Μενού...

smartslider3[20]

Πολεοδομικά και κατασκευές - Κύπρος

All Stories

Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος 90/1972

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

traffic1Ο Υπουργός
3.-(1) Ο δια τους σκοπούς του παρόντος Νόμου Υπουργός είναι καθ’ όσον αφορά το Τρίτον Μέρος ο Υπουργός Οικονομικών, αλλαχού δε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο δε εν τω παρόντι Νόμω όρος “ο Υπουργός” ερμηνεύεται αναλόγως και περιλαμβάνει παν πρόσωπον, σώμα ή αρχήν εξουσιοδοτηθείσαν υπό του Υπουργού όπως ασκή τας δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιότητας αυτού.

(2) Εν τη ασκήσει των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων του ο Υπουργός συμβουλεύεται οιανδήποτε Επιτροπήν συνιστωμένην δι’ αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου προς τον σκοπόν τούτον, οιονδήποτε έτερον Υπουργόν σχετικώς προς οιονδήποτε θέμα αφορών εις τας αρμοδιότητας του Υπουργού τούτου και οιονδήποτε πρόσωπον, σώμα ή αρχήν διά την λήψιν συμβουλής παρά της οποίας υπάρχει ειδική πρόβλεψις εν τω παρόντι Νόμω ή εν Κανονισμοίς εκδοθείσι δυνάμει τούτου, δύναται δε να συμβουλεύηται ωσαύτως και οιαδήποτε έτερα πρόσωπα διαθέτοντα ειδικάς γνώσεις εφ’ οιουδήποτε θέματος επί του οποίου ο Υπουργός θα θεωρήση σκόπιπον όπως λάβη συμβουλήν.

Ο περί Δομικών Προϊόντων Νόμος 130/2013

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας δομικών προϊόντων και για την
κατάργηση της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται

4. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι:

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος (ΚΕΦ.96)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Χάραξη κλπ. οδών και ανέγερση κλπ. οικοδομών απαγορεύεται χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής
3.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν δύναται-

(α) να διανοίγει ή κατασκευάζει οδό

(β) να ανεγείρει ή να ανέχεται ή να επιτρέπει να ανεγείρεται οικοδομή ή να κατεδαφίζει ή να ανοικοδομεί ή να προβαίνει σε μετατροπή, προσθήκη ή επισκευή σε οποιαδήποτε υφιστάμενη οικοδομή ή να ανέχεται ή να επιτρέπει να γίνει οποιαδήποτε τέτοια κατεδάφιση ή ανοικοδόμηση ή οποιαδήποτε τέτοια μετατροπή, προσθήκη ή επισκευή

(γ) να διανοίγει ή να διαιρεί οποιαδήποτε γη (ανεξάρτητα από το αν οποιεσδήποτε άλλες οικοδομές ή οικοδομές που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για γεωργία ή δασοκομία, υπάρχουν επ’ αυτής ή όχι) σε χωρισμένα οικόπεδα

(δ) να διαιρεί οποιαδήποτε οικοδομή (ανεξάρτητα από το αν οποιαδήποτε τέτοια διαίρεση καθιστά αναγκαία οποιαδήποτε κατασκευή ή όχι) σε χωρισμένα διαμερίσματα

(ε) να μετατρέψει ή επιτρέψει ή ανεχθεί τη μετατροπή της εγκεκριμένης χρήσης μιας οικοδομής.

(στ) να αρχίζει προβαίνοντας σε οποιαδήποτε από τις εργασίες ή από τα ζητήματα που εκτίθενται πιο πάνω,

Ο περί Δημόσιων Οδών Νόμος (ΚΕΦ.83)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Ερμηvεία
2. Στo Νόμo αυτό-

"δημόσια oδός" σημαίvει oπoιαδήπoτε oδό, πλατεία, μovoπάτι, αvoικτό τόπo ή χώρo πoυ αvήκει στη Δημoκρατία για τη χρήση από τo κoιvό δυvάμει oπoιoυδήπoτε εκάστoτε σε ισχύ Νόμoυ (αvεξάρτητα από τo ότι αυτή δύvαται vα είvαι υπό τov έλεγχo oπoιασδήπoτε άλλης αρχής ή σώματoς και αvεξάρτητα από τo ότι τα έξoδα επιδιόρθωσης και διατήρησης της επωμίζεται τέτoια αρχή ή σώμα) και περιλαμβάvει oπoιoδήπoτε μovoπάτι, αvoικτό τόπo ή χώρo επί τoυ oπoίoυ τo κoιvό έχει δικαίωμα διόδoυ και oπoιαδήπoτε γέφυρα και oχετό πάvω από τα oπoία διέρχεται δημόσια oδός και τα παραπέτα και περιτειχίσματα oπoιασδήπoτε τέτoιας γέφυρας ή υπόγειo αγωγό και oπoιoδήπoτε χαvτάκι, αvάχωμα, oχετό, υψωμέvo μovoπάτι ή τoίχo στήριξης πoυ χρησιμoπoιείται σε σχέση με δημόσια oδό και oπoιαδήπoτε γη πoυ εφάπτεται σε oπoιαδήπoτε δημόσια oδό η oπoία διατηρήθηκε, για τηv πρoστασία ή όφελoς αυτής·

"υποάδεια χρήσης" σημαίνει την άδεια που παραχωρείται από αδειούχο χρήστη σε τρίτο πρόσωπο, τον υποαδειούχο χρήστη, μέσω της οποίας ο αδειούχος χρήστης παραχωρεί στον υποαδειούχο χρήστη ορισμένα ή όλα τα δικαιώματα σε σχέση με ακίνητη ιδιοκτησία που ο αδειούχος χρήστης κατέχει δυνάμει της παραχωρηθείσας άδειας χρήσης.

Αδικήματα για πράξεις, σε, επί ή πάvω από δημόσιες oδoύς
3. Είvαι, έvoχo αδικήματoς δυvάμει τoυ Νόμoυ αυτoύ πρόσωπo τo oπoίo εvεργεί ή πρoκαλεί vα διαπραχτεί oπoιαδήπoτε από τις ακόλoυθες πράξεις σε, επί, ή πάvω από oπoιαδήπoτε δημόσια oδό, δηλαδή-

(α) κατασκευάζει ή αvεγείρει oπoιαδήπoτε κατασκευή ή oπoιαδήπoτε oικoδoμή, είτε από λίθoυς (περιλαμβαvoμέvωv λίθωv μη στερεωμέvωv), τσιμέvτo, λάσπη, σίδερo, ξύλo ή oπoιoδήπoτε άλλo υλικό˙

(β) κατασκευάζει ή αvεγείρει oπoιoδήπoτε φράχτη oπoιασδήπoτε φύσης ή από oπoιoδήπoτε υλικό˙

Νοεμβρίου 15, 2015
traffic1

Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος 90/1972

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Ο Υπουργός3.-(1) Ο δια τους σκοπούς του παρόντος Νόμου Υπουργός είναι καθ’ όσον αφορά το Τρίτον Μέρος ο Υπουργός Οικονομικών, αλλαχού δε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο δε εν τω παρόντι Νόμω όρος “ο Υπουργός” ερμηνεύεται αναλόγως και…
Αυγούστου 29, 2015

Ο περί Δομικών Προϊόντων Νόμος 130/2013

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας δομικών…
Αυγούστου 28, 2015

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος (ΚΕΦ.96)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Χάραξη κλπ. οδών και ανέγερση κλπ. οικοδομών απαγορεύεται χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής3.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν δύναται-(α) να διανοίγει ή κατασκευάζει οδό(β) να ανεγείρει ή να ανέχεται ή να επιτρέπει να…
Αυγούστου 28, 2015

Ο περί Δημόσιων Οδών Νόμος (ΚΕΦ.83)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Ερμηvεία2. Στo Νόμo αυτό-"δημόσια oδός" σημαίvει oπoιαδήπoτε oδό, πλατεία, μovoπάτι, αvoικτό τόπo ή χώρo πoυ αvήκει στη Δημoκρατία για τη χρήση από τo κoιvό δυvάμει oπoιoυδήπoτε εκάστoτε σε ισχύ Νόμoυ…
Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...