Μενού...

Κατ' εξουσιοδότηση Οδηγία 2015/13 για την τροποποίηση του παραρτήματος III της οδηγίας 2014/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το πεδίο τιμών παροχής υδρομέτρων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΟΔΗΓΊΑ (ΕΕ) 2015/13 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ
της 31ης Οκτωβρίου 2014
για την τροποποίηση του παραρτήματος III της οδηγίας 2014/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το πεδίο τιμών παροχής υδρομέτρων
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα των οργάνων μετρήσεων στην αγορά (1), και ιδίως το άρθρο 47 στοιχείο β),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)
Η οδηγία 2014/32/ΕΕ καθορίζει τις απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν ορισμένα όργανα μέτρησης με σκοπό τη διάθεσή τους στην αγορά και/ή να τεθούν σε χρήση για ειδικές λειτουργίες μέτρησης που προβλέπονται από τα κράτη μέλη.
(2)
Η πρώτη από τις ειδικές απαιτήσεις για τα υδρόμετρα (απαίτηση 1) που περιλαμβάνεται στο παράρτημα III της οδηγίας 2014/32/ΕΕ αναφέρεται στην ονομαστική κατάσταση λειτουργίας για το πεδίο τιμών παροχής Q3/Q1 ≥ 10.
(3)
Στις 31 Οκτωβρίου 2011 τέθηκε σε ισχύ η επικαιροποίηση του προτύπου EN 14154, η οποία περιλαμβάνει το πεδίο τιμών παροχής Q3/Q1 ≥ 40. Το αναθεωρημένο πρότυπο EN 14154 αντικατοπτρίζει το διεθνές πρότυπο. Είναι πιο απαιτητικό σε σχέση με το πεδίο τιμών παροχής από τις ειδικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα III της οδηγίας 2014/32/ΕΕ και καταλήγει σε πιο ακριβείς μετρήσεις.
(4)
Πριν από την εισαγωγή του πεδίου τιμών παροχής Q3/Q1 ≥ 10 δυνάμει της οδηγίας 2004/22/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) για τα όργανα μετρήσεων, το διεθνές πρότυπο OIML, το οποίο περιείχε ήδη απαίτηση για το πεδίο τιμών παροχής Q3/Q1 ≥ 40, εφαρμόστηκε σε όλα τα κράτη μέλη. Ως αποτέλεσμα των μεταβατικών διατάξεων που προβλέπονται στο άρθρο 50 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/32/EΕ, τα περισσότερα υδρόμετρα που διατίθενται επί του παρόντος στην αγορά συμμορφώνονται ήδη με την απαίτηση για Q3/Q1 ≥ 40.
(5)
Τα υδρόμετρα με πεδίο τιμών παροχής Q3/Q1 ≥ 10 μπορεί να είναι σημαντικά φθηνότερα από εκείνα που πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN 14154 (Q3/Q1 ≥ 40). Η οδηγία 2014/32/ΕΕ, στο σημείο 10 του παραρτήματος III, παρέχει τη διακριτική ευχέρεια στην υπηρεσία κοινής ωφελείας ή το πρόσωπο που είναι νομικά υπεύθυνο για την εγκατάσταση του υδρόμετρου να καθορίζει, μεταξύ άλλων, ποιο επίπεδο του πεδίου τιμών παροχής ενδείκνυται για την ακριβή μέτρηση της προβλεπόμενης ή της προβλεπτής κατανάλωσης (3). Ως εκ τούτου, τα υδρόμετρα που δεν συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 14154 για το πεδίο τιμών παροχής, αλλά είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα III της οδηγίας 2014/32/ΕΕ μπορούν να εγκατασταθούν. Αυτό μπορεί, παρ' όλα αυτά, να αυξήσει την πιθανότητα ύπαρξης λαθών στους λογαριασμούς των πελατών, τα οποία θα προκύπτουν από τη λιγότερο ακριβή μέτρηση του μετρητή.
(6)
Το πεδίο τιμών παροχής Q3/Q1 ≥ 40 αντιπροσωπεύει τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις που έχουν ενσωματωθεί στο τρέχον διεθνές πρότυπο και κατασκευαστική πρακτική, καθώς και την ελάχιστη ποιότητα που είναι επί του παρόντος διαθέσιμη στην αγορά της Ένωσης. Παρέχει πιο ακριβείς μετρήσεις, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτόν υψηλότερο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Δεδομένου ότι το πεδίο τιμών παροχής Q3/Q1 ≥ 40 ήταν για πολλά χρόνια και παραμένει το ελάχιστο που εγκαθίσταται από την αγορά, η συμμόρφωση δεν συνεπάγεται πρόσθετο κόστος για τους χρήστες.
(7)
Η οδηγία 2014/32/ΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:
Άρθρο 1
Στο παράρτημα III της οδηγίας 2014/32/ΕΕ, το σημείο 1 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
«1.
Το πεδίο τιμών παροχής του νερού.
Οι τιμές του πεδίου τιμών παροχής πληρούν τους ακόλουθους όρους:

Q3/Q1 ≥ 40

Q2/Q1 = 1,6

Q4/Q3 = 1,25»
Άρθρο 2
1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, έως τις Τρίτη, 19 Απριλίου 2016 το αργότερο, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.
Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από τις 20 Απριλίου 2016.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.
2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2014.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Αυγούστου 28, 2015

Οδηγία 2014/32 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα των οργάνων μετρήσεων στην αγορά (αναδιατύπωση)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Η παρούσα οδηγία καθορίζει τις απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν τα όργανα μετρήσεων, προκειμένου να καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά και/ή να τεθούν σε χρήση για τις λειτουργίες μετρήσεων που αναφέρονται στο…
Αυγούστου 28, 2015

Οδηγία 98/15 για τροποποίηση της οδηγίας 91/271 όσον αφορά ορισμένες απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται στο παράρτημα Ι αυτής

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Το παράρτημα Ι της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 2 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να…
Αυγούστου 27, 2015

Οδηγία 2008/105 σχετικά με πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων καθώς και σχετικά με την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ και 86/280 και την τ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 2 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Άρθρο 3 Πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος1. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας οδηγίας και το άρθρο 4 της…
Αυγούστου 27, 2015

Οδηγία 2013/39 για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/60 και 2008/105 όσον αφορά τις ουσίες προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής των υδάτων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Η οδηγία 2000/60/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:1) Το άρθρο 16 παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:«4. Η Επιτροπή αναθεωρεί τον εγκριθέντα κατάλογο ουσιών προτεραιότητας το αργότερο τέσσερα έτη μετά…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...