Μενού...

smartslider3[18]

Ευημερία των Ζώων - Κύπρος

All Stories

Ο περί Πιστοποιητικών Ζώων Νόμος (ΚΕΦ.29)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ
1. Συνοπτικός τίτλος
2. Ερμηνεία
3. Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας
4. Κατοχή, κλπ., ζώου χωρίς πιστοποιητικό ιδιοκτησίας απαγορεύεται
5. Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας πωλητή να παραδίδεται πριν από την έκδοση νέου πιστοποιητικού
6. Ποινή

Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμος

3.-(1) Ο παρών Νόμος καθορίζει το γενικό πλαίσιο των κανόνων συμπεριφοράς που πρέπει να τηρούνται κατά το χειρισμό ζώων με σκοπό τη διασφάλιση της υγείας και ευημερίας τους.

(2) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται μόνο στα δεσποζόμενα. αδέσποτα ή αιχμάλωτα ζώα, καθώς και στα ζώα τα οποία με οποιοδήποτε τρόπο βρίσκονται κάτω από ανθρώπινη επίβλεψη και έλεγχο.

(3) Ο παρών Νόμος ισχύει και δεσμεύει κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, μέσα στην επικράτεια της Δημοκρατίας, περιλαμβανομένων της Κυβέρνησης και των λοιπών οργάνων και αρχών της Δημοκρατίας.

[Για να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ]

Ο Περί Σκύλων Νόμος 184/2002

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Image00057Προοίμιο
-
ΜΕΡΟΣ IΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Συνοπτικός τίτλος
2. Ερμηνεία
ΜΕΡΟΣ IIΚΑΤΟΧΗ ΣΚΥΛΩΝ
3. Άδεια κατοχής
4. Επιθεώρηση υποστατικών από την αρμόδια αρχή
5. Υποχρέωση - ανάρτησης πινακίδας
6. Άρνηση έκδοσης άδειας κατοχής σε ορισμένες περιπτώσεις

Περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Κατοχή και Πώληση Ζώων) Κανονισμός

Περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Κατοχή και Πώληση Ζώων) Κανονισμοί

[Ποια ζώα επιτρέπεται να πωλούνται, κάτω από ποιες συνθήκες, τι δικαιούμαστε στο σπίτι κλπ]

3.- (1) Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται αναφορικά με την κατοχή και πώληση
ζώων.
(2) Οι παρόντες Κανονισμοί δεν εφαρμόζονται:

Προστασία Σκύλων και Γάτων σε Εκτροφεία, Ξενοδοχεία, Καταφύγια και Υποστατικά Προσωρινής Φύλαξης

Κ.Δ.Π. 359/2019


Χαρακτηριστικό απόσπασμα:


3. -(1) Κανένα πρόσωπο δεν λειτουργεί υποστατικό χωρίς την εξασφάλιση σχετικού πιστοποιητικού από την αρμόδια αρχή.

(2) Κανένα πρόσωπο δεν επιτρέπεται να αναπαράγει ζώα για κερδοσκοπικό σκοπό ή να διαφημίζει τη δραστηριότητα αυτή χωρίς να λειτουργεί εκτροφείο.
(3) Για την έκδοση του πιστοποιητικού υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αίτηση, σε έντυπο που καθορίζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 9, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες και έγγραφα:
(α) Το όνομα και το επώνυμο, τη διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου του αιτητή στην περίπτωση φυσικού προσώπου ή τον αριθμό εγγραφής και την επωνυμία καθώς και τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου στην περίπτωση νομικού προσώπου
(β) το είδος του υποστατικού
(γ) τα είδη ζώων τα οποία θα παραμένουν στο εν λόγω υποστατικό
(δ) κάτοψη του υποστατικού στην οποία να προσδιορίζονται οι θέσεις και οι διαστάσεις:
(ί) των χώρων κράτησης των ζώων και των λοιπών χώρων που χρησιμοποιούνται,
(ίί) των τεχνικών εγκαταστάσεων και
(ίίί) των περιφράξεων·
(ε) αντίγραφο της πολεοδομικής άδειας και της άδειας οικοδομής 
..........

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ Κ.Δ.Π. 359/2019.

 

Ιανουαρίου 30, 2022

Περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Κατοχή και Πώληση Ζώων) Κανονισμός

Περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Κατοχή και Πώληση Ζώων) Κανονισμοί[Ποια ζώα επιτρέπεται να πωλούνται, κάτω από ποιες συνθήκες, τι δικαιούμαστε στο σπίτι κλπ]3.- (1) Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται αναφορικά με την κατοχή και πώλησηζώων.(2) Οι…
Ιουλίου 31, 2021

Προστασία Σκύλων και Γάτων σε Εκτροφεία, Ξενοδοχεία, Καταφύγια και Υποστατικά Προσωρινής Φύλαξης

Κ.Δ.Π. 359/2019 Χαρακτηριστικό απόσπασμα: 3. -(1) Κανένα πρόσωπο δεν λειτουργεί υποστατικό χωρίς την εξασφάλιση σχετικού πιστοποιητικού από την αρμόδια αρχή.(2) Κανένα πρόσωπο δεν επιτρέπεται να αναπαράγει ζώα για κερδοσκοπικό σκοπό ή να διαφημίζει τη…
Ιουνίου 15, 2021

Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμος

3.-(1) Ο παρών Νόμος καθορίζει το γενικό πλαίσιο των κανόνων συμπεριφοράς που πρέπει να τηρούνται κατά το χειρισμό ζώων με σκοπό τη διασφάλιση της υγείας και ευημερίας τους.(2) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται μόνο στα δεσποζόμενα. αδέσποτα ή αιχμάλωτα ζώα, καθώς…
Ιουλίου 07, 2016
Image00057

Ο Περί Σκύλων Νόμος 184/2002

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Προοίμιο-ΜΕΡΟΣ IΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ1. Συνοπτικός τίτλος2. ΕρμηνείαΜΕΡΟΣ IIΚΑΤΟΧΗ ΣΚΥΛΩΝ3. Άδεια κατοχής4. Επιθεώρηση υποστατικών από την αρμόδια αρχή5. Υποχρέωση - ανάρτησης πινακίδας6. Άρνηση έκδοσης άδειας κατοχής σε ορισμένες…
Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...