Μενού...

Οδηγία 2015/652 για τον καθορισμό των μεθόδων υπολογισμού και των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 98/70 σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ

Οδηγία 2015/652 για τον καθορισμό των μεθόδων υπολογισμού και των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 98/70 σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1 Θέμα — Πεδίο εφαρμογής
1. Η παρούσα οδηγία θέτει κανόνες περί των μεθόδων υπολογισμού και υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 98/70/ΕΚ.
2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται, αφενός, στα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για την κίνηση των οδικών οχημάτων και των μη οδικών κινητών μηχανημάτων (συμπεριλαμβανομένων των σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας όταν δεν βρίσκονται στη θάλασσα), των γεωργικών και δασικών ελκυστήρων, των σκαφών αναψυχής όταν δεν βρίσκονται στη θάλασσα και, αφετέρου, στον ηλεκτρισμό που χρησιμοποιείται στα οδικά οχήματα.

Άρθρο 3 Μέθοδος υπολογισμού της έντασης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα καύσιμα και της παρεχομένης ενεργείας, πλην των βιοκαυσίμων, και υποβολή εκθέσεων από προμηθευτές καυσίμων
1. Για τους σκοπούς του άρθρου 7α παράγραφος 2 της οδηγίας 98/70/ΕΚ, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι προμηθευτές εφαρμόζουν τη μέθοδο υπολογισμού που ορίζεται στο παράρτημα I της παρούσας οδηγίας για να προσδιορίσουν την ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα καύσιμα που προμηθεύουν.
2. Για τους σκοπούς του άρθρου 7α παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο και του άρθρου 7α παράγραφος 2 της οδηγίας 98/70/ΕΚ, τα κράτη μέλη απαιτούν από τους προμηθευτές να υποβάλουν τα στοιχεία χρησιμοποιώντας τους ορισμούς και τη μέθοδο υπολογισμού που καθορίζονται στο παράρτημα I της παρούσας οδηγίας. Τα στοιχεία υποβάλλονται σε ετήσια βάση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα IV της παρούσας οδηγίας.
3. Για τους σκοπούς του άρθρου 7α παράγραφος 4 της οδηγίας 98/70/ΕΚ, κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τυχόν ομάδα προμηθευτών που επιλέγει να θεωρηθεί μεμονωμένος προμηθευτής εκπληρώνει την υποχρέωση που προβλέπεται στο άρθρο 7α παράγραφος 2 εντός της επικράτειας του εν λόγω κράτους μέλους.
4. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την απλουστευμένη μέθοδο που παρατίθεται στο παράρτημα I της παρούσας οδηγίας για τους προμηθευτές καυσίμων που είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Άρθρο 4 Υπολογισμός του βασικού προτύπου καυσίμου και μείωση της έντασης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
Για να επαληθευθεί η συμμόρφωση των προμηθευτών με τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει του άρθρου 7α παράγραφος 2 της οδηγίας 98/70/ΕΚ, τα κράτη μέλη απαιτούν από τους προμηθευτές να συγκρίνουν τις μειώσεις που έχουν επιτύχει όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής από τα καύσιμα και από τον ηλεκτρισμό με το βασικό πρότυπο καυσίμου που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας οδηγίας.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Αυγούστου 26, 2015

ΟΔΗΓΙΑ 2004/75 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΊΑΣ 2003/96 ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΆ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΎΠΡΟ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ Ή ΜΕΙΏΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΊΑΣ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Η οδηγία 2003/96/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:(1) Προστίθεται το εξής άρθρο :«Άρθρο 18α1. Εκτός από τις περιόδους που ορίζονται στην παράγραφο 2 και εφόσον αυτό δεν οδηγεί σε στρέβλωση του ανταγωνισµού, χορηγείται…
Αυγούστου 25, 2015

Οδηγία 2009/30 με την οποία τροποποιείται η Οδηγία 98/70 όσον αφορά τις προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και την καθιέρωση μηχανισμού για την παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογήςΗ παρούσα οδηγία καθορίζει, όσον αφορά τα οδικά οχήματα και τα μη οδικά κινητά μηχανήματα (συμπεριλαμβανομένων των σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας όταν δεν βρίσκονται στη θάλασσα), τους…
Αυγούστου 24, 2015

Οδηγία 2009/119 σχετικά με υποχρέωση διατήρησης ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη μέλη

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες που αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας του εφοδιασμού με πετρέλαιο στην Κοινότητα χάρη σε μηχανισμούς χαρακτηριζόμενους από αξιοπιστία και διαφάνεια και…
Αυγούστου 24, 2015

Οδηγία 2014/77 για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και ΙΙ της οδηγίας 98/70 σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Η οδηγία 98/70/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:1) Το παράρτημα I τροποποιείται ως εξής:α) Το κείμενο της υποσημείωσης 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:«Οι μέθοδοι δοκιμών είναι εκείνες που καθορίζονται στο πρότυπο ΕΝ…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...