Μενού...

Απόφαση 94/211 για την τροποποίηση της απόφασης 91/596 σχετικά με τη μορφή της περίληψης της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 9 της οδηγίας 90/220

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1
Τα παραρτήματα της απόφασης 91/596/ΕΟΚ, αντικαθίσταται από το παράρτημα της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 15 Απριλίου 1994.
Για την Επιτροπή
Γιάννης ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ
Μέλος της Επιτροπής
(1) ΕΕ αριθ. L 117 της 8. 5. 1990, σ. 15.
(2) ΕΕ αριθ. L 322 της 22. 11. 1991, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΜΕΡΟΣ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ (ΑΓΓΕΙΟΣΠΕΡΜΑ ΚΑΙ ΓΥΜΝΟΣΠΕΡΜΑ) (κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ)
Εισαγωγή Το παρόν υπόδειγμα περίληψης της γνωστοποίησης για την ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων ανώτερων φυτών καταρτίστηκε για τους σκοπούς και κατ' εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 9 της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ.
Εξυπακούεται ότι το υπόδειγμα περίληψης της γνωστοποίησης για την ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων ανώτερων φυτών δεν προορίζεται να περιέχει όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη διενέργεια εκτίμησης των κινδύνων που απειλούν το περιβάλλον. Ο κενός χώρος μετά από κάθε ερώτηση δεν είναι ενδεικτικός της διεξοδικότητας των πληροφοριών που απαιτούνται για την περίληψη της γνωστοποίησης.
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Λεπτομερή στοιχεία της γνωστοποίησης
Αριθμός γνωστοποίησης:
Ημερομηνία παραλαβής της γνωστοποίησης:
Τίτλος του σχεδίου:
Προτεινόμενη περίοδος για την ελευθέρωση:
2. Στοιχεία του γνωστοποιούντος
Επωνυμία του οργανισμού ή της εταιρείας:
3. Προγραμματίζεται η ελευθέρωση του ιδίου ΓΤΟ σε άλλο σημείο της Κοινότητας (σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1);
Ναι Όχι Άγνωστο
Εάν ναι, προσθέστε τον ή τους κωδικούς χωρών:
4. Ο κοινοποιών έχει γνωστοποιήσει την ελευθέρωση του συγκεκριμένου ΓΤΟ σε άλλο σημείο της Κοινότητας;
Ναι Όχι
Εάν ναι, αριθμός γνωστοποίησης:
Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΤΟ 1. Πλήρες όνομα του φυτού-δέκτη ή του μητρικού φυτού
α) όνομα της οικογένειας
β) γένος
γ) είδος
δ) υποείδος
ε) καλλιεργούμενη ποικιλία
στ) κοινό όνομα
2. Περιγραφή των γνωρισμάτων και των χαρακτηριστικών που έχουν εισαχθεί ή τροποποιηθεί, συμπεριλαμβανομένων των γονιδίων σήμανσης και των προηγουμένων τροποποιήσεων.
3. Είδος γενετικής τροποποίησης:
α) Παρεμβολή γενετικού υλικού
β) Έλλειψη (αποκοπή) γενετικού υλικού
γ) Υποκατάσταση βάσεων
δ) Σύντηξη κυττάρων
ε) Άλλο, να προσδιορισθεί
4. Σε περίπτωση παρεμβολής γενετικού υλικού, να αναφερθούν η προέλευση και η επιδιωκόμενη λειτουργία κάθε συστατικού τμήματος της περιοχής που πρόκειται να εισαχθεί
5. Σε περίπτωση έλλειψης γενετικού υλικού, να δοθούν πληροφορίες για τη λειτουργία των νουκλεοτιδικών αλληλουχιών που έχουν αποκοπεί
6. Σύντομη περιγραφή της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για τη γενετική τροποποίηση
Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 1. Σκοπός της ελευθέρωσης
2. Γεωγραφική θέση του τόπου ελευθέρωσης
3. Έκταση (m2)
4. Σύνοψη των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ελευθέρωση των γενετικώς τροποποιημένων φυτών
5. Σύντομη περιγραφή των μέτρων που ενδεχομένως θα ληφθούν για την αντιμετώπιση των κινδύνων
ΜΕΡΟΣ 2
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΝΩΤΕΡΑ ΦΥΤΑ
(κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ)
Εισαγωγή
Το παρόν υπόδειγμα της περίληψης της γνωστοποίησης καταρτίστηκε για την εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 9 της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ.
Εξυπακούεται ότι το υπόδειγμα περίληψης της γνωστοποίησης δεν έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να περιέχει όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση μελετών εκτίμησης των κινδύνων που απειλούν το περιβάλλον, ούτε είναι τόσο λεπτομερειακό όσο θα επέβαλλε ανάλογη αξιολόγηση. Ωστόσο οι παρεχόμενες πληροφορίες που περιέχει θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν κατάλληλα (σε συνοπτική μορφή) τις πληροφορίες που διαβιβάστηκαν στην αρμόδια αρχή κατ' εφαρμογή των άρθρων 5 και 6 της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην εισαγωγή του παραρτήματος ΙΙ. Ο χώρος μετά από κάθε ερώτηση δεν είναι ενδεικτικός της λεπτομερειακότητας των πληροφοριών δια τη συμπλήρωση της περίληψης της γνωστοποίησης.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Λεπτομερή στοιχεία της γνωστοποίησης

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Σεπτεμβρίου 11, 2015

Απόφαση 92/146 σχετικά με το πρότυπο σχέδιο για τη σύνοψη του φακέλου γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 12 της Οδηγίας 90/220

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Οι αρμόδιες αρχές που έχουν ορισθεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία 90/220/ΕΟΚ, θα πρέπει να χρησιμοποιούν το πρότυπο σχέδιο για τη σύνοψη του φακέλου γνωστοποίησης που βρίσκεται στο παράρτημα, όταν αποστέλλουν στην…
Σεπτεμβρίου 11, 2015

Απόφαση 94/211 για την τροποποίηση της απόφασης 91/596 σχετικά με τη μορφή της περίληψης της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 9 της οδηγίας 90/220

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Τα παραρτήματα της απόφασης 91/596/ΕΟΚ, αντικαθίσταται από το παράρτημα της παρούσας απόφασης.Άρθρο 2Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.Βρυξέλλες, 15 Απριλίου 1994.Για την ΕπιτροπήΓιάννης ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣΜέλος της…
Σεπτεμβρίου 11, 2015

Οδηγία 94/15 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.Άρθρο 2Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την…
Σεπτεμβρίου 11, 2015

Οδηγία 97/35 για τη δεύτερη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Το παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.Άρθρο 2Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...