Μενού...

Οδηγία 2014/32 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα των οργάνων μετρήσεων στην αγορά (αναδιατύπωση)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Η παρούσα οδηγία καθορίζει τις απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν τα όργανα μετρήσεων, προκειμένου να καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά και/ή να τεθούν σε χρήση για τις λειτουργίες μετρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα όργανα μετρήσεων που ορίζονται στα παραρτήματα III έως ΧΙΙ ειδικά για συγκεκριμένα όργανα (τα οποία αναφέρονται στο εξής ως ειδικά παραρτήματα για συγκεκριμένα όργανα) όσον αφορά τα υδρόμετρα (MI-001), τους μετρητές αερίου και διατάξεις αναγωγής όγκου (MI-002), τους μετρητές ενεργού ηλεκτρικής ενέργειας (MI-003), τα θερμιδόμετρα (MI-004), τα συστήματα μέτρησης για τη συνεχή και δυναμική μέτρηση ποσοτήτων υγρών εκτός από νερό (MI-005), τα αυτόματα όργανα ζύγισης (MI-006), τα ταξίμετρα (MI-007), τα υλικά μέτρα (MI-008), τα όργανα μέτρησης διαστάσεων (MI-009) και τους αναλυτές καυσαερίων (MI-010).
2. Η παρούσα οδηγία είναι ειδική οδηγία όσον αφορά τις απαιτήσεις σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική θωράκιση, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10). Η εν λόγω οδηγία εξακολουθεί να εφαρμόζεται όσον αφορά τις απαιτήσεις που αφορούν την εκπομπή.
Άρθρο 3
Δυνατότητα επιλογής
1. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν τη χρήση οργάνων μετρήσεων για τις λειτουργίες μέτρησης, εφόσον θεωρούν ότι τούτο δικαιολογείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος, δημόσιας υγείας, δημόσιας τάξης και δημόσιας ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος, προστασίας των καταναλωτών, είσπραξης φόρων και δασμών και θεμιτών συναλλαγών.
2. Σε περίπτωση που κράτος μέλος δεν επιβάλει τέτοια χρήση, κοινοποιεί τους λόγους στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Αυγούστου 28, 2015

Κατ' εξουσιοδότηση Οδηγία 2015/13 για την τροποποίηση του παραρτήματος III της οδηγίας 2014/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το πεδίο τιμών παροχής υδρομέτρων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΟΔΗΓΊΑ (ΕΕ) 2015/13 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣτης 31ης Οκτωβρίου 2014για την τροποποίηση του παραρτήματος III της οδηγίας 2014/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το πεδίο τιμών παροχής…
Αυγούστου 28, 2015

Οδηγία 98/15 για τροποποίηση της οδηγίας 91/271 όσον αφορά ορισμένες απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται στο παράρτημα Ι αυτής

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Το παράρτημα Ι της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 2 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να…
Αυγούστου 27, 2015

Οδηγία 2008/105 σχετικά με πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων καθώς και σχετικά με την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ και 86/280 και την τ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 2 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Άρθρο 3 Πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος1. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας οδηγίας και το άρθρο 4 της…
Αυγούστου 27, 2015

Οδηγία 2013/39 για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/60 και 2008/105 όσον αφορά τις ουσίες προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής των υδάτων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Η οδηγία 2000/60/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:1) Το άρθρο 16 παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:«4. Η Επιτροπή αναθεωρεί τον εγκριθέντα κατάλογο ουσιών προτεραιότητας το αργότερο τέσσερα έτη μετά…
Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...