Οδηγία 97/35 για τη δεύτερη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον

Γονική Κατηγορία: Φύση και Βιοποικιλότητα Φύση και Βιοποικιλότητα - ΕΕ Εμφανίσεις: 1110

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1
Το παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 2
Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από τις 30 Ιουλίου 1997. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.
Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.
Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 1997.
Για την Επιτροπή
Ritt BJERREGAARD
Μέλος της Επιτροπής
(1) ΕΕ αριθ. L 117 της 8. 5. 1990, σ. 15.
(2) ΕΕ αριθ. L 103 της 22. 4. 1994, σ. 20.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Α. Εκτός από τις πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, η γνωστοποίηση της διάθεσης προϊόντων στην αγορά πρέπει να περιέχει και τα ακόλουθα στοιχεία:
1. ονομασία του προϊόντος και ονομασία του ή των ΓΤΟ που περιέχονται σ' αυτό 7
2. επωνυμία του κατασκευαστή ή του οίκου διανομής και διεύθυνσή τους στην Κοινότητα 7
3. ειδικότητα (specificity) του προϊόντος, ακριβείς όροι χρήσης, συμπεριλαμβανομένων, εφόσον απαιτείται, του τύπου του περιβάλλοντος ή/και της ή των γεωγραφικών περιοχών της Κοινότητας για τις οποίες είναι κατάλληλο το προϊόν 7
4. τύπος της αναμενόμενης χρήσης: βιομηχανία, γεωργία και επαγγέλματα που απαιτούν εξειδίκευση, καταναλωτική χρήση από το ευρύ κοινό 7
5. πληροφορίες σχετικά με τη γενετική τροποποίηση οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν βάση για την ενδεχόμενη δημιουργία μητρώου γενετικών τροποποιήσεων που υφίστανται οργανισμοί (σε επίπεδο είδους). Αυτές είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν νουκλεοτιδικές αλληλουχίες ή άλλα στοιχεία κατάλληλα να περιληφθούν στο ανωτέρω μητρώο.
Β. Σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας απαιτούνται, ενδεχομένως, και τα παρακάτω στοιχεία, επιπλέον αυτών που προβλέπονται στο σημείο Α:
1. μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση τυχαίας ελευθέρωσης ή εσφαλμένης χρήσης 7
2. συγκεκριμένες οδηγίες ή συστάσεις για την αποθήκευση και το χειρισμό 7
3. προβλεπόμενη εισαγωγή ή/και παραγωγή στην Κοινότητα 7
4. προτεινόμενη συσκευασία. Πρέπει να είναι η ενδεδειγμένη ώστε να αποφεύγεται η τυχαία ελευθέρωση του ή των ΓΤΟ κατά την αποθήκευση ή σε μεταγενέστερο στάδιο 7
5. προτεινόμενη επισήμανση, η οποία πρέπει να περιέχει, τουλάχιστον συνοπτικά, τα στοιχεία που αναφέρονται στα σημεία Α.1, Α.2, Α.3, Β.1 και Β.2.
Γ. Σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας οδηγίας, οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται στη γνωστοποίηση:
Προτεινόμενη επισήμανση η οποία περιλαμβάνει την αναγραφή, σε ετικέτα ή συνοδευτικό έγγραφο, ένδειξης η οποία αναφέρει ότι το προϊόν περιέχει ή αποτελείται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς. Για τα προϊόντα που πρόκειται να διατεθούν στην αγορά σε μείγμα με μη γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, αρκεί να αναφερθεί η ενδεχόμενη παρουσία γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών.»

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 

Εκτύπωση