Μενού...

smartslider3[20]

Φύση και Βιοποικιλότητα - ΕΕ

All Stories

Κανονισμός 1771/94 με τον οποίο προβλέπονται διατάξεις για την εισαγωγή στην Κοινότητα γούνας καθώς και μεταποιημένων προϊόντων από ορισμένα είδη αγρίων ζώων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1

1. Η απαγόρευση εισαγωγής στην Κοινότητα γούνας ζώων, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3254/91 καθώς και άλλων προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ του εν λόγω κανονισμού, τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1996.

2. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3254/91, ορίζει, πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 1995:

α) ποιες χώρες πληρούν τους όρους του άρθρου 3 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού

και

β) τις ενδεδειγμένες μορφές πιστοποίησης στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 4.

Κανονισμός 338/97 του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1996 για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να προστατευθούν τα είδη της άγριας πανίδας και χλωρίδας και να εξασφαλιστεί η διατήρησή τους με τον έλεγχο του εμπορίου τους σύμφωνα με τα ακόλουθα άρθρα.

Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής

1. Στο παράρτημα Α περιλαμβάνονται:

α) τα είδη του προσαρτήματος I της σύμβασης για τα οποία δεν έχουν διατυπώσει επιφύλαξη τα κράτη μέλη 7

β) κάθε είδος:

i) για το οποίο υπάρχει ή μπορεί να υπάρξει ζήτηση εντός της Κοινότητας ή στο διεθνές εμπόριο και το οποίο, είτε απειλείται με εξαφάνιση είτε είναι τόσο σπάνιο ώστε οποιοδήποτε εμπόριο, έστω και ασήμαντου όγκου, θα έθετε σε κίνδυνο την επιβίωση του είδους

ή

Οδηγία 2001/18 για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης, στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών και η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος κατά:

- τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον για σκοπούς διαφορετικούς από τη διάθεση στην αγορά εντός της Κοινότητας,

- τη διάθεση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στην αγορά ως προϊόντων ή εντός προϊόντων εντός της Κοινότητας.

Άρθρο 4 Γενικές υποχρεώσεις

1. Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης, μεριμνούν ώστε να λαμβάνονται όλα τα δέοντα μέτρα προκειμένου να αποφεύγονται οι αρνητικές επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες μπορεί να οφείλονται στη σκόπιμη ελευθέρωση ή τη διάθεση ΓΤΟ στην αγορά. Η σκόπιμη ελευθέρωση ή η διάθεση ΓΤΟ στην αγορά επιτρέπεται μόνον σύμφωνα με το μέρος Β ή το μέρος Γ, αντίστοιχα.

Κανονισμός 865/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Έντυπα
1. Τα έντυπα που χρησιμοποιούνται για τις άδειες εισαγωγής, τις άδειες εξαγωγής, τα πιστοποιητικά επανεξαγωγής, τα πιστοποιητικά προσωπικής ιδιοκτησίας και τις αιτήσεις για έκδοση των εν λόγω εγγράφων είναι σύμφωνα, εκτός από τα σημεία που προορίζονται για εθνική χρήση, προς τα υποδείγματα του παραρτήματος I.
2. Τα έντυπα που χρησιμοποιούνται για τις γνωστοποιήσεις εισαγωγής είναι σύμφωνα, εκτός από τα σημεία που προορίζονται για εθνική χρήση, με το υπόδειγμα του παραρτήματος II και μπορεί να περιέχουν αύξοντα αριθμό.
3. Τα έντυπα που χρησιμοποιούνται για τα πιστοποιητικά των περιοδευουσών εκθέσεων και τις αιτήσεις για έκδοση των εν λόγω εγγράφων είναι σύμφωνα, εκτός από τα σημεία που προορίζονται για εθνική χρήση, προς τα υποδείγματα του παραρτήματος ΙΙΙ.

Οδηγία 2006/44 περί της ποιότητος των γλυκών υδάτων που έχουν ανάγκη προστασίας ή βελτιώσεως για τη διατήρηση της ζωής των ιχθύων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1
1. Η παρούσα οδηγία αφορά την ποιότητα των γλυκών υδάτων και εφαρμόζεται στα ύδατα, για τα οποία τα κράτη μέλη καθορίζουν ότι έχουν ανάγκη προστασίας ή βελτίωσης για τη διατήρηση της ζωής των ιχθύων.
2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στα ύδατα που σχηματίζουν τις φυσικές ή τεχνητές δεξαμενές που χρησιμοποιούνται για εντατική ιχθυοκαλλιέργεια.
3. Η παρούσα οδηγία αποβλέπει στην προστασία ή τη βελτίωση της ποιότητας των ρεόντων ή λιμναζόντων γλυκών υδάτων μέσα στα οποία αναπτύσσονται ή θα μπορούσαν να αναπτυχθούν, εάν η ρύπανση ήταν μικρότερη ή είχε εξαλειφθεί, ιχθύες ανήκοντες:
α) σε εγχώρια είδη που εμφανίζουν φυσική ποικιλία·
β) σε είδη η παρουσία των οποίων κρίνεται επιθυμητή από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, με σκοπό τη διαχείριση των υδάτων.
4. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, θεωρούνται ως:
α) ύδατα σαλμονιδών, τα ύδατα μέσα στα οποία αναπτύσσονται ή δύνανται να αναπτυχθούν οι ιχθύες που ανήκουν σε είδη, όπως οι σολoμοί (Salmo salar), οι πέστροφες (Salmo trutta), οι σκιαθίδες (Thymallus thymallus) και τα Coregones (coregonus)·
β) ύδατα κυπρινιδών, τα ύδατα μέσα στα οποία αναπτύσσονται ή δύνανται να αναπτυχθούν ιχθύες που ανήκουν στα κυπρινοειδή (Cyprinidae) ή σε άλλα είδη, όπως οι λάβρακες (Esox lucius), οι πέρκες (Perca fluviatilis) και οι εγχέλεις (Anguilla anguilla).

Κανονισμός 1737/2006 σχετικά με τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του Κανονισμού 2152/2003 για την παρακολούθηση των δασών και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων στην Κοινότητα

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 4, του άρθρου 5 παράγραφοι 1 και 2, του άρθρου 6 παράγραφοι 1 και 2, του άρθρου 7 παράγραφοι 1 και 2, του άρθρου 8, του άρθρου 9 παράγραφος 3, των άρθρων 10 και 14 και του άρθρου 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2152/2003 

Συστηματικό δίκτυο παρατηρητηρίων και παρακολούθηση
1. Το συστηματικό δίκτυο παρατηρητηρίων, στο εξής καλούμενων «σημεία επιπέδου Ι», το οποίο αντιστοιχεί σε κάναβο αποτελούμενο από μονάδες διαστάσεων 16 × 16 km που καλύπτει ολόκληρο το έδαφος κάθε κράτους μέλους, στο εξής αναφερόμενο ως «ο κάναβος», χρησιμοποιείται για τη διενέργεια ετήσιων μελετών για την κατάσταση της κόμης.
Οι μελέτες αυτές πραγματοποιούνται με τις μεθόδους που αναφέρονται στο κεφάλαιο 2 του παραρτήματος Ι.
2. Οι παρατηρήσεις γίνονται σε κάθε σημείο τομής που βρίσκεται σε δασική έκταση.

Κανονισμός 708/2007 για τη χρήση στην υδατοκαλλιέργεια ξένων και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Αντικείμενο
Ο παρών κανονισμός καθορίζει ένα πλαίσιο που διέπει τις πρακτικές υδατοκαλλιέργειας σε σχέση με ξένα και απόντα σε τοπικό επίπεδο είδη για την εκτίμηση και ελαχιστοποίηση των δυνητικών επιπτώσεων των ειδών αυτών και των τυχόν συνδεόμενων μη στοχευόμενων ειδών στα υδατικά ενδιαιτήματα και, με τον τρόπο αυτό, για τη συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη του κλάδου.

Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής
1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην εισαγωγή ξένων ειδών και στη μετατόπιση απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην υδατοκαλλιέργεια στο έδαφος της Κοινότητας μετά από την ημερομηνία που θα τεθεί σε εφαρμογή ο παρών κανονισμός δυνάμει του άρθρου 25 παράγραφος 1.
2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε μετατοπίσεις απόντων σε τοπικό επίπεδο οργανισμών εντός ενός κράτους μέλους, εκτός από περιπτώσεις όπου, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, υπάρχουν λόγοι εξαιτίας των οποίων προβλέπονται περιβαλλοντικές απειλές λόγω της μετατόπισης. Στην περίπτωση που έχει διορισθεί συμβουλευτική επιτροπή δυνάμει του άρθρου 5, η επιτροπή αυτή είναι αρμόδια για την εκτίμηση των κινδύνων.
3. Ο παρών κανονισμός καλύπτει όλες τις εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία κρατών μελών ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τα χαρακτηριστικά τους, καλύπτει δε όλους τους εκτρεφόμενους ξένους και απόντες σε τοπικό επίπεδο υδρόβιους οργανισμούς. Καλύπτει την υδατοκαλλιέργεια η οποία χρησιμοποιεί οποιαδήποτε μορφή υδάτινου μέσου.

Κανονισμός 535/2008 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 708/2007 του Συμβουλίου για τη χρήση στην υδατοκαλλιέργεια ξένων και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής των προϋποθέσεων που είναι αναγκαίες για την προσθήκη ειδών στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 708/2007 και για την ανάπτυξη ενός ειδικού συστήματος πληροφοριών σχετικά με τις άδειες που αφορούν τις εισαγωγές και τις μετατοπίσεις στην υδατοκαλλιέργεια ξένων και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών.

Οδηγία 2009/41 για την περιορισμένη χρήση γενετικώς τροποποιημένων μικροοργανισμών (αναδιατύπωση)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινά μέτρα για την περιορισμένη χρήση γενετικώς τροποποιημένων μικροοργανισμών με σκοπό την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Άρθρο 2
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) ως «οργανισμός» νοείται κάθε μικροβιακή ενότητα, κυτταρική ή μη, ικανή προς αναπαραγωγή ή προς μεταβίβαση γενετικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων των ιών, των ιοειδών και των καλλιεργειών ζωικών και φυτικών κυττάρων·
β) ως «γενετικώς τροποποιημένος μικροοργανισμός» (ΓΤΜ) νοείται κάθε μικροοργανισμός στον οποίο το γενετικό υλικό έχει υποστεί αλλαγές με τρόπο που δεν συμβαίνει κατά τις φυσιολογικές διαδικασίες σύζευξης ή/και φυσικού ανασυνδυασμού· κατά την έννοια του παρόντος ορισμού:
i) η γενετική τροποποίηση επιτυγχάνεται τουλάχιστον με τις τεχνικές που εκτίθενται στο παράρτημα I μέρος Α,
ii) οι τεχνικές που αναφέρονται στο παράρτημα I μέρος Β, δεν θεωρείται ότι επιφέρουν γενετική τροποποίηση·
γ) ως «περιορισμένη χρήση» νοείται κάθε δραστηριότητα κατά την οποία μικροοργανισμοί τροποποιούνται γενετικώς ή κατά την οποία οι ΓΤΜ αυτοί καλλιεργούνται, αποθηκεύονται, μεταφέρονται, καταστρέφονται, απορρίπτονται ή χρησιμοποιούνται καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο, και για την οποία χρησιμοποιούνται ειδικά περιοριστικά μέτρα για να περιοριστεί η επαφή τους με τον ευρύτερο πληθυσμό και το περιβάλλον, και για να τους παρασχεθεί υψηλός βαθμός ασφαλείας·
δ) ως «ατύχημα» νοείται κάθε περιστατικό το οποίο συνεπάγεται σημαντική και μη εσκεμμένη ελευθέρωση ΓΤΜ κατά τη διάρκεια της περιορισμένης χρήσης τους και το οποίο μπορεί να θέσει σε άμεσο ή μελλοντικό κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον·
ε) ως «χρήστης» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπεύθυνο για την περιορισμένη χρήση ΓΤΜ·
στ) ως «γνωστοποίηση» νοείται η υποβολή των απαιτουμένων στοιχείων στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους. 

Οδηγία 2009/147 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1
1. Η παρούσα οδηγία αφορά τη διατήρηση όλων των ειδών πτηνών που ζουν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών στο οποίο εφαρμόζεται η συνθήκη. Έχει αντικείμενο την προστασία, τη διαχείριση και τη ρύθμιση των ειδών αυτών και κανονίζει την εκμετάλλευσή τους.
2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα πτηνά, τα αυγά τις φωλιές και τους οικοτόπους τους.

Άρθρο 2
Τα κράτη μέλη υιοθετούν όλα τα αναγκαία μέτρα με σκοπό να διατηρηθεί ή να προσαρμοσθεί ο πληθυσμός όλων των ειδών των πτηνών που αναφέρονται στο άρθρο 1 σε επίπεδο που να ανταποκρίνεται μεταξύ άλλων στις οικολογικές, επιστημονικές και μορφωτικές απαιτήσεις, λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη τις οικονομικές και ψυχαγωγικές απαιτήσεις.

2012/9/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση πέμπτου ενημερωμένου καταλόγου των τόπων κοινοτικής σημασίας για τη μεσογειακή βιογεωγραφική περιοχή

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 
Ο πέμπτος ενημερωμένος κατάλογος των τόπων κοινοτικής σημασίας για τη μεσογειακή βιογεωγραφική περιοχή, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο του άρθρου 4 παράγραφος 2 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ καθορίζεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2 
Καταργείται η απόφαση 2011/85/ΕΕ.

Εκτελεστικός κανονισμός 792/2012 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση κανόνων σχεδιασμού των αδειών, πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων που προβλέπονται στον Κανονισμό 338/97 για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1 Γενική διάταξη
Οι προδιαγραφές σχεδιασμού και οι τεχνικές προδιαγραφές όσον αφορά τα έντυπα των αδειών, των πιστοποιητικών και των άλλων εγγράφων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 865/2006 περιγράφονται στον παρόντα κανονισμό. Οι προδιαγραφές σχεδιασμού και οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται για τα ακόλουθα έγγραφα:
1) άδειες εισαγωγής·
2) άδειες εξαγωγής·
3) πιστοποιητικά επανεξαγωγής·
4) πιστοποιητικά προσωπικής ιδιοκτησίας·

Κανονισμός 1143/2014 για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 - Αντικείμενο
Ο παρών κανονισμός ορίζει κανόνες για την πρόληψη, την ελαχιστοποίηση και τον μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων της εισαγωγής και εξάπλωσης, είτε εκούσιας είτε ακούσιας, χωροκατακτητικών ξένων ειδών στη βιοποικιλότητα στο εσωτερικό της Ένωσης.


Άρθρο 2 - Πεδίο εφαρμογής
1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα χωροκατακτητικά ξένα είδη.
2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται:

Εκτελεστικός κανονισμός 2015/736 της Επιτροπής, της 7ης Μαΐου 2015, για την απαγόρευση της εισαγωγής δειγμάτων από ορισμένα είδη άγριας πανίδας και χλωρίδας στην Ένωση

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/736 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 7ης Μαΐου 2015 για την απαγόρευση της εισαγωγής δειγμάτων από ορισμένα είδη άγριας πανίδας και χλωρίδας στην Ένωση
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 6,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1) Το άρθρο 4 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 ορίζει ότι η Επιτροπή μπορεί να επιβάλλει περιορισμούς όσον αφορά την εισαγωγή ορισμένων ειδών στην Ένωση σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στα στοιχεία α) έως δ) της εν λόγω παραγράφου.

Σεπτεμβρίου 11, 2015

Απόφαση 92/146 σχετικά με το πρότυπο σχέδιο για τη σύνοψη του φακέλου γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 12 της Οδηγίας 90/220

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Οι αρμόδιες αρχές που έχουν ορισθεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία 90/220/ΕΟΚ, θα πρέπει να χρησιμοποιούν το πρότυπο σχέδιο για τη σύνοψη του φακέλου γνωστοποίησης που βρίσκεται στο παράρτημα, όταν αποστέλλουν στην…
Σεπτεμβρίου 11, 2015

Απόφαση 94/211 για την τροποποίηση της απόφασης 91/596 σχετικά με τη μορφή της περίληψης της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 9 της οδηγίας 90/220

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Τα παραρτήματα της απόφασης 91/596/ΕΟΚ, αντικαθίσταται από το παράρτημα της παρούσας απόφασης.Άρθρο 2Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.Βρυξέλλες, 15 Απριλίου 1994.Για την ΕπιτροπήΓιάννης ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣΜέλος της…
Σεπτεμβρίου 11, 2015

Οδηγία 94/15 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.Άρθρο 2Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την…
Σεπτεμβρίου 11, 2015

Οδηγία 97/35 για τη δεύτερη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Το παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.Άρθρο 2Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...