Μενού...

Χημικά - Κύπρος

All Stories

Ο περί Απορρυπαντικών Νόμος 86/2002

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο—
(α) "Οδηγία του Συμβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 1973 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών κρατών μελών των αναφερομένων στα απορρυπαντικά (73/404/ΕΚ)" (EE L 347 της 17.12.1973, σ. 51),
(β) "Οδηγία του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 1982 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις μεθόδους ελέγχου της βιοδιασπασιμότητας των μη ιονικών τασιενεργών ουσιών, και περί τροποποιήσεως της Οδηγίας 73/404/ΕΟΚ (82/242/ΕΟΚ)" (EE L 109 της 22.4.1982, σ. 1),
(γ) "Οδηγία του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 1986 για δεύτερη τροποποίηση της Οδηγίας 73/404/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στα απορρυπαντικά (86/94/ ΕΟΚ)" (EE L 80 της 25.3.1986, σ. 51),
(δ) "Οδηγία του Συμβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 1973 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των αναφερομένων στις μεθόδους ελέγχου της βιοδιασπασιμότητας των ανιονικών τασιενεργών ουσιών (73/405/ΕΟΚ)" (EE L 347 της 17.12.1973, σ. 53),
(ε) "Οδηγία του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 1982 περί τροποποιήσεως της οδηγίας 73/405/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις μεθόδους ελέγχου της βιοδιασπασιμότητας των ανιονικών τασιενεργών ουσιών (82/243/ΕΟΚ)" (EE L 109 της 22.4.1982, σ. 18).
Ερμηνεία
2. Στον παρόντα Νόμο-
"απορρυπαντικό" σημαίνει οποιοδήποτε προϊόν, εκτός από σαπούνι, το οποίο περιέχει μία ή περισσότερες τασιενεργούς ουσίες·
"Διευθυντής" σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας·
"Δικαστήριο" σημαίνει δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας·
"εξουσιοδοτημένος λειτουργός" σημαίνει-
(α) λειτουργό του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας·
(β) κάθε άλλο πρόσωπο που διορίζεται από τον Υπουργό δυνάμει του άρθρου 9(8)·
"Κυβερνητικό Χημείο" σημαίνει-
(α) το Γενικό Χημείο·
(β) εργαστήριο ή χημείο, που ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 12(7)·
"Κυβερνητικός Χημικός" σημαίνει χημικό ή άλλο επιστήμονα ή λειτουργό, που υπηρετεί ή εργάζεται σε Κυβερνητικό Χημείο·
"ουσία" περιλαμβάνει παρασκεύασμα·
"παρασκευή" περιλαμβάνει την κατασκευή και κάθε τύπο επεξεργασίας·
"παρασκευή προς πώληση" περιλαμβάνει τη συσκευασία, εκτός στην περίπτωση του άρθρου 4·
"πώληση" περιλαμβάνει την κατοχή προς πώληση, την προσφορά προς πώληση, την έκθεση προς πώληση, τη διαφήμιση προς πώληση και τη στα πλαίσια εμπορικής δραστηριότητας δωρεάν προσφορά·
"συσκευασία" περιλαμβάνει δοχείο, κιβώτιο, κουτί και περιτύλιγμα·
"τασιενεργός ουσία" περιλαμβάνει οποιαδήποτε χημική ουσία που, σε αραιωμένη υδατική διάλυση, διαβρέχει επιφάνειες, απομακρύνει την ακαθαρσία, διασκορπίζει στερεά σωματίδια και γαλακτωματοποιεί τα λίπη·
"τιμή βιοδιασπασιμότητας", αναφορικά με τασιενεργό ουσία, σημαίνει το ποσοστό της συγκεκριμένης τασιενεργού ουσίας το οποίο διασπάται υπό συγκεκριμένες εργαστηριακές συνθήκες, βάσει της μεθόδου η οποία καθορίζεται στο Πρώτο Παράρτημα ·
"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Υγείας.
Απαγορευμένα απορρυπαντικά
4.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), απαγορεύεται η παρασκευή προς πώληση ή η πώληση ή η χρήση απορρυπαντικού το οποίο περιέχει τασιενεργό ουσία-
(α) Η οποία είναι ανιονική ή κατιονική ή αμφολύτης ή μη ιονική· και
(β) της οποίας η μέση τιμή βιοδιασπασιμότητας είναι λιγότερη από 90 τοις εκατό· και
(γ) της οποίας η χρήση, υπό συνήθεις συνθήκες χρήσης, είναι επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία ή την υγεία των ζώων ή το περιβάλλον.
(2) Σε περίπτωση που η τιμή βιοδιασπασιμότητας ανιονικής ή μη ιονικής τασιενεργού ουσίας, όπως αυτή η τιμή μετράται βάσει της μεθόδου η οποία καθορίζεται στο Πρώτο Παράρτημα, είναι 80 τοις εκατόν ή περισσότερη, η μέση τιμή βιοδιασπασιμότητας της εν λόγω ουσίας θεωρείται ότι δεν είναι λιγότερη από 90 τοις εκατό.
(3) Απαγορεύεται η εισαγωγή προς πώληση, ή η παρασκευή προς πώληση ή η χρήση απορρυπαντικού του οποίου η περιεκτικότητα σε βόριο υπερβαίνει τα 30 χιλιοστόγραμμα ανά χιλιόγραμμο προϊόντος.
Σήμανση απορρυπαντικών
5.-(1) Η πώληση οποιουδήποτε απορρυπαντικού, το οποίο περιέχεται σε συσκευασία, επιτρέπεται μόνο εάν η εν λόγω συσκευασία φέρει, με ευανάγνωστους, ευδιάκριτους και ανεξίτηλους χαρακτήρες, τις ακόλουθες ενδείξεις:
(α) Μια γενική περιγραφή της φύσης των περιεχομένων, εκφραζόμενη σε μια από τις ακόλουθες μορφές, όπως αρμόζει περισσότερο σε κάθε περίπτωση:
(i) Σκόνη πλυσίματος·
(ii) υγρό απορρυπαντικό·
(iii) μια σύντομη περιγραφή παρόμοιου τύπου·
(β) την ονομασία ή την εμπορική επωνυμία, και τη διεύθυνση ή το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα ή του πωλητή του απορρυπαντικού.
(2) Κάθε πρόσωπο που έχει την ευθύνη για τη χύμα μεταφορά απορρυπαντικών, που προορίζονται προς πώληση, λαμβάνει τα δέοντα μέτρα ώστε κάθε έγγραφο που συνοδεύει τα απορρυπαντικά να αναγράφει τις ενδείξεις που καθορίζονται στο εδάφιο (1).
(3) Οι ενδείξεις που καθορίζονται στο εδάφιο (1) και (2) αναγράφονται στην ελληνική, χωρίς να απαγορεύεται η χρήση επιπρόσθετης γλώσσας.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 

Ο περί Απορρυπαντικών Νόμος 125/2006

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Ερμηνεία
2.-(1) Στον παρόντα Νόμο-

«διάθεση στην αγορά» περιλαμβάνει την κατοχή προς διάθεση στην αγορά, την προσφορά προς διάθεση στην αγορά, τη διαφήμιση προς διάθεση στην αγορά, την έκθεση προς διάθεση στην αγορά και τη δωρεάν προσφορά στα πλαίσια επαγγελματικής, εμπορικής ή βιομηχανικής δραστηριότητας·

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας·

«Δικαστήριο» σημαίνει δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας·

«εξουσιοδοτημένος λειτουργός» σημαίνει-

(α) λειτουργό του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας·

Ο περί Περιορισμού των Εκπομπών Πτητικών Οργανικών Ενώσεων που Οφείλονται στη Χρήση Οργανικών Διαλυτών σε Χρώματα Διακόσμησης, Βερνίκια, Προϊόντα Φανοποιΐας Αυτοκινήτων και Άλλα Προϊόντα Βαφής Νόμος 35/2006

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Ερμηνεία
2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«ανάκληση» σημαίνει κάθε μέτρο που αποβλέπει στην επιστροφή στον παραγωγό ή διανομέα προϊόντος που δεν τηρεί τις οριακές τιμές μέγιστης περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ενώσεις του Πρώτου Παραρτήματος και το οποίο ο παραγωγός ή ο διανομέας έχει ήδη προμηθεύσει ή διαθέσει σε καταναλωτές·

«απόσυρση» σημαίνει κάθε μέτρο που στοχεύει να εμποδίσει τη διανομή, την έκθεση και την προσφορά σε καταναλωτές προϊόντων που δεν τηρούν τις οριακές τιμές μέγιστης περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ενώσεις του Πρώτου Παραρτήματος·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων·

«αστυνομικός» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Αστυνομίας Νόμου·

Ο περί Χημικών Ουσιών Νόμος 78/2010

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Προοίμιο
Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

(α)«κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Eυρωπαϊκού Oργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον «κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 276/2010 της Επιτροπής της 31ης Μαρτίου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά το παράρτημα XVII (διχλωρομεθάνιο, έλαια για λυχνίες και υγρά για αναπτήρες μπάρμπεκιου και οργανοκασσιτερικές ενώσεις)»,

(β)«κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 340/2008 της Επιτροπής της 16ης Απριλίου 2008 σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH)»,

Ο περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμος 141/2011

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Προοίμιο
Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου»,

Ερμηνεία
2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αριθμός άδειας» σημαίνει τον αριθμό που παραχωρεί το Συμβούλιο σε κάθε ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν, σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου·

«Αρμόδια Αρχή» σημαίνει το Συμβούλιο Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων που καθιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4·

«Αρχιεπιθεωρητής» σημαίνει το πρόσωπο που διορίζεται δυνάμει του άρθρου 14 ως Αρχιεπιθεωρητής·

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας.

«Επιθεωρητής» σημαίνει το πρόσωπο που διορίζεται δυνάμει του άρθρου 14 ως Επιθεωρητής·

«Εργαστήριο» σημαίνει το Εργαστήριο του Τμήματος Γεωργίας για τον έλεγχο της ποιότητας και των υπολειμμάτων των γεωργικών φαρμάκων·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Κανονισμοί» σημαίνει τους Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 22·

«κράτη μέλη» σημαίνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«Τμήμα Γεωργίας» σημαίνει το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

«υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση φυτοπροστατευτικού προϊόντος στη Δημοκρατία·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

(2) Οποιοιδήποτε όροι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο και δεν ορίζονται ειδικά σε αυτόν, έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

Σκοπός του παρόντος Νόμου
3.-(1) Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι:

(α) η λήψη των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και

(β) η θέσπιση των γενικών διατάξεων και κανόνων που αφορούν:

(i) τη διαδικασία χορήγησης άδειας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων,

(ii) την εμπορία και διάθεση στο χρήστη φυτοπροστατευτικών προϊόντων,

(iii) την ορθολογική χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων,

(iv) τους επίσημους ελέγχους των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και της χρήσης αυτών,

(v) τις κυρώσεις που επιβάλλονται στους παραβάτες του παρόντος Νόμου.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα, δραστικές ουσίες, αντιφυτοτοξικά, συνεργιστικά, βοηθητικά και πρόσθετα, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 

Ο περί Βιοκτόνων Νόμος του 2014 (N. 34(I)/2014)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι-
(α) η λήψη των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, και
(β) η θέσπιση γενικών διατάξεων και κανόνων που αφορούν -
3
(i) τη διαδικασία χορήγησης άδειας σε βιοκτόνα,
(ii) την εμπορία και διάθεση βιοκτόνων στο χρήστη,

Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμος (ΚΕΦ.254)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Καθίδρυση Συμβουλίου Δηλητηρίων
3Α.—(1) Καθιδρύεται Συμβούλιο Δηλητηρίων (που στο άρθρο αυτό καλείται "το Συμβούλιο") το οποίο αποτελείται-

(α) από ένα διπλωματούχο χημικό, που κατέχει θέση στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Υπουργό Υγείας·

(β) από ένα διπλωματούχο χημικό που κατέχει θέση στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Υπουργό Γεωργίας και Φυσικών Πόρων

(γ) από ένα διπλωματούχο χημικό που υποδεικνύεται από την Παγκύπρια Ένωση Χημικών

(δ) από δύο εγγεγραμμένους φαρμακοποιούς, που υποδεικνύονται από το Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Σώματος·

Ο περί Γεωργικών Λιπασμάτων Νόμος (ΚΕΦ.26)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ
1. Συvoπτικός τίτλoς
2. Interpretation
3. Πώλησις λιπάσματoς
4. Analysis
5. Penalty for tampering with sack or contents
6. Purchaser may obtain analysis by analyst
7. Form of certificate of analysis
8. Analyst' s certificate to be prima facie evidence
9. Penalty for breach of Law
10. Reward to informers
11. Regulations
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
SCHEDULE

Σεπτεμβρίου 12, 2015

Ο περί Απορρυπαντικών Νόμος 86/2002

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο—(α) "Οδηγία του Συμβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 1973 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών κρατών μελών των αναφερομένων στα απορρυπαντικά (73/404/ΕΚ)" (EE L 347 της…
Σεπτεμβρίου 02, 2015

Ο περί Απορρυπαντικών Νόμος 125/2006

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Ερμηνεία2.-(1) Στον παρόντα Νόμο-«διάθεση στην αγορά» περιλαμβάνει την κατοχή προς διάθεση στην αγορά, την προσφορά προς διάθεση στην αγορά, τη διαφήμιση προς διάθεση στην αγορά, την έκθεση προς διάθεση στην αγορά και τη δωρεάν…
Σεπτεμβρίου 02, 2015

Ο περί Περιορισμού των Εκπομπών Πτητικών Οργανικών Ενώσεων που Οφείλονται στη Χρήση Οργανικών Διαλυτών σε Χρώματα Διακόσμησης, Βερνίκια, Προϊόντα Φανοποιΐας Αυτοκινήτων και Άλλα Προϊόντα Βαφής Νόμος 35/2006

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Ερμηνεία2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -«ανάκληση» σημαίνει κάθε μέτρο που αποβλέπει στην επιστροφή στον παραγωγό ή διανομέα προϊόντος που δεν τηρεί τις οριακές τιμές μέγιστης…
Σεπτεμβρίου 02, 2015

Ο περί Χημικών Ουσιών Νόμος 78/2010

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: ΠροοίμιοΓια σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -(α)«κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την…
Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...