Μενού...

smartslider3[23]

Ασφάλεια και Υγεία - ΕΕ

All Stories

Οδηγία 75/324 για Συσκευές Αερολυμάτων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Directive 75/324/EEC provides for the classification of aerosol dispensers as ‘non-flammable’, ‘flammable’ or ‘extremely flammable’, according to the classification criteria provided for in its Annex. Where an aerosol dispenser is classified as ‘flammable’ or ‘extremely flammable’, it must bear the flame symbol and the safety phrases S2 and S16 provided for in Council Directive 67/548/EEC of 27 June 1967 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances (2).

Οδηγία 2012/18 για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της Οδηγίας 96/82

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Αντικείμενο
Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες και τον περιορισμό των συνεπειών τους στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, με στόχο να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας σε όλη την Ένωση με συνεπή και αποτελεσματικό τρόπο.

Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής
1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις μονάδες, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1.
2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα:
α) στρατιωτικές μονάδες, εγκαταστάσεις ή αποθήκες·

Αυγούστου 15, 2015

Οδηγία 2012/18 για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της Οδηγίας 96/82

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 ΑντικείμενοΗ παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες και τον περιορισμό των συνεπειών τους στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, με στόχο να…
Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...