Μενού...

Ο περί Απορρυπαντικών Νόμος 125/2006

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Ερμηνεία
2.-(1) Στον παρόντα Νόμο-

«διάθεση στην αγορά» περιλαμβάνει την κατοχή προς διάθεση στην αγορά, την προσφορά προς διάθεση στην αγορά, τη διαφήμιση προς διάθεση στην αγορά, την έκθεση προς διάθεση στην αγορά και τη δωρεάν προσφορά στα πλαίσια επαγγελματικής, εμπορικής ή βιομηχανικής δραστηριότητας·

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας·

«Δικαστήριο» σημαίνει δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας·

«εξουσιοδοτημένος λειτουργός» σημαίνει-

(α) λειτουργό του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας·


(β) κάθε άλλο πρόσωπο που διορίζεται από το Διευθυντή δυνάμει του εδαφίου (9) του άρθρου 9˙

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 σχετικά με τα απορρυπαντικά», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 907/2006 της Επιτροπής της 20ης Ιουνίου 2006 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 48/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απορρυπαντικά, με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων III και VII ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ή/και συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφτηκε στο Οπόρτο την 2α Μαΐου 1992 και προσαρμόστηκε από Πρωτόκολλο το οποίο υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες την 17η Μαΐου 1993 και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται·

«Κυβερνητικό Εργαστήριο» σημαίνει εργαστήριο ή χημείο, που ορίζεται από το Διευθυντή δυνάμει του εδαφίου (6) του άρθρου 11, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται ισχύουσα απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την παραγράφο 3 του Άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2004, για απόσυρση του εν λόγω χημείου ή εργαστηρίου από τον κατάλογο των εγκεκριμένων εργαστηρίων, ο οποίος είναι δημοσιευμένος στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης˙

«Κυβερνητικός Χημικός» σημαίνει χημικό ή άλλο επιστήμονα ή λειτουργό, που υπηρετεί ή εργάζεται σε Κυβερνητικό Εργαστήριο·

«παρασκευή» περιλαμβάνει την κατασκευή και κάθε τύπο επεξεργασίας·

«παρασκευή προς διάθεση στην αγορά» περιλαμβάνει τη συσκευασία·

«συσκευασία» περιλαμβάνει δοχείο, κιβώτιο, κουτί και περιτύλιγμα·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Υγείας.

(2) Όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο και δεν ερμηνεύονται σε αυτόν έχουν την έννοια που τους αποδίδει ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004.

(3) Σε περίπτωση που όρος ερμηνεύεται στον παρόντα Νόμο διαφορετικά από ότι στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2004, ο όρος έχει την έννοια που του αποδίδει ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004.

Αρμόδια Αρχή
4.-(1) Με την επιφύλαξη των λοιπών εδαφίων του παρόντος άρθρου, αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 468/2004 είναι ο Διευθυντής.

(2) Ο Διευθυντής έχει εξουσία να εξουσιοδοτεί γραπτώς τον Προϊστάμενο Υγειονομικών Υπηρεσιών ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που υπηρετεί ή εργάζεται στις Υγειονομικές Υπηρεσίες, να ασκεί οποιαδήποτε εξουσία και να εκτελεί οποιοδήποτε καθήκον που χορηγείται ή ανατίθεται σε αυτόν βάσει του παρόντος Νόμου ή των εκδιδόμενων δυνάμει αυτού κανονισμών:

Νοείται ότι σε περίπτωση τέτοιας εξουσιοδότησης, ο Διευθυντής διατηρεί την εξουσία να ασκεί ανά πάσα στιγμή το σύνολο των εξουσιών και να εκτελεί το σύνολο των καθηκόντων του που πηγάζουν από τον παρόντα Νόμο και από τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους κανονισμούς.

(3) Πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η άσκηση εξουσίας ή η εκτέλεση καθήκοντος δυνάμει του εδαφίου (2) έχει υποχρέωση να ασκεί την εξουσία και να εκτελεί το καθήκον σύμφωνα με τις τυχόν οδηγίες του Διευθυντή.

(4) Ο Διευθυντής έχει εξουσία να τροποποιεί και να ανακαλεί εξουσιοδότηση που έδωσε δυνάμει του εδαφίου (2), με γραπτή ειδοποίηση προς το πρόσωπο που είχε εξουσιοδοτηθεί.

(5) Σε περίπτωση που, δυνάμει του παρόντος άρθρου, δυο ή περισσότερα πρόσωπα ταυτόχρονα ασκούν την ίδια εξουσία ή εκτελούν το ίδιο καθήκον, ο ιεραρχικά υφιστάμενος από τα εν λόγω πρόσωπα λαμβάνει τα δέοντα μέτρα ούτως ώστε να μην ασκεί την εξουσία ή εκτελεί το καθήκον στα ίδια πραγματικά γεγονότα με τον ιεραρχικά ανώτερό του, εκτός εάν ο τελευταίος το επιτρέπει και σύμφωνα με τις τυχόν οδηγίες του τελευταίου.

(6) Σε περίπτωση που δυνάμει του παρόντος άρθρου πρόσωπο ασκεί εξουσία ή εκτελεί καθήκον, που ο παρών Νόμος ή οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού κανονισμοί χορηγούν ή αναθέτουν, αντίστοιχα, σε άλλο πρόσωπο, ο παρών Νόμος και οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού κανονισμοί εφαρμόζονται ως εάν είχαν χορηγήσει ρητά την εν λόγω εξουσία στο ασκών αυτήν πρόσωπο και είχαν αναθέσει ρητά το εν λόγω καθήκον στο εκτελών αυτό πρόσωπο.

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Σεπτεμβρίου 12, 2015

Ο περί Απορρυπαντικών Νόμος 86/2002

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο—(α) "Οδηγία του Συμβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 1973 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών κρατών μελών των αναφερομένων στα απορρυπαντικά (73/404/ΕΚ)" (EE L 347 της…
Σεπτεμβρίου 02, 2015

Ο περί Περιορισμού των Εκπομπών Πτητικών Οργανικών Ενώσεων που Οφείλονται στη Χρήση Οργανικών Διαλυτών σε Χρώματα Διακόσμησης, Βερνίκια, Προϊόντα Φανοποιΐας Αυτοκινήτων και Άλλα Προϊόντα Βαφής Νόμος 35/2006

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Ερμηνεία2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -«ανάκληση» σημαίνει κάθε μέτρο που αποβλέπει στην επιστροφή στον παραγωγό ή διανομέα προϊόντος που δεν τηρεί τις οριακές τιμές μέγιστης…
Σεπτεμβρίου 02, 2015

Ο περί Χημικών Ουσιών Νόμος 78/2010

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: ΠροοίμιοΓια σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -(α)«κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την…
Σεπτεμβρίου 02, 2015

Ο περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμος 141/2011

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: ΠροοίμιοΓια σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...