fbpx

Μενού...

smartslider3[20]
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Πολεοδομικά και κατασκευές

All Stories

Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος 90/1972

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

traffic1Ο Υπουργός
3.-(1) Ο δια τους σκοπούς του παρόντος Νόμου Υπουργός είναι καθ’ όσον αφορά το Τρίτον Μέρος ο Υπουργός Οικονομικών, αλλαχού δε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο δε εν τω παρόντι Νόμω όρος “ο Υπουργός” ερμηνεύεται αναλόγως και περιλαμβάνει παν πρόσωπον, σώμα ή αρχήν εξουσιοδοτηθείσαν υπό του Υπουργού όπως ασκή τας δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιότητας αυτού.

(2) Εν τη ασκήσει των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων του ο Υπουργός συμβουλεύεται οιανδήποτε Επιτροπήν συνιστωμένην δι’ αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου προς τον σκοπόν τούτον, οιονδήποτε έτερον Υπουργόν σχετικώς προς οιονδήποτε θέμα αφορών εις τας αρμοδιότητας του Υπουργού τούτου και οιονδήποτε πρόσωπον, σώμα ή αρχήν διά την λήψιν συμβουλής παρά της οποίας υπάρχει ειδική πρόβλεψις εν τω παρόντι Νόμω ή εν Κανονισμοίς εκδοθείσι δυνάμει τούτου, δύναται δε να συμβουλεύηται ωσαύτως και οιαδήποτε έτερα πρόσωπα διαθέτοντα ειδικάς γνώσεις εφ’ οιουδήποτε θέματος επί του οποίου ο Υπουργός θα θεωρήση σκόπιπον όπως λάβη συμβουλήν.

Ο περί Δομικών Προϊόντων Νόμος 130/2013

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας δομικών προϊόντων και για την
κατάργηση της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται

4. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι:

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος (ΚΕΦ.96)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Χάραξη κλπ. οδών και ανέγερση κλπ. οικοδομών απαγορεύεται χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής
3.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν δύναται-

(α) να διανοίγει ή κατασκευάζει οδό

(β) να ανεγείρει ή να ανέχεται ή να επιτρέπει να ανεγείρεται οικοδομή ή να κατεδαφίζει ή να ανοικοδομεί ή να προβαίνει σε μετατροπή, προσθήκη ή επισκευή σε οποιαδήποτε υφιστάμενη οικοδομή ή να ανέχεται ή να επιτρέπει να γίνει οποιαδήποτε τέτοια κατεδάφιση ή ανοικοδόμηση ή οποιαδήποτε τέτοια μετατροπή, προσθήκη ή επισκευή

(γ) να διανοίγει ή να διαιρεί οποιαδήποτε γη (ανεξάρτητα από το αν οποιεσδήποτε άλλες οικοδομές ή οικοδομές που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για γεωργία ή δασοκομία, υπάρχουν επ’ αυτής ή όχι) σε χωρισμένα οικόπεδα

(δ) να διαιρεί οποιαδήποτε οικοδομή (ανεξάρτητα από το αν οποιαδήποτε τέτοια διαίρεση καθιστά αναγκαία οποιαδήποτε κατασκευή ή όχι) σε χωρισμένα διαμερίσματα

(ε) να μετατρέψει ή επιτρέψει ή ανεχθεί τη μετατροπή της εγκεκριμένης χρήσης μιας οικοδομής.

(στ) να αρχίζει προβαίνοντας σε οποιαδήποτε από τις εργασίες ή από τα ζητήματα που εκτίθενται πιο πάνω,

Ο περί Δημόσιων Οδών Νόμος (ΚΕΦ.83)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Ερμηvεία
2. Στo Νόμo αυτό-

"δημόσια oδός" σημαίvει oπoιαδήπoτε oδό, πλατεία, μovoπάτι, αvoικτό τόπo ή χώρo πoυ αvήκει στη Δημoκρατία για τη χρήση από τo κoιvό δυvάμει oπoιoυδήπoτε εκάστoτε σε ισχύ Νόμoυ (αvεξάρτητα από τo ότι αυτή δύvαται vα είvαι υπό τov έλεγχo oπoιασδήπoτε άλλης αρχής ή σώματoς και αvεξάρτητα από τo ότι τα έξoδα επιδιόρθωσης και διατήρησης της επωμίζεται τέτoια αρχή ή σώμα) και περιλαμβάvει oπoιoδήπoτε μovoπάτι, αvoικτό τόπo ή χώρo επί τoυ oπoίoυ τo κoιvό έχει δικαίωμα διόδoυ και oπoιαδήπoτε γέφυρα και oχετό πάvω από τα oπoία διέρχεται δημόσια oδός και τα παραπέτα και περιτειχίσματα oπoιασδήπoτε τέτoιας γέφυρας ή υπόγειo αγωγό και oπoιoδήπoτε χαvτάκι, αvάχωμα, oχετό, υψωμέvo μovoπάτι ή τoίχo στήριξης πoυ χρησιμoπoιείται σε σχέση με δημόσια oδό και oπoιαδήπoτε γη πoυ εφάπτεται σε oπoιαδήπoτε δημόσια oδό η oπoία διατηρήθηκε, για τηv πρoστασία ή όφελoς αυτής·

"υποάδεια χρήσης" σημαίνει την άδεια που παραχωρείται από αδειούχο χρήστη σε τρίτο πρόσωπο, τον υποαδειούχο χρήστη, μέσω της οποίας ο αδειούχος χρήστης παραχωρεί στον υποαδειούχο χρήστη ορισμένα ή όλα τα δικαιώματα σε σχέση με ακίνητη ιδιοκτησία που ο αδειούχος χρήστης κατέχει δυνάμει της παραχωρηθείσας άδειας χρήσης.

Αδικήματα για πράξεις, σε, επί ή πάvω από δημόσιες oδoύς
3. Είvαι, έvoχo αδικήματoς δυvάμει τoυ Νόμoυ αυτoύ πρόσωπo τo oπoίo εvεργεί ή πρoκαλεί vα διαπραχτεί oπoιαδήπoτε από τις ακόλoυθες πράξεις σε, επί, ή πάvω από oπoιαδήπoτε δημόσια oδό, δηλαδή-

(α) κατασκευάζει ή αvεγείρει oπoιαδήπoτε κατασκευή ή oπoιαδήπoτε oικoδoμή, είτε από λίθoυς (περιλαμβαvoμέvωv λίθωv μη στερεωμέvωv), τσιμέvτo, λάσπη, σίδερo, ξύλo ή oπoιoδήπoτε άλλo υλικό˙

(β) κατασκευάζει ή αvεγείρει oπoιoδήπoτε φράχτη oπoιασδήπoτε φύσης ή από oπoιoδήπoτε υλικό˙

Κανονισμός 305/2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Ο παρών κανονισμός θεσπίζει όρους για τη διαθεσιμότητα και διάθεση στην αγορά προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών με την κατάρτιση εναρμονισμένων κανόνων σχετικά με την έκφραση της απόδοσης των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους και σχετικά με τη χρήση της σήμανσης CE στα εν λόγω προϊόντα.

Άρθρο 3 Βασικές απαιτήσεις δομικών κατασκευών και ουσιώδη χαρακτηριστικά προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών
1. Οι βασικές απαιτήσεις δομικών κατασκευών που παρατίθενται στο παράρτημα I αποτελούν τη βάση για την προετοιμασία των εντολών τυποποίησης και των εναρμονισμένων τεχνικών προδιαγραφών.
2. Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών καθορίζονται σε εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές σε σχέση με τις βασικές απαιτήσεις δομικών κατασκευών.
3. Για συγκεκριμένες οικογένειες προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών που καλύπτονται από εναρμονισμένα πρότυπα, η Επιτροπή, εφόσον είναι σκόπιμο και σε σχέση με τις προτεινόμενες χρήσεις τους όπως καθορίζονται σε εναρμονισμένα πρότυπα, καθορίζει, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 60, εκείνα τα ουσιώδη χαρακτηριστικά για τα οποία ο κατασκευαστής δηλώνει την απόδοση του προϊόντος όταν διατίθεται στην αγορά.
Εφόσον είναι σκόπιμο, η Επιτροπή καθορίζει επίσης με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 60 τα οριακά επίπεδα για την απόδοση σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά που πρέπει να δηλωθούν.

Πλαίσιο για ανέγερση ψηλών κτιρίων στις αστικές περιοχές των τεσσάρων μεγάλων αστικών συγκροτημάτων

Διευκρινιστικό Πλαίσιο των Γενικών Αρχών και Προϋποθέσεων για ανέγερση ψηλών κτιρίων στις αστικές περιοχές των τεσσάρων μεγάλων αστικών συγκροτημάτων.
Του Υπουργείου Εσσωτερικών:
"Το Διευκρινιστικό αυτό Πλαίσιο, θα αποτελέσει τη βάση για τη διαδικασία αξιολόγησης όλων των αιτήσεων για ψηλά κτίρια, μέχρι τη δημοσίευση – εντός διαστήματος έξι (6) μηνών – σχετικής Εντολής του Υπουργού Εσωτερικών, με βάση το άρθρο 6 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Βασικά, το πλαίσιο αυτό, αποσκοπεί στην υποβοήθηση διαμόρφωσης τεκμηριωμένης εισήγησης εκ μέρους της Πολεοδομικής Αρχής και υποβοήθησης της άσκησης της διακριτικής ευχέρειας του Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, κατά τη διαδικασία εξασφάλισης της σύμφωνης του γνώμης για ανάπτυξη με αριθμό ορόφων πέραν των δύο από τον ανώτατο επιτρεπόμενο (σχετική η παράγραφος 6.3 του Παραρτήματος Β των Τοπικών Σχεδίων).

Tender for: Re-development of the Larnaca Port and Marina Area - 2016

Government of the Republic of Cyprus Re-development of the Larnaca Port and Marina Area - MTCW/LCA1/2016
Invitation for Expressions of Interest -  23 November 2016
Image00458
1.1. The Ministry of Transport Communications and Work (“MTCW” or the “Contracting Authority”) of the Republic of Cyprus (“RoC”) has committed to proceed with a long term concession for the re-development and commercial exploitation of the Larnaca Port and Marina area (the “Project”), through an international competitive tender process (the “Tender Process”). 
1. Introduction  
1.2. This is an invitation to potentially interested parties that are individuals, single legal entities or consortia ("Interested Parties" and each an "Interested Party") to express an interest in entering into a concession agreement with the Contracting Authority (this "Invitation"). 
1.3. The purpose of this Invitation is to guide Interested Parties on the terms and conditions for the submission of an expression of interest ("Expression of Interest") and to outline the personal situation criteria ("Personal Situation Criteria"), the financial eligibility criteria ("Financial Eligibility Criteria"), and the technical eligibility criteria ("Technical Eligibility Criteria") (together the "Pre-Qualification Criteria") described below, being the basis on which Interested Parties will be selected to participate in the next phases of the procurement process as defined in Article 3. 

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Μενού...