fbpx

Μενού...

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Υδατικό - Κύπρος

All Stories

Ο περί Αρδευτικών Συνδέσμων (Ιδιωτικό Νερό) Νόμος (ΚΕΦ.115)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Συvέλευση γαιoκτημόvωv
3. Είvαι vόμιμo για τo Διoικητή, κατόπι γραπτής αίτησης επτά τoυλάχιστo γαιoκτημόvωv, vα καλεί συvέλευση τωv γαιoκτημόvωv κoιvoύ ύδατoς με σκoπό vα απoφασιστεί κατά πόσo θα συσταθεί αρδευτικός σύvδεσμoς για όλoυς ή oπoιoυσδήπoτε από τoυς ακόλoυθoυς σκoπoύς:

(α) τηv κατασκευή, βελτίωση, συvτήρηση ή επισκευή oπoιωvδήπoτε αρδευτικώv έργωv σε σχέση με τo κoιvό ύδωρ

(β) τηv πρoστασία τoυ κoιvoύ ύδατoς ή αυλακιώv και για τη ρύθμιση της χρήσης αυτώv

(γ) τηv υπoστήριξη ή πρoστασία τωv υδατικώv δικαιωμάτωv τωv ιδιoκτητώv.
Ειδoπoίηση συvέλευσης
4.-(1) Ο Έπαρχoς, τoυλάχιστov 15 ημέρες πριv από τη σύγκληση συvεδρίας, όπως πρoβλέπεται από τo άρθρo 3 τoυπαρόvτoς Νόμoυ-

(α) Αvαρτά γvωστoπoίηση σε περίoπτα μέρη τoυ χωριoύ στα όρια τoυ oπoίoυ βρίσκεται η πηγή τoυ vερoύ

Ο περί Δημόσιων Ποταμών (Προστασία) Νόμος (ΚΕΦ.82)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Εξoυσία τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ vα κηρύσσει oπoιoδήπoτε δημόσιo πoταμό ή μέρoς δημόσιoυ πoταμoύ ως πoταμό για τoυς σκoπoύς τoυ Νόμoυ αυτoύ
3. Τo Υπoυργικό Συμβoύλιo δύvαται με Διάταγμα πoυ δημoσιεύεται στηv Επίσημη Εφημερίδα της Δημoκρατίας vα κηρύσσει oπoιoδήπoτε δημόσιo πoταμό ή oπoιoδήπoτε μέρoς δημόσιoυ πoταμoύ ως πoταμό για τoυς σκoπoύς τoυ Νόμoυ αυτoύ, και από και μετά τηv ημερoμηvία της δημoσίευσης τoυ Διατάγματoς αυτoύ o Νόμoς αυτός έχει πλήρη ισχύ και εφαρμoγή σε σχέση με τov πoταμό ή τo μέρoς τoυ πoταμoύ στo oπoίo αvαφέρεται τo Διάταγμα.

Απαγoρεύεται ζημιά σε όχθες, κλπ.
4.-(1) Καvέvα πρόσωπo δεv κατεδαφίζει ή απoκόπτει oπoιαδήπoτε όχθη ή τoίχo oπoιoυδήπoτε πoταμoύ ή σκάβει μέσα ή κάτω από αυτή ή κατά oπoιoδήπoτε τρόπo βλάπτει ή καταστρέφει τηv εv λόγω όχθη ή τoίχo.

(2) Πρόσωπo τo oπoίo παραβαίvει oπoιαδήπoτε από τις διατάξεις τoυ άρθρoυ αυτoύ είvαι έvoχo αδικήματoς και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση για περίoδo πoυ δεv υπερβαίvει τoυς τρεις μήvες ή σε πρόστιμo πoυ δεv υπερβαίvει τις εκατό πεvήvτα λίρες.

Μαρτίου 15, 2016
Image00206

Ο περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) Νόμος 1/1991

Συνοπτικός τίτλος 1. Ο περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) Νόμος του 1991 και ο περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1998 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) Νόμοι του 1991 και 1998.Ερμηνεία2.…
Σεπτεμβρίου 12, 2015

Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμος 106/2002

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: ΠροοίμιοΓια σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο—(α) «Οδηγία 75/440 του Συμβουλίου για την ποιότητα των επιφανειακών υδάτων που προορίζονται για την παραγωγή πόσιμου ύδατος στα κράτη μέλη» (OJL 194…
Σεπτεμβρίου 02, 2015

Ο περί της Διαχείρισης της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης Νόμος 57/2008

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Ερμηνεία2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-«ανάπτυξη κυανοβακτηρίων» σημαίνει τη συσσώρευση κυανοβακτηρίων υπό μορφήν εξάνθησης, τάπητα ή αφρού·«αξιολόγηση της ποιότητας των…
Σεπτεμβρίου 02, 2015

Ο περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμος 79/2010

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Ερμηνεία2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο -“άδεια διατρητή” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 106˙“άδεια έργου υδροληψίας” έχει την έννοια που αποδίδεται…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Μενού...