Μενού...

smartslider3[23]

Απόβλητα - Κύπρος

All Stories

ΚΔΠ 375/2017 για τη χρέωση λεπτών πλαστικών σακούλων μεταφοράς

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 5. Για σκοπούς μείωσης της κατανάλωσης της λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς και για την επίτευξη των στόχων των διατάξεων των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (5) του άρθρου 6Α του Νόμου ισχύουν τα ακόλουθα:
(α) Aπό την 1η Ιουλίου 2018 απαγορεύεται η δωρεάν διάθεση λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς από πωλητές προϊόντων που διαθέτουν τέτοιες σακούλες στα σημεία πώλησης.
(β)(i) Από την 1η Ιουλίου 2018 όλοι οι πωλητές προϊόντων που διαθέτουν λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς στα σημεία πώλησης των προϊόντων τους, χρεώνουν, κατ’ ελάχιστον πέντε σεντ (€ 0,05) συν ΦΠΑ για κάθε λεπτή πλαστική σακούλα μεταφοράς.
(ii) H χρέωση που προνοείται στην υποπαράγραφο (α) είναι διακριτή στα δελτία αποδείξεων που δίνονται στους αγοραστές, καθώς και σε αυτά που φυλάγονται από τον πωλητή προϊόντων.

Ο περί Αποφυγής της Ρύπανσης Δημόσιων Δρόμων και Δημόσιων Χώρων Νόμος 19/1992

Συvoπτικός τίτλoς

1. Ο περί Απoφυγής της Ρύπαvσης Δημόσιωv Δρόμωv και Δημόσιωv Χώρωv Νόμoς τoυ 1992 και o περί Απoφυγής της Ρύπαvσης Δημόσιωv Δρόμωv και Δημόσιωv Χώρωv (Τρoπoπoιητικός) Νόμoς τoυ 1997 θα αvαφέρovται μαζί ως oι περί Απoφυγής της Ρύπαvσης Δημόσιωv Δρόμωv και Δημόσιωv Χώρωv Νόμoι τoυ 1992 και 1997.

Ερμηvεία
2. Στov παρόvτα Νόμo-
"δημόσιoς δρόμoς" έχει τηv έvvoια πoυ δίvει στov όρo αυτό o περί Δημoσίωv Δρόμωv Νόμoς.
"δημόσιoς χώρoς" σημαίvει μέρoς ή τόπo φυσικής άvεσης, όπoυ εκάστoτε έχει δικαίωμα ή άδεια εισόδoυ τo κoιvό.

Ο περί Αποβλήτων Νόμος 185/2011

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Προοίμιο
Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-
(α)«οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών», για σκοπούς δημιουργίας του νομικού πλαισίου για εναρμόνιση, με δευτερογενή νομοθεσία, με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -
(β)«οδηγία 96/59/ΕΚ του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 1996 για τη διάθεση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/ PCT)»,
(γ)«οδηγία του Συμβουλίου 99/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων»,
(δ)«οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού»,
(ε)«οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και του συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ», και

Ο περί των Συμβουλίων Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Νόμος 85/2005

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Ερμηνεία
2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -
«αξιοποίηση», σε σχέση με απόβλητα, έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Στερεών και Επικίνδυνών Αποβλήτων Νόμος
«δήμος» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Δήμων Νόμος
«διάθεση» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμος
«Κοινοτικό Συμβούλιο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Κοινοτήτων Νόμος
«οικιακά απόβλητα» σημαίνει τα απόβλητα που προέρχονται από κατοικίες ή από μέρη οικοδομών στα οποία υπάρχουν διευκολύνσεις για διαμονή και διατροφή, περιλαμβανομένων των οργανικών αποβλήτων κουζίνας που μπορούν να λιπασματοποιηθούν και των στερεών μη οργανικών αποβλήτων που συλλέγονται ξεχωριστά με σκοπό να ανακυκλωθούν, εξαιρουμένων όμως των αποβλήτων που απορρίπτονται απευθείας στα αποχετευτικά συστήματα και των επικίνδυνων αποβλήτων
«Συμβούλιο» σημαίνει Συμβούλιο που εγκαθιδρύεται με βάση το άρθρο 3(1).
«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών·

Ο περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμος 82/2009

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

«Οδηγία 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ»,

Ερμηνεία
2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αδρανή απόβλητα» σημαίνει απόβλητα -

(α)τα οποία δεν υφίστανται καμία σημαντική φυσική, χημική ή βιολογική μετατροπή·

(β)τα οποία δε διαλύονται, δεν καίγονται ούτε συμμετέχουν σε άλλες φυσικές ή χημικές αντιδράσεις, δε βιοδιασπώνται ούτε επιδρούν δυσμενώς σε άλλες ύλες με τις οποίες έρχονται σε επαφή κατά τρόπο ικανό να προκαλέσει ρύπανση του περιβάλλοντος ή να βλάψει την ανθρώπινη υγεία,

Ο περί Εμπόρων Παλιών Μετάλλων Νόμος (ΚΕΦ.75)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ
1. Συνοπτικός τίτλος
2. Ερμηνεία
3. Έμποροι παλιών μετάλλων πρέπει να έχουν άδεια
4. Άδεια Εμπόρων Παλιών Μετάλλων
5. Η άδεια είναι προσωπική για τον κάτοχο και πρέπει να εκτίθεται
6. Βιβλία που πρέπει να τηρούνται

Απριλίου 22, 2018

ΚΔΠ 375/2017 για τη χρέωση λεπτών πλαστικών σακούλων μεταφοράς

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: 5. Για σκοπούς μείωσης της κατανάλωσης της λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς και για την επίτευξη των στόχων των διατάξεων των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (5) του άρθρου 6Α του Νόμου ισχύουν τα ακόλουθα:(α) Aπό την 1η…
Σεπτεμβρίου 03, 2016

Ο περί Αποφυγής της Ρύπανσης Δημόσιων Δρόμων και Δημόσιων Χώρων Νόμος 19/1992

Συvoπτικός τίτλoς 1. Ο περί Απoφυγής της Ρύπαvσης Δημόσιωv Δρόμωv και Δημόσιωv Χώρωv Νόμoς τoυ 1992 και o περί Απoφυγής της Ρύπαvσης Δημόσιωv Δρόμωv και Δημόσιωv Χώρωv (Τρoπoπoιητικός) Νόμoς τoυ 1997 θα αvαφέρovται μαζί ως oι περί Απoφυγής της Ρύπαvσης…
Σεπτεμβρίου 20, 2015

Ο περί Αποβλήτων Νόμος 185/2011

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: ΠροοίμιοΓια σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-(α)«οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών», για…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...