Μενού...

smartslider3[20]

Φύση και Βιοποικιλότητα - Κυπρος

All Stories

Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμος 153/2003

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ.7), όπως τροποποιήθηκε από την «Οδηγία 97/62/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1997 για την τεχνική και επιστημονική αναπροσαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (ΕΕ L 305 της 8.11.1997, σ.42), και για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 83/129/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 σχετικά με την εισαγωγή στα κράτη μέλη δερμάτων ορισμένων νεογνών φώκιας και προϊόντων που προέρχονται από αυτά» (ΕΕ L 91 της 9.4.1983, σ. 30), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και την «Οδηγία 89/370 /ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 1989 για την τροποποίηση της Οδηγίας 83/129/ΕΟΚ σχετικά με την εισαγωγή στα κράτη μέλη δερμάτων ορισμένων νεογνών φώκιας και προϊόντων που προέρχονται από αυτά» (ΕΕ L 163 της 14.6.1989, σ. 37),

Για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με το Άρθρο 6, παράγραφος 3 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

«Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2013/17/ΕΕ.

Ερμηνεία
2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:
«άγρια πανίδα» σημαίνει κάθε ζώο το οποίο ζει εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση, αλλά δεν περιλαμβάνει τα άγρια πτηνά, τα θηράματα και το αγρινό·
«αγρινό» σημαίνει το είδος Ovis orientalis ophion·
«άγριο πτηνό» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου του 2003·
«ακίνητη ιδιοκτησία» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου·
«αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης» σημαίνει δήμο ή κοινοτικό συμβούλιο·
«αστυνομικός» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Αστυνομίας Νόμου·
«δείγμα» σημαίνει οποιοδήποτε ζώο ή φυτό, ζωντανό ή νεκρό, των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος που απαριθμούνται στα Παραρτήματα ΙΙ, ΙII και IV, οποιοδήποτε μέρος ή προϊόν που προέρχεται από αυτά, καθώς και κάθε άλλο εμπόρευμα που αποδεικνύεται ότι είναι μέρος ή προϊόν ζώων ή φυτών αυτών των ειδών, βάσει συνοδευτικού εγγράφου, συσκευασίας ή σήματος ή σήμανσης ή άλλου στοιχείου·
«δημόσιο έργο» σημαίνει έργο που εκτελείται από κρατική υπηρεσία, αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης ή νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου·
«διατήρηση» σημαίνει το σύνολο των μέτρων που απαιτούνται για να διατηρηθούν ή αποκατασταθούν οι φυσικοί οικότοποι και οι πληθυσμοί ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας σε ικανοποιητική κατάσταση, όπως αυτή περιγράφεται στα εδάφια (3) και (4) του άρθρου 13·
«διευθυντής» σημαίνει το διευθυντή της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπό του·
«είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος» σημαίνει τα είδη τα οποία αναγράφονται στα Παραρτήματα ΙΙ, III ή IV·
«είδη προτεραιότητας» σημαίνει τα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος τα οποία σημειώνονται με αστερίσκο (*) στο Παράρτημα ΙΙ·
«ειδική ζώνη διατήρησης» σημαίνει τον τόπο κοινοτικής σημασίας ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 13·
«είδος» σημαίνει το σύνολο των οργανισμών που αναπαράγονται ή μπορούν να αναπαραχθούν μεταξύ τους, παράγοντας γόνιμους απογόνους, και είναι απομονωμένοι αναπαραγωγικά από άλλα σύνολα οργανισμών·
«Επιστημονική Επιτροπή» σημαίνει την επιτροπή η οποία ιδρύεται με βάση το άρθρο 4·
«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·
«έργο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμο του 2001·
«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1007/2009» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1007/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 περί εμπορίου προϊόντων φώκιας·
«κατάσταση διατήρησης ενός είδους» σημαίνει το αποτέλεσμα του συνόλου των παραγόντων που, επιδρώντας στο οικείο είδος, είναι δυνατόν να αλλοιώσουν μακροπρόθεσμα την κατανομή και το μέγεθος των πληθυσμών του στο έδαφος της Δημοκρατίας·
«κατάσταση της διατήρησης ενός φυσικού οικότοπου» σημαίνει το αποτέλεσμα του συνόλου των παραγόντων που επιδρούν σε ένα φυσικό οικότοπο, καθώς και στα χαρακτηριστικά είδη που βρίσκονται σε αυτόν, και οι οποίοι παράγοντες μπορούν να αλλοιώσουν μακροπρόθεσμα τη φυσική κατανομή, τη δομή του και τις λειτουργίες του οικότοπου, καθώς και τη μακροπρόθεσμη επιβίωση των χαρακτηριστικών ειδών του στο έδαφος της Δημοκρατίας·
«κρατική υπηρεσία» σημαίνει υπουργείο ή υπηρεσία που υπάγεται σε υπουργείο ή σε ανεξάρτητο αξιωματούχο της Δημοκρατίας και περιλαμβάνει τμήμα ή κλάδο υπουργείου·
«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης·
«μέλος της Υπηρεσίας του Ταμείου Θήρας» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου του 2003·
«οικότοπος ενός είδους» σημαίνει το περιβάλλον που ορίζεται από βιολογικούς και μη βιολογικούς χαρακτηριστικούς παράγοντες στο οποίο ζει το οικείο είδος, σε ένα από τα στάδια του βιολογικού του κύκλου·
«περιβαλλοντική αρχή» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμο του 2001·
«περιβαλλοντική εκτίμηση» σημαίνει την εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης, τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων, τη συνεκτίμηση της περιβαλλοντικής μελέτης και των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων κατά τη λήψη αποφάσεων, καθώς και την παροχή πληροφοριών σχετικά με την απόφαση·
«πολεοδομική αρχή» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο του 1972 μέχρι 2002·
«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης·
«σχέδιο» σημαίνει κάθε σχέδιο ή πρόγραμμα, περιλαμβανομένων εκείνων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, καθώς και τις τροποποιήσεις τους, τα οποία:
(α)εκπονούνται ή /και εγκρίνονται από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο ή που εκπονούνται από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, προκειμένου να εγκριθούν μέσω νομοθετικής διαδικασίας,
(β)απαιτούνται βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων·
«τόπος» σημαίνει κάθε γεωγραφικά καθορισμένη περιοχή, όπως αυτή καθορίζεται στο αρχείο που τηρείται με βάση το άρθρο 9·
«τόπος κοινοτικής σημασίας» σημαίνει τον τόπο ο οποίος εγκρίθηκε ως τέτοιος από την Επιτροπή ή το Συμβούλιο και είναι καταχωρισμένος στο αρχείο που τηρείται με βάση το άρθρο 9·
«τύποι φυσικών οικοτόπων προτεραιότητας» σημαίνει τους τύπους φυσικών οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος που σημειώνονται με αστερίσκο (*) στο Παράρτημα Ι·
«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·
«Φύση 2000» σημαίνει το συνεκτικό ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο ειδικών ζωνών (Natura 2000), το οποίο περιλαμβάνει τις ειδικές ζώνες διατήρησης και τις ζώνες ειδικής προστασίας που ορίζονται με βάση το άρθρο 7 του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου του 2003·
«φυσικοί οικότοποι» σημαίνει τις χερσαίες ή θαλάσσιες περιοχές ή υγροτόπους που διακρίνονται χάρη στα βιολογικά και μη βιολογικά γεωγραφικά τους χαρακτηριστικά, είτε είναι εξ ολοκλήρου φυσικές είτε είναι ημιφυσικές·
«φυσικοί οικότοποι κοινοτικού ενδιαφέροντος» σημαίνει τους οικότοπους οι οποίοι αναγράφονται στο Παράρτημα Ι.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 

Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμος 152/2003

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Προοίμιο
Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της Διατηρήσεως των Άγριων Πτηνών» (ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σ. 1) όπως τροποποιήθηκε μέχρι και την «Οδηγία 97/49/ΕΚ της Επιτροπής της 29ης Ιουλίου 1997 για τροποποίηση της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της Διατηρήσεως των Άγριων Πτηνών» (ΕΕ L 223 της 13.8.1997, σ. 9) και μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη Διατήρηση των Φυσικών Οικοτόπων, καθώς και της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας» (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7) όπως τροποποιήθηκε από την «Οδηγία 97/62/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1997 για την Τεχνική και Επιστημονική Αναπροσαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη Διατήρηση των Φυσικών Οικοτόπων, καθώς και της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας» (ΕΕ L 305 της 8.11.1997, σ. 42),
Για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με το Άρθρο 6, παράγραφος 3 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-
«Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2013/17/ΕΕ.

Ερμηνεία
2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετική έννοια από το κείμενο:
“άγρια πανίδα” σημαίνει τα θηράματα, τα άγρια πτηνά, την αλεπού και το αγρινό·

Ο περί Αλιείας Νόμος (ΚΕΦ.135)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άδεια αλιείας
3.— (1) Κανένα σκάφος δεν χρησιμοποιείται ως αλιευτικό σκάφος, εκτός εάν έχει εκδοθεί άδεια αλιείας αναφορικά με αυτό δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Δεν εκδίδεται άδεια αλιείας αναφορικά με οποιοδήποτε σκάφος, εκτός εάν ο Διευθυντής ικανοποιηθεί ότι -

(α) είναι εγγεγραμμένο στο Κυπριακό Νηολόγιο και φέρει την Κυπριακή σημαία δυνάμει του άρθρου 6 και του άρθρου 53, αντίστοιχα, του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) Νόμου, ή είναι εγγεγραμμένο στο Νηολόγιο Μικρών Αλιευτικών Σκαφών δυνάμει του άρθρου 6 τ του περί Αλιευτικών Σκαφών (Νηολόγησις, Πώλησις, Μεταβίβασις και Υποθήκευσις) Νόμου, και το άθροισμα πλέον των μισών μεριδίων του σκάφους ανήκει ουσιαστικά (beneficially) κατά κυριότητα σε:

(i) Κύπριο υπήκοο ή/και σε Κυπριακό νομικό πρόσωπο, πενήντα ένα τοις εκατόν (51%) των μετοχών του οποίου ανήκει ουσιαστικά (beneficially) σε Κύπριους υπηκόους και πενήντα τοις εκατόν (50%) των διευθυντών του οποίου είναι Κύπριοι υπήκοοι·

(ii) υπήκοο κράτους μέλους της Ε.Ε. ή/και σε νομικό πρόσωπο κράτους μέλους της Ε.Ε., πενήντα ένα τοις εκατόν (51%) των μετοχών του οποίου ανήκει ουσιαστικά (beneficially) σε υπηκόους κράτους μέλους της Ε.Ε. και πενήντα τοις εκατόν (50%) των διευθυντών του οποίου είναι υπήκοος κράτους μέλους της Ε.Ε· ή

Ο περί Δενδροφυτείας (Χωριτικές Περιοχές) Νόμος (ΚΕΦ.100)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Συvέλευση ιδιoκτητώv στo χωριό
3. Ο Έπαρχoς δύvαται, όταv θεωρεί αυτό σκόπιμo, και κατόπι αίτησης υπoγραμμέvης τoυλάχιστov από δέκα ιδιoκτήτες στo χωριό, vα επιδώσει ή vα μεριμvήσει ώστε vα επιδoθεί στov κoιvoτάρχη γραπτή ειδoπoίηση πoυ vα καλεί αυτόv vα συγκαλέσει συvέλευση τωv ιδιoκτητώv στo χωριό για τoυς σκoπoύς πoυ καθoρίζovται στo άρθρo 10 τoυ Νόμoυ αυτoύ.

Κήρυξη Δεvδρoφυτευτικής Περιoχής από τov Έπαρχo
12.-(1) Αv o Έπαρχoς εγκρίvει τηv έκθεση πoυ υπoβλήθηκε και κρίvει σκόπιμo, αφoύ λάβει υπόψη τoυ όλες τις περιστάσεις, ότι η περιoχή πoυ περιγράφεται στηv έκθεση αυτή θα πρέπει vα διαφυλαχτεί ως η Δεvδρoφυτευτική Περιoχή τoυ εv λόγω χωριoύ, διακηρύσσει με διάταγμα ότι αυτή διαφυλάσσεται ως η Δεvδρoφυτευτική Περιoχή τoυ χωριoύ:

Νoείται ότι αv o Έπαρχoς είvαι της γvώμης ότι η περιoχή πoυ περιγράφεται στηv έκθεση δεv πληρεί τoυς όρoυς πoυ καθoρίζovται στo άρθρo 10(4) τoυ Νόμoυ αυτoύ, αυτός δύvαται vα τρoπoπoιήσει τις λεπτoμέρειες αυτής ώστε vα τις κάvει vα πληρoύv τoυς όρoυς αυτoύς.

Ο περί Προβάτων και Αιγών (Άδεια Ποιμένων και Έλεγχος) Νόμος (ΚΕΦ.91)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Κανένα πρόσωπο δεν έχει υπό τη φροντίδα ή τον έλεγχο του ποίμνιο, έξω από περίκλειστο χώρο χωρίς άδεια
3. Κανένας δεν έχει υπό τη φροντίδα ή τον έλεγχο του οποιοδήποτε ποίμνιο έξω από περίκλειστο χώρο εκτός αν είναι κάτοχος άδειας που εκδόθηκε από τον Έπαρχο (που στο εξής αναφέρεται ως “άδεια ποιμένα”).

Άδεια ποιμένα
4.-(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να λάβει άδεια ποιμένα υποβάλλει αίτηση εγγράφως προς τον έπαρχο δηλώνοντας το όνομα του, την ηλικία του, τη διαμονή του και τον ανώτατο αριθμό ζώων σε σχέση με τα οποία επιθυμεί να λάβει την άδεια αυτή.

(2) Με τη λήψη της αίτησης αυτής, ο Έπαρχος δύναται, κατά την κρίση του, αλλά τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8, να εκδώσει άδεια στον Τύπο Α του Παραρτήματος που να ορίζει τον αριθμό των ζώων σε σχέση με τα οποία χορηγείται η άδεια:

Νοείται ότι ο Έπαρχος δύναται, κατά την κρίση του, με οπισθογράφηση σε άδεια ποιμένα, να αυξήσει τον αριθμό ζώων που ορίζεται σε αυτή, για τέτοια περίοδο σε σχέση με οποιαδήποτε περιοχή ή τοποθεσία που ορίζεται και με τέτοιους όρους οι οποίοι ήθελαν φανεί σε αυτόν κατάλληλοι, αλλά η οπισθογράφηση αυτή δύναται να ακυρωθεί από τον Έπαρχο κατά οποιοδήποτε χρόνο.

(3) Ο Έπαρχος καταχωρεί κάθε άδεια ποιμένα που εκδίδεται από αυτόν σε βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό, στο οποίο καταχωρεί τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτήν.

Ο περί Άλατος Νόμος (ΚΕΦ.88)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Η ιδιοκτησία και ο έλεγχος άλατος περιέρχεται στην Κυβέρνηση
2. Ολόκληρη η ιδιοκτησία και ο έλεγχος όλου του άλατος που σχηματίζεται με φυσικό τρόπο εντός οποιουδήποτε μέρους της Δημοκρατίας ανήκει και περιέρχεται στην Κυβέρνηση της Κύπρου.

Η συλλογή και παρασκευή άλατος απαγορεύεται εκτός δυνάμει άδειας
3.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν περισυλλέγει οποιοδήποτε άλας που σχηματίζεται με φυσικό τρόπο, ή παρασκευάζει άλας με οποιαδήποτε διαδικασία εντός οποιουδήποτε μέρους της Δημοκρατίας εκτός με τη γραπτή άδεια του Ελεγκτή που λαμβάνεται εκ των προτέρων.

Ο περί Προστασίας των Οπωροφόρων Δένδρων Νόμος (ΚΕΦ.63)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ
1. Συνοπτικός τίτλος
2. Ερμηνεία
3. Ξυλεία χαρουπιάς, ελιάς και οπωροφόρου δένδρου δεν πωλείται ή εκτίθεται προς πώληση χωρίς άδεια
3Α. Απαγόρευση αποκοπής, κ.λ.π. ορισμένων δένδρων
4. Πότε ξυλεία θεωρείται ότι εκτίθεται προς πώληση
5. Περιορισμός στην έκδοση άδειας
6. Διάρκεια άδειας

Ο περί Διατήρησης των Ιχθύων Νόμος (ΚΕΦ.58)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ
1. Συvoπτικός τίτλoς
2. Ερμηvεία
3. Η αλιεία ιχθύωv χωρίς άδεια είvαι παράvoμη σε oρισμέvες περιoχές
4. Πoιvή

Σεπτεμβρίου 11, 2015

Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμος 153/2003

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (ΕΕ L 206 της…
Σεπτεμβρίου 05, 2015

Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμος 152/2003

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: ΠροοίμιοΓια σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της Διατηρήσεως των Άγριων Πτηνών» (ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σ. 1) όπως τροποποιήθηκε μέχρι…
Αυγούστου 28, 2015

Ο περί Αλιείας Νόμος (ΚΕΦ.135)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άδεια αλιείας3.— (1) Κανένα σκάφος δεν χρησιμοποιείται ως αλιευτικό σκάφος, εκτός εάν έχει εκδοθεί άδεια αλιείας αναφορικά με αυτό δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.(2) Δεν εκδίδεται άδεια αλιείας αναφορικά με οποιοδήποτε…
Αυγούστου 28, 2015

Ο περί Δενδροφυτείας (Χωριτικές Περιοχές) Νόμος (ΚΕΦ.100)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Συvέλευση ιδιoκτητώv στo χωριό3. Ο Έπαρχoς δύvαται, όταv θεωρεί αυτό σκόπιμo, και κατόπι αίτησης υπoγραμμέvης τoυλάχιστov από δέκα ιδιoκτήτες στo χωριό, vα επιδώσει ή vα μεριμvήσει ώστε vα επιδoθεί στov κoιvoτάρχη…
Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...