fbpx

Μενού...

Οδηγία 2009/30 με την οποία τροποποιείται η Οδηγία 98/70 όσον αφορά τις προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και την καθιέρωση μηχανισμού για την παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής
Η παρούσα οδηγία καθορίζει, όσον αφορά τα οδικά οχήματα και τα μη οδικά κινητά μηχανήματα (συμπεριλαμβανομένων των σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας όταν δεν βρίσκονται στη θάλασσα), τους γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες και τα σκάφη αναψυχής όταν δεν βρίσκονται στη θάλασσα:
α) τεχνικές προδιαγραφές για λόγους υγείας και περιβάλλοντος για τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στα οχήματα με κινητήρα επιβαλλόμενης ανάφλεξης και στα οχήματα με κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση, λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών απαιτήσεων των κινητήρων αυτών· και
β) στόχο για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής.».
2) Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:
α) στο πρώτο εδάφιο:
i) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:
«3. “Πετρέλαια εσωτερικής καύσης που προορίζονται για χρήση από κινητά μη οδικά μηχανήματα (συμπεριλαμβανομένων των σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας), γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες και σκάφη αναψυχής”, οποιοδήποτε υγρό προερχόμενο από το πετρέλαιο που εμπίπτει στους κωδικούς ΣΟ 2710 19 41 και 2710 19 45 (12) προορίζεται για χρήση σε κινητήρες αναφερόμενους στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/25/ΕΚ (13), 97/68/ΕΚ (14) και 2000/25/ΕΚ (15) ·
ii) προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:
«5. “κράτη μέλη με χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος”, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Λεττονία, Λιθουανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο.
6. “εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής”, όλες οι καθαρές τιμές εκπομπών CO2, CH4 και N2O που μπορούν να αποδοθούν στα καύσιμα (περιλαμβανομένων τυχόν συστατικών ανάμειξης) ή στην παρεχόμενη ενέργεια. Σε αυτές περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά στάδια, από τη λήψη ή την καλλιέργεια, περιλαμβανομένων των αλλαγών στη χρήση γης, έως τις μεταφορές και τη διανομή, την επεξεργασία και την καύση, ανεξάρτητα από το στάδιο κατά το οποίο παράγονται.
7. “εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά μονάδα ενέργειας”, η συνολική μάζα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ισοδύναμων με CO2 που συνδέονται με το καύσιμο ή με την παρεχόμενη ενέργεια, διαιρούμενη διά του συνολικού ενεργειακού περιεχομένου του καυσίμου ή της παρεχόμενης ενέργειας (το καύσιμο εκπεφρασμένο στη χαμηλή θερμογόνο δύναμή του).
8. “προμηθευτής”, ο φορέας που είναι υπεύθυνος για τη διέλευση των καυσίμων από σημείο επιβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης ή, εάν δεν οφείλεται ειδικός φόρος κατανάλωσης, κάθε άλλος σχετικός φορέας που έχει ορισθεί από κράτος μέλος.
9. “βιοκαύσιμα”, ο όρος έχει την ίδια σημασία με αυτόν της οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (16).
β) η δεύτερη παράγραφος διαγράφεται.
3) Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:
α) οι παράγραφοι 2 έως 6 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:
«2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η βενζίνη μπορεί να διατίθεται στην αγορά, στο έδαφός τους, μόνο εάν πληροί τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές που καθορίζονται στο παράρτημα I.
Πάντως, τα κράτη μέλη μπορούν όσον αφορά τις εξόχως απόκεντρες περιοχές να θεσπίσουν ειδικές διατάξεις για την καθιέρωση βενζίνης με μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg. Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση της παρούσας διάταξης ενημερώνουν την Επιτροπή αναλόγως.
3. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους προμηθευτές να εξασφαλίζουν τη διάθεση στην αγορά βενζίνης με μεγίστη περιεκτικότητα σε οξυγόνο 2,7 % και μέγιστη περιεκτικότητα σε αιθανόλη 5 % έως το 2013 και μπορούν να απαιτούν τη διάθεση στην αγορά αυτής της βενζίνης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν το κρίνουν απαραίτητο. Εξασφαλίζουν την παροχή της δέουσας πληροφόρησης στους καταναλωτές όσον αφορά την περιεκτικότητα της βενζίνης σε βιοκαύσιμα και, ειδικότερα, την ενδεδειγμένη χρήση των διαφόρων μειγμάτων βενζίνης.
4. Τα κράτη μέλη όπου οι θερινές θερμοκρασίες περιβάλλοντος είναι χαμηλές μπορούν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, να επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά κατά τη θερινή περίοδο βενζίνης με μέγιστη τάση ατμών 70 kPa.
Τα κράτη μέλη στα οποία δεν εφαρμόζεται η παρέκκλιση που εμφαίνεται στο πρώτο εδάφιο, μπορούν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, να επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά κατά τη θερινή περίοδο βενζίνης που περιέχει αιθανόλη με μέγιστη τάση ατμών 60 kPa και επιπροσθέτως την επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών που προσδιορίζεται στο παράρτημα III, υπό τον όρο ότι η χρησιμοποιούμενη αιθανόλη είναι βιοκαύσιμο.
5. Όταν τα κράτη επιθυμούν να εφαρμόσουν είτε τη μία είτε την άλλη παρέκκλιση που προβλέπονται στην παράγραφο 4, κοινοποιούν την πρόθεσή τους στην Επιτροπή και παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία. Η Επιτροπή αξιολογεί τη σκοπιμότητα και τη διάρκεια της παρέκκλισης λαμβάνοντας υπόψη αμφότερα τα ακόλουθα:
α) την αποφυγή κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων που απορρέουν από την υψηλότερη τάση των ατμών, περιλαμβανομένων των χρονικά περιορισμένων αναγκών τεχνικής προσαρμογής· και
β) τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία από την υψηλότερη τάση ατμών και, ειδικότερα, τον αντίκτυπο στη συμμόρφωση προς την κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την ποιότητα του αέρα, τόσο στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος όσο και στα άλλα κράτη μέλη.
Εάν η αξιολόγηση της Επιτροπής δείξει ότι η παρέκκλιση θα καταλήξει σε απουσία συμμόρφωσης προς την κοινοτική νομοθεσία για την ποιότητα του αέρα ή την ατμοσφαιρική ρύπανση, περιλαμβανομένων των σχετικών οριακών τιμών και ανώτατων ορίων εκπομπών, η εφαρμογή απορρίπτεται. Η Επιτροπή πρέπει επίσης να λάβει υπόψη τις σχετικές τιμές στόχους.
Εάν η Επιτροπή δεν διατυπώσει αντιρρήσεις εντός έξι μηνών από την παραλαβή όλων των σχετικών πληροφοριών, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί να εφαρμόσει την παρέκκλιση που ζήτησε.
6. Παρά την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την εμπορία μολυβδούχου βενζίνης περιεκτικότητας σε μόλυβδο κάτω των 0,15 g/l, σε μικρές ποσότητες που να μην υπερβαίνουν το 0,03 % των συνολικών πωλήσεων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από παλαιά χαρακτηριστικού τύπου οχήματα και να διατεθούν μέσω ομάδων ειδικών συμφερόντων.»·
β) η παράγραφος 7 διαγράφεται. 

............................

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Νοεμβρίου 06, 2012

Ασήκωτο το κόστος για τα σκύβαλα στην ελεύθερη Αμμόχωστο

Εφημερίδα Φιλελεύθερος: Αμμόχωστος: Στο ιδιαίτερα υψηλό κόστος για τα νοικοκυριά στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου από τα τέλη που επιβάλλονται σχετικά με τη διαχείριση των σκυβάλων, καθώς επίσης και του αποχετευτικού, αναφέρθηκε ο βουλευτής του ΔΗΣΥ…
Ιουνίου 22, 2012

Νεολαία Οικολόγων: Οι παραλίες γίνονται σκουπιδότοποι

22 Ιουνίου 2012, 15:37 EEST SigmaLive/KYΠΕ Οι παραλίες της Κύπρου είναι ένας πολύτιμος φυσικός θησαυρός, τον οποίο είμαστε υπόχρεοι να διαφυλάσσουμε με κάθε τρόπο, αναφέρει, σε ανακοίνωση της, η Νεολαία Οικολόγων. «Τα…
Ιουνίου 22, 2012

Η Κύπρος στις υψηλότερες θέσεις στην Ευρώπη με τη μεγαλύτερη παραγωγή απορριμμάτων

Λευκωσία: Τα οικιακά απορρίμματα και η τελική τους διάθεση αποτελούν σημαντική πρόκληση και αφορούν όλους μας, αφού και η Κύπρος βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις στην Ευρώπη με τη μεγαλύτερη παραγωγή απορριμμάτων, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...