FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Θέμα: Αδειοδοτημένες ευκολίες υποδοχής στο παλιό ή/και νέο λιμάνι Λεμεσού

[Η απάντηση είναι πιο κάτω] [Απάντηση Τμήματος Περιβάλλοντος αν έχουν άδειες για λύματα και μηχανέλαια]

sea41 Αυγούστου 2016

ΧΛ/ΧΘ/060/16
Προς:
κ. Ανθή Κληρίδου
Γενική Διευθύντρια Αρχής Λιμένων Κύπρου
Αρ. φαξ: 22765420

Αγαπητή κ. Κληρίδου,

Θέμα: Αδειοδοτημένες ευκολίες υποδοχής στο παλιό ή/και νέο λιμάνι Λεμεσού

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, παρακαλώ όπως με πληροφορήσετε κατά πόσο στο παλιό ή/και νέο λιμάνι Λεμεσού λειτουργεί πλωτή μονάδα για συλλογή και μεταφορά αποβλήτων και λυμάτων οικιακού τύπου. Στην περίπτωση που τέτοια μονάδα λειτουργεί, παρακαλώ όπως με ενημερώσετε εάν είναι αδειοδοτημένη και εάν τη διαχειρίζεται ιδιώτης. Παρακαλώ όπως μου αποστείλετε αντίγραφο της άδειας.

Παρακαλώ επίσης όπως μου αποστείλετε αντίγραφο του βιβλίου διαχείρισης πετρελαιοειδών, αποβλήτων πλοίου, πετρελαιοειδών καταλοίπων φορτίου, λυμάτων και αποβλήτων τα τελευταία δύο χρόνια. Σημειώνω ότι σύμφωνα με τους περί Ευκολιών Υποδοχής και Απαγόρευσης Απόρριψης στη Θάλασσα Αποβλήτων Πλοίου και Κατάλοιπων Φορτίου Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 771/2003) και συγκεκριμένα τον Κανονισμό 11(3) αυτών, κάθε ευκολία υποδοχής οφείλει να τηρεί βιβλίο διαχείρισης αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου.

Τέλος παρακαλώ όπως με ενημερώσετε εάν υπάρχει μονάδα η οποία παραλαμβάνει και διαχειρίζεται τα λύματα οικιακού τύπου από τα πλοία που βρίσκονται στο αγκυροβόλιο της Λεμεσού.

Αναμένω τη θετική σας ανταπόκριση.

Με εκτίμηση,

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών

Απάντηση Αρχής Λιμένων με ημερομηνία 04/10/2016

Αδειοδοτημένες ευκολίες υποδοχής στο παλιό ή/και νέο λιμάνι Λεμεσού

Αναφερόμαστε σε επιστολή σας με αρ. φακ. ΧΛ.ΧΘ.Ο6Ο.16, ημερομηνίας 4/8/2016 σε σχέση με το πιο πάνω θέμα και θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι:

1. Το θέμα της ρύπανσης των θαλασσών έχει απασχολήσει έντονα τα τελευταία χρόνια την Αρχή Λιμένων Κύπρου, η οποία ήδη προβαίνει σε εντατικές επιθεωρήσεις σε συνεργασία με το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας (ΤΕΝ) αλλά και σε διαδικαστικές ρυθμίσεις που μπορούν να διασφαλίσουν την αποτροπή παράνομων απορρίψεων στη θάλασσα.

2. Πλέον διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι σε συνεργασία με το ΤΕΝ, ειδικότερα σε σκάφη τα οποία παραμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα στο αγκυροβόλιο καθώς και σε σκάφη που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά εντός των λιμενικών περιοχών. οι έλεγχοι έχουν σκοπό την εξακρίβωση της ορθολογιστικής και νομότυπης διαχείρισης όλων των κατηγοριών αποβλήτων των σκαφών.

3. Όσον αφορά στη συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων, η Αρχή διατηρεί συμφωνίες με τις εταιρείες VGN Sludge Ltd και Ecofuel (Cyprus) Ltd για τη συλλογή / μεταφορά καθώς και επεξεργασία αντίστοιχα, των πετρελαϊκών καταλοίπων που παράγονται από πλοία και τα σκάφη που ελλιμενίζονται στο Νέο και Παλιό Λιμάνι Λεμεσού.

4. Για την συλλογή των σκουπιδιών από τα πλοία που βρίσκονται στο χώρο του αγκυροβολίου ή μέσα στο λιμάνι της Λεμεσού διατηρεί συμφωνία με την εταιρεία «kantara Navigation Ltd» ενώ χρησιμοποιείται ο δημοτικός χώρος τελικής διάθεσης αποβλήτων για την διαχείρισή τους.

5. Για το παλιό λιμάνι Λεμεσού, η Αρχή έχει σχεδιάσει την εγκατάσταση συστήματος άντλησης λυμάτων από σκάφη που θα ελέγχεται με ροομετρητή αλλά και κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, γεγονός που θα καταστήσει τη μη παράδοση των λυμάτων στην στεριά αδύνατον για οποιοδήποτε πλοιοκτήτη, κάτι που έχει διαπιστωθεί και από την περίπτωση του λιμανιού Πάφου, όπου παρόμοιο σύστημα έχει εγκατασταθεί.

6. Να σημειωθεί ότι η Αρχή έχει τροχιοδρομήσει την επέκταση του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης του Παλιού Λιμανιού, ώστε να καλύπτει και επιπλέον χώρους. Με την κάλυψη και του νότιου κρηπιδώματος, θα γίνεται παρακολούθηση και των εργασιών παράδοσης λυμάτων, ώστε να επιβεβαιώνεται η χρήση της ευκολίας υποδοχής.

Επισυνάπτεται το αρχείο καταγραφής παράδοσης, για δική σας ενημέρωση.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις χρειαστείτε.

Μ τιμή,
Ανθή Κληρίδου
Γενική Διευθύντρια
Αρχής Λιμένων Κύπρου

Σημείωση: Όλοι όσοι έχουν άδειες σχετικά με συλλογή, μεταφορά και διαχείριση αποβλήτων είναι στη σελίδα του Τμ Περιβάλλοντος - εδώ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1498 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

E-mail: cnisiotou@envlronment.moa.gov.cy

17 Νοεµβρίου 2016

Με τηλεμοιότυπο: 22407430

Κ Χαράλαµπο Θεοπέµπτοu

Βουλευτή Εκλογικής Περιφέρειας Λευκωσίας Κινήµατος Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών

Εταιρείες Περισυλλογής λυμάτων δια θαλάσσης

Αναφορικά µε το πιο πάνω θέμα και σε απάντηση επιστολής σας µε Αρ.Φακ.ΧΛ/ΧΘ/090/16 και ημερομηνίας 31/10/2016 σας αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει µόνο µια εταιρεία που μπορεί να μεταφέρει έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων και μεγάλων σκαφών από την θάλασσα προς την ξηρά και αυτή είναι η εταιρεία VGN Sludge Ltd. Αρμόδια αρχή για την έκδοση των Αδειών Διαχείρισης για Συλλογή Μεταφορά Αποβλήτων των οποίων η χρονική ισχύς είναι μέχρι πέντε χρόνιο είναι ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Σύμφωνα µε την ισχύουσα διαδικασία το Τμήμα Περιβάλλοντος ετοιμάζει τους όρους των αδειών διαχείρισης και τις υποβάλει στον υπουργό για έγκριση και υπογραφή. Ακολούθως· εκτελεί τον έλεγχο της τήρησης των όρων των πιο πάνω αδειών.

Η εταιρεία VGN Sludge Ltd κατέχει Άδεια Διαχείρισης αποβλήτων για Συλλογή - Μεταφορά αποβλήτων ελαίων και υγρών καυσίμων από υδροσυλλέκτες και υγρά καύσιμα πλοίων µε Αρ.14/2013 και ημερομηνία λήξης 31/01/2018 και η εταιρεία Ecofuel (Cyprus) Ltd Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων για Συλλογή, Μεταφορά και Επεξεργασία αποβλήτων ελαίων και υγρών καυσίμων και αποβλήτων µε πετρελαϊκά κατάλοιπα µε Αρ.56/2012 και ημερομηνία λήξης 21/06/2017.

Η εταιρεία Ecυfuel (Cyprus) Ltd δεν κατέχει σκάφη για μεταφορά των αποβλήτων αυτών από τα πλοία στην ξηρά.

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο