Μενού...

Οδηγία 97/35 για τη δεύτερη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1
Το παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 2
Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από τις 30 Ιουλίου 1997. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.
Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.
Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 1997.
Για την Επιτροπή
Ritt BJERREGAARD
Μέλος της Επιτροπής
(1) ΕΕ αριθ. L 117 της 8. 5. 1990, σ. 15.
(2) ΕΕ αριθ. L 103 της 22. 4. 1994, σ. 20.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Α. Εκτός από τις πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, η γνωστοποίηση της διάθεσης προϊόντων στην αγορά πρέπει να περιέχει και τα ακόλουθα στοιχεία:
1. ονομασία του προϊόντος και ονομασία του ή των ΓΤΟ που περιέχονται σ' αυτό 7
2. επωνυμία του κατασκευαστή ή του οίκου διανομής και διεύθυνσή τους στην Κοινότητα 7
3. ειδικότητα (specificity) του προϊόντος, ακριβείς όροι χρήσης, συμπεριλαμβανομένων, εφόσον απαιτείται, του τύπου του περιβάλλοντος ή/και της ή των γεωγραφικών περιοχών της Κοινότητας για τις οποίες είναι κατάλληλο το προϊόν 7
4. τύπος της αναμενόμενης χρήσης: βιομηχανία, γεωργία και επαγγέλματα που απαιτούν εξειδίκευση, καταναλωτική χρήση από το ευρύ κοινό 7
5. πληροφορίες σχετικά με τη γενετική τροποποίηση οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν βάση για την ενδεχόμενη δημιουργία μητρώου γενετικών τροποποιήσεων που υφίστανται οργανισμοί (σε επίπεδο είδους). Αυτές είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν νουκλεοτιδικές αλληλουχίες ή άλλα στοιχεία κατάλληλα να περιληφθούν στο ανωτέρω μητρώο.
Β. Σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας απαιτούνται, ενδεχομένως, και τα παρακάτω στοιχεία, επιπλέον αυτών που προβλέπονται στο σημείο Α:
1. μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση τυχαίας ελευθέρωσης ή εσφαλμένης χρήσης 7
2. συγκεκριμένες οδηγίες ή συστάσεις για την αποθήκευση και το χειρισμό 7
3. προβλεπόμενη εισαγωγή ή/και παραγωγή στην Κοινότητα 7
4. προτεινόμενη συσκευασία. Πρέπει να είναι η ενδεδειγμένη ώστε να αποφεύγεται η τυχαία ελευθέρωση του ή των ΓΤΟ κατά την αποθήκευση ή σε μεταγενέστερο στάδιο 7
5. προτεινόμενη επισήμανση, η οποία πρέπει να περιέχει, τουλάχιστον συνοπτικά, τα στοιχεία που αναφέρονται στα σημεία Α.1, Α.2, Α.3, Β.1 και Β.2.
Γ. Σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας οδηγίας, οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται στη γνωστοποίηση:
Προτεινόμενη επισήμανση η οποία περιλαμβάνει την αναγραφή, σε ετικέτα ή συνοδευτικό έγγραφο, ένδειξης η οποία αναφέρει ότι το προϊόν περιέχει ή αποτελείται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς. Για τα προϊόντα που πρόκειται να διατεθούν στην αγορά σε μείγμα με μη γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, αρκεί να αναφερθεί η ενδεχόμενη παρουσία γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών.»

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Σεπτεμβρίου 11, 2015

Απόφαση 92/146 σχετικά με το πρότυπο σχέδιο για τη σύνοψη του φακέλου γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 12 της Οδηγίας 90/220

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Οι αρμόδιες αρχές που έχουν ορισθεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία 90/220/ΕΟΚ, θα πρέπει να χρησιμοποιούν το πρότυπο σχέδιο για τη σύνοψη του φακέλου γνωστοποίησης που βρίσκεται στο παράρτημα, όταν αποστέλλουν στην…
Σεπτεμβρίου 11, 2015

Απόφαση 94/211 για την τροποποίηση της απόφασης 91/596 σχετικά με τη μορφή της περίληψης της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 9 της οδηγίας 90/220

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Τα παραρτήματα της απόφασης 91/596/ΕΟΚ, αντικαθίσταται από το παράρτημα της παρούσας απόφασης.Άρθρο 2Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.Βρυξέλλες, 15 Απριλίου 1994.Για την ΕπιτροπήΓιάννης ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣΜέλος της…
Σεπτεμβρίου 11, 2015

Οδηγία 94/15 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.Άρθρο 2Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την…
Σεπτεμβρίου 11, 2015

Οδηγία 97/35 για τη δεύτερη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Το παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.Άρθρο 2Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...