Μενού...

Υδατικό - ΕΕ

All Stories

Οδηγία 2014/32 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα των οργάνων μετρήσεων στην αγορά (αναδιατύπωση)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Η παρούσα οδηγία καθορίζει τις απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν τα όργανα μετρήσεων, προκειμένου να καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά και/ή να τεθούν σε χρήση για τις λειτουργίες μετρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα όργανα μετρήσεων που ορίζονται στα παραρτήματα III έως ΧΙΙ ειδικά για συγκεκριμένα όργανα (τα οποία αναφέρονται στο εξής ως ειδικά παραρτήματα για συγκεκριμένα όργανα) όσον αφορά τα υδρόμετρα (MI-001), τους μετρητές αερίου και διατάξεις αναγωγής όγκου (MI-002), τους μετρητές ενεργού ηλεκτρικής ενέργειας (MI-003), τα θερμιδόμετρα (MI-004), τα συστήματα μέτρησης για τη συνεχή και δυναμική μέτρηση ποσοτήτων υγρών εκτός από νερό (MI-005), τα αυτόματα όργανα ζύγισης (MI-006), τα ταξίμετρα (MI-007), τα υλικά μέτρα (MI-008), τα όργανα μέτρησης διαστάσεων (MI-009) και τους αναλυτές καυσαερίων (MI-010).
2. Η παρούσα οδηγία είναι ειδική οδηγία όσον αφορά τις απαιτήσεις σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική θωράκιση, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10). Η εν λόγω οδηγία εξακολουθεί να εφαρμόζεται όσον αφορά τις απαιτήσεις που αφορούν την εκπομπή.

Κατ' εξουσιοδότηση Οδηγία 2015/13 για την τροποποίηση του παραρτήματος III της οδηγίας 2014/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το πεδίο τιμών παροχής υδρομέτρων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΟΔΗΓΊΑ (ΕΕ) 2015/13 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ
της 31ης Οκτωβρίου 2014
για την τροποποίηση του παραρτήματος III της οδηγίας 2014/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το πεδίο τιμών παροχής υδρομέτρων
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα των οργάνων μετρήσεων στην αγορά (1), και ιδίως το άρθρο 47 στοιχείο β),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)
Η οδηγία 2014/32/ΕΕ καθορίζει τις απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν ορισμένα όργανα μέτρησης με σκοπό τη διάθεσή τους στην αγορά και/ή να τεθούν σε χρήση για ειδικές λειτουργίες μέτρησης που προβλέπονται από τα κράτη μέλη.
(2)
Η πρώτη από τις ειδικές απαιτήσεις για τα υδρόμετρα (απαίτηση 1) που περιλαμβάνεται στο παράρτημα III της οδηγίας 2014/32/ΕΕ αναφέρεται στην ονομαστική κατάσταση λειτουργίας για το πεδίο τιμών παροχής Q3/Q1 ≥ 10.
(3)
Στις 31 Οκτωβρίου 2011 τέθηκε σε ισχύ η επικαιροποίηση του προτύπου EN 14154, η οποία περιλαμβάνει το πεδίο τιμών παροχής Q3/Q1 ≥ 40. Το αναθεωρημένο πρότυπο EN 14154 αντικατοπτρίζει το διεθνές πρότυπο. Είναι πιο απαιτητικό σε σχέση με το πεδίο τιμών παροχής από τις ειδικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα III της οδηγίας 2014/32/ΕΕ και καταλήγει σε πιο ακριβείς μετρήσεις.
(4)
Πριν από την εισαγωγή του πεδίου τιμών παροχής Q3/Q1 ≥ 10 δυνάμει της οδηγίας 2004/22/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) για τα όργανα μετρήσεων, το διεθνές πρότυπο OIML, το οποίο περιείχε ήδη απαίτηση για το πεδίο τιμών παροχής Q3/Q1 ≥ 40, εφαρμόστηκε σε όλα τα κράτη μέλη. Ως αποτέλεσμα των μεταβατικών διατάξεων που προβλέπονται στο άρθρο 50 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/32/EΕ, τα περισσότερα υδρόμετρα που διατίθενται επί του παρόντος στην αγορά συμμορφώνονται ήδη με την απαίτηση για Q3/Q1 ≥ 40.
(5)
Τα υδρόμετρα με πεδίο τιμών παροχής Q3/Q1 ≥ 10 μπορεί να είναι σημαντικά φθηνότερα από εκείνα που πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN 14154 (Q3/Q1 ≥ 40). Η οδηγία 2014/32/ΕΕ, στο σημείο 10 του παραρτήματος III, παρέχει τη διακριτική ευχέρεια στην υπηρεσία κοινής ωφελείας ή το πρόσωπο που είναι νομικά υπεύθυνο για την εγκατάσταση του υδρόμετρου να καθορίζει, μεταξύ άλλων, ποιο επίπεδο του πεδίου τιμών παροχής ενδείκνυται για την ακριβή μέτρηση της προβλεπόμενης ή της προβλεπτής κατανάλωσης (3). Ως εκ τούτου, τα υδρόμετρα που δεν συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 14154 για το πεδίο τιμών παροχής, αλλά είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα III της οδηγίας 2014/32/ΕΕ μπορούν να εγκατασταθούν. Αυτό μπορεί, παρ' όλα αυτά, να αυξήσει την πιθανότητα ύπαρξης λαθών στους λογαριασμούς των πελατών, τα οποία θα προκύπτουν από τη λιγότερο ακριβή μέτρηση του μετρητή.
(6)
Το πεδίο τιμών παροχής Q3/Q1 ≥ 40 αντιπροσωπεύει τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις που έχουν ενσωματωθεί στο τρέχον διεθνές πρότυπο και κατασκευαστική πρακτική, καθώς και την ελάχιστη ποιότητα που είναι επί του παρόντος διαθέσιμη στην αγορά της Ένωσης. Παρέχει πιο ακριβείς μετρήσεις, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτόν υψηλότερο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Δεδομένου ότι το πεδίο τιμών παροχής Q3/Q1 ≥ 40 ήταν για πολλά χρόνια και παραμένει το ελάχιστο που εγκαθίσταται από την αγορά, η συμμόρφωση δεν συνεπάγεται πρόσθετο κόστος για τους χρήστες.
(7)
Η οδηγία 2014/32/ΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:
Άρθρο 1
Στο παράρτημα III της οδηγίας 2014/32/ΕΕ, το σημείο 1 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
«1.
Το πεδίο τιμών παροχής του νερού.
Οι τιμές του πεδίου τιμών παροχής πληρούν τους ακόλουθους όρους:

Q3/Q1 ≥ 40

Q2/Q1 = 1,6

Q4/Q3 = 1,25»
Άρθρο 2
1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, έως τις Τρίτη, 19 Απριλίου 2016 το αργότερο, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.
Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από τις 20 Απριλίου 2016.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.
2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2014.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 

Οδηγία 98/15 για τροποποίηση της οδηγίας 91/271 όσον αφορά ορισμένες απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται στο παράρτημα Ι αυτής

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1

Το παράρτημα Ι της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 1998. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι εν λόγω διατάξεις, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις αυτής της αναφοράς καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 3

Οδηγία 2008/105 σχετικά με πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων καθώς και σχετικά με την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ και 86/280 και την τ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 2 Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Άρθρο 3 Πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος
1. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας οδηγίας και το άρθρο 4 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν στα συστήματα επιφανειακών υδάτων τα ΠΠΠ τα οποία ορίζονται στο μέρος Α του παραρτήματος Ι της παρούσας οδηγίας.
Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα ΠΠΠ στα συστήματα επιφανειακών υδάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο μέρος Β του παραρτήματος Ι.
2. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιλέξουν να εφαρμόζουν ΠΠΠ για τα ιζήματα ή/και τους ζώντες οργανισμούς αντί των προτύπων που ορίζονται στο μέρος Α του παραρτήματος Ι, σε ορισμένες κατηγορίες επιφανειακών υδάτων. Τα κράτη μέλη που προβαίνουν σε αυτή την επιλογή:
α) εφαρμόζουν, για τον υδράργυρο και τις ενώσεις του, ΠΠΠ 20μg/kg, ή/και για το εξαχλωροβενζένιο ΠΠΠ 10μg/kg, ή/και για το εξαχλωροβουταδιένιο ΠΠΠ 55 μg/kg, στους ιστούς θηρευομένων ιχθύων (υγρό βάρος), επιλέγοντας τον πλέον πρόσφορο δείκτη μεταξύ ιχθύων, μαλακίων, οστρακοδέρμων και άλλων ζώντων οργανισμών·
β) ορίζουν και εφαρμόζουν ΠΠΠ πλην των μνημονευομένων στο στοιχείο α) για τα ιζήματα ή/και τους ζώντες οργανισμούς για συγκεκριμένες ουσίες. Τα εν λόγω ΠΠΠ παρέχουν τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας με τα ΠΠΠ για τα ύδατα, τα οποία παρατίθενται στο μέρος Α του παραρτήματος Ι·

Οδηγία 2013/39 για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/60 και 2008/105 όσον αφορά τις ουσίες προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής των υδάτων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1
Η οδηγία 2000/60/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1) Το άρθρο 16 παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«4. Η Επιτροπή αναθεωρεί τον εγκριθέντα κατάλογο ουσιών προτεραιότητας το αργότερο τέσσερα έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, στη συνέχεια δε, τουλάχιστον ανά εξαετία, και υποβάλλει προτάσεις όπου κρίνεται απαραίτητο.».
2) Το παράρτημα X αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος I της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 2 Η οδηγία 2008/105/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1)
Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 2
Ορισμοί

Οδηγία 91/271 για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Η παρούσα οδηγία αφορά τη συλλογή, την επεξεργασία και την απόρριψη αστικών λυμάτων και την επεξεργασία και την απόρριψη λυμάτων από ορισμένους βιομηχανικούς τομείς.

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η προστασία του περιβάλλοντος από τις αρνητικές επιπτώσεις της απόρριψης αυτών των λυμάτων.

Άρθρο 3

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλοι οι οικισμοί να διαθέτουν δίκτυα αποχέτευσης αστικών λυμάτων:

- έως τις 31 Δεκεμβρίου 2000 το αργότερο, για τους οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμό (ι.π.) άνω των 15000 και

- έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005 το αργότερο, για τους οικισμούς με ι.π. μεταξύ 2000 και 15000.

Οδηγία 91/676 για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία αποβλέπει:

- στη μείωση της ρύπανσης των υδάτων που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από νιτρικά ιόντα γεωργικής προελεύσεως και - στην πρόληψη της περαιτέρω ρύπανσης αυτού του είδους.

Άρθρο 3

1. Σύμφωνα με τα κριτήρια του παραρτήματος Ι, τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τα ύδατα που υφίστανται ρύπανση και τα ύδατα που ενδέχεται να την υποστούν εάν δεν αναληφθεί δράση σύμφωνα με το άρθρο 5.

2. Εντός δύο ετών από την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη χαρακτηρίζουν ευπρόσβλητες ζώνες όλες τις γνωστές περιοχές ξηράς που βρίσκονται στο έδαφός τους, των οποίων τα ύδατα απορρέουν στα ύδατα έχουν προσδιοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 και οι οποίες συμβάλλουν στη ρύπανση. Κοινοποιούν στην Επιτροπή αυτό τον αρχικό χαρακτηρισμό εντός έξι μηνών.

Οδηγία 98/83 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Στόχος

1. Η παρούσα οδηγία αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

2. Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η προστασία της ανθρώπινης υγείας από τις δυσμενείς επιπτώσεις που οφείλονται στη μόλυνση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, μέσω της εξασφάλισης ότι είναι υγιεινό και καθαρό.

Άρθρο 4 Γενικές υποχρεώσεις

1. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεών τους δυνάμει άλλων κοινοτικών διατάξεων, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι υγιεινό και καθαρό. Για τους σκοπούς των ελαχίστων απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας, το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι υγιεινό και καθαρό εφόσον:

α) είναι απαλλαγμένο μικροοργανισμών και παρασίτων, και οποιωνδήποτε ουσιών, σε αριθμούς και συγκεντρώσεις, που αποτελούν ενδεχόμενο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και

β) πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του παραρτήματος I μέρη Α και Β,

Οδηγία 2000/60 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Σκοπός

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των εσωτερικών επιφανειακών, των μεταβατικών, των παράκτιων και των υπόγειων υδάτων, το οποίο:

α) να αποτρέπει την περαιτέρω επιδείνωση, να προστατεύει και να βελτιώνει την κατάσταση των υδάτινων οικοσυστημάτων, καθώς και των αμέσως εξαρτώμενων από αυτά χερσαίων οικοσυστημάτων και υγροτόπων σε ό,τι αφορά τις ανάγκες τους σε νερό·

β) να προωθεί τη βιώσιμη χρήση του νερού βάσει μακροπρόθεσμης προστασίας των διαθέσιμων υδάτινων πόρων·

γ) να αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας και τη βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων με ειδικά μέτρα για την προοδευτική μείωση των απορρίψεων, εκπομπών και διαρροών ουσιών προτεραιότητας και με την παύση ή τη σταδιακή εξάλειψη των απορρίψεων, εκπομπών και διαρροών των επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας·

δ) να διασφαλίζει την προοδευτική μείωση της ρύπανσης των υπογείων υδάτων και να αποτρέπει την περαιτέρω μόλυνσή τους και

ε) να συμβάλλει στο μετριασμό των επιπτώσεων από πλημμύρες και ξηρασίες,

και να συμβάλλει με αυτό τον τρόπο:

Απόφαση 2455/2001 για τη θέσπιση του καταλόγου ουσιών προτεραιότητος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων και τροποποίησης της οδηγίας 2000/60

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1

Θεσπίζεται ο κατάλογος ουσιών προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένων των ουσιών που επισημαίνονται ως επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας, ο οποίος προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Ο κατάλογος, όπως περιλαμβάνεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, καθίσταται παράρτημα Χ της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Άρθρο 2

Ο κατάλογος ουσιών προτεραιότητας της παρούσας απόφασης αντικαθιστά τον κατάλογο ουσιών της ανακοίνωσης της Επιτροπής της 22ας Ιουνίου 1982.

Άρθρο 3

Οδηγία 2006/11 για τη ρύπανση που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Με την επιφύλαξη του άρθρου 7, η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται:
α) στα εσωτερικά επιφανειακά ύδατα·
β) στα χωρικά ύδατα·
γ) στα εσωτερικά παράκτια ύδατα.

Άρθρο 3
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την εξάλειψη της ρύπανσης των κατά το άρθρο 1 υδάτων, η οποία προέρχεται από τις επικίνδυνες ουσίες που περιλαμβάνονται στις οικογένειες και τις ομάδες των ουσιών του καταλόγου I του παραρτήματος I («ουσίες του καταλόγου Ι») καθώς και για τη μείωση της ρύπανσης των εν λόγω υδάτων που προέρχεται από τις επικίνδυνες ουσίες οι οποίες περιλαμβάνονται στις οικογένειες και στις ομάδες των ουσιών του καταλόγου II του παραρτήματος I («ουσίες του καταλόγου ΙΙ»), σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

Οδηγία 2006/118 σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Σκοπός
1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ειδικά μέτρα, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17, παράγραφοι 1 και 2, της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν ιδίως:
α) κριτήρια για την αξιολόγηση της καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων, και
β) κριτήρια για τον εντοπισμό και την αναστροφή σημαντικών και διατηρούμενων ανοδικών τάσεων και κριτήρια για τον καθορισμό σημείων εκκίνησης για την αναστροφή των τάσεων.
2. Η παρούσα οδηγία συμπληρώνει επίσης τις διατάξεις για την πρόληψη ή τον περιορισμό της εισαγωγής ρύπων σε υπόγεια ύδατα που περιέχονται ήδη στην οδηγία 2000/60/ΕΚ και αποσκοπεί να προλάβει την υποβάθμιση της κατάστασης όλων των συστημάτων υπογείων υδάτων.

Άρθρο 3 Κριτήρια αξιολόγησης της χημικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων
1. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης της χημικής κατάστασης ενός συστήματος υπόγειων υδάτων ή μιας ομάδας συστημάτων υπόγειων υδάτων σύμφωνα με το σημείο 2.3 του Παραρτήματος V της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια:
α) ποιοτικά πρότυπα υπόγειων υδάτων, όπως εμφαίνονται στο Παράρτημα Ι,
β) ανώτερες αποδεκτές τιμές που ορίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τη διαδικασία του Μέρους Α, του Παραρτήματος ΙΙ, για τους ρύπους, τις ομάδες ρύπων και τους δείκτες ρύπανσης οι οποίοι, εντός του εδάφους κράτους μέλους, έχει διαπιστωθεί ότι συμβάλλουν στο χαρακτηρισμό των συστημάτων ή ομάδων συστημάτων υπόγειων υδάτων ως απειλουμένων, λαμβάνοντας υπόψη τουλάχιστον τον κατάλογο του Μέρους Β, του Παραρτήματος ΙΙ.
Οι ανώτερες αποδεκτές τιμές που ισχύουν για την καλή χημική κατάσταση βασίζονται στην προστασία του συστήματος υπογείων υδάτων, σύμφωνα με τα σημεία 1), 2) και 3), του Μέρους Α, του Παραρτήματος ΙΙ, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη την επίπτωσή του, και την αλληλεπίδραση μεταξύ τους, στα σχετιζόμενα επιφανειακά ύδατα και τα χερσαία οικοσυστήματα και τους υγροτόπους που εξαρτώνται άμεσα από αυτό· σε αυτές συνεκτιμώνται, μεταξύ άλλων, η τοξικολογική για τον άνθρωπο τεχνογνωσία και η οικοτοξικολογική τεχνογνωσία.

Οδηγία 2009/90 για την θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τη χημική ανάλυση και παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων, σύμφωνα με την οδηγία 2000/60

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Αντικείμενο
Η παρούσα οδηγία ορίζει τεχνικές προδιαγραφές για τη χημική ανάλυση και παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Καθορίζει ελάχιστα κριτήρια επιδόσεων για τις αναλυτικές μεθόδους που πρέπει να εφαρμόζουν τα κράτη μέλη για την παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων, των ιζημάτων και των ζώντων οργανισμών, καθώς και κανόνες που αφορούν την απόδειξη της ποιότητας των αναλυτικών αποτελεσμάτων.

Άρθρο 2 Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1) «όριο ανίχνευσης»: το σήμα εξόδου οργάνου ή η τιμή συγκέντρωσης πάνω από το οποίο είναι δυνατόν να βεβαιωθεί, με τη δηλούμενη στάθμη εμπιστοσύνης, ότι ένα δείγμα διαφέρει από το τυφλό δείγμα που δεν περιέχει κανένα ενδιαφέρον προσδιοριζόμενο στοιχείο·

Οδηγία 2007/60 για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας

 Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση πλαισίου για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, με στόχο τη μείωση των αρνητικών συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με τις πλημμύρες στην Κοινότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ
Άρθρο 6
1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, σε επίπεδο περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού ή της μονάδας διαχείρισης του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο β), χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και χάρτες κινδύνων πλημμύρας, στην πλέον κατάλληλη κλίμακα για τις περιοχές που προσδιορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1.
2. Για την κατάρτιση των χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας και των χαρτών κινδύνων πλημμύρας που προβλέπονται στο άρθρο 5 από κοινού με άλλα κράτη μέλη, πραγματοποιείται εκ των προτέρων ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.

3. Οι χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας καλύπτουν τις γεωγραφικές περιοχές που θα μπορούσαν να πλημμυρήσουν σύμφωνα με τα ακόλουθα σενάρια:
α) πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας ή σενάρια ακραίων φαινομένων·
β) πλημμύρες μέσης πιθανότητας (με πιθανή περίοδο επαναληπτικότητας ≥ 100 χρόνια)·
γ) πλημμύρες υψηλής πιθανότητας, ανάλογα με την περίπτωση.

Αυγούστου 28, 2015

Κατ' εξουσιοδότηση Οδηγία 2015/13 για την τροποποίηση του παραρτήματος III της οδηγίας 2014/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το πεδίο τιμών παροχής υδρομέτρων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΟΔΗΓΊΑ (ΕΕ) 2015/13 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣτης 31ης Οκτωβρίου 2014για την τροποποίηση του παραρτήματος III της οδηγίας 2014/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το πεδίο τιμών παροχής…
Αυγούστου 28, 2015

Οδηγία 98/15 για τροποποίηση της οδηγίας 91/271 όσον αφορά ορισμένες απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται στο παράρτημα Ι αυτής

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Το παράρτημα Ι της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 2 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να…
Αυγούστου 27, 2015

Οδηγία 2008/105 σχετικά με πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων καθώς και σχετικά με την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ και 86/280 και την τ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 2 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Άρθρο 3 Πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος1. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας οδηγίας και το άρθρο 4 της…
Αυγούστου 27, 2015

Οδηγία 2013/39 για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/60 και 2008/105 όσον αφορά τις ουσίες προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής των υδάτων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Η οδηγία 2000/60/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:1) Το άρθρο 16 παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:«4. Η Επιτροπή αναθεωρεί τον εγκριθέντα κατάλογο ουσιών προτεραιότητας το αργότερο τέσσερα έτη μετά…
Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...