Μενού...

Δημόσιες Προσφορές για Απόβλητα

All Stories

Προσφορά: Πρόγραμμα μείωσης στερεών δημοτικών αποβλήτων παραλιακών ξενοδοχείων

Προσφορά:

 Ετοιμασία μελέτης σκοπιμότητας, τεχνοοικονομικής μελέτης, μελέτης κόστους οφέλους και μελέτης υπολογισμού ελλείμματος χρηματοδότησης για το έργο:
Πρόγραμμα μείωσης στερεών δημοτικών αποβλήτων παραλιακών ξενοδοχειακών μονάδων και πλησίον συναφών χώρων παραγωγής αποβλήτων, για τους Δήμους Λάρνακας, Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου

Η αρχική προκήρυξη είναι εδώ.

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 

Δήμος Λεμεσού: Προσφορά για παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση δεντροστοιχιών και για κλάδεμα δέντρων σε πεζοδρόμια ή και άλλους χώρους πρασίνου

Τίτλος προσφοράς Δήμου Λεμεσού:

 Προσφορά για παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση δεντροστοιχιών και για κλάδεμα δέντρων σε πεζοδρόμια ή και άλλους χώρους πρασίνου. (27/2016)
Εκτιμώμενη Αξία (€): 890000
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 10/06/2016 12:00
Προϋπολογισμός Σύμβασης
A) Ενότητα ‘Α’ - Παροχή Υπηρεσιών για την συντήρηση δεντροστοιχιών, τριακόσιες χιλιάδες (€300.000,00) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
Β) Ενότητα ‘Β’ - Kλάδεμα δέντρων σε πεζοδρόμιο ή και άλλους χώρους πρασίνου, πεντακόσιες ενενήντα χιλιάδες (€ 590.000,00) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
Διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης
Είκοσι τέσσερες (24) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 

Περισυλλογή οικιακών σκυβάλων από όλους τους δρόμους και υποστατικά της περιοχής του Δήμου ΄Υψωνα

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Περισυλλογή οικιακών σκυβάλων από όλους τους δρόμους και υποστατικά της περιοχής του Δήμου ΄Υψωνα

1. ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΣΚΥΒΑΛΩΝ

Η περισυλλογή των σκυβάλων θα γίνεται δύο φορές την εβδομάδα σε καθορισμένες μέρες που καθόρισε ο Δήμος όπως αναλυτικά περιγράφονται πιο κάτω και θα καλύπτει όλα τα υποστατικά εντός των Δημοτικών Ορίων του ΄Υψωνα.
(ι) Δευτέρα και Πέμπτη για την περιοχή νότια του Αυτοκινητόδρομου
Λεμεσού Πάφου
(ιι) Τρίτη και Παρασκευή για την περιοχή βόρεια του Αυτοκινητόδρομου
Λεμεσού Πάφου
(ιιι) Τετάρτη και Σάββατο τις Βιομηχανικές Περιοχές Βόρεια του αυτοκινητόδρομου
Λεμεσού Πάφου
(iv) καθημερινή περισυλλογή των καλάθων στους κεντρικούς δρόμους
Ηλία Καννάουρου, Αγίου Γεωργίου και Μακαρίου Γ΄
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί επαρκεί αριθμό σκυβαλοφόρων με πιεστήρα και να είναι εφοδιασμένα με ειδικούς βραχίονες για τη συλλογή των κάδων χωρητικότητας από 120 μέχρι 1100 λίτρων και σε περιπτώσεις όπου οι δρόμοι είναι στενοί, να χρησιμοποιεί πρόσθετο μικρό όχημα.
Η περισυλλογή των σκυβάλων θα γίνεται από όλα τα υποστατικά, ώστε να μην παρουσιάζεται συσσώρευση κατά τόπους και να δημιουργείται οχληρία στους περιοίκους.
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να περισυλλέγει τα σκύβαλα στις καθορισμένες μέρες και σε συνεργασία με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Δήμου, να εφαρμοσθεί ωράριο για καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων.
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση τα σκύβαλα που θα μαζεύει να τα μεταφέρει στο σκυβαλότοπο του Δήμου Λεμεσού στο «Βατί», ή σε άλλο εγκεκριμένο χώρο που θα του υποδείξει ο Δήμος.
Ο ανάδοχος υποχρεούται ν’ ακολουθεί και εφαρμόζει πιστά τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής ή εξουσιοδοτημένου ατόμου από την Αναθέτουσα Αρχή ως προς τον τρόπο περισυλλογής, μεταφοράς, τοποθέτησης και ή καταστροφής των σκυβάλων στην περιοχή «Βατί» ή σε άλλο εγκεκριμένο χώρο που θα του υποδείξει ο Δήμος.

Με την προσφορά ο κάθε προσφοροδότης θα υποβάλει και τ’ ακόλουθα:-

- Πιστοποιητικό εγγραφής των σκυβαλοφόρων οχημάτων – τουλάχιστον 2 μεγάλα Σκυβαλοφόρα και 1 μικρό για την πυκνοκατοικημένη περιοχή και άλλους στενούς Δρόμους.
- Άδεια οδικής χρήσης μεταφορέα «Α» (όπου απαιτείται).
- Άδεια κυκλοφορίας των σκυβαλοφόρων.
- Ασφάλεια σύμφωνα με την υφιστάμενη Νομοθεσία.
- Πιστοποιητικά καταλληλότητας.

2. η σύμβαση θα έχει διάρκεια ένα (1) χρόνο με δικαίωμα ανανέωσης με τις ίδιες τιμές για ακόμη ένα χρόνο.

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Παροχή Υπηρεσιών:
(α) για την αποκομιδή, μεταφορά και απόρριψη απορριμμάτων από το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα στο ΒΑΤΙ.
(β) το πλύσιμο των κάδων που βρίσκονται στο Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα

Προϋπολογισμός Σύμβασης: Ενενήντα χιλιάδες (90.000) Ευρώ για ένα έτος μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Η συλλογή, μεταφορά και διαχείριση των φυτικών απορριμμάτων στο Δήμο Ιδαλίου

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Το αντικείμενο της Σύμβασης αφορά τη συλλογή, μεταφορά και διαχείριση των πάσης φύσεως φυτικών απορριμμάτων στο Δήμο Ιδαλίου με τη χρησιμοποίηση των οχημάτων που διαθέτει ο ίδιος ο Εργολάβος. Ο Ανάδοχος θα αναλαμβάνει όλα τα έξοδα συντήρησης, φθορών, εξαρτημάτων και καυσίμων, καθώς επίσης και του προσωπικού.
Για την εκτέλεση της εργασίας είναι απαραίτητο όπως ο Προσφοροδότης διαθέτει εκσκαφέα (digger) και φορτηγό. Η χρήση συμπληρωματικού και επιπρόσθετου εξοπλισμού επιτρέπεται νοουμένου ότι θα υποβληθεί εκ των προτέρων και θα εγκριθεί.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΟΓΗ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΚΛΑΔΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΚΑΘΑΡΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 29/2015    Εκτίμηση δαπάνης: €180.000 (μη δεσμευτική)

ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2015
Η εργασία αφορά την εκμίσθωση μηχανημάτων για την διαλογή και την απομάκρυνση εποχιακών κλαδευμάτων και άλλων ακαθαρσιών ή αντικειμένων από ανοικτούς χώρους ή πεζοδρόμια που βρίσκονται μέσα στα Δημοτικά όρια Δήμου

Αγλαντζιάς και την απομάκρυνση τους στον χώρο σκυβάλων Κοτσιάτη ή την μεταφορά τους σε αδειοδοτημένες μονάδες κομποστοποίησης στην Βιομηχανική περιοχή Γερίου ή παρά το χωρίο Μαρκί. Οι πιο πάνω εργασίες θα εκτελούνται βάσει
προκαθορισμένου χρονικού προγράμματος σε κάθε περιοχή και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να υπάρχει οποιαδήποτε απόκλιση.

Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων (τροφικών (food waste), πρασίνων κτλ) του Δήμου Αγίας Νάπας από αδειοδοτημένους διαχειριστές αποβλήτων για επεξεργασία

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων (τροφικών (food waste), πρασίνων κτλ) του Δήμου Αγίας Νάπας από αδειοδοτημένους διαχειριστές αποβλήτων για επεξεργασία

Π/Υ: Πενήντα χιλιάδες (50,000) ευρώ το χρόνο
Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την ολοκληρωμένη και χωρίς προβλήματα παραλαβή και διαχείριση των οργανικών αποβλήτων (τροφικών (food waste), πρασίνων κτλ) του Δήμου Αγίας Νάπας.

Προϋπολογισμός Σύμβασης Πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για κάθε χρόνο

Πρόγραμμα μείωσης στερεών δημοτικών αποβλήτων παραλιακών ξενοδοχειακών μονάδων και πλησίον συναφών χώρων παραγωγής αποβλήτων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα της προσφοράς:

 Στα πλαίσια προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας έχει τεθεί μεταξύ άλλων, ως προτεραιότητα η ορθολογική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων με γενικό στόχο τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων και ειδικό στόχο την πρακτική αντιμετώπισης προβλημάτων διαχείρισης αποβλήτων.
Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων, επιβάλλεται η εφαρμογή της Οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98/ΕΚ) καθώς και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την διαχείριση των αποβλήτων όπως η υγειονομική ταφή των αποβλήτων (1999/31/ΕΚ), η εφαρμογή της αρχής της ευθύνης του παραγωγού κλπ. Η διαχείριση επικεντρώνεται κυρίως στα απόβλητα για τα οποία ισχύει σχετική Κοινοτική Νομοθεσία, όπως τα στερεά δημοτικά απόβλητα. Μία από τις κυριότερες

Σεπτεμβρίου 15, 2016

Προσφορά: Πρόγραμμα μείωσης στερεών δημοτικών αποβλήτων παραλιακών ξενοδοχείων

Προσφορά: Ετοιμασία μελέτης σκοπιμότητας, τεχνοοικονομικής μελέτης, μελέτης κόστους οφέλους και μελέτης υπολογισμού ελλείμματος χρηματοδότησης για το έργο: Πρόγραμμα μείωσης στερεών δημοτικών αποβλήτων παραλιακών ξενοδοχειακών μονάδων και πλησίον συναφών…
Απριλίου 28, 2016

Δήμος Λεμεσού: Προσφορά για παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση δεντροστοιχιών και για κλάδεμα δέντρων σε πεζοδρόμια ή και άλλους χώρους πρασίνου

Τίτλος προσφοράς Δήμου Λεμεσού: Προσφορά για παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση δεντροστοιχιών και για κλάδεμα δέντρων σε πεζοδρόμια ή και άλλους χώρους πρασίνου. (27/2016)Εκτιμώμενη Αξία (€): 890000Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:…
Νοεμβρίου 27, 2015

Περισυλλογή οικιακών σκυβάλων από όλους τους δρόμους και υποστατικά της περιοχής του Δήμου ΄Υψωνα

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Περισυλλογή οικιακών σκυβάλων από όλους τους δρόμους και υποστατικά της περιοχής του Δήμου ΄Υψωνα1. ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΣΚΥΒΑΛΩΝΗ περισυλλογή των σκυβάλων θα γίνεται δύο φορές την εβδομάδα σε καθορισμένες μέρες που καθόρισε ο Δήμος όπως…
Νοεμβρίου 27, 2015

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Παροχή Υπηρεσιών:(α) για την αποκομιδή, μεταφορά και απόρριψη απορριμμάτων από το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα στο ΒΑΤΙ.(β) το πλύσιμο των κάδων που βρίσκονται στο Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου ΤύχωναΠροϋπολογισμός Σύμβασης: Ενενήντα…
Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...