Μενού...

Ο Περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμος 112/2013

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Energy bannerΠροοίμιο
Επειδή, η δραστική μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που παρουσιάστηκε την τελευταία διετία, επηρεάζει αρνητικά τα έσοδα του Ταμείου, η οποία σε συνδυασμό με τη μεγάλη μείωση των διεθνών τιμών καυσίμων, έχει αυξήσει τα ποσά που καλείται να εκταμιεύσει το Ταμείο για τα έργα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που λαμβάνουν επιδότηση, και η μείωση αυτή αναμένεται ότι θα δημιουργήσει έλλειμμα στον προϋπολογισμό του Ταμείου μέχρι το τέλος του 2015, αναμένεται ότι θα δημιουργήσει έλλειμμα στον προϋπολογισμό του Ταμείου μέχρι το τέλος του 2015,

Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

«Οδηγία 2009/28/ΕΚ» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ.
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
4. Ο παρών Νόμος θεσπίζει κοινό πλαίσιο για την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ως ακολούθως-(α) θέτει υποχρεωτικούς εθνικούς στόχους για το συνολικό μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας της Δημοκρατίας και το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές·

(β) καθορίζει κανόνες για τη στατιστική μεταβίβαση μεταξύ της Δημοκρατίας και άλλων κρατών μελών, για κοινά έργα μεταξύ της Δημοκρατίας και άλλων κρατών μελών ή/και με τρίτες χώρες, τις εγγυήσεις προέλευσης, τις διοικητικές διαδικασίες, την πληροφόρηση και την κατάρτιση εγκαταστατών μικρής κλίμακας συστημάτων ανανεώσιμων πηγών και την πρόσβαση στο σύστημα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές·

(γ) θέτει υποχρέωση για τήρηση των κριτηρίων αειφορίας, τα οποία καθορίζονται στον περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, καθώς και στα διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού, για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά προκειμένου αυτά να μπορούν να ενταχθούν στα καθεστώτα στήριξης και να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Μέτρα για την επίτευξη των δεσμευτικών εθνικών συνολικών στόχων
6.-(1) Για να επιτύχει η Δημοκρατία τους εθνικούς συνολικούς στόχους, που καθορίζονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 5, το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Υπουργού, δύναται, μεταξύ άλλων, να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα:

(α) καθεστώτα στήριξης όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 8· και

(β) μέτρα συνεργασίας μεταξύ της Δημοκρατίας και διαφόρων κρατών μελών ή/και με τρίτες χώρες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 έως 18.

(2) Για να επιτευχθούν ευκολότερα και με οικονομικά βέλτιστο τρόπο οι εθνικοί συνολικοί στόχοι, προωθείται και ενθαρρύνεται η ενεργειακή απόδοση και η εξοικονόμηση ενέργειας, στα πλαίσια της εφαρμογής των ακόλουθων Νόμων:

(α) του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμου·

(β) του περί της Προώθησης της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Νόμου·

(γ) του περί Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες Νόμου,

όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, και των Κανονισμών και Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτών.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Νοεμβρίου 01, 2015
ren3

Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληροί ο εξοπλισμός και τα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για παραγωγή θέρμανσης ή/και ψύξης) Κ.Δ.Π. 5/2014

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Οδηγία 2009/28/ΕΚ» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...