fbpx

Μενού...

smartslider3[20]
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Χρήση γης, παράκτια και έδαφος - Κύπρος

All Stories

Ο περί Σκυροκονιάματος (Ενθάρρυνση και Έλεγχος Βιομηχανίας) Νόμος (ΚΕΦ.130)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να χορηγεί άδεια
3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), το Υπουργικό Συμβούλιο, όταν ικανοποιείται ότι για την πιο αποτελεσματική εκμετάλλευση των λατομικών υλικών και την ενθάρρυνση της κατασκευής σκυροκονιάματος στη Δημοκρατία, είναι επιθυμητό να παράσχει ειδικές διευκολύνσεις και συγκεκριμένα επαρκή εξασφάλιση της θέσης ώστε να προσελκύει μεγάλα κεφάλαια και πείρα σε εξειδικευμένα τεχνικά θέματα, χωρίς τα οποία οι πιο πάνω σκοποί δεν δύνανται να επιτευχθούν, δύναται, μετά από αίτηση οποιουδήποτε προσώπου που ικανοποιεί το Υπουργικό Συμβούλιο ότι διαθέτει το απαιτούμενο κεφάλαιο και πείρα σε τεχνικά θέματα, να χορηγήσει στο πρόσωπο αυτό άδεια (η οποία στο εξής αναφέρεται ως “η άδεια”) με τέτοιους όρους και προϋποθέσεις, με την πληρωμή τέτοιων τελών και για τέτοια περίοδο που δεν υπερβαίνει τα ενενήντα εννέα έτη, όπως θεωρεί ορθό-

(α) να κατασκευάζει σκυροκονίαμα, υποπροϊόντα και παρεμφερή προϊόντα σκυροκονιάματος·

(β) να ιδρύει, εξοπλίζει, διατηρεί και λειτουργεί εγκατάσταση ή εγκαταστάσεις για την κατασκευή σκυροκονιάματος και τέτοιων υποπροϊόντων και παρεμφερών προϊόντων και να διεξάγει όλες τις συναφείς εργασίες·

(γ) να ερευνά και λατομεύει οποιαδήποτε λατομικά υλικά εντός της περιοχής για την οποία χορηγήθηκε η άδεια·

(δ) να φορτώνει, μεταφέρει, αποθηκεύει, συσκευάζει, φορτώνει σε πλοίο, διανέμει και πωλεί σκυροκονίαμα και οποιαδήποτε τέτοια υποπροϊόντα ή παρεμφερή προϊόντα·

Ο περί Διατηρήσεως του Εδάφους Νόμος (ΚΕΦ.94)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 ΠΡΟΣΩΡIΝΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ ΚΑI ΕΤΟIΜΑΣIΑ ΣΧΕΔIΟΥ ΓIΑ ΤΗ ΔIΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
Πρoκαταρκτική συvέλευση και πρoσωριvή επιτρoπή
3.-(1) Είvαι vόμιμo για τov Έπαρχo, αv φαvεί σε αυτόv επιθυμητό ότι μέτρα διατηρήσεως τoυ εδάφoυς πρέπει vα εφαρμoστoύv σε oπoιαδήπoτε περιoχή, vα συγκαλεί πρoκαταρκτική συvέλευση τέτoιωv πρoσώπωv όπως δύvαvται εκ πρώτης όψεως vα φαvoύv σε αυτόv ότι είvαι ιδιoκτήτες εvτός της περιoχής η oπoία πιθαvόv vα επηρεαστεί από τέτoια μέτρα (πoυ στo εξής αvαφέρεται ως "η επηρεαζόμεvη περιoχή"), και τέτoια πρόσωπα, αv απoφασίσoυv με τov τρόπo αυτό, vα διoρίσoυv μεταξύ τoυς πρoσωριvή επιτρoπή από όχι λιγότερα τωv τριώv και όχι περισσότερα τωv πέvτε πρoσώπωv (πoυ στo εξής αvαφέρovται ως "η Πρoσωριvή Επιτρoπή"), η oπoία πρoχωρεί κατά τov τρόπo πoυ πρovoείται στo εξής σε σχέση με τα μέτρα διατηρήσεως τoυ εδάφoυς εvτός της επηρεαζόμεvης περιoχής.

(2) Ο Διευθυvτής Γεωργίας είvαι o Πρόεδρoς της Πρoσωριvής Επιτρoπής.

Ο περί Αποβαθρών Νόμος (ΚΕΦ.78)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ
1. Συvoπτικός τίτλoς
2. Ερμηvεία
3. Η αvέγερση, κλπ. απoβάθρας χωρίς άδεια απαγoρεύεται
3Α. Αvέγερση, κλπ., απoβαθρώv εvτός περιoχής λιμαvιoύ
4. Διαδικασία όσov αφoρά υφιστάμεvες απoβάθρες
5. Απoμάκρυvση απoβάθρας όταv δεv υπάρχει συμμόρφωση με τo άρθρo 4
6. Στoιχειoθέτηση από τov ιδιoκτήτη αξίωσης δικαιώματoς για απoβάθρα
7. Απoτυχία τoυ ιδιoκτήτη όπως στoιχειoθετήσει αξίωση για απoβάθρα

Ο περί Προστασίας της Παραλίας Νόμος (ΚΕΦ.59)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ
1. Συνοπτικός τίτλος
2. Ερμηνεία
3. Εξουσία Επάρχου να απαγορεύει επέμβαση στην παραλία, κλπ.
3Α. Φύλαξη, διάθεση κλπ., οχήματος, αντικειμένου κλπ., το οποίο απομακρύνθηκε και ευθύνη για σχετικές δαπάνες
4. Εξουσία αστυνομικών να σταματούν, ερευνούν, κατάσχουν και κατακρατούν μεταφορικό μέσο
5. Κατασκευάσματα στην παραλία
5Α. Εξουσία καθορισμού περιοχών στις οποίες απαγορεύεται ανέγερση οικοδομών
5Β. Αντικείμενα και παιγνίδια στην παραλία

Απριλίου 27, 2019

Ο περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού Νόμος

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: «Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό»Σκοπός3.-(1) Ο παρών Νόμος καθορίζει ένα πλαίσιο για το θαλάσσιο χωροταξικό…
Φεβρουαρίου 02, 2019

Λατομεία

Ο περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμος (ΚΕΦ.270)Κανονισμοί ΚΔΠ 108/2011 - περιέχει τέλη χρεώσεις, ενοίκιαΠαγκύπριος Σύνδεσμος ΣκυροποιώνΚ.Δ.Π. 108/2011. ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμοί (Κανονισμοί 4, 6, 7, 8, 9, 27, 33, 34…
Ιανουαρίου 12, 2016
Beach1

Παροχή υπηρεσιών για την ετοιμασία Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών (ΟΔΠΠ) για την περίοδο 2018-2028

Παροχή υπηρεσιών για την ετοιμασία Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών (ΟΔΠΠ) για την περίοδο 2018-2028Αριθμός Διαγωνισμού: ΤΠ 13/2015Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα» 2014-2020…
Σεπτεμβρίου 05, 2015

Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμος 140/2005

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Eρμηνεία2. (1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-"ανάπτυξη" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο·"αποθήκευση CO2 σε…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Μενού...