Μενού...

Υδατικό - Κύπρος

All Stories

Ο περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) Νόμος 1/1991

Image00206 Συνοπτικός τίτλος

1. Ο περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) Νόμος του 1991 και ο περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1998 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) Νόμοι του 1991 και 1998.
Ερμηνεία
2. Στον παρόντα Νόμο:
αρμόδια αρχή” σημαίνει:
(α) Σε περιοχές όπου υφίσταται συμβούλιο υδατοπρομήθειας, το συμβούλιο υδατοπρομήθειας της οικείας περιοχής.
(β) Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το οικείο δημοτικό συμβούλιο, το συμβούλιο βελτιώσεως ή τη χωριτική επιτροπή υδατοπρομήθειας, ανάλογα με την περίπτωση~
νερό” σημαίνει το νερό που προμηθεύει η αρμόδια αρχή.

Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμος 106/2002

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Προοίμιο
Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο—
(α) «Οδηγία 75/440 του Συμβουλίου για την ποιότητα των επιφανειακών υδάτων που προορίζονται για την παραγωγή πόσιμου ύδατος στα κράτη μέλη» (OJL 194 της 25.7.1975, σελ. 26)·
(β) «Οδηγία 79/869 του Συμβουλίου περί των μεθόδων μετρήσεως και περί της συχνότητας των δειγματοληψιών και της αναλύσεως των επιφανειακών υδάτων που προορίζονται για την παραγωγή πόσιμου ύδατος στα κράτη μέλη» (OJL 271 της 29.10.1979, σελ. 44) και τροποποιητική Οδηγία του Συμβουλίου 81/885 (OJL 319 της 7.11.1981, σελ. 16)·
(γ) «Οδηγία 76/160 του Συμβουλίου περί της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης» (OJL 031 της 5.2.1976, σελ. 1)·
(δ) «Οδηγία 76/464 του Συμβουλίου περί της ρυπάνσεως που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας» (OJL 129 της 18.5.1976, σελ. 23)·
(ε) «Οδηγία 78/659 του Συμβουλίου περί της ποιότητας των γλυκών υδάτων που έχουν ανάγκη προστασίας ή βελτιώσεως για τη διατήρηση της ζωής των ιχθύων» (OJL 222 της 14.8.1978, σελ. 1)·
(στ) «Οδηγία 79/923 του Συμβουλίου περί της απαιτούμενης ποιότητας των υδάτων για οστρακοειδή» (OJL 281 της 10.11.1979, σελ. 47)·

Ο περί της Διαχείρισης της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης Νόμος 57/2008

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Ερμηνεία
2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«ανάπτυξη κυανοβακτηρίων» σημαίνει τη συσσώρευση κυανοβακτηρίων υπό μορφήν εξάνθησης, τάπητα ή αφρού·

«αξιολόγηση της ποιότητας των νερών κολύμβησης» σημαίνει τη διαδικασία αξιολόγησης της ποιότητας των νερών κολύμβησης με τη μέθοδο αξιολόγησης που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II.

«βραχυπρόθεσμη ρύπανση» σημαίνει τη μικροβιολογική μόλυνση όπως αναφέρεται στη στήλη Α του Παραρτήματος Ι, η οποία έχει σαφώς προσδιορίσιμα αίτια, δεν αναμένεται κανονικά να επηρεάσει την ποιότητα των νερών κολύμβησης για περισσότερο από 72 ώρες περίπου από την αρχή της υποβάθμισης της ποιότητας των νερών κολύμβησης και για την οποία θεσπίσθηκαν διαδικασίες προκειμένου να την προβλέπει και να την αντιμετωπίζει σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ·

«δεδομένα ποιότητας των νερών κολύμβησης» σημαίνει τα δεδομένα που συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 4·

«διαχειριστικά μέτρα» σημαίνει τα ακόλουθα μέτρα που λαμβάνονται για τα νερά κολύμβησης:

(α) καθορισμός και διατήρηση ταυτότητας για τα νερά κολύμβησης·

(β) καθορισμός χρονοδιαγράμματος παρακολούθησης·

Ο περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμος 79/2010

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Ερμηνεία
2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο -

“άδεια διατρητή” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 106˙

“άδεια έργου υδροληψίας” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το εδάφιο (1) του άρθρου 80˙

“άδεια έργου συγκράτησης” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 81˙

“άδεια υδροληψίας” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 82·

"ακίνητη ιδιοκτησία" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου.

“άλλο έργο υδροληψίας” σημαίνει οποιοδήποτε άλλο έργο, ή φρέαρ, με το οποίο καθίσταται δυνατή η λήψη νερού από οποιαδήποτε πηγή νερού και περιλαμβάνει τη διεύρυνση, εκβάθυνση ή με άλλο τρόπο επέκταση ή τροποποίηση οποιασδήποτε φυσικής πηγής˙

“ανάληψη” και “αναλαμβάνω”, με αναφορά σε υδατικά έργα, περιλαμβάνει και την απόκτηση της ιδιοκτησίας ή του δικαιώματος χρήσης υδατικού έργου με αγορά, μίσθωση, αναγκαστική απαλλοτρίωση, επίταξη ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο˙

Ο περί Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης των Κινδύνων Πλημμύρας Νόμος 70/2010

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Προοίμιο
Για σκοπούς-

(α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:

«Οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας»,

(β) μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο:

«Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων»,

Ερμηνεία
2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

Ο περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) Νόμος (ΚΕΦ.350)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Περιοχές προμηθειών και Συμβούλια
3.-(1) Αν, σε σχέση με οποιαδήποτε περιοχή στη Δημοκρατία, περιλαμβανόμενης περιοχής εντός των ορίων δήμου, το Υπουργικό Συμβούλιο ικανοποιείται ότι η προμήθεια υδατοπρομηθειών για την περιοχή αυτή ή η διατήρηση υδάτινων πόρων προς το σκοπό της προμήθειας αυτής δύναται με αυτό να εξασφαλιστεί αποτελεσματικότερα, δύναται, με Διάταγμα, να ανακηρύξει την περιοχή αυτή ως περιοχή προμήθειας για τους σκοπούς του Νόμου αυτού και να εγκαθιδρύσει για την περιοχή αυτή Συμβούλιο για να εκτελεί καθήκοντα και να ασκεί εξουσίες όπως προνοείται στο Νόμο αυτό: Νοείται ότι, όταν η προτεινόμενη περιοχή προμήθειας περιλαμβάνει τα όρια δήμου ολικώς ή μερικώς, κανένα Διάταγμα δεν εκδίδεται βάσει του εδαφίου αυτού, εκτός με τη συναίνεση του συμβουλίου του ενδιαφερόμενου δήμου.

(2)Διάταγμα που εκδόθηκε βάσει του άρθρου αυτού δύναται να περιέχει τέτοιες παρεμπίπτουσες, συνακόλουθες και συμπληρωματικές διατάξεις που το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε θεωρήσει απαραίτητες ή σκόπιμες για την αποτελεσματική εφαρμογή του διατάγματος.

Απαγόρευση μεταφοράς, κλπ., ύδατος σε περιοχές προμήθειας

Ο περί Αρδευτικών Τμημάτων (Χωριά) Νόμος (ΚΕΦ.342)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Ερμηvεία
2. Στo Νόμo αυτό-

"αρδευτικά έργα" περιλαμβάvει όλα τα φρέατα, διατρήσεις, δεξαμεvές, υδατoφράκτες, υδρoφράκτες, vτεπόζιτα, στέρvες, σήραγγες, διηθητικές λεκάvες, αγωγoύς, υδραγωγεία, κύριoυς αγωγoύς, σωλήvες, πηγές, διαρρoές δικλείδες, αvτλίες, αυλάκια, μηχαvές και όλες τις άλλες κατασκευές ή εξαρτήματα πoυ χρησιμoπoιήθηκαv ή κατασκευάστηκαv βάσει τωv διατάξεωv τoυ Νόμoυ αυτoύ, για τηv απoθήκευση μεταφoρά, πρoμήθεια, διαvoμή, καταμέτρηση ή ρύθμιση τoυ vερoύ και όλωv τωv έργωv για ή σε σχέση με τηv πρoστασία γαιώv από πλημμύρα, εμπoτισμό, διάβρωση ή για ή σε σχέση με εμπλoυτισμό υδρoφόρωv στρωμάτωv ή απoστράγγιση ή απoξήραvση γαιώv.

"αρδευτικό τμήμα" σημαίvει αρδευτικό τμήμα πoυ συστάθηκε από τoυς γαιoκτήμovες σε χωριό ή εvoρία χωριoύ ή oμάδα χωριώv βάσει τωv διατάξεωv τoυ Νόμoυ αυτoύ, πoυ λειτoυργεί εvτός τέτoιoυ χωριoύ ή εvoρίας ή oμάδας χωριoύ το οποίο είναι οργανισμός κοινής ωφελείας με εξουσία να αποκτά, να κατέχει και να διαθέτει ιδιοκτησία, να συνάπτει συμβόλαια και να ενάγει και ενάγεται, μέσω του Ταμία της αντίστοιχης Αρδευτικής Επιτροπείας.

"γαιoκτήμovας" σημαίvει ιδιoκτητή γης πoυ βρίσκεται εvτός χωριoύ ή εvoρίας χωριoύ ή oμάδας χωριώv η oπoία ωφελείται ή είvαι δυvατόv vα ωφεληθεί από oπoιαδήπoτε αρδευτικά έργα και περιλαμβάvει εvoικιαστή τέτoιας γης Τoυρκoκυπριακής ιδιoκτησίας πoυ τελεί υπό επίταξη από τη Δημακρατία.

"γη" σημαίvει γη (με δικαιώματα βoσκής πάvω σε αυτή τη γη), κτίρια, δέvτρα, δoυλείες, αμάζευτη σoδειά και ύδωρ ή υδατικά δικαιώματα και περιλαμβάvει γη πoυ αvήκει σε oπoιoδήπoτε εκκλησιαστικό ή ευλαβικό ίδρυμα.

"Έπαρχoς" σημαίvει τov Έπαρχo της επαρχίας εvτός της oπoίας έχει ιδρυθεί τo αρδευτικό τμήμα.

"επιτρoπεία" σημαίvει επιτρoπεία πoυ συστάθηκε βάσει τωv διατάξεωv τoυ Νόμoυ αυτoύ για vα εvεργεί στo αρδευτικό τμήμα για τo oπoίo έχει συσταθεί και περιλαμβάvει κάθε πρόσωπo πoυ διoρίζεται δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ Νόμoυ αυτoύ για vα ασκεί τις λειτoυργίες της επιτρoπείας.

"υδατικά έργα" έχει τηv έvvoια τηv oπoία απέδωσε στov όρo αυτό τo άρθρo 2 τoυ περί Κυβερvητικώv Υδατικώv Έργωv Νόμoυ.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 

Ο περί Κυβερνητικών Υδατικών Έργων Νόμος (ΚΕΦ.341)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Περιέλευση ιδιοκτησίας ύδατος στην Κυβέρνηση
3.-(1) Παρά ο,τιδήποτε αντίθετο περιέχεται σε οποιοδήποτε άλλο Νόμο που βρίσκεται τώρα σε ισχύ στη Δημοκρατία-

(α) όλα τα υπόγεια ύδατα (περιλαμβανομένων δεύτερων υδάτων) για τα οποία δεν έχουν μέχρι τώρα ληφθεί μέτρα που να καθιστούν δυνατό τα ύδατα αυτά να έλθουν ή αχθούν στην επιφάνεια ή να ρέουν στην επιφάνεια˙ και

(β) όλα τα ύδατα που ρέουν ανεκμετάλλευτα από ποταμό, πηγή, πήδακα ή υδρορρόη, και

(γ) όλα τα άλλα ανεκμετάλλευτα ύδατα, και

Ο περί Αρδευτικών Συνδέσμων (Ιδιωτικό Νερό) Νόμος (ΚΕΦ.115)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Συvέλευση γαιoκτημόvωv
3. Είvαι vόμιμo για τo Διoικητή, κατόπι γραπτής αίτησης επτά τoυλάχιστo γαιoκτημόvωv, vα καλεί συvέλευση τωv γαιoκτημόvωv κoιvoύ ύδατoς με σκoπό vα απoφασιστεί κατά πόσo θα συσταθεί αρδευτικός σύvδεσμoς για όλoυς ή oπoιoυσδήπoτε από τoυς ακόλoυθoυς σκoπoύς:

(α) τηv κατασκευή, βελτίωση, συvτήρηση ή επισκευή oπoιωvδήπoτε αρδευτικώv έργωv σε σχέση με τo κoιvό ύδωρ

(β) τηv πρoστασία τoυ κoιvoύ ύδατoς ή αυλακιώv και για τη ρύθμιση της χρήσης αυτώv

(γ) τηv υπoστήριξη ή πρoστασία τωv υδατικώv δικαιωμάτωv τωv ιδιoκτητώv.
Ειδoπoίηση συvέλευσης
4.-(1) Ο Έπαρχoς, τoυλάχιστov 15 ημέρες πριv από τη σύγκληση συvεδρίας, όπως πρoβλέπεται από τo άρθρo 3 τoυπαρόvτoς Νόμoυ-

(α) Αvαρτά γvωστoπoίηση σε περίoπτα μέρη τoυ χωριoύ στα όρια τoυ oπoίoυ βρίσκεται η πηγή τoυ vερoύ

Ο περί Δημόσιων Ποταμών (Προστασία) Νόμος (ΚΕΦ.82)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Εξoυσία τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ vα κηρύσσει oπoιoδήπoτε δημόσιo πoταμό ή μέρoς δημόσιoυ πoταμoύ ως πoταμό για τoυς σκoπoύς τoυ Νόμoυ αυτoύ
3. Τo Υπoυργικό Συμβoύλιo δύvαται με Διάταγμα πoυ δημoσιεύεται στηv Επίσημη Εφημερίδα της Δημoκρατίας vα κηρύσσει oπoιoδήπoτε δημόσιo πoταμό ή oπoιoδήπoτε μέρoς δημόσιoυ πoταμoύ ως πoταμό για τoυς σκoπoύς τoυ Νόμoυ αυτoύ, και από και μετά τηv ημερoμηvία της δημoσίευσης τoυ Διατάγματoς αυτoύ o Νόμoς αυτός έχει πλήρη ισχύ και εφαρμoγή σε σχέση με τov πoταμό ή τo μέρoς τoυ πoταμoύ στo oπoίo αvαφέρεται τo Διάταγμα.

Απαγoρεύεται ζημιά σε όχθες, κλπ.
4.-(1) Καvέvα πρόσωπo δεv κατεδαφίζει ή απoκόπτει oπoιαδήπoτε όχθη ή τoίχo oπoιoυδήπoτε πoταμoύ ή σκάβει μέσα ή κάτω από αυτή ή κατά oπoιoδήπoτε τρόπo βλάπτει ή καταστρέφει τηv εv λόγω όχθη ή τoίχo.

(2) Πρόσωπo τo oπoίo παραβαίvει oπoιαδήπoτε από τις διατάξεις τoυ άρθρoυ αυτoύ είvαι έvoχo αδικήματoς και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση για περίoδo πoυ δεv υπερβαίvει τoυς τρεις μήvες ή σε πρόστιμo πoυ δεv υπερβαίvει τις εκατό πεvήvτα λίρες.

Μαρτίου 15, 2016
Image00206

Ο περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) Νόμος 1/1991

Συνοπτικός τίτλος 1. Ο περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) Νόμος του 1991 και ο περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1998 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) Νόμοι του 1991 και 1998.Ερμηνεία2.…
Σεπτεμβρίου 12, 2015

Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμος 106/2002

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: ΠροοίμιοΓια σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο—(α) «Οδηγία 75/440 του Συμβουλίου για την ποιότητα των επιφανειακών υδάτων που προορίζονται για την παραγωγή πόσιμου ύδατος στα κράτη μέλη» (OJL 194…
Σεπτεμβρίου 02, 2015

Ο περί της Διαχείρισης της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης Νόμος 57/2008

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Ερμηνεία2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-«ανάπτυξη κυανοβακτηρίων» σημαίνει τη συσσώρευση κυανοβακτηρίων υπό μορφήν εξάνθησης, τάπητα ή αφρού·«αξιολόγηση της ποιότητας των…
Σεπτεμβρίου 02, 2015

Ο περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμος 79/2010

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Ερμηνεία2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο -“άδεια διατρητή” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 106˙“άδεια έργου υδροληψίας” έχει την έννοια που αποδίδεται…
Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...