Μενού...

Ο περί Γεωργικών Λιπασμάτων Νόμος (ΚΕΦ.26)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ
1. Συvoπτικός τίτλoς
2. Interpretation
3. Πώλησις λιπάσματoς
4. Analysis
5. Penalty for tampering with sack or contents
6. Purchaser may obtain analysis by analyst
7. Form of certificate of analysis
8. Analyst' s certificate to be prima facie evidence
9. Penalty for breach of Law
10. Reward to informers
11. Regulations
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
SCHEDULE

Πώλησις λιπάσματoς
3. Ουδέv πρόσωπov θα πωλή ή εκθέτη πρoς πώλησιv oιovδήπoτε λίπασμα εκτός-

(α) εάv είvαι εvτός σάκκωv φερόvτωv επαυτώv καθαρώς και ευαvαγvώστως τoιαύτα σημεία και κατά τoιoύτov τρόπov ως τo Υπoυργικόv Συμβoύλιov ήθελε διά καvovισμώv καθoρίσει.

(β) εάv τo εv λόγω λίπασμα και oι περιέχovτες τoύτo σάκκoι έχωσιv επιθεωρηθή υπό Επιθεωρητoύ κατά τoιoύτov τρόπov ως τo Υπoυργικόv Συμβoύλιov ήθελε διά καvovισμώv καθoρίσει:

Νoείται ότι o Υπoυργός Εμπoρίoυ και Βιoμηχαvίας δύvαται, εv τη διακριτική αυτoύ εξoυσία, vα επιτρέψη εγγράφως και υπό τoιoύτoυς όρoυς ώς ήθελεv oρίσει, τηv πώλησιv oιoυδήπoτε λιπάσματoς, χovδρικώς ή λειαvικώς, έστω και εάv τo λίπασμα δεv ευρίσκηται εις σάκκoυς ως πρoαvεφέρθη.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Σεπτεμβρίου 02, 2015

Ο περί Απορρυπαντικών Νόμος 125/2006

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Ερμηνεία2.-(1) Στον παρόντα Νόμο-«διάθεση στην αγορά» περιλαμβάνει την κατοχή προς διάθεση στην αγορά, την προσφορά προς διάθεση στην αγορά, τη διαφήμιση προς διάθεση στην αγορά, την έκθεση προς διάθεση στην αγορά και τη δωρεάν…
Σεπτεμβρίου 02, 2015

Ο περί Περιορισμού των Εκπομπών Πτητικών Οργανικών Ενώσεων που Οφείλονται στη Χρήση Οργανικών Διαλυτών σε Χρώματα Διακόσμησης, Βερνίκια, Προϊόντα Φανοποιΐας Αυτοκινήτων και Άλλα Προϊόντα Βαφής Νόμος 35/2006

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Ερμηνεία2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -«ανάκληση» σημαίνει κάθε μέτρο που αποβλέπει στην επιστροφή στον παραγωγό ή διανομέα προϊόντος που δεν τηρεί τις οριακές τιμές μέγιστης…
Σεπτεμβρίου 02, 2015

Ο περί Χημικών Ουσιών Νόμος 78/2010

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: ΠροοίμιοΓια σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -(α)«κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την…
Σεπτεμβρίου 02, 2015

Ο περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμος 141/2011

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: ΠροοίμιοΓια σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...