Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Δάση

 • Δρόμος μέσα από πάρκο Ακαδημίας και Αθαλάσσας Αρ. Φακ. 16.05.006.063
  Αρ. Τηλ. 22 867 787
  Αρ. Φαξ. 22 867 617

  9 Ιουλίου 2021

  Πρόεδρο
  Κινήματος Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών,

  Διάνοιξης Λεωφόρου μέσω του Δάσους Αθαλάσσας
  Κατασκευή της νότιας επέκτασης της Λεωψ. Γλ. Κληpίδη {πρώην Ακαδημίας) από τη Λεωψόpο ΡΙΚ μέχρι το δρόμο Φυτωρίου Αθαλάσσας

  Έχω οδηγίες αναφερθώ στην επιστολή σας με αρ φσκ. ΓΗ/ΓΠ/714/20 και ημερ. 11.12.2020, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, και να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα, τα οποία προέκυψαν μετά από σχεηκή πληροφόρηση που είχαμε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως:


  2. Ο υπό αναφορά Δρόμος περιλαμβάνεται στο δίκτυο των Δρόμων Πρωταρχικής Σημασίας του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας. Το Σχέδιο χάραξης του δρόμου, είναι μέρος των εγγράφων που δημοσιεύετοι μαζί με το Τοπικό Σχέδιο από το 1990. Η χάραξη αυτή διαλαμβάνει πλάτος δρόμου 30,50 μέτρων περίπου.


  3. Το βόρειο τμήμα του συγκεκριμένου Δρόμου, από τη συμβολή του με τη Λεωφόρο ΡΙΚ έως και τη συμβολή του με τη Λεωφόρο Αγλαντζιάς (Λεωφόρος Γλ. Κληρiδη), κατασκευάστηκε την περίοδο 1997-2000 ως Πολεοδομικό Οδικό Έργο.


  4. Το νότιο μέρος του Δρόμου δεν έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα, καθώς παλαιότερα εγείρονταν διάφορα θέματα, διαφωνίες και ενστάσεις τόσο από δημότες Αγλαντζιάς,, όσο και από τον ίδιο το Δήμο. 01 ενστάσεις αυτές επικεντρώνονταν κυρίως στον επηρεασμό της δασικής γης και αριθμού υφιστάμενων δέντρων.


  5. Η κατασκευή του νόηου τμήματος του Δρόμου αυτού, είναι πολύ σημαντική για ολόκληρη την περιοχή του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, ιδιαίτερα δε για την είσοδο της πόλης. Πέραν από τη συμπερίληψη του στο Τοπικό Σχέδιο, η σημαντικότητα του δρόμου αυτού έχει αποδειχθεί και μέσα από τα συμπεράσματα κυκλοφοριακών μελετών που εκπονήθηκαν για την πόλη της Λευκωσίας, με τελευταίο το «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Κινητικότητας Λευκωσίας».


  6. Για την απάβλυνση των περιβαλλοντικών θεμάτων, που κατά καιρούς εγείρονταν, μελετήθηκαν διάφορες λύσεις με τελευταία την πρόταση του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως τον Απρίλιο του 2009, που προέβλεπε μείωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του δρόμου, χρήση υλικών που συνάδουν με τον περιβάλλοντα χώρο, τοπιοτεχνήσεις εκατέρωθεν του δρόμου κ.λ.π .. Στο εν λόγω Σχέδ10, διαλαμβάνονται τρεις συνολικά λωρίδες για τη διακίνηση οχημάτων, μία σε κάθε κατεύθυνση κα1 μία για την εξυπηρέτηση των δεξιόστροφων κινήσεων (συνολικό πλάτος δρόμου 12 μέτρα}, κρασπεδόλιθοι κατά μήκος των ορίων του Έργου για εγκιβωτισμό της ασφάλτου, χωμάτινα ερείσματα πλάτους ενός μέτρου κ.λ.π .. Κατά το σχεδιασμό, καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια νια όσο το δυνατόν μικρότερο επηρεασμό δέντρων στην περιοχή, πράγμα που ουσιαστικά έχει επιτευχθεί, αφού ο αριθμός των δέντρων που επηρεάζονται περιορίστηκε στα 31, τα οποία προτάθηκε να αντικατασταθούν σε πολλαπλάσιο αριθμό. Προτάθηκε, επίσης, η διερεύνηση σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών, της πιθανότητας μεταφύτευσης των δέντρων αυτών σε άλλη θέση, ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία του δρόμου. Όσον αφορά στη • διακίνηση πεζών και ποδηλατιστών στην περιοχή, αποφασίσθηκε όπως στο στάδιο της ετοιμασίας των κατασκευαστικών σχεδίων, γίνει προσπάθεια χωροθέτησης πεζοδρομίου και ποδηλατόδρομου στην ανατολική πλευρά του δρόμου, ανάμεσα από τα υφιστάμενα δέντρα.


  7. Το εν λόγω Σχέδιο εγκρίθηκε από την Τεχνική Επιτροπή του Κεντρικού Φορέα Επίλυσης Κυκλοφοριακών Προβλημάτων το 2009 και η σχετική Έκθεση Προκαταρκτικών Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από την κατασκευή του δρόμου εγκρίθηκε από την Περιβαλλοντική Αρχή υπό συγκεκριμένους όρους το 201Ο.


  8. Η προώθηση του έργου την περίοδο 2011 -2017 παρέμεινε στάσιμη, λόγω της οικονομικής κρίσης, ενώ το 2017 το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ετοίμασε Σημείωμα Έργου (Project Concept Note - PCN), στη βάση της νέας διαδικασίας προ-επιλογής και αξιολόγησης δημοσίων επενδυτικών έργων, το οποίο υποβλήθηκε στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και στο Υπουργείο Οικονομικών και εγκρίθηκε. Περαιτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγλαντζιάς σε συνεδρία του ενέκρινε την προώθηση του έργου, αφού ικανοποιήθηκαν οι όροι που είχε θέσει.


  9. Σε συνέχεια των πιο πάνω, το Τμήμα Δημοσίων Έργων προχώρησε σε προκαταρκτικά Κατασκευαστικά Σχέδια, ενώ η έναρξη εργασιών υλοποίησης του Έργου, προγραμματίστηκε για το τέλος του 2021. Περαιτέρω, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ετοιμάζει μέσω, ιδιώτη μελετητή, επικαιροποιημένη περιβαλλοντική έκθεση για να τεθεί ενώπιον του Τμήματος Περιβάλλοντος για εκ νέου εξασφάλιση της συναίνεσης της Περιβαλλοντικής Αρχής.


  10. 'Οσοv αφορά στο θέμα της όδευσης του βόρειου τμήματος του δρόμου μέσω 'του πάρκου Ακαδημίας, όπως αναφέρετε στην επιστολή σας, ο Δήμος Αγλαντζιάς εξέφρασε τις ενστάσεις του Δήμου, αλλά και δημοτών για την εκτέλεση του τμήματος αυτού του Δρόμου, στα πλαίσια συνάντησης που πραγματοποίησε με τους Υπουργούς Εσωτερικών και Μεταφορών, Ειηκοινωνιών και Έργων στις 25.06.2020.


  11. Στα πλαίσια της υπό αναφορά συζήτησης δόθηκαν οδηγίες από τους δύο Υπουργούς όπως η όδευση του τμήματος του δρόμου διαμέσου του πάρκου Ακαδημίας αφαιρεθεί από το Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας και κατ' επέκταση από τον σχεδιασμό του έργου, για να αρθούν οι ενστάσεις που έχουν εκδηλωθεί, αφού η εγκατάλειψη της εκτέλεσης του μέρους αυτού του δρόμου δεν αναμένεται να επηρεάσει τον ευρύτερο κυκλοφοριακό σχεδιασμό, σύμφωνα με τις αρμόδιες Υπηρεσίες.


  12. Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες για το εν λόγω έργο μπορείτε να αποτείνεστε στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, λόγω αρμοδιότητας.


  Με εκτίμηση,
  (Μαρία Χριστοφή)
  για Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών
  Κοιν.: Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως
  (σχετική η επιστολή σας με αρ. φακ. 16.05.028.001.021.002.001 και ημερ. 25.05.2021)
 • Έχουμε κρατικά σχέδια αναδάσωσης ; Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.648, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου200x20000039

  «Στα πλαίσια αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών και των επιπτώσεών τους πολλές χώρες εφαρμόζουν σχέδια αναδάσωσης μεγάλων εκτάσεων σε τακτική βάση.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

  1. Υπάρχει σχεδιασμός για αναδάσωση περιοχών πέρα από τις καμένες περιοχές; Έχουν γίνει τέτοιες αναδασώσεις;

  2. Υπάρχει σχέδιο με το οποίο να δίδεται βοήθεια σε οργανώσεις, για να κάνουν αναδασώσεις με υπόδειξη εγκεκριμένων περιοχών, παροχή δεντρυλλίων κ.λπ., με στόχο να επιταχυνθεί ο σχεδιασμός του κράτους;»


  Απάντηση

 • Έχουμε σχέδια εκκένωσης εκδρομικών και κατασκηνωτικών χώρων; 200x20000039Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.111, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των 
  Αντιπροσώπων αν έχουν καταρτιστεί σχέδια εκκένωσης κατασκηνωτικών και
  εκδρομικών χώρων, καθώς και χώρων με μεγάλη επισκεψιμότητα (κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες) στην περίπτωση δασικής πυρκαγιάς. Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε για το περιεχόμενο των σχεδίων αυτών.»


  Απάντηση

 • Κανόνες Λειτουργίας των Δασικών Κατασκηνωτικών Χώρων CampingTentΕρώτηση με αρ. 23.06.011.05.039, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

  «Από παλαιότερη συνάντηση, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2019, του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.011.02.241 αναφορικά με την ετοιμασία κανονισμών για τη λειτουργία των κατασκηνωτικών χώρων πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Δασών ετοίμασε σχετικό νομικό πλαίσιο στη βάση της υφιστάμενης δασικής νομοθεσίας με τίτλο “Κανόνες Λειτουργίας των Κατασκηνωτικών Χώρων”. Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, το κείμενο θα στελνόταν στη Νομική Υπηρεσία εντός του 2019.
 • Μαζικές υλοτομήσεις της μαύρης πεύκης (pinus nigra) στο δάσος Προδρόμου Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.052, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

  «Έχω πληροφορηθεί για τις μαζικές υλοτομήσεις της μαύρης πεύκης (pinus nigra) στο δάσος Προδρόμου από το Τμήμα Δασών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, έχουν κοπεί περισσότερα από εκατόν πενήντα δέντρα, αρκετά εκ των οποίων ήταν αιωνόβια. Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιοχή είναι ενταγμένη στο Δίκτυο Natura 2000 ως ειδική ζώνη διατήρησης και ζώνη ειδικής προστασίας και ότι η μαύρη πεύκη αποτελεί τύπο οικοτόπου προτεραιότητας και απειλείται σε ευρωπαϊκό έδαφος με εξαφάνιση.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:
 • Μαζικές υλοτομήσεις της μαύρης πεύκης στο δάσος Προδρόμου 200x20000038Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.052, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

  «Έχω πληροφορηθεί για τις μαζικές υλοτομήσεις της μαύρης πεύκης (pinus nigra) στο δάσος Προδρόμου από το Τμήμα Δασών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, έχουν κοπεί περισσότερα από εκατόν πενήντα δέντρα, αρκετά εκ των οποίων ήταν αιωνόβια. Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιοχή είναι ενταγμένη στο Δίκτυο Natura 2000 ως ειδική ζώνη διατήρησης και ζώνη ειδικής προστασίας και ότι η μαύρη πεύκη αποτελεί τύπο οικοτόπου προτεραιότητας και απειλείται σε ευρωπαϊκό έδαφος με εξαφάνιση.
 • Μέτρα μετά την πυρκαγιά στη Σολιά το 2016 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.610, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
  «Μετά την καταστροφική πυρκαγιά που σημειώθηκε στην περιοχή Σολέας τον Ιούνιο του 2016, το Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την ετοιμασία έκθεσης αναφορικά με την αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος πρόληψης και κατάσβεσης πυρκαγιών, καθώς και για υποβολή εισηγήσεων για βελτιωτικές αλλαγές.
  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τη σχετική έκθεση που ετοιμάστηκε από την ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πρόγραμμα που εφαρμόστηκε για τη στήριξη των κατοίκων της περιοχής Σολέας, που πλήγηκε από την πυρκαγιά.»

  Απάντηση ημερομηνίας 10 Μαΐου 2017 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.610, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
 • Το μέλλον του Δασικού κολλεγίου Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.01.015, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

  200x20000039«Το 2015 σταμάτησε η λειτουργία του Δασικού Κολεγίου στον Πρόδρομο. Ακολούθως, το 2019, λήφθηκε απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο για αναβαθμιση του Δασικού Κολεγίου σε σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και επαναλειτουργία του προγράμματος σπουδών της δασοπονίας. Ενδιαφέρον για εκπόνηση σχετικού πτυχιακού προγράμματος εξέφρασε και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

  Δεδομένου ότι στο πρόγραμμα σπουδών του Δασικού Κολεγίου περιλαμβανόταν και η κατάρτιση για δασοπυρόσβεση και έχοντας υπόψη την πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά στα ορεινά χωριά της επαρχίας Λάρνακας, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να προχωρήσει και με ποιο τρόπο η απόφαση για το μέλλον του Δασικού Κολεγίου.»

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...