Μενού...

Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμος (ΚΕΦ.254)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Καθίδρυση Συμβουλίου Δηλητηρίων
3Α.—(1) Καθιδρύεται Συμβούλιο Δηλητηρίων (που στο άρθρο αυτό καλείται "το Συμβούλιο") το οποίο αποτελείται-

(α) από ένα διπλωματούχο χημικό, που κατέχει θέση στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Υπουργό Υγείας·

(β) από ένα διπλωματούχο χημικό που κατέχει θέση στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Υπουργό Γεωργίας και Φυσικών Πόρων

(γ) από ένα διπλωματούχο χημικό που υποδεικνύεται από την Παγκύπρια Ένωση Χημικών

(δ) από δύο εγγεγραμμένους φαρμακοποιούς, που υποδεικνύονται από το Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Σώματος·

(ε) από ένα εγγεγραμμένο φαρμακοποιό που κατέχει θέση στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Υπουργό Υγείας· και

(στ) από δύο εγγεγραμμένους ιατρούς που υποδεικνύονται από το Συμβούλιο του Ιατρικού Σώματος,

όλοι δε διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο ορίζει ένα από τα μέλη του Συμβουλίου ως τον Πρόεδρο αυτού.

(3) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, και υποχρεούται να το πράξει κατόπι αίτησης δύο μελών του Συμβουλίου, και προεδρεύει αυτών, σε περίπτωση δε απουσίας του Προέδρου τα παριστάμενα μέλη εκλέγουν ένα από αυτά για να προεδρεύσει της συνεδρίασης.

(4) Τέσσερα παρόντα μέλη του Συμβουλίου αποτελούν απαρτία.

(5) Το Συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων μελών του, σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδρίασης έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(6) Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου ή άλλου μέλους του Συμβουλίου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, τηρουμένης της σύνθεσης του Συμβουλίου που προβλέπεται από το εδάφιο (1), να διορίσει άλλο πρόσωπο για να ενεργεί ως Πρόεδρος ή μέλος, ανάλογα με την περίπτωση, ενόσω διαρκεί η απουσία αυτή ή το κώλυμα.

(7) Το Συμβούλιο δύναται να ενεργεί ανεξάρτητα από την ύπαρξη χηρείας οποιασδήποτε θέσης του.

(8) Το Συμβούλιο δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού, να ρυθμίζει τη σύγκληση των συνεδριάσεών του, τη διαδικασία που ακολουθείται σε αυτές και την τήρηση πρακτικών.

(9) Τα μέλη του Συμβουλίου ασκούν το λειτούργημά τους για περίοδο δύο ετών από την ημερομηνία του διορισμού τους:

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να τερματίσει οποτεδήποτε το διορισμό οποιουδήποτε μέλους αν κρίνει αυτό σκόπιμο:

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση κένωσης της θέσης μέλους του Συμβουλίου το νέο μέλος που τυχόν διορίζεται θα κατέχει τη θέση του μέχρι τη λήξη της θητείας του μέλους στη θέση του οποίου διορίστηκε.

(10) Όλα τα μέλη του Συμβουλίου τα οποία δεν ανήκουν στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας, δύνανται να παραιτηθούν από τη θέση τους με την υποβολή γραπτής παραίτησης προς τον Υπουργό.

(11) Το Συμβούλιο έχει καθήκον να συμβουλεύει τον Υπουργό, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπι αναφοράς του Υπουργού προς το Συμβούλιο, για κάθε θέμα το οποίο διέπεται από το Νόμο αυτό και αφορά τα δηλητήρια:

Νοείται ότι για κάθε θέμα που αφορά την έκδοση δυνάμει του Νόμου αυτού, Κανονισμών ή Διαταγμάτων σε σχέση με τα δηλητήρια ο Υπουργός πρέπει να ζητά τη γνώμη του Συμβουλίου για το θέμα, η οποία θα έχει μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα.

(12) Οι εξουσίες και τα καθήκοντα του Συμβουλίου δύνανται, τηρουμένων των οδηγιών τις οποίες ήθελε εκδώσει το Συμβούλιο, να ασκούνται από τον Έφορο Δηλητηρίων.

Ορισμένες ουσίες θεωρούνται δηλητήρια. Πρώτος Πίνακας
20. Οι ουσίες που εκτίθενται στο Πρώτο και Δεύτερο Μέρος του Πρώτου Πίνακα του Νόμου αυτού θεωρούνται για τους σκοπούς του Νόμου αυτού δηλητήρια:

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται εκάστοτε, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να τροποποιεί ή μεταβάλλει όπως αυτό κρίνει τον Πίνακα που αναφέρθηκε.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Σεπτεμβρίου 12, 2015

Ο περί Απορρυπαντικών Νόμος 86/2002

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο—(α) "Οδηγία του Συμβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 1973 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών κρατών μελών των αναφερομένων στα απορρυπαντικά (73/404/ΕΚ)" (EE L 347 της…
Σεπτεμβρίου 02, 2015

Ο περί Απορρυπαντικών Νόμος 125/2006

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Ερμηνεία2.-(1) Στον παρόντα Νόμο-«διάθεση στην αγορά» περιλαμβάνει την κατοχή προς διάθεση στην αγορά, την προσφορά προς διάθεση στην αγορά, τη διαφήμιση προς διάθεση στην αγορά, την έκθεση προς διάθεση στην αγορά και τη δωρεάν…
Σεπτεμβρίου 02, 2015

Ο περί Περιορισμού των Εκπομπών Πτητικών Οργανικών Ενώσεων που Οφείλονται στη Χρήση Οργανικών Διαλυτών σε Χρώματα Διακόσμησης, Βερνίκια, Προϊόντα Φανοποιΐας Αυτοκινήτων και Άλλα Προϊόντα Βαφής Νόμος 35/2006

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Ερμηνεία2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -«ανάκληση» σημαίνει κάθε μέτρο που αποβλέπει στην επιστροφή στον παραγωγό ή διανομέα προϊόντος που δεν τηρεί τις οριακές τιμές μέγιστης…
Σεπτεμβρίου 02, 2015

Ο περί Χημικών Ουσιών Νόμος 78/2010

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: ΠροοίμιοΓια σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -(α)«κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...