Μενού...

Κ.Δ.Π 327/2010 Οριακές Τιμές Διοξιδίου του Θείου, Διοξιδίου του Αζώτου και Οξιδίων του Αζώτου, Σωματιδiων, Μολύβδου, Μονοξιδίου του Άνθρακα, Βενζολίου και Όζοντος στον Ατμοσφαιρικό Αέρα

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 3. Σκοπός των παρόντων Κανονισμών είναι:
(α) ο καθορισμός οριακών ημών και, εφόσον απαιτείται, ορίων συναγερμού γιο τις συγκεντρώσεις δlοξlδlου του θείου, δlοξlδlου του αζώτου και οξιδίων του αζώτου, σωμαηδlων, μολύβδου, βενζολlου, μονοξιδlου 101.1 άνθρακα και όζοντος στον ωμοσφαφlκό αέρα, ώστε να αποφεύγονται, να προλαμβάνονται ή να μειώνονται οι επlβλαβεlς επιmώσεις στην ανθρώπινη υγεlα κοι α10 σύνολο του περιβάλλοντος
(β) η εκτΙμηση των συγκεντρώσεων δlοξlδlου του θεΙου, δlOξlδlου του αζώτου και οξlδlων του αζώτου, σωμοτlδΙων, μολύβδου, βενζολlου, μονοξlδlου του άνθρακα ΚΟΙ όζοντος στον ατμοσφαιρικό αέρα, βάσει κοινών μεθόδων ΚΟΙ κριτηρίων κοινά αποδεκτών από διακρατικούς και περιφερειακούς οργανισμούς στους οποlους συμμετέχειl η Δημοκρατία'


(γ) η συλλογή κατάλληλων πληροφοριών σχετικά με τις συγκεντρώσεις δlοξlδlου του θεΙου, δlοξlδlου του αζώτου και οξlδΙων του αζώτου, οωματlδlων, μολύβδου, βενζολίου, μονοξιδίου του άνθρακα και όζοντος στον ατμοσφαιρικό αέρα Και η εξασφάλιση ότι οι πληροφορlες αυτές τίθενται στη διάθεση του κοινού Και
(δ) η διατήρηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, όπου αυτή είναι καλή και η βΕλτlωσή της σTlς άλλες περιπτώσεις όσον αφορά το διοξίδιο του θεΙου, το δlοξlδlο του αζώτου και τα οξίδια του αζώτου, τα σωματίδια, το μόλυβδο, το βενζόλιο, το μονοξlδlο του άνθρακα
και το όζον.

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Οκτωβρίου 31, 2015

Οι περί των Ουσιών που Καταστρέφουν τη ΣτιΒάδα του ·Οζοντος (Υποχρεώσεις αναφορικά με Ελεγχόμενες Ουσίες, Προϊόντα και Εξοπλισμό) Κανονισμοί Κ.Δ.Π. 66/2011

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: 8.-(1) Αναφορικά με την εισαγωγή προϊόντων ΚΟΙ εξοττλlομοιί στη Δημοκρατία από Τρίτη χώρσ, ο εισαγωγέας παρουσιάζει στις τελωνειακές αρχές βεβαίωση ή δήλωση του κατασκευαστή όTl τα συγκεκριμένα προϊόντα κω εξοπλισμός bEV περιέχουν…
Οκτωβρίου 31, 2015

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (1979) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΕΘΟΡΙΑΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ (1984) ΑΥΤΗΣ Νόμος 184/1991

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.
Οκτωβρίου 31, 2015

Ο περί του Πρωτoκόλλoυ της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Aτμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση που αφoρά τον Έλεγχο των Εκπομπών του Αζώτου ή των Διαμεθοριακών Ροών τους Νόμος 40/2004

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Απόφαση 93/361/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαϊου 1993 που αφορά την προσχώρηση της Κοινότητας στο πρωτόκολλο της σύμβασης. του j979 για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση, σχετικά με την καταπολέμηση των…
Οκτωβρίου 31, 2015

Ο περί του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση για τη Μείωση της Οξίνισης, του Ευτροφισμού και του Όζοντος σε Επίπεδο Εδάφους Νόμος 14/2007

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: «Πρωτόκολλο» σημαίνει το Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση για τη Μείωση τηςΟξινισης, του Ευτροφισμού και του Όζοντος σε ΕπΙπεδο Εδάφους, το οποΙο έγινε στο Γκέτεμποργκ στις 30…
Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Publications on air quality

 • Status of air quality in Europe, 2022

  Publications Apr 1, 2022 | 08:55 am

  Status of air quality in Europe, 2022 Air pollution is the single largest environmental health risk in Europe, causing cardiovascular and respiratory diseases that lead to the loss of healthy years of life and, in the most serious cases, to premature deaths. This briefing presents the status[…]

  Read more...
 • Air quality in Europe 2021

  Publications Dec 6, 2021 | 13:27 pm

  Air pollution is the single largest environmental health risk in Europe and has significant impacts on the health of the European population, particularly in urban areas. While emissions of key air pollutants and their concentrations in ambient air have fallen[…]

  Read more...
 • Air quality in Europe - 2020 report

  Publications Nov 23, 2020 | 11:35 am

  The Air quality in Europe report provides an annual assessment of the status and impacts of air quality and recent air quality trends. The report supports policy development and implementation in the field of air quality at both European and[…]

  Read more...
 • Air quality in Europe 2019

  Publications Oct 16, 2019 | 09:00 am

  This report presents an updated overview and analysis of air quality in Europe from 2000 to 2017. It reviews the progress made towards meeting the air quality standards established in the two EU Ambient Air Quality Directives and towards the[…]

  Read more...
 • Air quality in Europe - 2018

  Publications Oct 29, 2018 | 08:05 am

  The current report presents an updated overview and analysis of air quality in Europe from 2000 to 2016. It reviews the progress made towards meeting the air quality standards established in the two EU Ambient Air Quality Directives and towards[…]

  Read more...

Μενού...