Μενού...

Δάση και Ξυλεία - ΕΕ

All Stories

Κανονισμός 1024/2008 περί καθορισμού λεπτομερών μέτρων για την εφαρμογή του κανονισμού 2173/2005 περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1
Ο παρόν κανονισμός καθορίζει λεπτομερώς τους κανόνες εφαρμογής του συστήματος για τις εισαγωγές προϊόντων ξυλείας που προβλέπεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005.
Άρθρο 2
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, συμπληρωματικώς προς τους ορισμούς του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1. «Αποστολή»: ποσότητα προϊόντων ξυλείας που καθορίζονται στα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 συνοδευόμενη από άδεια FLEGT, την οποία αποστέλλει από εταίρο χώρα αποστολέας ή φορτωτής και η οποία υποβάλλεται σε τελωνείο για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία.
2. «Ηλεκτρονική άδεια»: άδεια FLEGT σε ψηφιακή μορφή ώστε να είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή ή επεξεργασία της, η οποία περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες καταχωρισμένες στις θέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα.
3. «Έντυπη άδεια»: άδεια FLEGT στη μορφή που καθορίζεται στο παράρτημα.
4. «Αρμόδια αρχή ή αρχές»: η αρχή ή οι αρχές που ορίζει κράτος μέλος για την παραλαβή, την αποδοχή και την επαλήθευση αδειών FLEGT.

Κανονισμός 2173/2005 περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Άρθρο 1
1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κοινοτικό σύστημα κανόνων εισαγωγής ορισμένων προϊόντων ξυλείας, προς εφαρμογήν του συστήματος αδειών FLEGT.
2. Το σύστημα αδειών εφαρμόζεται μέσω συμφωνιών εταιρικής σχέσης με τις χώρες παραγωγής ξυλείας.
3. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις εισαγωγές προϊόντων ξυλείας του παραρτήματος ΙΙ και ΙΙΙ από εταίρους χώρες που απαριθμούνται στο παράρτημα I. 

Άρθρο 3
1. Το σύστημα αδειών FLEGT εφαρμόζεται μόνο στις εισαγωγές που προέρχονται από εταίρους χώρες.
2. Κάθε συμφωνία εταιρικής σχέσης περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα που έχει συμφωνηθεί για την εφαρμογή των ανειλημμένων δι’ αυτής υποχρεώσεων.

Άρθρο 4
1. Απαγορεύεται η εισαγωγή στην Κοινότητα προϊόντων ξυλείας προερχόμενων από εταίρους χώρες, αν η αποστολή δεν συνοδεύεται από άδεια FLEGT.

Κανονισμός 363/2012 σχετικά με τους διαδικαστικούς κανόνες για την αναγνώριση και την ανάκληση της αναγνώρισης των οργανισμών παρακολούθησης που προβλέπονται στον Κανονισμό 995/2010 για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, πέραν των ορισμών του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 995/2010, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1) «οικείες αρμόδιες αρχές»: οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι νόμιμα εγκατεστημένος ένας οργανισμός παρακολούθησης ή υποψήφιος για αναγνώριση οργανισμός παρακολούθησης ή στο οποίο παρέχει υπηρεσίες ή προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες με την έννοια της οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4)·
2) «επίσημοι τίτλοι σπουδών»: πτυχία, πιστοποιητικά και άλλα αποδεικτικά τα οποία εκδίδονται από αρχή κράτους, καθορίζονται από τις νομοθετικές ή διοικητικές διατάξεις του εν λόγω κράτους και πιστοποιούν επιτυχή ολοκλήρωση επαγγελματικής κατάρτισης·
3) «επαγγελματική πείρα»: η πραγματική και νόμιμη άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

Άρθρο 2 Αίτηση αναγνώρισης

Κανονισμός 995/2010 για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Αντικείμενο
Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν για πρώτη φορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην εσωτερική αγορά, καθώς και τις υποχρεώσεις των εμπόρων.

Άρθρο 3 Καθεστώς της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας που καλύπτονται από τον FLEGT και την CITES
Η ξυλεία που εμπεριέχεται στα προϊόντα ξυλείας τα οποία είναι εγγεγραμμένα στα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005, τα οποία κατάγονται από χώρες εταίρους που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού και τα οποία είναι σύμμορφα με τον εν λόγω κανονισμό και με τις διατάξεις εφαρμογής του, θεωρούνται νόμιμα υλοτομημένα για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.
Η ξυλεία ειδών που είναι εγγεγραμμένα στα παραρτήματα A, B ή Γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 και η οποία συμμορφώνεται με τον εν λόγω κανονισμό και με τις διατάξεις εφαρμογής του, θεωρείται νόμιμα υλοτομημένη για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

Κανονισμός 607/2012 περί λεπτομερών κανόνων σχετικά με το σύστημα δέουσας επιμέλειας και με τη συχνότητα και τη φύση των ελέγχων στους οργανισμούς παρακολούθησης όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 995/2010 για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευ

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 607/2012 της Επιτροπής, της 6ης Ιουλίου 2012 , περί λεπτομερών κανόνων σχετικά με το σύστημα δέουσας επιμέλειας και με τη συχνότητα και τη φύση των ελέγχων στους οργανισμούς παρακολούθησης όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1 Αντικείμενο
Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται λεπτομερείς κανόνες σχετικά με το σύστημα δέουσας επιμέλειας και τη συχνότητα και τη φύση των ελέγχων στους οργανισμούς παρακολούθησης.

Άρθρο 2 Εφαρμογή του συστήματος δέουσας επιμέλειας
1. Οι φορείς εκμετάλλευσης εφαρμόζουν το σύστημα δέουσας επιμέλειας για κάθε συγκεκριμένο είδος ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας που παρέχονται από συγκεκριμένο προμηθευτή, εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι το είδος των δένδρων, η χώρα ή οι χώρες υλοτόμησης ή, κατά περίπτωση, η (οι) περιφέρεια(-ες) της χώρας και η (οι) άδεια(-ες) υλοτομίας παραμένουν αμετάβλητα.
2. Η πρώτη παράγραφος δεν θίγει την υποχρέωση του φορέα εκμετάλλευσης να διατηρεί μέτρα και διαδικασίες που παρέχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010, σχετικά με κάθε παρτίδα ξυλείας και προϊόντων ξυλείας που διατίθεται στην αγορά από τον φορέα εκμετάλλευσης.

Αυγούστου 26, 2015

Κανονισμός 1024/2008 περί καθορισμού λεπτομερών μέτρων για την εφαρμογή του κανονισμού 2173/2005 περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Ο παρόν κανονισμός καθορίζει λεπτομερώς τους κανόνες εφαρμογής του συστήματος για τις εισαγωγές προϊόντων ξυλείας που προβλέπεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005.Άρθρο 2Για τους σκοπούς του…
Αυγούστου 26, 2015

Κανονισμός 2173/2005 περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Άρθρο 11. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κοινοτικό σύστημα κανόνων εισαγωγής ορισμένων προϊόντων ξυλείας, προς εφαρμογήν του συστήματος αδειών FLEGT.2. Το σύστημα αδειών εφαρμόζεται μέσω συμφωνιών εταιρικής σχέσης με τις χώρες παραγωγής…
Αυγούστου 26, 2015

Κανονισμός 363/2012 σχετικά με τους διαδικαστικούς κανόνες για την αναγνώριση και την ανάκληση της αναγνώρισης των οργανισμών παρακολούθησης που προβλέπονται στον Κανονισμό 995/2010 για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, πέραν των ορισμών του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 995/2010, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:1) «οικείες αρμόδιες αρχές»: οι αρμόδιες αρχές του κράτους…
Αυγούστου 17, 2015

Κανονισμός 995/2010 για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 ΑντικείμενοΟ παρών κανονισμός καθορίζει τις υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν για πρώτη φορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην εσωτερική αγορά, καθώς και τις υποχρεώσεις των εμπόρων. Άρθρο 3…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...