Μενού...

Ο περί Χημικών Ουσιών Νόμος 78/2010

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Προοίμιο
Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

(α)«κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Eυρωπαϊκού Oργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον «κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 276/2010 της Επιτροπής της 31ης Μαρτίου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά το παράρτημα XVII (διχλωρομεθάνιο, έλαια για λυχνίες και υγρά για αναπτήρες μπάρμπεκιου και οργανοκασσιτερικές ενώσεις)»,

(β)«κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 340/2008 της Επιτροπής της 16ης Απριλίου 2008 σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH)»,(γ)«κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 440/2008 της Επιτροπής της 30ης Μαΐου 2008, για καθορισμό των μεθόδων δοκιμής κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH)», όπως τροποποιήθηκε από τον «κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 761/2009 της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 2009 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 440/2008 για καθορισμό των μεθόδων δοκιμής κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική πρόοδο»,

(δ)«κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 689/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 σχετικά με τις εξαγωγές και τις εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων» όπως τροποποιήθηκε από τον «κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 15/2010 της Επιτροπής της 7ης Ιανουαρίου 2010 για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 689/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων», και

(ε)«κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε από τον «κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 790/2009 της Επιτροπής της 10ης Αυγούστου 2009, περί τροποποίησης, με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων»,

για σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 1 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1102/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008 για την απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου και ορισμένων ενώσεων και μειγμάτων υδραργύρου και για την ασφαλή αποθήκευση του μεταλλικού υδραργύρου», και

για σκοπούς δημιουργίας του νομικού πλαισίου για εναρμόνιση, με δευτερογενή νομοθεσία, με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

(α)«οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1967 περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την «οδηγία 2009/2/ΕΚ της Επιτροπής της 15ης Ιανουαρίου 2009 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή της στην τεχνική πρόοδο για 31η φορά, της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών»,

(β)«οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαΐου 1999 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν στην ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον «κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», και

(γ)«οδηγία 2004/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των αρχών ορθής εργαστηριακής πρακτικής και τον έλεγχο της εφαρμογής τους κατά τις δοκιμές των χημικών ουσιών (κωδικοποίηση)» όπως τροποποιήθηκε από τον «κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 219/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 για την προσαρμογή στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, ορισμένων πράξεων που υπόκεινται στη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης, όσον αφορά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο»,

Ερμηνεία
2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αεροσκάφος» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 των περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμων του 2002 μέχρι (Αρ. 2) του 2008·

«αστυνομικός» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του περί Αστυνομίας Νόμου του 2004 μέχρι 2010·

«δικαστήριο» σημαίνει Επαρχιακό Δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας·

«επικίνδυνες ουσίες και/ ή μείγματα» σημαίνει -

(α) τις ουσίες και/ ή μείγματα, που εμπίπτουν σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες, όπως αυτές ορίζονται στο εδάφιο (2):

(i) εκρηκτικές·

(ii) οξειδωτικές·

(iii) εξαιρετικά εύφλεκτες·

(iv) πολύ εύφλεκτες·

(v) εύφλεκτες·

(vi) πολύ τοξικές·

(vii) τοξικές·

(viii) επιβλαβείς·

(ix) διαβρωτικές·

(x) ερεθιστικές·

(xi) ευαισθητοποιητικές·

(xii) καρκινογόνες·

(xiii) μεταλλαξιογόνες·

(xiv) τοξικές για την αναπαραγωγή· και

(xv) επικίνδυνες για το περιβάλλον, ή

(β) στην περίπτωση που εφαρμόζονται οι διατάξεις του κανονισμού ΕΚ/1272/2008, τις ουσίες ή/ και μείγματα που πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού ΕΚ/1272/2008·

«κανονισμός REACH» σημαίνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Eυρωπαϊκού Oργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«κανονισμός ΕΚ/340/2008» σημαίνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 340/2008 της Επιτροπής της 16ης Απριλίου 2008 σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«κανονισμός ΕΚ/440/2008» σημαίνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 440/2008 της Επιτροπής της 30ης Μαΐου 2008, για καθορισμό των μεθόδων δοκιμής κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«κανονισμός ΕΚ/689/2008» σημαίνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 689/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«κανονισμός ΕΚ/1272/2008» σημαίνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Οκτωβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«κανονισμός ΕΚ/1102/2008» σημαίνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1102/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008 για την απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου και ορισμένων ενώσεων και μειγμάτων υδραργύρου και για την ασφαλή αποθήκευση του μεταλλικού υδραργύρου, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«όχημα» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμου του 2005 και 2010·

«πλοίο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Κοινοτικό Σύστημα Παρακολούθησης και Ενημέρωσης Σχετικά με την Κυκλοφορία Πλοίων) Νόμου του 2004·

«σκάφος» περιλαμβάνει αεροσκάφος και πλοίο·

«υποστατικό» περιλαμβάνει -

(i) οποιαδήποτε επίγεια ή υπόγεια ή υπεράκτια εγκατάσταση και οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση είτε επιπλέουσα είτε ευρισκόμενη στο βυθό της θάλασσας ή λίμνης είτε ευρισκόμενη σε έδαφος που καλύπτεται από νερό·

(ii) οποιαδήποτε σκηνή ή κινητή κατασκευή·

(iii) οποιοδήποτε όχημα ή σκάφος· και

(iv) οποιοδήποτε κατασκευαστικό έργο, οικοδομή, έργο διαχωρισμού γης, έργο οδοποιίας, οδογέφυρα, γέφυρα, σήραγγα, αποχετευτικό και αποστραγγιστικό έργο, έργο ύδρευσης ή άρδευσης, υπόγεια κατασκευή, δεξαμενή, υπόγειο ή υπέργειο δίκτυο υπηρεσιών, υπόγειο ή υπέργειο αγωγό, υδραγωγείο ή οποιοδήποτε άλλο τεχνικό έργο·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(2) Αναφορικά με επικίνδυνες ουσίες και/ ή μείγματα, για σκοπούς ταξινόμησης -

(α) «εκρηκτικές» σημαίνει τις στερεές, υγρές, παχύρρευστες ή ζελατινώδεις ουσίες και/ ή μείγματα, που μπορούν να αντιδράσουν εξώθερμα, με ταυτόχρονη ταχεία έκλυση αερίων, ακόμη και χωρίς την παρουσία ατμοσφαιρικού οξυγόνου και που, υπό καθορισμένες συνθήκες δοκιμής, εκπυρσοκροτούν, αναφλέγονται έντονα και γρήγορα ή εκρήγνυνται υπό την επίδραση θερμότητας και περιορισμού·

(β) «οξειδωτικές» σημαίνει τις ουσίες και/ ή μείγματα, τα οποία, όταν έρχονται σε επαφή με άλλες ουσίες και ιδίως εύφλεκτες ουσίες, προκαλούν ισχυρώς εξώθερμη αντίδραση·

(γ) «εξαιρετικά εύφλεκτες» σημαίνει τις ουσίες και/ ή μείγματα με εξαιρετικά χαμηλό σημείο ανάφλεξης και χαμηλό σημείο ζέσεως καθώς και αέριες ουσίες και μείγματα, τα οποία, υπό κανονική θερμοκρασία και πίεση, αναφλέγονται στον αέρα·

(δ) «πολύ εύφλεκτες» σημαίνει τις ουσίες και/ ή μείγματα, οι οποίες -

(i) μπορεί να θερμανθούν και τελικά να αναφλεγούν στον αέρα, σε συνήθη θερμοκρασία, χωρίς έξωθεν παροχή ενέργειας, ή

(ii) σε στερεά κατάσταση, μπορούν να αναφλεγούν εύκολα μετά από σύντομη επίδραση πηγής ανάφλεξης και οι οποίες εξακολουθούν να φλέγονται ή να καίγονται μετά την απόσυρση της πηγής ανάφλεξης, ή

(iii) σε υγρή κατάσταση, με πολύ χαμηλό σημείο ανάφλεξης, ή σε επαφή με το νερό ή με αέρα υψηλής υγρασίας, εκλύουν εξαιρετικά εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες·

(ε) «εύφλεκτες» σημαίνει τις υγρές ουσίες και/ ή μείγματα με πολύ χαμηλό σημείο ανάφλεξης·

(στ) «πολύ τοξικές» σημαίνει τις ουσίες και/ ή μείγματα, οι οποίες, εισερχόμενες στον ανθρώπινο οργανισμό με εισπνοή, κατάποση ή απορρόφηση μέσω του δέρματος ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ακόμη και σε ελάχιστη ποσότητα, προκαλούν το θάνατο ή οξείες ή χρόνιες βλάβες της υγείας·

(ζ) «τοξικές» σημαίνει τις ουσίες και/ ή μείγματα, οι οποίες, εισερχόμενες στον ανθρώπινο οργανισμό με εισπνοή, κατάποση ή απορρόφηση μέσω του δέρματος ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ακόμα και σε μικρές ποσότητες, προκαλούν το θάνατο ή οξείες ή χρόνιες βλάβες της υγείας·

(η) «επιβλαβείς» σημαίνει τις ουσίες και/ ή μείγματα, οι οποίες, εισερχόμενες στον ανθρώπινο οργανισμό με εισπνοή, κατάποση ή απορρόφηση μέσω του δέρματος ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, μπορούν να προκαλέσουν το θάνατο ή οξείες ή χρόνιες βλάβες της υγείας·

(θ) «διαβρωτικές» σημαίνει τις ουσίες και/ ή μείγματα οι οποίες, σε επαφή με ζώντες ιστούς, μπορούν να τους καταστρέψουν·

(ι) «ερεθιστικές» σημαίνει τις μη διαβρωτικές ουσίες και/ ή μείγματα, οι οποίες, με άμεση, παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη επαφή με το δέρμα ή τους βλεννογόνους, μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονές·

(ια) «ευαισθητοποιητικές» σημαίνει τις ουσίες και/ ή μείγματα, οι οποίες, εισερχόμενες στον ανθρώπινο οργανισμό με εισπνοή, κατάποση ή απορρόφηση μέσω του δέρματος ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, μπορούν να προκαλέσουν τέτοια αντίδραση του οργανισμού (υπερευαισθητοποίηση) ώστε, με περαιτέρω έκθεση σε αυτή την ουσία ή το μείγμα, να προκαλούνται χαρακτηριστικές επιβλαβείς αντιδράσεις·

(ιβ) «καρκινογόνες» σημαίνει τις ουσίες και/ ή μείγματα, οι οποίες, εισερχόμενες στον ανθρώπινο οργανισμό με εισπνοή, κατάποση ή απορρόφηση μέσω του δέρματος ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο ή να αυξήσουν τη συχνότητά του·

(ιγ) «μεταλλαξιογόνες» σημαίνει τις ουσίες και/ ή μείγματα, οι οποίες, εισερχόμενες στον ανθρώπινο οργανισμό με εισπνοή, κατάποση ή απορρόφηση μέσω του δέρματος ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, μπορούν να προκαλέσουν κληρονομικά γενετικά ελαττώματα ή να αυξήσουν τη συχνότητά τους·

(ιδ) «τοξικές για την αναπαραγωγή» σημαίνει τις ουσίες και/ ή μείγματα, οι οποίες, εισερχόμενες στον ανθρώπινο οργανισμό με εισπνοή, κατάποση ή απορρόφηση μέσω του δέρματος ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, μπορούν να προκαλέσουν ή να αυξήσουν τη συχνότητα μη κληρονομικών επιβλαβών φαινομένων στους απογόνους ή να επιδράσουν δυσμενώς στις αναπαραγωγικές λειτουργίες ή δυνατότητες των δύο φύλων·

(ιε) «επικίνδυνες για το περιβάλλον» σημαίνει τις ουσίες και/ ή μείγματα, οι οποίες, αν εισαχθούν στο περιβάλλον, προκαλούν ή μπορεί να προκαλέσουν άμεσο ή μελλοντικό κίνδυνο για ένα ή περισσότερους τομείς του περιβάλλοντος.

(3) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά σε αυτόν, έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο κανονισμός REACH, ο κανονισμός ΕΚ/689/2008, ο κανονισμός ΕΚ/340/2008, ο κανονισμός ΕΚ/440/2008 και ο κανονισμός ΕΚ/1272/2008, ανάλογα με την περίπτωση.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Σεπτεμβρίου 12, 2015

Ο περί Απορρυπαντικών Νόμος 86/2002

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο—(α) "Οδηγία του Συμβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 1973 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών κρατών μελών των αναφερομένων στα απορρυπαντικά (73/404/ΕΚ)" (EE L 347 της…
Σεπτεμβρίου 02, 2015

Ο περί Απορρυπαντικών Νόμος 125/2006

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Ερμηνεία2.-(1) Στον παρόντα Νόμο-«διάθεση στην αγορά» περιλαμβάνει την κατοχή προς διάθεση στην αγορά, την προσφορά προς διάθεση στην αγορά, τη διαφήμιση προς διάθεση στην αγορά, την έκθεση προς διάθεση στην αγορά και τη δωρεάν…
Σεπτεμβρίου 02, 2015

Ο περί Περιορισμού των Εκπομπών Πτητικών Οργανικών Ενώσεων που Οφείλονται στη Χρήση Οργανικών Διαλυτών σε Χρώματα Διακόσμησης, Βερνίκια, Προϊόντα Φανοποιΐας Αυτοκινήτων και Άλλα Προϊόντα Βαφής Νόμος 35/2006

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Ερμηνεία2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -«ανάκληση» σημαίνει κάθε μέτρο που αποβλέπει στην επιστροφή στον παραγωγό ή διανομέα προϊόντος που δεν τηρεί τις οριακές τιμές μέγιστης…
Σεπτεμβρίου 02, 2015

Ο περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμος 141/2011

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: ΠροοίμιοΓια σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...