Μενού...

Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληροί ο εξοπλισμός και τα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για παραγωγή θέρμανσης ή/και ψύξης) Κ.Δ.Π. 5/2014

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

ren3 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Οδηγία 2009/28/ΕΚ» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Παράγραφος 3)
Ελάχιστες απαιτήσεις που θα πρέπει να πληρούν τα νέα συστήματα και ο εξοπλισμός θέρμανσης και ψύξης που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές και που εγκαθίστανται σε υφιστάμενα κτίρια ή κτιριακές μονάδες, καθώς και τα συστήματα και ο εξοπλισμός θέρμανσης και ψύξης που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές που αναβαθμίζονται ή αντικαθιστούνται 1. Όσον αφορά τους λέβητες και τις θερμάστρες βιομάζας, χρησιμοποιείται εξοπλισμός και συστήματα που επιτυγχάνουν απόδοση μετατροπής τουλάχιστον 85 % για τις οικιστικές και εμπορικές εφαρμογές και τουλάχιστον 70 % για τις βιομηχανικές εφαρμογές.
2. Όσον αφορά τις αντλίες θερμότητας, χρησιμοποιούνται αντλίες θερμότητας που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις οικολογικής σήμανσης που θεσπίστηκαν στην απόφαση 2007/742/ΕΚ της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2007, περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε ηλεκτροκίνητες, αεριοκίνητες ή λειτουργούσες με απορρόφηση αντλίες θερμότητας.
3. Όσον αφορά την ηλιακή θερμική ενέργεια, χρησιμοποιείται πιστοποιημένος εξοπλισμός και συστήματα που βασίζονται σε ευρωπαϊκά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των οικολογικών σημάτων, των ενεργειακών σημάτων και άλλων τεχνικών συστημάτων αναφοράς που θεσπίζονται από τους ευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης.

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Αυγούστου 29, 2015
Energy banner

Ο Περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμος 112/2013

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: ΠροοίμιοΕπειδή, η δραστική μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που παρουσιάστηκε την τελευταία διετία, επηρεάζει αρνητικά τα έσοδα του Ταμείου, η οποία σε συνδυασμό με τη μεγάλη μείωση των διεθνών τιμών καυσίμων, έχει αυξήσει…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...