη στο Μαρί έγινε αξιολόγηση της ανταπόκρισης των σχεδίων και των δράσεων και ποια τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής.

Με εκτίμηση,

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών

Απάντηση ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2017 του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.681, ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
«Ενημερωτικό φυλλάδιο που αποστάληκε από την Αρχή Ηλεκτρισμού στους κατοίκους του Ζυγίου

Αναφέρομαι στην ερώτηση με αρ. Ερ. 23.06.011.01.681 ημερομηνίας 29/03/2017 σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ ότι σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) διαφάνηκε ότι:

2. Η ΑΗΚ, εφαρμόζοντας τις πρόνοιες του Κανονισμού 15(3)(α) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζόμενων με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμών του 2015 (Κ.Δ.Π. 347/2015) που διέπει την ενημέρωση του κοινού (αντίγραφο του εν λόγω Κανονισμού επισυνάπτεται για εύκολη αναφορά), απέστειλε τον Ιανουάριου του 2017 ενημερωτικό δελτίο σε όλες τις γειτονικές κοινότητες των εγκαταστάσεων του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού, που πιθανόν να επηρεαστούν από τυχόν ατύχημα μεγάλης κλίμακας.

3. Το περιεχόμενο και η αποστολή του ενημερωτικού δελτίου διενεργήθηκε μετά από συνεννόηση της ΑΗΚ με το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (TEE) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Όπως ορθά αναφέρεται και στην Ερώτηση του κ. Θεοπέμπτου, οι κάτοικοι των γειτνιαζουσών κοινοτήτων προτρέπονται όπως διατηρούν στην οικία τους κουτί πρώτων βοηθειών, συντηρημένο πυροσβεστήρα, τρόφιμα έκτακτης ανάγκης, φανάρι και κατάλληλες μπαταρίες και φιλτρόμασκες προσώπου.

4. Οι Κανονισμοί που αναφέρονται στην παρ. 2, αφορούν στην εναρμόνιση με την “Οδηγία 2012/18/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια κατάργηση της Οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου” γνωστή ως SEVESO III.

5. Σημειώνεται ότι οι υπό αναφορά Κανονισμοί επιβάλλουν στην εγκατάσταση/μονάδα (δηλαδή την ΑΗΚ στην προκειμένη περίπτωση) να διασφαλίζει ότι όλα τα πρόσωπα που ενδέχεται να πληγούν από ατύχημα μεγάλης κλίμακας λαμβάνουν σαφείς και εύληπτες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα ασφάλειας και την απαιτούμενη συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος μεγάλης κλίμακας. Δεν υποχρεώνει όμως την εγκατάσταση/μονάδα να προμηθεύσει οποιοδήποτε εξοπλισμό.

6. Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της ανταπόκρισης των σχεδίων δράσης της εγκατάστασης του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού η ΑΗΚ μετά από κάθε άσκηση που πραγματοποιείται προβαίνει σε επικαιροποίηση, βελτίωση ή/και τροποποίηση του σχεδίου ανάλογα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση της έκρηξης στο Μαρί, η ΑΗΚ επισημαίνει ότι τα σχέδια δράσης της εγκατάστασης του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού δεν ήταν εφαρμόσιμα, λόγω της ολοκληρωτικής καταστροφής της υποδομής του Σταθμού. Κατά συνέπεια, η οποιαδήποτε αξιολόγηση της ανταπόκρισής τους δεν ήταν δυνατή.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.
ΣΠ/ΜΜ/Ap-23.06.011.01.681

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο