Νερό

Νερό

 • Οδηγία 98/83 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Στόχος

  1. Η παρούσα οδηγία αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

  2. Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η προστασία της ανθρώπινης υγείας από τις δυσμενείς επιπτώσεις που οφείλονται στη μόλυνση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, μέσω της εξασφάλισης ότι είναι υγιεινό και καθαρό.

  Άρθρο 4 Γενικές υποχρεώσεις

  1. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεών τους δυνάμει άλλων κοινοτικών διατάξεων, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι υγιεινό και καθαρό. Για τους σκοπούς των ελαχίστων απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας, το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι υγιεινό και καθαρό εφόσον:

  α) είναι απαλλαγμένο μικροοργανισμών και παρασίτων, και οποιωνδήποτε ουσιών, σε αριθμούς και συγκεντρώσεις, που αποτελούν ενδεχόμενο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και

  β) πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του παραρτήματος I μέρη Α και Β,

 • Οδηγία 92/42 σχετικά με τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

   Η παρούσα οδηγία, η οποία αποτελεί δράση στο πλαίσιο του προγράμματος Save σχετικά με την προώθηση της αποτελεσματικής χρήσης της ενέργειας στην Κοινότητα, καθορίζει τις απαιτήσεις απόδοσης που εφαρμόζονται στους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα, ονομαστικής ισχύος ίσης ή ανώτερης των 4 kW και ίσης ή κατώτερης των 400 kW, οι οποίοι στο εξής ονομαζόνται "λέβητες".

  Άρθρο 2

  Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοείται ως:

  - "λέβητας", το συγκρότημα λέβητα-καυστήρα, που μεταδίδει στο νερό η θερμότητα που εκλύεται από την καύση,

  - "συσκευή":

  - το κυρίως σώμα του λέβητα που προορίζεται για εξοπλισμό με καυστήρα,

 • Οδηγία 2007/60 για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας

   Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση πλαισίου για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, με στόχο τη μείωση των αρνητικών συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με τις πλημμύρες στην Κοινότητα.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
  ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ
  Άρθρο 6
  1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, σε επίπεδο περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού ή της μονάδας διαχείρισης του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο β), χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και χάρτες κινδύνων πλημμύρας, στην πλέον κατάλληλη κλίμακα για τις περιοχές που προσδιορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1.
  2. Για την κατάρτιση των χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας και των χαρτών κινδύνων πλημμύρας που προβλέπονται στο άρθρο 5 από κοινού με άλλα κράτη μέλη, πραγματοποιείται εκ των προτέρων ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.

  3. Οι χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας καλύπτουν τις γεωγραφικές περιοχές που θα μπορούσαν να πλημμυρήσουν σύμφωνα με τα ακόλουθα σενάρια:
  α) πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας ή σενάρια ακραίων φαινομένων·
  β) πλημμύρες μέσης πιθανότητας (με πιθανή περίοδο επαναληπτικότητας ≥ 100 χρόνια)·
  γ) πλημμύρες υψηλής πιθανότητας, ανάλογα με την περίπτωση.

 • Οδηγία 2006/44 περί της ποιότητος των γλυκών υδάτων που έχουν ανάγκη προστασίας ή βελτιώσεως για τη διατήρηση της ζωής των ιχθύων

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1
  1. Η παρούσα οδηγία αφορά την ποιότητα των γλυκών υδάτων και εφαρμόζεται στα ύδατα, για τα οποία τα κράτη μέλη καθορίζουν ότι έχουν ανάγκη προστασίας ή βελτίωσης για τη διατήρηση της ζωής των ιχθύων.
  2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στα ύδατα που σχηματίζουν τις φυσικές ή τεχνητές δεξαμενές που χρησιμοποιούνται για εντατική ιχθυοκαλλιέργεια.
  3. Η παρούσα οδηγία αποβλέπει στην προστασία ή τη βελτίωση της ποιότητας των ρεόντων ή λιμναζόντων γλυκών υδάτων μέσα στα οποία αναπτύσσονται ή θα μπορούσαν να αναπτυχθούν, εάν η ρύπανση ήταν μικρότερη ή είχε εξαλειφθεί, ιχθύες ανήκοντες:
  α) σε εγχώρια είδη που εμφανίζουν φυσική ποικιλία·
  β) σε είδη η παρουσία των οποίων κρίνεται επιθυμητή από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, με σκοπό τη διαχείριση των υδάτων.
  4. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, θεωρούνται ως:
  α) ύδατα σαλμονιδών, τα ύδατα μέσα στα οποία αναπτύσσονται ή δύνανται να αναπτυχθούν οι ιχθύες που ανήκουν σε είδη, όπως οι σολoμοί (Salmo salar), οι πέστροφες (Salmo trutta), οι σκιαθίδες (Thymallus thymallus) και τα Coregones (coregonus)·
  β) ύδατα κυπρινιδών, τα ύδατα μέσα στα οποία αναπτύσσονται ή δύνανται να αναπτυχθούν ιχθύες που ανήκουν στα κυπρινοειδή (Cyprinidae) ή σε άλλα είδη, όπως οι λάβρακες (Esox lucius), οι πέρκες (Perca fluviatilis) και οι εγχέλεις (Anguilla anguilla).

 • Ο περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) Νόμος 1/1991

  Image00206 Συνοπτικός τίτλος

  1. Ο περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) Νόμος του 1991 και ο περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1998 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) Νόμοι του 1991 και 1998.
  Ερμηνεία
  2. Στον παρόντα Νόμο:
  αρμόδια αρχή” σημαίνει:
  (α) Σε περιοχές όπου υφίσταται συμβούλιο υδατοπρομήθειας, το συμβούλιο υδατοπρομήθειας της οικείας περιοχής.
  (β) Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το οικείο δημοτικό συμβούλιο, το συμβούλιο βελτιώσεως ή τη χωριτική επιτροπή υδατοπρομήθειας, ανάλογα με την περίπτωση~
  νερό” σημαίνει το νερό που προμηθεύει η αρμόδια αρχή.

 • Ο περί Αρδευτικών Συνδέσμων (Ιδιωτικό Νερό) Νόμος (ΚΕΦ.115)

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

   Συvέλευση γαιoκτημόvωv
  3. Είvαι vόμιμo για τo Διoικητή, κατόπι γραπτής αίτησης επτά τoυλάχιστo γαιoκτημόvωv, vα καλεί συvέλευση τωv γαιoκτημόvωv κoιvoύ ύδατoς με σκoπό vα απoφασιστεί κατά πόσo θα συσταθεί αρδευτικός σύvδεσμoς για όλoυς ή oπoιoυσδήπoτε από τoυς ακόλoυθoυς σκoπoύς:

  (α) τηv κατασκευή, βελτίωση, συvτήρηση ή επισκευή oπoιωvδήπoτε αρδευτικώv έργωv σε σχέση με τo κoιvό ύδωρ

  (β) τηv πρoστασία τoυ κoιvoύ ύδατoς ή αυλακιώv και για τη ρύθμιση της χρήσης αυτώv

  (γ) τηv υπoστήριξη ή πρoστασία τωv υδατικώv δικαιωμάτωv τωv ιδιoκτητώv.
  Ειδoπoίηση συvέλευσης
  4.-(1) Ο Έπαρχoς, τoυλάχιστov 15 ημέρες πριv από τη σύγκληση συvεδρίας, όπως πρoβλέπεται από τo άρθρo 3 τoυπαρόvτoς Νόμoυ-

  (α) Αvαρτά γvωστoπoίηση σε περίoπτα μέρη τoυ χωριoύ στα όρια τoυ oπoίoυ βρίσκεται η πηγή τoυ vερoύ

 • Νερό της βροχής στο Δάλι

  Το 30 Δημοτικό σχολείο στο Δάλι έχει εγκαταστήσει ένα ωραίο σύστημα συλλογής των νερών της βροχής από τις οροφές των κτιρίων. Ταυτόχρονα έχουν εγκαταστήσει ένα σύστημα με το οποίο συλλέγουν το νερό από τους νιπτήρες και τις βρύσες του σχολείου (γκρίζα νερά) και το οποίο επεξεργάζονται και το στέλνουν πίσω στους νιαγάρες των αποχωρητηρίων.

 • Νερό της βροχής - Αμερικανικός Οργανισμός Περιβάλλοντος

  Το Environmental Protection Agency γνωστό και σαν EPAτης Αμερικής έχει ειδικό πρόγραμμα για το νερό της βροχής με πολύ ενδιαφέρουσες αναφορές.
  Το ΕΡΑαδειοδοτεί όλα τις πολιτείες.

  Περισσότερα εδώ: EPA Stormwater Program

 • Νερό της βροχής - Αμερικανικός Οργανισμός Περιβάλλοντος

  Το Environmental Protection Agency γνωστό και σαν EPAτης Αμερικής έχει ειδικό πρόγραμμα για το νερό της βροχής με πολύ ενδιαφέρουσες αναφορές.
  Το ΕΡΑαδειοδοτεί όλα τις πολιτείες.

  Περισσότερα εδώ: EPA Stormwater Program

 • Νερό από Ελλάδα - στοιχεία

  Ερώτηση:

  Είμαι φοιτητής του ΧΧΧΧ  και σπουδάζω Πολιτικός Μηχανικός. Στα πλαίσια της πτυχιακής μου εργασίας που ασχολέιται με το υδατικό ισοζύγιου της Κύπρου, θα ήθελα να σας ρωτήσω για κάποιες πληροφορίες.

  Θα ήθελα να σας ρωτήσω, εάν υπάρχουν στοιχεία, όσον αφορά τη μεταφορά νερού από την Ελλάδα με δεξαμενόπλοια, καθώς και για τον αγωγό μεταφοράς του νερού.

  Απάντηση:

   

  Δυστυχώς δεν έχω τα επιστημονικά στοιχεία που ψάχνεις.
  Το αρμόδιο τμήμα είνα το τμήμα αναπτύξεως υδάτων
  http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument
  όπου μπορείς να βρεις πολλές πληροφορίες.
  Αν δυσκολευτείς ο κατάλογος του προσωπικού τους ειναι
  με τηλέφωνα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις,

   

   

 • Νερό - Γράμμα από το 2070

  Νερό - Γράμμα από το 2070

 • Νέος κύκλος αποχετευτικών έργων σε Αγ.Αθανάσιο, Μέσα Γειτονιά και Αγ.Φύλα

  Λεμεσός: Νέα σημαντικά έργα προωθεί το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού για την επέκταση του κεντρικού αποχετευτικού συστήματος ώστε να συμπληρωθεί η δεύτερη φάση του σημαντικού αυτού έργου στην ευρύτερη αστική περιοχή της Λεμεσού.

  Tα νέα έργα αφορούν την κατασκευή αποχετευτικών αγωγών λυμάτων και ομβρίων μήκους 52 και 2 χιλιομέτρων αντίστοιχα που θα καλύψουν μια σημαντική έκταση της βόρειας κυρίως περιοχής της Λεμεσού και συγκεκριμένα των περιοχών Αγίου Αθανασίου, Μέσα Γειτονιάς και Αγίας Φύλας.

  Η εξέλιξη αυτή είναι το αποτέλεσμα της χθεσινής υπογραφής που έγινε στα γραφεία του ΣΑΛΑ των συμβολαίων με την εργοληπτική εταιρεία «Medcon Construction Ltd» η οποία έναντι του ποσού των €11.473.653,50 πλέον ΦΠΑ, θα αναλάβει τις κατασκευαστικές εργασίες.

  Σύμφωνα με το ΣΑΛΑ, οι κατασκευαστικές εργασίες προγραμματίζεται να ξεκινήσουν αρχές του Καλοκαιριού και να ολοκληρωθούν σε χρονικό διάστημα 24 μηνών.

  Με το συγκεκριμένο συμβόλαιο (το όγδοο κατά σειρά), Ε8 της Φάσης Β2 του αποχετευτικού έργου λυμάτων και ομβρίων της μείζονος Λεμεσού θα κατασκευαστεί το δίκτυο λυμάτων και ομβρίων στην περιοχή του Δήμου Αγίου Αθανασίου και του Δήμου Μέσα Γειτονιάς και μέρος της περιοχής Εκάλης στην Αγία Φύλα.

  Με το ίδιο συμβόλαιο θα κατασκευαστούν και ορισμένα αντιπλημμυρικά έργα στις ίδιες περιοχές ώστε να απαλλαγούν από τις δυσάρεστες καταστάσεις που προκαλούνται με τις βροχές.

  Θεοπέμπτου ρύπανση απόβλητα ανακύκλωση ΑΠΕ ανανεώσιμες νερό ΤΑΥ Υδάτων, μαρίνα, βροχόπτωση, κλιματικές, σκουπίδια, ρύποι, δέντρα, δάσος, φράκτη, φράκτης, ζώα

  Read Full Article

 • Μονάδες Αφαλάτωσης - 2009

  Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ.68 ):

  Μονάδες Αφαλάτωσης.Μετά την πρόσφατη αναβάθμισή τους, η δυναμικότητα παραγωγής  των μονάδων αφαλάτωσης Δεκέλειας και Λάρνακας ανέρχεται σήμερα στα 60.000 και 62.000 κ.μ. νερού την ημέρα, αντίστοιχα.
  Κατά τη διάρκεια του έτους βρισκόταν σε λειτουργία η κινητή μονάδα αφαλάτωσης στη Μονή, με δυναμικότητα παραγωγής 20.000 κ.μ. νερού την ημέρα και η μονάδα αφαλάτωσης των γεωτρήσεων Γαρύλη, με ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής 9.000 κ.μ. νερού, ενώ εντός του 2010 αναμένεται να τεθεί σε κανονική λειτουργία η κινητή μονάδα αφαλάτωσης της Πάφου, δυναμικότητας 30.000 κ.μ. νερού την ημέρα. 
  Στις 7.8.2009, υπογράφτηκε, κατόπιν διαγωνισμού, σύμβαση για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης στη  Λεμεσό η οποία αναμένεται να λειτουργήσει τέλος του 2011 και θα παράγει 40.000 κ.μ. νερού την ημέρα, με δυνατότητα επέκτασης στα 60.000 κ.μ. νερού. 
  Η τιμή αγοράς νερού καθορίστηκε στα €0,8725 ανά κ.μ. και το συμβόλαιο έχει διάρκεια 20 χρόνια.  Το Φεβρουάριο 2012 αναμένεται να λειτουργήσει η μονάδα αφαλάτωσης της ΑΗΚ, δυναμικότητας 60.000 κ.μ. νερού την ημέρα. 
  Σημειώνεται ότι οι συμβάσεις για τις δύο κινητές μονάδες (της Μονής και της Πάφου) έχουν διάρκεια τρία χρόνια.

  Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος, το συνολικό κόστος για την αγορά νερού από τις μονάδες αφαλάτωσης ανήλθε, κατά το 2009, σε €49,4 εκ. και αντιπροσωπεύει την αξία 49,7 εκ. κ.μ. αφαλατωμένου νερού, σε σύγκριση με €36,3 εκ. για  33,2 εκ. κ.μ. το 2008.

 • Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων στο χωριό Λυθροδόντας - 2009

  Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ. 197):

  (δ)        Συμβόλαιο για τη μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση της Βιολογικής Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων στο χωριό Λυθροδόντας.Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης για τη μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση της Βιολογικής Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων στο χωριό Λυθροδόντας, ύψους £545.006+ΦΠΑ καθορίστηκε στους 12 μήνες (26/8/2007-26/8/2008).

  Το Φεβρουάριο 2010, ο συντονιστής του έργου εισηγήθηκε στην Τμηματική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΤΕΑΑ), έγκριση του αιτήματος του αναδόχου για παράταση του χρόνου αποπεράτωσης του έργου κατά 400 ημέρες (μέχρι τις 30/9/2009) χωρίς εκατέρωθεν απαιτήσεις, εκτιμώντας ότι το ποσόν των απαιτήσεων του αναδόχου για επιπλέον έξοδα και καθυστερήσεις, εξ αιτίας κυρίως της εξαιρετικής σκληρότητας του υπεδάφους, ήταν περίπου το ίδιο με το ποσόν των αποζημιώσεων που έπρεπε να καταβάλει λόγω της αδικαιολόγητης καθυστέρησης στη συμπλήρωση του έργου.

  Από τη μελέτη των προνοιών του συμβολαίου, η Υπηρεσία μας διαπίστωσε ότι οι απαιτήσεις του αναδόχου, για επιπλέον έξοδα και δικαιολογημένη παράταση στο χρόνο αποπεράτωσης του έργου, λόγω της σκληρότητας του υπεδάφους, δεν ήταν δικαιολογημένες, εφ΄ όσον στη σύμβαση καθοριζόταν ότι ο όρος εκσκαφή περιλαμβάνει όλα τα είδη εκσκαφής ανεξάρτητα από τη σκληρότητα του εδάφους, ενώ με τονισμένα γράμματα είχε επισημανθεί ότι μεγάλο μέρος των εκσκαφών θα γινόταν σε περιοχές όπου το υπέδαφος ήταν βραχώδες, ειδικά στο χώρο του βιολογικού σταθμού. Ενόψει των πιο πάνω, η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως εφαρμοστούν οι πρόνοιες του συμβολαίου για αποκοπή αποζημιώσεων ύψους £400/ημέρα, εξ αιτίας της αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην αποπεράτωση του έργου.

  Η ΤΕΑΑ συμφώνησε με τις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας μας και το Φεβρουάριο 2010 εισηγήθηκε στην Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) - ως το αρμόδιο όργανο χειρισμού του θέματος - την απόρριψη του αιτήματος του αναδόχου, εισήγηση η οποία εγκρίθηκε από την ΚΕΑΑ. Το Μάιο 2010, κατόπιν εισήγησης του συντονιστή του έργου, ο οποίος είχε επαναξιολογήσει τις απαιτήσεις του αναδόχου, η ΤΕΑΑ ενέκρινε ως δικαιολογημένη παράταση του χρόνου αποπεράτωσης του έργου, 16 συνολικά ημερολογιακές ημέρες, λόγω δυσκολιών στη σύνδεση των αντλιοστασίων και καθυστέρησης στην ηλεκτροδότηση του έργου. Για τις υπόλοιπες 384 ημέρες, που αποτελούν αδικαιολόγητη καθυστέρηση, οι όροι της σύμβασης προβλέπουν την αποκοπή £400/ημέρα, ως αποζημίωση για την καθυστέρηση (σύνολο £153.600 για τις 384 ημέρες).

  Ο ανάδοχος, αφού ενημερώθηκε από το Τμήμα για τις πιο πάνω αποφάσεις, εξέφρασε τον Αύγουστο 2010 τη διαφωνία του και υπέβαλε εκ νέου την αρχική του πρόταση για φιλικό διακανονισμό, με απόσυρση των εκατέρωθεν απαιτήσεων.

  Το Τμήμα απέρριψε την πρόταση του αναδόχου και εισηγήθηκε – εάν ήταν αποδεκτό και από τον ανάδοχο – το διορισμό επιδιαιτητή, με βάση τους όρους του συμβολαίου, για επίλυση της μεταξύ τους διαφοράς.

 • Μετατροπή της προσωρινής μονάδας αφαλάτωσης της Πάφου σε μόνιμη

  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.229, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το Υπουργικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει να εγκρίνει τη μετατροπή της προσωρινής μονάδας αφαλάτωσης της Πάφου σε μόνιμη με διάρκεια της νέας σύμβασης τα είκοσι πέντε χρόνια.»

  Απάντηση ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2011 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Σοφοκλή Αλετράρη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.229, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
      «Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και στην επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων με ημερομηνία 3 Νοεμβρίου 2011 και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:
      Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος απεξάρτησης της ύδρευσης από τις καιρικές συνθήκες, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε ανάμεσα σε άλλα μέτρα να εγκρίνει την μετατροπή της προσωρινής μονάδας αφαλάτωσης Πάφου σε μόνιμη μονάδα αφαλάτωσης, με απόφαση ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2011.
      Με την ευκαιρία αυτή διαβιβάζω τους θερμούς μου χαιρετισμούς.»

 • Μετάνιωσαν σε Πέγεια και Τάλα για το αποχετευτικό

  Πάφος: Την εξαίρεσή τους από το σχεδιασμό για την τρίτη φάση του αποχετευτικού συστήματος της μείζονος περιφέρειας Πάφου, ζητούν επισήμως πλέον Πέγεια και Τάλα. Παρά την μέχρι πρότινος θετική τους θέση, Δήμος Πέγειας και Κοινοτικό Συμβούλιο Τάλας ζητούν πλέον ακύρωση της συμπερίληψής τους στο αποχετευτικό, θεωρώντας ότι η οικονομική συγκυρία είναι σε βάρος τους, αφού στην δεδομένη κατάσταση δεν επιθυμούν να καταβάλλουν σημαντικά οικονομικά ποσά για αρκετά χρόνια πριν υλοποιηθεί το έργο. Επιπρόσθετα, η νέα κοινοτική Αρχή Τάλας υποστηρίζει ότι η γεωλογική ιδιομορφία της κοινότητας θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα θα λύσει.

  Όπως αποκαλύπτει σήμερα ο «Φ», Πέγεια και Τάλα έχουν διαμηνύσει ήδη την πρόθεσή τους να ζητήσουν επισήμως εξαίρεση από την επόμενη φάση του αποχετευτικού στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου. Οι αρμόδιοι του ΣΑΠΑ ενημέρωσαν ωστόσο ότι ακύρωση του σχεδιασμού, που περιλαμβάνει την Τάλα και την Πέγεια στην τρίτη φάση επέκτασης, μπορεί να γίνει μόνο από το Υπουργικό Συμβούλιο.

  Η νέα αυτή θέση οφείλεται πρωτίστως στη διαπίστωση ότι η κακή οικονομική κατάσταση του κράτους και η πρόσφατη άρνηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να δανειοδοτήσει τα έργα του αποχετευτικού για την Τάλα, θα έχει ως συνέπεια να επωμισθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα οι κάτοικοι των δύο αυτών περιοχών το κόστος της φορολόγησης για ένα έργο που πιθανότατα θα υλοποιηθεί μετά από αρκετά χρόνια.

  Αρνητική συνισταμένη θεωρείται από τις Αρχές της Τάλας και η ιδιομορφία του εδάφους της κοινότητας, με τις συνεχείς υψομετρικές διαφορές, γεγονός που εκτιμάται ότι θα εκτοξεύσει το κόστος του αποχετευτικού για τους κατοίκους, αφού σχεδόν όλα τα υποστατικά θα χρειασθεί να λειτουργούν με αντλιοστάσιο.

  Αποκλειστικές πληροφορίες του «Φ» κάνουν επίσης λόγο για διαφοροποίηση της θέσης των δύο Αρχών και όσον αφορά στο θέμα του σταθμού επεξεργασίας των λυμάτων. Εκτιμάται, ειδικότερα, ότι η απόσταση από την Τάλα και την Πέγεια είναι πολύ μεγάλη μέχρι το σταθμό στην Αχέλεια και ζητείται η διενέργεια νέων μελετών για χρήση υφιατάμενων εγκαταστάσεων λυμάτων στην περιοχή των ξενοδοχείων της Χλώρακας.

  Read Full Article

 • Μελέτη επικινδυνότητας στις πηγές πόσιμου νερού

  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.463, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
  «Μετά το πρόσφατο επεισόδιο με την ακαταλληλότητα του πόσιμου νερού στην κοινότητα Αγρού και σε συνάρτηση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης για την παροχή νερού σε μικρές κοινότητες κάτω των 5 000 ατόμων, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:
  1. Διατηρεί μητρώο το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) στο οποίο να καταγράφεται η τοποθεσία, ο τύπος, η ιδιοκτησία και άλλες πληροφορίες σχετικά με την παροχή νερού σε κοινότητες κάτω των 5 000 ατόμων;
  2. Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να υποχρεώνει ιδιώτες παροχής πόσιμου νερού να δίνουν τις πληροφορίες που απαιτεί το ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης για καταγραφή στο μητρώο; Πόσες πληροφορίες καταγράφει το ΤΑΥ στο μητρώο αυτό και σε ποιους το διαθέτει;
 • Μαθήματα από τις πλημμύρες της Λάρνακας: Oι περιοχές σοβαρού κινδύνου

  MF0072Από την ιστοσελίδα Alfanews Δημοσιεύθηκε στις 21/12/2014

  Με αφορμή τις πρόσφατες καταστροφές στη Λάρνακα αλλά και στη Λευκωσία από τις ξαφνικές καταιγίδες και τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επηρέασαν την Κύπρο την προηγούμενη εβδομάδα παρουσιάζουμε τις περιοχές που κρίνονται ως Δυνητικού Σοβαρού Κινδύνου Πλημμύρας από την αρμόδια αρχή, δηλαδή το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Στο μεταξύ επί του θέματος τοποθετήθηκε στην εκπομπή «Η Κύπρος Σήμερα» του SuperSport fm, ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, Λέκτορας στο Τμήμα Επιστήμης, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος του ΤΕΠΑΚ και τέως Επίτροπος Περιβάλλοντος, ο οποίος αναφέρθηκε στη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία αλλά και τον κυπριακό Νόμο που έπρεπε να μας προστατεύουν και να μας προειδοποιούν για τις πλημμύρες. Μεταξύ άλλων ο κ. Θεοπέμπτου ανέλυσε τους λόγους που πνίγηκε κυρίως η Λάρνακα και η περιοχή Καμάρες.
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ.
  Σύμφωνα με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, η ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/60/ΕΚ αφορά τη θέσπιση πλαισίου για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, με στόχο τη μείωση των αρνητικών συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με τις πλημμύρες. Όπως αναφέρει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, η Οδηγία 2007/60/ΕΚ έχει εναρμονιστεί με την Κυπριακή Νομοθεσία με τον περί Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης των Κινδύνων Πλημμύρας Νόμο Ν 70(Ι)/2010. Αναφερόμενος στην εν λόγω οδηγία ο κ. Θεοπέμπτου είπε ότι μας υποχρέωνε μέχρι το 2013 να κάνουμε έρευνες όσον αφορά τον εντοπισμό των επικίνδυνων περιοχών, κάτι που έγινε. Πρόσθεσε ότι η οδηγία αυτή μας προτρέπει επίσης μέχρι το 2015 να πάρουμε μέτρα με στόχο να προστατεύσουμε τον πληθυσμό από τις πλημμύρες. Σύμφωνα με την οδηγία η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να ειδοποιεί το κοινό και να ενημερώνει τους άμεσα ενδιαφερόμενους όταν υπάρχει κίνδυνος.

 • Κύπρος χωρίς φυτά, δένδρα και νερό

  Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος Χαρ. Θεοπέμπτου προειδοποιεί ότι θα γίνουμε έρημος
  Μπορεί να μη γίνουμε Σαχάρα, αλλά θα χάσουμε πολλά φυτά και δέντρα, ενώ το καλοκαίρι θα πάρει παράταση δύο μηνών, θα αυξηθούν οι θερμοκρασίες και θα λέμε το νερό-νεράκι, το οποίο κάποιες φορές μπορεί και να μας… πνίξει

  Η ερημοποίηση της Κύπρου είναι πλέον ένα ανοικτό ενδεχόμενο και εάν δεν ληφθούν άμεσα, στοχευμένα και προς την ορθή κατεύθυνση μέτρα, οι νέες κλιματικές αλλαγές θα μας… κτυπήσουν αλύπητα. Αν και κινούμαστε ως κράτος προς την ορθή κατεύθυνση, εντούτοις το βήμα σημειωτόν με το οποίο προχωρούν τα πράγματα δυσχεραίνει την κατάστασή μας. Κι έτσι μέχρι το τέλος του αιώνα που διανύουμε αναμένονται αυξήσεις στη θερμοκρασία, επέκταση του καλοκαιριού άλλους δύο μήνες, συχνή ανομβρία και καταρρακτώδεις βροχές που θα πλημμυρίζουν περιοχές της νήσου. Όμως, υπάρχει ακόμα φως στο τούνελ, αφού θεωρείται απίθανη η βύθιση της Κύπρου, όπως πιστεύεται από μερικούς επιστήμονες και η ερημοποίηση που θα επέλθει δεν θα είναι ίδια με τη Σαχάρα, αλλά δεν θα υπάρχουν φυτά και δέντρα.

  Μιλώντας στην εφημερίδα μας, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος Χαράλαμπος Θεοπέμπτου ανέφερε πως παρόλο που έγινε μελέτη για τον κίνδυνο απερήμωσης της Κύπρου και στην οποία καθορίζονται οι περιοχές όπου υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο ερημοποίησής τους, καθώς και μέτρα και σενάρια για το τι μπορούμε να κάνουμε για να το αποτρέψουμε, εντούτοις μέχρι στιγμής δεν πήραμε ικανοποιητικά προληπτικά μέτρα. «Υπάρχει η μελέτη, δεν πήραμε τα μέτρα. Είναι παρά πολύ δύσκολο να αποτρέψουμε το φαινόμενο, ένεκα του ότι δεν πήραμε μέτρα που έπρεπε.

  Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε τις συνέπειες. Το γεγονός πως θα μειωθεί 15-20% η βροχόπτωση θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο έρχεται η βροχή, θα έχουμε πιο υψηλές θερμοκρασίες σε μέσο όρο και μέρες. Υπολογίζεται πως μέχρι τέλος του αιώνα το καλοκαίρι θα αυξηθεί κατά δύο μήνες. Όταν επέρχεται τόσο μεγάλο διάστημα βροχής και ανομβρίας, τα φυτά και δέντρα δεν θα αντέξουν αυτές τις αλλαγές και θα αρχίσουν να χάνονται. Επιπρόσθετα θα πληγεί και η γεωργία, ενώ υπάρχει και κίνδυνος να εμφανιστούν ασθένειες που τώρα εμφανίζονται σε κλίμα που ενδέχεται να έχουμε εμείς».

  Οι πάγοι και η Μεσόγειος

  Ερωτηθείς εάν θα γίνουμε έρημος όπως τη Σαχάρα, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος απάντησε αρνητικά, σημειώνοντας πως απλά δεν θα έχουμε φυτά και δέντρα σε τέτοιο βαθμό όπως τώρα. «Δεν θα φτάσουμε στο σημείο της Σαχάρας που είναι όλο άμμος», συμπλήρωσε. Πέραν τούτου, συνέχισε, θα αλλάξει και ο τρόπος βροχόπτωσης. «Θα υπάρχουν μέρες ανομβρίας και άλλες με έντονες βροχοπτώσεις που θα δημιουργούν πλημμύρες και γι' αυτό ξεκινήσαμε να υλοποιούμε την οδηγία για τις πλημμύρες με τον εντοπισμό των περιοχών, λαμβάνοντας και μέτρα. Το καλό είναι πως δεν κινδυνεύουμε από τη στάθμη της θάλασσας, αφού δεν αναμένεται πως η Μεσόγειος θα αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα, εκτός και αν λιώσουν περισσότερο απ’ ό,τι αναμένουμε οι πάγοι στη Γροιλανδία», εξήγησε.

  Πρέπει να προετοιμαστούμε
  Ερωτηθείς εάν οι τελευταίες αυξήσεις της θερμοκρασίας του σαββατοκύριακου είναι απότοκο αυτών των εξελίξεων που θα επέλθουν με τις κλιματικές αλλαγές ή μια πρώτη ένδειξη αυτών, απάντησε αρνητικά. «Δεν έχει σχέση με αυτό. Είναι η σταδιακή εξέλιξη του φαινομένου που αναφέραμε και είναι κάτι που θα συμβεί, ασχέτως εάν λάβουμε μέτρα ή όχι. Το μόνο που μπορούμε είναι να περιορίσουμε την έκταση των φαινομένων που ανέφερα. Είναι πράγματα που θα γίνουν στο μέλλον και πρέπει να αρχίσουμε να τα συνηθίζουμε. Το ότι θα αυξηθούν οι θερμοκρασίες και θα έχουμε λίγες βροχές το ξέρουμε. Αλλά το ερώτημα είναι τι κάνουμε για να τα περιορίσουμε; Κτίζουμε τα κατάλληλα σπίτια για τις νέες κλιματικές συνθήκες; Φροντίζουμε να εξοικονομούμε νερό; Είμαστε οργανωμένοι; Είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε τις νέες συνθήκες; Πρέπει, λοιπόν, να προετοιμαστούμε για τις νέες αλλαγές που έρχονται και θα ταλαιπωρούν τις επόμενες γενιές. Βλέπουμε τη σωστή κατεύθυνση, αλλά κινούμαστε αργά δυστυχώς», κατέληξε.

  Δεν θα βυθιστούμε εκτός αν...
  ΚληθεΙΣ να σχολιάσει προβλέψεις επιστημόνων, πως κάποια στιγμή η Κύπρος όπως αναδύθηκε από τον βυθό της θάλασσας θα βυθιστεί, ο κ. Θεοπέμπτου επανέλαβε πως για να γίνει τούτο πρέπει να λιώσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα χιόνια στη Γροιλανδία. «Εάν λιώσουν σε τέτοιο βαθμό τα χιόνια, τότε αναμένεται αύξηση της στάθμης του νερού κατά επτά με οκτώ μέτρα, και συνεπώς το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγάλο. Αλλά, επαναλαμβάνω, αυτό είναι ένα σενάριο πολύ ακραίο», υπογράμμισε.

  ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΕΡΗΜΩΣΗΣ
  ΣΥΜΦΩΝΑ με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, απερήμωση είναι η υποβάθμιση της γης στις ξηρές, ημι-ξηρές και ύφυγρες περιοχές, ως αποτέλεσμα διάφορων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων της κλιματικής αλλαγής και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, και εξελίσσεται με βραδύτητα, παρουσιάζοντας χρονική και τοπική ασυνέχεια.

  Πάντως, σύμφωνα με Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) που καταρτίστηκε πριν από μερικά χρόνια, οι παράγοντες και διαδικασίες που συμβάλλουν στην απερήμωση είναι μεταξύ άλλων:
  1. Εντατική εκμετάλλευση εδαφών με λανθασμένες γεωργικές
  πρακτικές
  2. Απώλεια οργανική ύλης λόγω διάβρωσης εδαφών
  3. Υπερβολική χρήση αγροχημικών σκευασμάτων
  4. Λανθασμένη χρήση λιπασμάτων
  5. Συμπίεση των εδαφών από βαρέα μηχανήματα
  6. Αλάτωση εδαφών από αρδεύσεις με νερό κακής ποιότητας
  7. Υπερβολική χρήση νερού με αποτέλεσμα τη διάβρωση
  8. Υπερβολική χρήση βοσκοτόπων - Υπερβόσκηση
  9. Μεγάλη πυκνότητα ζώων ανά περιοχή
  10. Πρόκληση πυρκαγιών
  11. Αποψίλωση ιδιωτικών δασοκαλυμμένων εκτάσεων
  12. Αναδάσωση με είδη φυτών που δεν είναι ενδημικά
  13. Εγκατάλειψη γεωργικής γης (διάβρωση επικλινών εδαφών)
  14. Ρύπανση και υποβάθμιση εδαφών από την ανεξέλεγκτη απόρριψη βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων.

  Οι συνέπειες
  Οι επιπτώσεις/συνέπειες της απερήμωσης, σύμφωνα με την έκθεση για τον πληθυσμό, είναι η διακοπή της γεωργικής παραγωγής στις επηρεαζόμενες
  περιοχές, η εγκατάλειψη της υπαίθρου και μετακίνηση πληθυσμού στις πόλεις, και η μείωση ποιότητας ζωής των κατοίκων, η αύξηση της τιμής των γεωργικών προϊόντων και του ποσοστού των ανέργων, με ταυτόχρονη επέκταση της φτώχιας, καθώς και μεγάλες ανισότητες μεταξύ των εισοδημάτων των επηρεαζομένων και των μη επηρεαζομένων περιοχών, κοινωνική, οικονομική και πολιτική αστάθεια. Στο περιβάλλον οι επιπτώσεις είναι η απώλεια εδαφών μέσω διάβρωσης, η μείωση της ποικιλότητας των φυτικών και ζωικών ειδών (βιοποικιλότητα), με ταυτόχρονη αύξηση των ανθρωπογενών πιέσεων στο φυσικό περιβάλλον σε μια προσπάθεια διατήρησης του εισοδήματος, καθώς επίσης και μείωση των ποσοτήτων γλυκού νερού.

  Τρόποι αντιμετώπισης
  Για αντιμετώπιση της απερήμωσης, τώρα, οι ειδικοί συστήνουν:
  1. Μείωση της κατανάλωσης νερού
  2. Χρήση συστημάτων εξοικονόμησης νερού στις αρδευόμενες καλλιέργειες
  3. Προστασία των δασών από τις πυρκαγιές
  4. Εφαρμογή του κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής
  5. Προστασία των βοσκοτόπων - Μείωση των ζώων που βόσκουν ανά
  επιφάνεια γης
  6. Προστασία των εδαφών από τη διάβρωση - Δημιουργία αναβαθμίδων, άροσις κατά ισοϋψείς
  7. Άρδευση με καλής ποιότητας νερό, όπου αυτό είναι δυνατόν
  8. Διακοπή της ανεξέλεγκτης απόρριψης αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων στο έδαφος και στα υδάτινα σώματα

  Read Full Article

 • Κόστος σε αποχετευτικά μικρών κοινοτήτων

  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.168, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Σύμφωνα με τον περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμο [Ν. Αρ. 108(Ι)/2004], το Υπουργικό Συμβούλιο πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, ούτως ώστε μέχρι την 31ηΔεκεμβρίου 2012 σε κάθε οικισμό στη Δημοκρατία με πληθυσμό άνω των 2 000 κατοίκων και σε κάθε πληθυσμό κάτω των 2 000 κατοίκων ο οποίος εμπίπτει σε ευαίσθητη ζώνη να υφίστανται και να λειτουργούν συστήματα αποχετεύσεως λυμάτων. Ένεκα της υψηλής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και του μικρού αριθμού των κατοίκων αρκετών κοινοτήτων, το κόστος λειτουργίας των εν λόγω μονάδων αποδεικνύεται δυσβάστακτο για μικρές κοινότητες.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, ούτως ώστε να αποφευχθεί η επιβάρυνση των μικρών κοινοτήτων με το κόστος λειτουργίας των εν λόγω μονάδων.»

 • Κολυμπούν σε λύματα του αποχετευτικού που πλημμύρισε οι Καμάρες

  Λάρνακα: Στα λύματα αγωγού του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας «πνίγηκε» τις τελευταίες μέρες το κληροδότημα του Αμπού Μπεκίρ Πασά, στους Λαρνακείς το 1745. Οι ιστορικές Καμάρες του πρώτου Υδραγωγείου της Λάρνακας, παρά το γήπεδο ΑΣΙΛ Λύσης, εδώ και μέρες κολυμπούν σε λύματα αποχετευτικού το οποίο αφού πλημμύρισε τα θεμέλιά τους, ξεπρόβαλε και στην επιφάνεια του εδάφους. Και δεν έφτανε αυτό, αφού «έπνιξε» τις Καμάρες», μπήκε στο κανάλι Βεργίνας- Καμάρων και έπνιξε στην μπόχα και τα προβλήματα το ¼ της Λάρνακας, με τους κατοίκους να ζουν ένα ατελείωτο «ευωδιαστό» μαρτύριο…

  Με οδηγίες του δημάρχου Αντρέα Λουρουτζιάτη αρχίζουν από σήμερα προσπάθειες καθαρισμού του καναλιού διοχέτευσης ομβρίων υδάτων που αρχίζει από την περιοχή Βεργίνας και καταλήγει στις Καμάρες και την Αλυκή της Λάρνακας.

  Ταυτόχρονα ο κ. Λουρουτζιάτης εξέφρασε χθες ανησυχία για την κατάσταση που δημιουργήθηκε από διαρροή νερού από μεγάλο λάστιχο του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν τα θεμέλια των… ιστορικών Καμάρων της Λάρνακας και η γύρω περιοχή!

  Αυτή ήταν η αντίδραση του κ. Λουρουτζιάτη όταν ενημερώθηκε μέσα από φωτογραφικό υλικό που του παρουσίασε η εφημερίδα μας, στην περιοχή των Καμάρων, αλλά και τα σοβαρά προβλήματα που προκαλεί στη ζωή των κατοίκων Βεργίνας- Καμάρων το κανάλι ομβρίων υδάτων, το οποίο παρουσιάζει σημεία φθοράς, αλλά αποτελεί και «θύμα» παράνομης, ανεξέλεγκτης διοχέτευσης ομβρίων υδάτων. «Έχετε δίκιο, είναι μια άσχημη εικόνα και πρέπει να δούμε από αύριο πώς προχωρούμε για να ανακουφίσουμε την κατάσταση, αν και το πρόβλημα είναι σοβαρότερο και δεν μπορεί να επιλυθεί άμεσα», ανέφερε ο κ. Λουρουτζιάτης επί του θέματος.

  Καλώντας στην παρουσία μας αρμόδιο τεχνικό του Δήμου Λάρνακας έδωσε οδηγίες για καθαρισμό του καναλιού και επανεξέταση του θέματος που αφορά τη μυστηριώδη ροή νερού από την κατεύθυνση της βιομηχανικής περιοχής Αραδίππου, γεγονός που επιδεινώνει την κατάσταση για τις δύο αναπτυσσόμενες οικιστικά περιοχές της Λάρνακας. Ακόμη, ζήτησε όπως ενημερωθούν σχετικά και το Τμήμα Δημοσίων Έργων, ώστε, αν χρειαστεί, να συνδράμει τις προσπάθειες καθαρισμού.

  Θεοπέμπτου ρύπανση απόβλητα ανακύκλωση ΑΠΕ ανανεώσιμες νερό ΤΑΥ Υδάτων, μαρίνα, βροχόπτωση, κλιματικές, σκουπίδια, ρύποι, δέντρα, δάσος, φράκτη, φράκτης, ζώα

  Read Full Article

 • Κοινότητες της Επαρχίας Λεμεσού φωνάζουν για το αποχετευτικό

  Λεμεσός: Συνάντηση με τον υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ζητούν οι κοινοτάρχες τριών κοινοτήτων της ανατολικής περιοχής Λεμεσού σε μια προσπάθεια να υλοποιηθεί η σχετική απόφαση της Κυβέρνησης για κατασκευή αποχετευτικών έργων.

  Σε υπόμνημα προς τον Σοφοκλή Αλετράρη, οι κοινοτάρχες Παρεκκλησιάς, Πύργου και Παλώδιας αφού εκφράζουν την αγανάκτησή τους για τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις που παρατηρούνται από πλευράς Κυβέρνησης αναφορικά με την κατασκευή αποχετευτικού συστήματος λυμάτων στις κοινότητές τους, ζητούν συνάντηση για οριστικό ξεκαθάρισμα του ζητήματος.

  Το θέμα όπως ανέφερε στον «Φ» ο κοινοτάρχης Παρεκκλησιάς Σωκράτης Παύλου, «παίζεται» μεταξύ των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, χωρίς να δίνεται το πράσινο φως στο ΣΑΛΑ για υλοποίηση του έργου. «Καταντήσαμε να μας στέλνει ο ένας στον άλλο χωρίς κανένας να αναλαμβάνει να μας δώσει μιαν απάντηση» τονίζει ο κ. Παύλου.

  Θεοπέμπτου ρύπανση απόβλητα ανακύκλωση ΑΠΕ ανανεώσιμες νερό ΤΑΥ Υδάτων, μαρίνα, βροχόπτωση, κλιματικές, σκουπίδια, ρύποι, δέντρα, δάσος, φράκτη, φράκτης, ζώα

  Read Full Article

 • Κλιματικές Αλλαγές και Νερό - IPCC

  Η Διακυβερνητική Επιτροπή για τις Κλιματικές Αλλαγές που έχει συσταθεί από κοινού από τον Οργανισμό Περιβάλλοντος του ΟΗΕ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Μετεωρολογίας, έχει μόλις δώσει στη δημοσιότητα την εξειδικευμένη της έκθεση για τις "Κλιματικές Αλλαγές και το Νερό" η οποία είναι διαθέσιμη στις ιστοσελίδες της Επιτροπής http://www.ipcc.ch/.