Οδηγία 2015/652 για τον καθορισμό των μεθόδων υπολογισμού και των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 98/70 σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ

Γονική Κατηγορία: Καύσιμα Καύσιμα - ΕΕ Εμφανίσεις: 1365

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1 Θέμα — Πεδίο εφαρμογής
1. Η παρούσα οδηγία θέτει κανόνες περί των μεθόδων υπολογισμού και υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 98/70/ΕΚ.
2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται, αφενός, στα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για την κίνηση των οδικών οχημάτων και των μη οδικών κινητών μηχανημάτων (συμπεριλαμβανομένων των σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας όταν δεν βρίσκονται στη θάλασσα), των γεωργικών και δασικών ελκυστήρων, των σκαφών αναψυχής όταν δεν βρίσκονται στη θάλασσα και, αφετέρου, στον ηλεκτρισμό που χρησιμοποιείται στα οδικά οχήματα.

Άρθρο 3 Μέθοδος υπολογισμού της έντασης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα καύσιμα και της παρεχομένης ενεργείας, πλην των βιοκαυσίμων, και υποβολή εκθέσεων από προμηθευτές καυσίμων
1. Για τους σκοπούς του άρθρου 7α παράγραφος 2 της οδηγίας 98/70/ΕΚ, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι προμηθευτές εφαρμόζουν τη μέθοδο υπολογισμού που ορίζεται στο παράρτημα I της παρούσας οδηγίας για να προσδιορίσουν την ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα καύσιμα που προμηθεύουν.
2. Για τους σκοπούς του άρθρου 7α παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο και του άρθρου 7α παράγραφος 2 της οδηγίας 98/70/ΕΚ, τα κράτη μέλη απαιτούν από τους προμηθευτές να υποβάλουν τα στοιχεία χρησιμοποιώντας τους ορισμούς και τη μέθοδο υπολογισμού που καθορίζονται στο παράρτημα I της παρούσας οδηγίας. Τα στοιχεία υποβάλλονται σε ετήσια βάση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα IV της παρούσας οδηγίας.
3. Για τους σκοπούς του άρθρου 7α παράγραφος 4 της οδηγίας 98/70/ΕΚ, κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τυχόν ομάδα προμηθευτών που επιλέγει να θεωρηθεί μεμονωμένος προμηθευτής εκπληρώνει την υποχρέωση που προβλέπεται στο άρθρο 7α παράγραφος 2 εντός της επικράτειας του εν λόγω κράτους μέλους.
4. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την απλουστευμένη μέθοδο που παρατίθεται στο παράρτημα I της παρούσας οδηγίας για τους προμηθευτές καυσίμων που είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Άρθρο 4 Υπολογισμός του βασικού προτύπου καυσίμου και μείωση της έντασης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
Για να επαληθευθεί η συμμόρφωση των προμηθευτών με τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει του άρθρου 7α παράγραφος 2 της οδηγίας 98/70/ΕΚ, τα κράτη μέλη απαιτούν από τους προμηθευτές να συγκρίνουν τις μειώσεις που έχουν επιτύχει όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής από τα καύσιμα και από τον ηλεκτρισμό με το βασικό πρότυπο καυσίμου που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας οδηγίας.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 

Εκτύπωση