Μενού...

smartslider3[18]

Ευημερία των Ζώων - ΕΕ

All Stories

Κανονισμός 1007/2009 περί εμπορίου προϊόντων φώκιας

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει εναρμονισμένους κανόνες που αφορούν τη διάθεση προϊόντων φώκιας στην αγορά.

Άρθρο 3 Όροι για τη διάθεση στην αγορά
1. Η διάθεση προϊόντων φώκιας στην αγορά επιτρέπεται μόνον οσάκις τα προϊόντα φώκιας προέρχονται από θήρα στην οποία εκ παραδόσεως προβαίνουν οι Inuit και άλλες κοινότητες αυτοχθόνων πληθυσμών και η οποία συμβάλλει στην επιβίωσή τους. Για εισαγόμενα προϊόντα, οι όροι αυτοί ισχύουν κατά τη στιγμή ή το σημείο εισαγωγής.
2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1:
α) επιτρέπεται η εισαγωγή προϊόντων φώκιας επίσης οσάκις έχει ευκαιριακό χαρακτήρα και αφορά αποκλειστικά αγαθά που προορίζονται για προσωπική χρήση ταξιδιωτών ή των οικογενειών τους· η φύση και η ποσότητα των αγαθών αυτών δεν πρέπει να είναι τέτοια που να υποδεικνύει ότι εισάγονται για εμπορικούς σκοπούς·
β) επιτρέπεται επίσης η διάθεση στην αγορά προϊόντων φώκιας εφόσον προέρχονται από παραπροϊόντα θήρας, η οποία υπόκειται σε ρύθμιση δυνάμει εθνικού δικαίου και διενεργείται με αποκλειστικό σκοπό την αειφόρο διαχείριση θαλασσίων πόρων. Αυτή η διάθεση στην αγορά επιτρέπεται μόνον επί μη κερδοσκοπικής βάσεως. Η φύση και η ποσότητα των αγαθών αυτών δεν πρέπει να είναι τέτοια που να υποδεικνύει ότι διατίθενται στην αγορά για εμπορικούς σκοπούς.

Κανονισμός 1099/2009 για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει κανόνες για τη θανάτωση των ζώων που εκτρέφονται ή διατηρούνται για παραγωγή τροφίμων, μαλλιού, δέρματος, γούνας ή άλλων προϊόντων καθώς και για τη θανάτωση των ζώων για τον αποπληθυσμό, και για σχετικές εργασίες.
Ωστόσο, όσον αφορά τα ψάρια, εφαρμόζονται μόνον οι απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1.
2. Το κεφάλαιο II, με εξαίρεση το άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2, το κεφάλαιο III και το κεφάλαιο IV, με εξαίρεση το άρθρο 19, δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις θανάτωσης έκτακτης ανάγκης εκτός σφαγείου ή όταν η συμμόρφωση προς τις διατάξεις αυτές θα οδηγούσε σε άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή ασφάλεια.
3. Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει:
α) όταν τα ζώα θανατώνονται:

Κανονισμός 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009 , για τα καλλυντικά προϊόντα

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Sheep1

 Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες με τους οποίους πρέπει να συμμορφώνεται κάθε καλλυντικό προϊόν που διατίθεται στην αγορά, ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου.

Τα καλλυντικά προϊόντα που διατίθενται στην αγορά πρέπει να είναι ασφαλή για την ανθρώπινη υγεία όταν γίνεται χρήση τους υπό κανονικές ή εύλογα αναμενόμενες συνθήκες χρήσης, λαμβανομένων, ιδίως, υπόψη των εξής:

Κανονισμός 1523/2007 για την απαγόρευση της εμπορίας, των εισαγωγών και των εξαγωγών από την Κοινότητα γούνας γάτας και σκύλου και προϊόντων που περιέχουν τέτοια γούνα

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1 Σκοπός
Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να απαγορευθούν η εμπορία και οι εισαγωγές ή οι εξαγωγές από την Κοινότητα γούνας γάτας και σκύλου και προϊόντων που περιέχουν τέτοια γούνα, προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών ως προς το ότι τα προϊόντα γούνας που αγοράζουν δεν περιέχουν γούνα γάτας και σκύλου.

Άρθρο 2 Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1.ως «γάτα» νοούνται τα ζώα του είδους felis silvestris·
2. ως «σκύλος» νοούνται τα ζώα του υποείδους canis lupus familiaris·
3. ως «εμπορία» νοείται η κατοχή γούνας γάτας ή/και σκύλου ή προϊόντος που περιέχει τέτοια γούνα με σκοπό την πώληση, η οποία περιλαμβάνει την προσφορά προς πώληση, την πώληση και τη διανομή·
4. ως «εισαγωγή» νοείται η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία υπό την έννοια του άρθρου 79 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (6), με εξαίρεση τις εξαγωγές μη εμπορικού χαρακτήρα υπό την έννοια του άρθρου 45 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του Συμβουλίου, της 28ης Μαρτίου 1983, για τη θέσπιση κοινοτικού συστήματος τελωνειακών ατελειών (7)·
5. ως «εξαγωγή» νοείται η εξαγωγική διαδικασία που επιτρέπει στα κοινοτικά αγαθά να φεύγουν από την τελωνειακή επικράτεια της Κοινότητας υπό την έννοια του άρθρου 161 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.

Άρθρο 3 Απαγορεύσεις
Απαγορεύονται η εμπορία και η εισαγωγή στην Κοινότητα ή η εξαγωγή από την Κοινότητα γούνας γάτας και σκύλου και προϊόντων που περιέχουν τέτοια γούνα.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 

Κανονισμός 3254/91 για την απαγόρευση της χρήσης παγίδων με σιαγόνες και της εισόδου στην Κοινότητα γουνών και μεταποιημένων προϊόντων από ορισμένα είδη άγριων ζώων καταγωγής χωρών όπου συλλαμβάνονται με παγίδες με σιαγόνες ή με μεθόδους που δεν είναι σύμ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοείται ως "Παγίδα με σιαγόνες": μηχανισμός που έχει σχεδιαστεί για να συγκρατεί ή να συλλαμβάνει ένα ζώο με τη βοήθεια σιαγόνων οι οποίες κλείνουν σφικτά γύρω από ένα ή περισσότερα μέλη του ζώου, εμποδίζοντας το μέλος ή μέλη να αποδεσμευθούν.

Άρθρο 2

Η χρήση παγίδων με σιαγόνες απαγορεύεται στην Κοινότητα το παγίδων με αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 1995.

Άρθρο 3

Κανονισμός 737/2010 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί εμπορίου προϊόντων φώκιας

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Ο παρών κανονισμός καθορίζει λεπτομερείς κανόνες για τη διάθεση στην αγορά προϊόντων φώκιας βάσει του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009. 

Άρθρο 3
1. Τα προϊόντα φώκιας που προέρχονται από το κυνήγι στο οποίο επιδίδονται οι Inuit ή άλλες αυτόχθονες κοινότητες μπορούν να διατεθούν στην αγορά εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι προέρχονται από κυνήγι φώκιας το οποίο πληροί όλους τους ακόλουθους όρους:
α) κυνήγι φώκιας στο οποίο επιδίδονται οι Inuit ή άλλες αυτόχθονες κοινότητες οι οποίες έχουν παράδοση στο κυνήγι φώκιας στην κοινότητα και στη γεωγραφική περιοχή·
β) προϊόντα από κυνήγι φώκιας που χρησιμοποιούνται, καταναλώνονται ή αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, έστω και εν μέρει, εντός των εν λόγω κοινοτήτων σύμφωνα με τις παραδόσεις τους·
γ) κυνήγι φώκιας που συμβάλλει στην επιβίωση της κοινότητας.
2. Κατά τη διάθεσή τους στην αγορά τα προϊόντα φώκιας συνοδεύονται από τη βεβαίωση που προβλέπει το άρθρο 7 παράγραφος 1.

Οδηγία 1999/22 για τη διατήρηση άγριων ζώων στους ζωολογικούς κήπους

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η προστασία της άγριας πανίδας και της βιολογικής ποικιλότητας, προβλέποντας τη θέσπιση μέτρων εκ μέρους των κρατών μελών για την παροχή αδείας και την επιθεώρηση των ζωολογικών κήπων στην Κοινότητα, ενισχύοντας κατ' αυτόν τον τρόπο το ρόλο των ζωολογικών κήπων στη διατήρηση της βιοπολυμορφίας..

 Άρθρο 2 Ορισμός

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως "ζωολογικοί κήποι" νοούνται όλες οι μόνιμες εγκαταστάσεις όπου φυλάσσονται ζώα άγριων ειδών για να επιδεικνύονται στο κοινό για επτά ή περισσότερες ημέρες το χρόνο, εκτός των τσίρκων, των καταστημάτων πωλήσεως οικιακών ζώων, και των εγκαταστάσεων τις οποίες τα κράτη μέλη απαλλάσουν από τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας για το λόγο ότι δεν επιδεικνύουν σημαντικό αριθμό ζώων ή ειδών στο κοινό και ότι η εξαίρεση δεν υπονομεύει τους στόχους της παρούσας οδηγίας.

Οδηγία 1999/74 περί των στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1

1. Η παρούσα οδηγία καθορίζει στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων.

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται:

- στις εγκαταστάσεις με λιγότερες από 350 ωοπαραγωγές όρνιθες,

- στις εγκαταστάσεις εκτροφής ωοπαραγωγών ορνίθων αναπαραγωγής.

Οι εγκαταστάσεις αυτές πάντως εξακολουθούν να υπάγονται στις σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας 98/58

Οδηγία 2002/4 περί της εγγραφής σε μητρώα των μονάδων στις οποίες διατηρούνται όρνιθες ωοπαραγωγής που καλύπτονται από την Οδηγία 1999/74

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1

1. Τα κράτη μέλη:

α) θεσπίζουν σύστημα για την εγγραφή σε μητρώα κάθε μονάδας παραγωγής (στο εξής αποκαλούμενη μονάδα) η οποία καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 1999/74/ΕΚ, διαθέτοντας σε αυτήν διακριτικό αριθμό σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας·

β) διασφαλίζουν ότι για κάθε ανωτέρω μονάδα παρέχονται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους τουλάχιστον οι πληροφορίες που παρατίθενται στο σημείο 1 του παραρτήματος, εντός προθεσμίας που καθορίζεται από το κράτος μέλος· η ημερομηνία αυτή θα πρέπει να επιτρέπει επαρκή χρόνο για την καταχώρηση των υπόψη μονάδων σύμφωνα με το στοιχείο γ)·

γ) διασφαλίζουν την καταχώρηση κάθε μονάδας για την οποία παρέχονται, έως την ημερομηνία που προσδιορίζεται κατ' εφαρμογή του ανωτέρω στοιχείου β), οι απαιτούμενες πληροφορίες, και ότι διατίθεται σε αυτή διακριτικός αριθμός έως τις 31 Μαΐου 2003.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, από την 1η Ιουνίου 2003:

α) να μη μπορεί να συνεχισθεί η χρησιμοποίηση μονάδας για την οποία δεν έχουν παρασχεθεί, εντός της προσδιοριζόμενης προθεσμίας, οι πληροφορίες που απαιτούνται κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 στοιχείο β)· και

β) να μην αρχίσει να χρησιμοποιείται καμιά νέα μονάδα πριν από την ολοκλήρωση της καταχώρησης και λήψης του διακριτικού αριθμού.

Οδηγία 2010/63 περί προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει μέτρα για την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Για το σκοπό αυτό, θεσπίζει κανόνες σχετικά με:
α) την αντικατάσταση και μείωση της χρήσης ζώων σε διαδικασίες και τη βελτίωση της εκτροφής, παροχής στέγης, φροντίδας και χρήσης ζώων σε διαδικασίες·
β) την καταγωγή, εκτροφή, σήμανση των ζώων, την παροχή φροντίδας και στέγης και τη θανάτωσή τους·
γ) τη λειτουργία εκτροφέων, προμηθευτών και χρηστών·
δ) την αξιολόγηση και αδειοδότηση έργων που περιλαμβάνουν τη χρήση ζώων σε διαδικασίες.
2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου ζώα χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε διαδικασίες, ή εκτρέφονται ειδικά για να χρησιμοποιηθούν τα όργανα ή οι ιστοί τους για επιστημονικούς σκοπούς.
Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται έως ότου τα ζώα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο θανατωθούν, επαναπατριστούν ή επιστρέψουν σε κατάλληλο ενδιαίτημα ή σύστημα εκτροφής.
Η εξάλειψη του πόνου, της ταλαιπωρίας, της αγωνίας ή της μόνιμης βλάβης με την αποτελεσματική χρήση αναισθητικών, αναλγητικών ή άλλων μεθόδων δεν συνεπάγεται την εξαίρεση της χρήσης ζώου σε διαδικασίες από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Μαΐου 14, 2016
Sheep1

Κανονισμός 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009 , για τα καλλυντικά προϊόντα

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες με τους οποίους πρέπει να συμμορφώνεται κάθε καλλυντικό προϊόν που διατίθεται στην αγορά, ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του…
Αυγούστου 28, 2015

Κανονισμός 1523/2007 για την απαγόρευση της εμπορίας, των εισαγωγών και των εξαγωγών από την Κοινότητα γούνας γάτας και σκύλου και προϊόντων που περιέχουν τέτοια γούνα

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 ΣκοπόςΣκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να απαγορευθούν η εμπορία και οι εισαγωγές ή οι εξαγωγές από την Κοινότητα γούνας γάτας και σκύλου και προϊόντων που περιέχουν τέτοια γούνα, προκειμένου να αρθούν…
Αυγούστου 24, 2015

Κανονισμός 3254/91 για την απαγόρευση της χρήσης παγίδων με σιαγόνες και της εισόδου στην Κοινότητα γουνών και μεταποιημένων προϊόντων από ορισμένα είδη άγριων ζώων καταγωγής χωρών όπου συλλαμβάνονται με παγίδες με σιαγόνες ή με μεθόδους που δεν είναι σύμ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοείται ως "Παγίδα με σιαγόνες": μηχανισμός που έχει σχεδιαστεί για να συγκρατεί ή να συλλαμβάνει ένα ζώο με τη βοήθεια σιαγόνων οι οποίες κλείνουν σφικτά γύρω από ένα ή…
Αυγούστου 24, 2015

Οδηγία 1999/74 περί των στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 1. Η παρούσα οδηγία καθορίζει στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων. 2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται: - στις εγκαταστάσεις με λιγότερες από 350 ωοπαραγωγές όρνιθες, - στις…
Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...