Αειφόρος

Αειφόρος

 • Χρέωση για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων

  eCarCharging smallΕρώτηση με αρ. 23.06.012.02.060, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

  «Στο άρθρο 9Δ του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμου [Νόμος αρ. 142(I) του 2006], που αφορά την ηλεκτροκίνηση, αναφέρονται οι υποχρεώσεις για εγκατάσταση φορτιστή ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε διάφορους χώρους.


 • Τι σημαίνει Ποιότητας Ζωής;

  socialPic2Στην Κύπρο γίνονται συχνά αναφορές στην Ποιότητα Ζωής των Πολιτών, έναν όρο πολύ κακοποιημένο, για τον οποίο ο καθένας έχει τη δική του αντίληψη. Τέτοιες αναφορές ακούγονται ιδιαίτερα συχνά σε περιόδους εκλογών.

  Και όμως παρά τις συχνές αναφορές, δεν έχουμε μέχρι τώρα κάνει έστω και μια μέτρηση μεταξύ των κατοίκων των πόλεων και των μικρών κοινοτήτων, για να εξακριβωθεί το πραγματικό επίπεδο της Ποιότητας Ζωής των Κυπρίων.
 • Οι Δημόσιες διαβουλεύσεις στην Κύπρο

  business people1Η διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι μια διαδικασία που πάντα φοβίζει τις εκάστοτε κυβερνήσεις και κρατικούς υπαλλήλους γιατί βγάζει στο φως πράγματα που θα ήθελαν να μείνουν κρυμμένα. Όταν ανοίξεις τα χαρτιά σου στον κόσμο και τους ενδιαφερόμενους είναι πιο δύσκολο να κρύψεις εξυπηρετήσεις, ρουσφέτια, κακές πολιτικές , έλλειψη γνώσης και αδυναμίες.

  Για τους πιο πάνω λόγους η διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης θεωρείται μια πρακτική καλής διακυβέρνησης και επιβάλλεται από την ΕΕ.

  Παράλληλα, επειδή η σύγκρουση οικονομικών συμφερόντων και του περιβάλλοντος είναι γνωστή, η ΕΕ υποχρεώνει όλα τα κράτη μέλη να βεβαιώνονται (Σύμβαση του Άαρχους) ότι οι πολίτες μπορούν να ασκήσουν τρία περιβαλλοντικά δικαιώματα:

 • Οδηγία 2011/92 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον

  Άρθρο 2
  1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλισθεί ότι πριν χορηγηθεί η άδεια, τα έργα τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω, μεταξύ άλλων, της φύσεως, του μεγέθους ή της θέσεώς τους, υπόκεινται σε παροχή άδειας και εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτά τα έργα ορίζονται στο άρθρο 4.
  2. Η εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον μπορεί να εντάσσεται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των υπαρχουσών διαδικασιών παροχής αδειών για έργα ή, αν δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία, στα πλαίσια άλλων διαδικασιών ή των διαδικασιών που θα θεσπισθούν για την εκπλήρωση των στόχων της παρούσας οδηγίας.
  3. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν ενιαία διαδικασία για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας και της οδηγίας 2008/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης (5).

 • Οδηγία 2008/99 σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου

  Οδηγία 2008/99/ΕΚ σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου

   Άρθρο 3 Αδικήματα

  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η ακόλουθη συμπεριφορά αποτελεί ποινικό αδίκημα, εφόσον είναι παράνομη και είναι εσκεμμένη ή οφείλεται σε βαριά αμέλεια:
  α) η απόρριψη, εκπομπή ή εισαγωγή ποσότητας υλικών ή ιοντίζουσας ακτινοβολίας στον αέρα, το έδαφος ή το νερό, που προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει το θάνατο ή σοβαρές σωματικές βλάβες, σε πρόσωπα, ή ουσιαστικές βλάβες, στην ποιότητα του αέρα, την ποιότητα του εδάφους, την ποιότητα του νερού ή στα ζώα ή τα φυτά·
  β) η συλλογή, μεταφορά, ανάκτηση ή διάθεση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρησιακής εποπτείας των πράξεων αυτών και της επακόλουθης συντήρησης των εγκαταστάσεων διάθεσης, και συμπεριλαμβανομένων δράσεων που εκτελούνται από εμπόρους ή μεσίτες (διαχείριση των αποβλήτων), που προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν τον θάνατο ή σοβαρές σωματικές βλάβες, σε πρόσωπα, ή ουσιαστικές βλάβες, στην ποιότητα του αέρα, στην ποιότητα του εδάφους ή στην ποιότητα του νερού, ή στα ζώα ή τα φυτά·

 • Ο περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμος 184/2017

  Image00123Σήμερα 22 Δεκεμβρίου του 2020 μπαίνει σε εφαρμογή η νομοθεσία που δίνει πρόσβαση στο κοινό σε πληροφορίες του δημοσίου.
  Οι υπηρεσίες που καλύπτονται με το νόμο αυτό είναι όλες οι υπηρεσίες του Δημόσιου και ευρύτερου τομέα, η Βουλή, τα δικαστήρια, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, συμβούλια, αρχές, οργανισμοί και άτομα που ορίζονται από το νόμο.

  Κάθε ένας από τους πιο πάνω πρέπει να έχει ετοιμάσει σχέδιο δημοσίευσης το οποίο περιλαμβάνει τις πληροφορίες προς δημοσιοποίηση και άλλες πληροφορίες όπως για παράδειγμα αν θα υπάρχει οποιαδήποτε χρέωση.
 • Κανονισμός 66/2010 σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009 , σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel)EcoLabel1

  Άρθρο 1 Αντικείμενο
  Ο παρών κανονισμός ορίζει κανόνες για τη θέσπιση και την εφαρμογή του προαιρετικού συστήματος οικολογικού σήματος της ΕΕ.

 • Κανονισμός 1005/2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος

   Κανονισμός 1005/2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος

   Ο παρών κανονισμός ορίζει κανόνες για την παραγωγή, την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διάθεση στην αγορά, τη χρήση, την ανάκτηση, την ανακύκλωση, την ποιοτική αποκατάσταση και την καταστροφή ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, την υποβολή στοιχείων σχετικά με τις ουσίες αυτές και σχετικά με τις εισαγωγές, τις εξαγωγές, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν τις συγκεκριμένες ουσίες ή εξαρτώνται από αυτές.

 • Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματοςγια το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013 , σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματοςγια το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα

   

  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ένα Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα, το οποίο καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 (το «πρόγραμμα LIFE»).

 • Δημοτική εξυπηρέτηση παραπόνων στο Ίντερνετ

  Ένα μεγάλο μέρος της ηλεκτρονικής επικοινωνίας που παίρνω, αφορά προβλήματα με σκουπίδια, ακαθαρσίες και σκαψίματα σε πόλεις και κοινότητες.
  Η πραγματικότητα είναι ότι δυσκολεύομαι να τα χειριστώ όλα αυτά και πάντα η πρώτη μου αντίδραση είναι να κατευθύνω τον παραπονούμενο στην Τοπική Αρχή. 
  Πόσο εύκολο όμως είναι για ένα πολίτη να υποβάλει αυτό το παράπονο μέσω του διαδικτύου και να έχει το αίσθημα ότι το παράπονο του θα εξεταστεί από κάποια αρμόδια υπηρεσία στο Δήμο και δε θα καταλήξει σε ένα γενικό λογαριασμό μαζί με εκατοντάδες άλλα μηνύματα; Ποιο είναι το επίπεδο δηλαδή ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης που προσφέρουν οι Δήμοι όσον αφορά παράπονα που έχουν σχέση για παράδειγμα με ακαθαρσίες, θόρυβο, μπάζα κλπ;

  Από την έρευνα που έχω κάνει στις ιστοσελίδες των Δήμων βρήκα τα πιο κάτω:
  1. Δεν έχω καταφέρει να εντοπίσω ιστοσελίδα για το Δήμο Έγκωμης και η ιστοσελίδα του Άγιου Δομετίου είναι υπό κατασκευή, επομένως εδώ οι πολίτες θα πρέπει να βρουν άλλους τρόπους επικοινωνίας.
  2. Η Αγία Νάπαδιαθέτει ιστοσελίδα για υποβολή παραπόνων με φόρμα που θα συμπληρώσει ο πολίτης τα στοιχεία και την επιλογές "Καθαριότητα" και "Άλλο" χωρίς λεπτομέρειες σε ποιον έχει σταλεί.
  3. Ο Άγιος Αθανάσιοςκαι η Λευκωσίαπαραθέτουν απλά το email του Τμήματος Καθαριότητας /Υγειονομικών υπηρεσιών
  4. Οι Δήμοι Αγλαντζιάς, Αθηένου,Γερμασόγειας, Δερύνειας, Κάτω Πολεμιδιών, Λεμεσού, Λευκάρων, , Πόλης Χρυσοχούς(μόνο Αγγλικά!) παραθέτουν απλά τα γενικά στοιχεία επικοινωνίας
  5. Οι Δήμοι Αραδίππου, Γεροσκήπου, Λατσιών, Μέσα Γειτονιάς, Παραλιμνίου, Πάφου,Πέγειας, διαθέτουν μια γενική σελίδα επικοινωνίας με μια απλή φόρμα για να συμπληρώσει ο χρήστης
  6. Οι Δήμοι Λακατάμιας, Λάρνακας Στροβόλουδιαθέτουν σελίδα υποβολής παραπόνων/εισηγήσεων.

  Ιδανικά θα έπρεπε να υπάρχει ειδική σελίδα υποβολής παραπόνων, με επεξήγηση για το πώς θα χειριστεί ο Δήμος την υποβολή, να δοθεί αριθμός παραπόνου ή ακόμη καλύτερα ένα σύστημα που να μπορεί ο πολίτης να παρακολουθεί την εξέλιξη της διερεύνησης του παραπόνου του. Αν τα παράπονα που υποβλήθηκαν και η επίλυση τους παραμένουν για ένα χρονικό διάστημα στις ιστοσελίδες, αυτό θα δώσει κύρος στις υπηρεσίες του Δήμου όπως και την ενθάρρυνση ότι το αίτημά του δεν θα καταλήξει απλά σε ένα γενικό email μαζί με εκατοντάδες άλλα σε ένα υπάλληλο που η επίλυση των προβλημάτων δεν είναι δική του δουλειά.

  Ο εξαίρετος φωτογράφος Ανδρέας Δρουσιώτης στην ιστοσελίδα του http://dailytrash.fotopic.net/ διατηρεί φωτογραφίες από ακάθαρτους χώρους σε όλη την Κύπρο. Αυτό όμως δεν θορύβησε αρκετά όσους έπρεπε.

  Μέσα από μια διερεύνηση που έχω κάνει έχω αντιληφθεί ότι έρχονται χειρότερες μέρες για τις Τοπικές Αρχές. Υπάρχουν άνθρωποι που προγραμματίζουν έξυπνες και πολύπλοκες σελίδες υποβολής παραπόνων με σύστημα παρακολούθησης που θα φέρουν τις Τοπικές Αρχές σε φοβερά δύσκολη θέση.

  Τέτοια συστήματα καταγγελίας από ενεργούς πολίτες λειτουργούν με επιτυχία στο εξωτερικό με το πιο γνωστό να είναι το http://www.fixmystreet.com το οποίο δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να προσθέσει χάρτες από το Google και φωτογραφίες.
  Με βάση τα παράπονα που παίρνω, η καθαριότητα, ο θόρυβος, τα κατοικίδια, τα σκαψίματα και το πράσινο είναι τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και δυστυχώς τα πιο πολλά μένουν άλυτα για πολύ καιρό.

  Οι πολίτες απαιτούν πλέον εξυπηρέτηση και το "δεν είναι δικά μας τα σκαψίματα ψάξε αλλού .." δεν είναι σωστή απάντηση.

 • Αξιολόγηση της πολιτικής για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

  Image00192Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.054, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα πιο κάτω που αφορούν τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις:

  1. Πότε έγινε η τελευταία αξιολόγηση της πολιτικής για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις; Παράκληση όπως η εν λόγω αξιολόγηση κοινοποιηθεί στη Βουλή.

  2. Ποια μέτρα έχουν παρθεί, ούτως ώστε οι υπόλοιπες δημόσιες αρχές, πέρα από την κεντρική κυβέρνηση, να εφαρμόζουν τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις;»