Ενέργεια

Ενέργεια

 • Ο περί Ηλεκτρισμού Νόμος (ΚΕΦ.170)

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Εξουσία έκδοσης Κανονισμών
  10.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων δύναται να εκδίδει Κανονισμούς-

  (α) Για την προστασία προσώπων και περιουσίας από κινδύνους, που είναι δυνατό να προκληθούν, κατά την παραγωγή, μεταφορά, διανομή και χρήση ηλεκτρισμού·

  (β) Για τον καθορισμό οποιωνδήποτε προτύπων ή κωδίκων πρακτικής, προς τα οποία η συμμόρφωση είναι υποχρεωτική ή γίνεται αποδεκτή ως τεκμήριο συμμόρφωσης, προς προδιαγεγραμμένες στους σχετικούς Κανονισμούς απαιτήσεις ασφαλείας, με σκοπό την διασφάλιση της αναφερόμενης στην παράγραφο (α) προστασίας· τα εν λόγω πρότυπα και κώδικες πρακτικής δύνανται να αφορούν, μεταξύ άλλων, την κατασκευή και την μεθοδολογία και τον τρόπο εγκατάστασης και δοκιμής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 67·

  (γ) {Καταργήθηκε}

  (δ) για το σκοπό παρεμπόδισης ή ελαχιστοποίησης ραδιοφωνικής παρέμβασης ή ηλεκτρικής παρέμβασης από τα έργα των αναδόχων, των καταναλωτών τους και άλλων προσώπων·

  (ε) που καθορίζουν τα προσόντα των ηλεκτρολόγων μηχανικών, ανώτερων τεχνικών ηλεκτρολογίας, αρχιεργατών, χειριστών καλωδίων και εργοληπτών·

 • Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών Νόμος 149/2003

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:
  Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-
  «Οδηγία 68/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί υποχρεώσεως διατηρήσεως ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου και/ή προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη μέλη της ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε μέχρι και την Οδηγία 98/93/ΕΚ του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 1998 (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σ. 100)» (ΕΕ L 308 της 23.12.1968, σ. 14)

  Ερμηνεία
  2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -
  «αποθέματα έκτακτης ανάγκης» σημαίνει τα αποθέματα πετρελαίου, τα οποία η Δημοκρατία πρέπει να διατηρεί σύμφωνα με το άρθρο 7∙
  «αποθέματα πετρελαίου» σημαίνει τα αποθέματα ενεργειακών προϊόντων όπως αυτά ορίζονται στο σημείο 3.1, της παραγράφου 1, του Παραρτήματος Γ, του Κανονισμού (EK) αριθ. 1099/2008·
  «βιοκαύσιμο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙
  «βιομάζα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
  «Γενικός Διευθυντής» σημαίνει το πρόσωπο, το οποίο διορίζεται Γενικός Διευθυντής του ΚΟΔΑΠ σύμφωνα με το άρθρο 24·
 • Ο περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμος (ΚΕΦ.171)

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

   Ίδρυση και σύσταση της Αρχής Ηλεκτρισμoύ
  3. Με τo παρόv ιδρύεται σώμα τo oπoίo καλείται η Αρχή Ηλεκτρισμoύ Κύπρoυ τo oπoίo είvαι voμικό πρόσωπo με διαρκή διαδoχή και κoιvή σφραγίδα και με εξoυσία vα απoκτά, κατέχει και διαθέτει ιδιoκτησία, vα συvάπτει συμβάσεις, vα εvάγει και εvάγεται στo όvoμα της και vα κάvει oτιδήπoτε τo oπoίo είvαι απαραίτητo για τoυς σκoπoύς τoυ Νόμoυ αυτoύ:

  Νoείται ότι, κατά τη διάρκεια ύπαρξης εγγύησης πoυ δόθηκε βάσει τoυ άρθρoυ 20, η Αρχή δεv απoξεvώvει, υπoθηκεύει, επιβαρύvει ή κληρoδoτεί oπoιαδήπoτε από τηv ακίvητη ιδιoκτησία της χωρίς τηv άδεια τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ.

  Συγκρότηση της Αρχής
  5.-(1) Η Αρχή απoτελείται από όχι περισσότερα από επτά μέλη πoυ διoρίζovται από τo Υπoυργικό Συμβoύλιo (τα oπoία στo εξής αvαφέρovται ως "τα μέλη"), εκ τωv oπoίωv τo έvα διoρίζεται από τo Υπoυργικό Συμβoύλιo ως Πρόεδρoς και τo άλλo ως Αvτιπρόεδρoς:

  Νoείται ότι τα μέλη δεv χρειάζεται vα είvαι πρόσωπα τωv oπoίωv oι υπηρεσίες απαιτoύvται επί πλήρoυς βάσεως.

 • Ο ήλιος μπαίνει από τα παράθυρα

  Ερώτηση:
  Θα ήθελα να μάθω αν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα επιχορήγησης για τοποθέτηση αλουμίνιων παράθυρων, έχω μετακομίσει πριν περίπου ένα χρόνο σε καινούριο διαμέρισμα όπου δεν έχουν τοποθετηθεί σε όλους τους  χώρους εξωτερικά παράθυρα, με αποτέλεσμα να μπαίνει αρκετός ήλιος στο διαμέρισμα, σε σημείο που να μην μπορώ να βρίσκομαι εντός διαμερίσματος από τις 2 - 7 μ.μ.


  Απάντηση:

  Αυτό που ψάχνεις θα το βρεις εδώ
  Για δωρεάν συμβουλές μπορείτε να απευθυνθείτε στο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών που λειτουργεί με βοήθεια από την ΕΕ
 • Νέα σχέδια για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

  1 Αυγούστου 2012 17:39
  Νέα σχέδια για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

  Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, με αφορμή τα νέα σχέδια που έχουν ανακοινωθεί για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), πληροφορεί το κοινό για θέματα που αφορούν τις εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα των φωτοβολταικών.

  Σε σημερινή ανακοίνωσή του, ο κ. Θεοπέμπτου αναφέρει ότι προτού πάρει κάποιος την τελική απόφαση, να τοποθετήσει φωτοβολταϊκά, πρέπει να γνωρίζει πως αν πληρώνει ψηλό λογαριασμό για τη θέρμανση και ψύξη του,  έχει πιο πολλά να κερδίσει από τη θερμομόνωση, παρά από την εγκατάσταση φωτοβολταικών.

  «Αν θα τα εγκαταστήσετε στην οροφή», εξηγεί ο κ. Θεοπέμπτου, «δεν είναι εύκολο να κάνετε μετά θερμομόνωση. Ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο είναι και το ότι η οροφή θα πρέπει να σηκώνει το βάρος του εξοπλισμού. Οι χρεώσεις για εγκατάσταση σε στέγη με κεραμίδια είναι διαφορετικές από την ταράτσα».

  Συνεχίζει λέγοντας ότι «όπως σε όλα τα άλλα τα καταναλωτικά προϊόντα, υπάρχουν και καλά και κακά συστήματα», για να προσθέτει ότι πριν την τελική απόφαση ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ρωτήσει, να μελετήσει και να ζητήσει προσφορές από διάφορες εταιρείες.

  Όπως σημειώνει «κατάλογο εταιρειών που πωλούν φωτοβολταικά θα βρείτε στις σελίδες του συνδέσμου ΣΕΑΠΕΚ και ακόμη περισσότερους προμηθευτές και μεγαλύτερη βοήθεια, για όσους απευθυνθούν στο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών».

  Επίσης, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος αναφέρει πως «ένα καλό σύστημα θα σας δώσει 20 με 25 χρόνια ζωής, υπάρχουν όμως μέρη, τα οποία δεν είναι και τόσο αξιόπιστα». «Δώστε σημασία στις εγγυήσεις, και στα συμβόλαια συντήρησης που θα σας προτείνουν. Εξετάστε όμως και τα μελλοντικά σας σχέδια όσον αφορά τη διάρκεια ζωής του κτηρίου σας, ιδιαίτερα αν σχεδιάζεται να το κατεδαφίσετε και πότε», προσθέτει.

  Για αυξημένο κέρδος, αναφέρει πως «μπορεί μια εταιρεία να προσπαθήσει να στριμώξει πολλά φωτοβολταικά σε λίγο χώρο, με αποτέλεσμα το ένα να σκιάζει το άλλο και να έχουν μειωμένη απόδοση», σημειώνοντας πως «είναι σημαντικό να το γνωρίζεται αυτό και το πόσο αυτό θα σας επηρεάσει».

  Επιπλέον, ο κ. Θεοπέμπτου εξηγεί πως «ένα σύστημα π.χ. 1KWp σημαίνει 1KW μέγιστη παραγωγή κάτω από ιδανικές συνθήκες» και προσθέτει πως «ένα σύστημα φωτοβολταικών του 1KWp μέσα σε ένα χρόνο θα παράξει στην Κύπρο περίπου 1500KWh με άλλα συστήματα λιγότερο και άλλα περισσότερο, ανάλογα με την αποδοτικότητα».

  «Από εδώ μπορείτε να υπολογίσετε με βάση τη τιμή αγοράς πότε περίπου θα πάρετε πίσω τα λεφτά σας και το μελλοντικό κέρδος. Υπόψη ότι το συμβόλαιο έχει διάρκεια 15 χρόνια  πολύ λιγότερη δηλαδή από ότι η διάρκεια ζωής του εξοπλισμού. Παράλληλα, ορισμένα τραπεζικά ιδρύματα αναλαμβάνουν όλο το κόστος εγκατάστασης, εσείς δεν πληρώνετε απολύτως τίποτα και το εισόδημα από την πώληση ηλεκτρισμού αποτελεί τη δόση του δανείου», συμπληρώνει.

  Επιπροσθέτως, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος αναφέρει: «Αν έχετε στέγη με κεραμίδια που βλέπει σε λάθος κατεύθυνση.... την πατήσατε! Για αυτό αν προγραμματίζετε να κτίσετε σύντομα πρέπει οπωσδήποτε να λάβετε σοβαρά υπόψη το χώρο που θα εγκατασταθούν τα φωτοβολταικά είτε τώρα είτε στο μέλλον. Υπόψη ότι φωτοβολταικά μπορούν να εγκατασταθούν και σε υπερυψωμένη βάση στο έδαφος, εφόσον καλύπτεται από την αρμόδια πολεοδομική αρχή σχετικά με την νομοθεσία για φωτοβολταικά συστήματα».

  Επίσης, αναφέρει πως «τα συστήματα που ακολουθούν τον ήλιο τοποθετούνται στο έδαφος και έχουν πολύ μεγαλύτερη απόδοση, αλλά ψηλότερο κόστος».   

  Read Full Article

 • Μέτρα για μείωση της ζήτησης ενέργειας στα κτίρια της κεντρικής κυβέρνησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα

  greenBuilding4Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.074, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
  «Ενόψει των μεγάλων αυξήσεων στον τομέα της ενέργειας, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται για τη μείωση της ζήτησης ενέργειας (ηλεκτρισμός και πετρέλαιο) σε κυβερνητικά κτίρια.»


 • Λάρνακα και υδρογονάνθρακες

  Φαίνεται ότι για αρκετές υπηρεσίες του κράτους, η ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι νομοθεσίες και κυρίως το πνεύμα των Οδηγιών δεν είχε καμιά θετική επίδραση στον τρόπο σκέψης τους.
  Στις προοδευμένες κοινωνίες δίνεται πάντα πληροφόρηση σε όποιον τη ζητήσει και εφαρμόζονται πολιτικές μόνο μετά από διαβουλεύσεις όπου οι πολίτες μπορούν να συζητήσουν, να εκφράσουν απόψεις και να τοποθετηθούν. Αυτά απαιτούν οι ευρωπαϊκές και οι εθνικές μας νομοθεσίες και ο μοντέρνος τρόπος διακυβέρνησης.
 • Λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και υδράργυρος

  Ερώτηση:

  Έχω ακούσει πολλά για τα προβλήματα των λαμπτήρων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης όταν αυτοί σπάσουν.

  Τι πρέπει να κάνω;

  Απάντηση:

  Η κυπριακή Επιτροπή "Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού έχει ετοιμάσει ενα οδηγό για το κοινό:

  icon Φυλλάδιο για το πως χειριζόμαστε τους λαμπτήρες χαηλής ενεργειακής κατανάλωσης

 • Λάμπες "ζερο"

  Ερώτηση:
  Θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο καίνε ρεύμα οι emergency λάμπες των 6 watt , οι οποίες είναι κατασκευής περίπου πριν 20 χρόνια

  Απάντηση:
  Η σήμανση των 6W υποδεικνύει την κατανάλωση. Οι συνηθισμένες λάμπες είναι των 60W ή των 75W.
  Από εδώ είναι φανερό ότι η κατανάλωση τους σε σχέση με τις άλλες είναι πολύ χαμηλή.
  Όμως, όπως όλα τα ηλεκτρικά προιόντα δεν πρέπει να κοιτάζουμε μόνο την κατανάλωση αλλά και πόση ώρα λειτουργεί.
  Αν η μικρή λάμπα των 6W μένει αναμμένει π.χ. όλο το βράδυ για 2 μήνες τότε ναι θα έχει κατανάλωση.
  Αν ο λόγος που την χρησιμοποιείτε είναι π.χ. για φως ασφάλειας τότε υπάρχουν και άλλες λύσεις πιο οικονομικές.
  Μπορείτε π.χ. να αγοράσετε αυτά που στα αγγλικά ονομάζουν LED Night (or security) lights.
  Αυτά είναι πάντα πάνω στην πρίζα και ανάβουν μόνα τους ένα μικρό φωτάκι LED πολύ χαμηλής κατανάλωσης όταν το δωμάτιο είναι σκοτεινό και σβήνουν και πάλι αυτόματα αν π.χ. ανάψει άλλο φως ή αν ξημερώσει. Τέτοιο έχω βάλει στο δωμάτιο της μάνας μου που είναι ηλικιωμένη και κάποτε σηκώνεται τα βράδια.
  Η κατανάλωση τους είναι εξαιρετικά χαμηλή αλλά υπόψη ότι δεν βγάζουν δυνατό φως.
  Για να δεις πως είναι αυτά δες εδώ

 • Κόστος ενέργειας σε δύο κυβερνητικά κτήρια

  [Απαντήσεις: για κτήριο Υπ Οικονομικών και για κτήριο Υπ Παιδείας]
  15 Ιουλίου 2016


  Παρακαλώ τους αρμόδιους υπουργούς να πληροφορήσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος του ετήσιου κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και πετρελαίου στο κεντρικό κτίριο του Υπουργείο Οικονομικών και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τα τελευταία τρία χρόνια.

  Παρακαλώ επίσης τους αρμόδιους υπουργούς όπως ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθενται να λάβει το κράτος για εξοικονόμηση ενέργειας και μείωσης του κόστους σε ηλεκτρικό ρεύμα και πετρέλαιο.

  Με εκτίμηση,

  Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
  Βουλευτής
  Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών


  Απάντηση
  Απάντηση ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2016 του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.002, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

           «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση που έχει διαβιβαστεί στο Υπουργείο Οικονομικών με την επιστολή σας με αριθμό Φακ. Ερ. 23.06.011.01.002 και λήφθηκε στις 28 Ιουλίου 2016 και παρατίθεται πιο κάτω το ετήσιο κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και πετρελαίου του Υπουργείου Οικονομικών τα τελευταία τρία χρόνια.

  ΕΤΟΣ

  ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (€) (Περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ) ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (€)
  (Περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ)

  2015

      926.407

  50.242

  2014

  1.157.400

  45.074

  2013

  1.216.700

  58.551

          Σημειώνεται ότι, στα πιο πάνω συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα κόστη για τα υπόλοιπα κυβερνητικά κτίρια που βρίσκονται στο σύμπλεγμα του κεντρικού κτιρίου του Υπουργείου Οικονομικών (ΕΔΥ, Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, Γενική Διεύθυνση ΕΠΣΑ κ.λπ.), καθότι χρεώνονται σε ενιαίους λογαριασμούς. Για πληρέστερη ενημέρωσή σας αναφέρεται ότι το εμβαδόν αυτών των κτιρίων είναι το 23% του συνολικού εμβαδού όλων των κτιρίων που βρίσκονται στο χώρο του Υπουργείου.»   

  ΧΜ/ΜΜ/Ap-23.06.011.01.002
  Απάντηση ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2016 του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.002, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

  «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας ενημερώνω για τα ακόλουθα:
  1.        Το ύψος του συνολικού κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος τα τελευταία τρία χρόνια (2013-15) στα Κεντρικά Κτήρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ήταν €584,774.96.
  2.        Το ύψος του συνολικού κόστους κατανάλωσης πετρελαίου τα τελευταία τρία χρόνια (2013-15) στα Κεντρικά Κτήρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ήταν €38,880.69.
  3.        Επισυνάπτονται αναλυτικές καταστάσεις ετήσιου κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και ετήσιου κόστους κατανάλωσης πετρελαίου για τα τελευταία τρία χρόνια στα Κεντρικά Κτήρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.»
  Σημείωση:  Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής.  Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.
  ΣΠ/ΗΚ/Ap-23.06.011.01.002(3)

   
 • Κανονισμός 932/2012 εφαρμοστικός της οδηγίας 2009/125 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για οικιακά στεγνωτήρια ρούχων

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
  1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη διάθεση στην αγορά οικιακών στεγνωτηρίων ρούχων τροφοδοτούμενων από το ηλεκτρικό δίκτυο και θερμαινόμενων με αέριο καθώς και εντοιχιζόμενων οικιακών στεγνωτηρίων ρούχων, περιλαμβανόμενων εκείνων που πωλούνται για μη οικιακή χρήση.
  2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε οικιακά πλυντήρια-στεγνωτήρια ρούχων και σε οικιακές συσκευές στυψίματος με περιδίνηση. 

 • Κανονισμός 911/2014 σχετικά με την πολυετή χρηματοδότηση της δράσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης από πλοία και εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1

  Αντικείμενο

  1.   Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει αναλυτικά τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα («Οργανισμός») για την εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης από πλοία και εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002.

  2.   Οι δραστηριότητες του Οργανισμού στο πεδίο της αντιμετώπισης της ρύπανσης δεν απαλλάσσουν τα παράκτια κράτη από την ευθύνη τους να διαθέτουν κατάλληλους μηχανισμούς αντιμετώπισης της ρύπανσης.

 • Κανονισμός 814/2013 για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των θερμαντήρων νερού και των δεξαμενών αποθήκευσης ζεστού νερού

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
  1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη διάθεση στην αγορά ή/και τη θέση σε λειτουργία των θερμαντήρων νερού με ονομαστική θερμική ισχύ ≤ 400 kW και των δεξαμενών αποθήκευσης ζεστού νερού με χωρητικότητα αποθήκευσης ≤ 2 000 λίτρων, συμπεριλαμβανομένων των θερμαντήρων νερού που είναι ενσωματωμένοι σε συγκροτήματα θερμαντήρα νερού και ηλιακής συσκευής, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 812/2013.
  2. Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για:
  α) θερμαντήρες νερού ειδικά σχεδιασμένους για να χρησιμοποιούν καύσιμα σε αέρια ή υγρή μορφή που παράγονται κυρίως από βιομάζα·
  β) θερμαντήρες νερού που χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα·
  γ) θερμαντήρες νερού που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5)·

 • Κανονισμός 813/2013 για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των θερμαντήρων χώρου και των θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
  1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη διάθεση στην αγορά και/ή τη θέση σε λειτουργία θερμαντήρων χώρου και θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας με ονομαστική θερμική ισχύ ≤ 400 kW, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που είναι ενσωματωμένοι σε συγκροτήματα θερμαντήρα χώρου με ρυθμιστή θερμοκρασίας και ηλιακή συσκευή ή σε συγκροτήματα θερμαντήρα συνδυασμένης λειτουργίας με ρυθμιστή θερμοκρασίας και ηλιακή συσκευή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 811/2013.
  2. Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για:
  α) θερμαντήρες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να χρησιμοποιούν αέρια ή υγρά καύσιμα που παράγονται κυρίως από βιομάζα·
  β) θερμαντήρες που χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα·

 • Κανονισμός 812/2013 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30 όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των θερμαντήρων νερού, των δεξαμενών αποθήκευσης ζεστού νερού και των συγκροτημάτων θερμαντήρα νερού και ηλιακής συσκευής

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
  1. Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται απαιτήσεις για την ενεργειακή επισήμανση και την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών προϊόντος για θερμαντήρες νερού ονομαστικής θερμικής ισχύος ≤ 70 kW, για δεξαμενές αποθήκευσης ζεστού νερού χωρητικότητας αποθήκευσης ≤ 500 λίτρων και για συγκροτήματα θερμαντήρα νερού ονομαστικής θερμικής ισχύος ≤ 70 kW και ηλιακής συσκευής.
  2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε:
  α) θερμαντήρες νερού ειδικά σχεδιασμένους για να χρησιμοποιούν κυρίως καύσιμα σε αέρια ή υγρή μορφή που παράγονται κυρίως από βιομάζα·
  β) θερμαντήρες νερού που χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα·

 • Κανονισμός 811/2013 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30 όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των θερμαντήρων χώρου, των θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας, των συγκροτημάτων θερμαντήρα χώρου, ρυθμιστή θερμοκρασίας και ηλιακής συσκευής, καθώς και των σ

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
  1. Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται απαιτήσεις για την ενεργειακή επισήμανση και την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών προϊόντος όσον αφορά θερμαντήρες χώρου και θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας ονομαστικής θερμικής ισχύος ≤ 70 kW, όσον αφορά συγκροτήματα θερμαντήρα χώρου ≤ 70 kW, ρυθμιστή θερμοκρασίας και ηλιακής συσκευής, καθώς και όσον αφορά συγκροτήματα θερμαντήρα συνδυασμένης λειτουργίας ≤ 70 kW, ρυθμιστή θερμοκρασίας και ηλιακής συσκευής.
  2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε:
  α) θερμαντήρες ειδικά σχεδιασμένους για να χρησιμοποιούν κυρίως καύσιμα σε αέρια ή υγρή μορφή που παράγονται κυρίως από βιομάζα·
  β) θερμαντήρες που χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα·

 • Κανονισμός 666/2013 για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τις ηλεκτρικές σκούπες

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
  1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη διάθεση στην αγορά ηλεκτρικών σκουπών που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών ηλεκτρικών σκουπών.
  2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε:
  α) ηλεκτρικές σκούπες υγρής αναρρόφησης, ηλεκτρικές σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης, ηλεκτρικές σκούπες που τροφοδοτούνται από συσσωρευτή ή κεντρικές ηλεκτρικές σκούπες·
  β) στιλβωτές δαπέδων·
  γ) ηλεκτρικές σκούπες εξωτερικού χώρου. 

 • Κανονισμός 665/2013 που συμπληρώνει την Οδηγία 2010/30 όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας από ηλεκτρικές σκούπες

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
  1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη διάθεση στην αγορά ηλεκτρικών σκουπών που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων υβριδικών ηλεκτρικών σκουπών.
  2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε:
  α) ηλεκτρικές σκούπες υγρής αναρρόφησης, ηλεκτρικές σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης, ηλεκτρικές σκούπες που τροφοδοτούνται από συσσωρευτή ή κεντρικές ηλεκτρικές σκούπες·
  β) στιλβωτές δαπέδων·

 • Κανονισμός 66/2014 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των οικιακών φούρνων, εστιών και απορροφητήρων κουζίνας

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
  1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη διάθεση στην αγορά και τη θέση σε λειτουργία οικιακών φούρνων (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ενσωματώνονται σε κουζίνες μαγειρέματος), εστιών και ηλεκτρικών απορροφητήρων κουζίνας, ακόμα και όταν πωλούνται για μη οικιακή χρήση.
  2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε:
  α) συσκευές που δεν χρησιμοποιούν ηλεκτρισμό ή αέριο ως πηγές ενέργειας·
  β) συσκευές που προσφέρουν λειτουργία «θέρμανσης με μικροκύματα»·
  γ) φουρνάκια·
  δ) φορητούς φούρνους·

 • Κανονισμός 65/2014 που συμπληρώνει την Οδηγία 2010/30 όσον αφορά την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών φούρνων και απορροφητήρων κουζίνας

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
  1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις για την επισήμανση και την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών προϊόντων όσον αφορά τους οικιακούς φούρνους και τους φούρνους αερίου (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ενσωματώνονται σε κουζίνες μαγειρέματος) και των οικιακών ηλεκτρικών απορροφητήρων κουζίνας, ακόμη και όταν αυτοί πωλούνται για μη οικιακούς σκοπούς.
  2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε:
  α) φούρνους που δεν χρησιμοποιούν ηλεκτρισμό ή αέριο ως πηγές ενέργειας·
  β) φούρνους που προσφέρουν λειτουργία «θέρμανση με μικροκύματα»·

 • Κανονισμός 643/2009 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2005/32 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για οικιακές ψυκτικές συσκευές

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
  1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη διάθεση στην αγορά οικιακών ψυκτικών συσκευών που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο και με όγκο αποθήκευσης μέχρι 1 500 λίτρα.
  2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε οικιακές ψυκτικές συσκευές που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που πωλούνται για μη οικιακή χρήση ή για την ψύξη ειδών πλην των τροφίμων.
  Εφαρμόζεται επίσης σε οικιακές ψυκτικές συσκευές τροφοδοτούμενες από το ηλεκτρικό δίκτυο οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν με μπαταρίες.
  3. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται:

 • Κανονισμός 642/2009 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τηλεοράσεις

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη διάθεση στην αγορά τηλεοράσεων.

  Άρθρο 3 Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού
  Οι απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τις τηλεοράσεις ορίζονται στο παράρτημα I.
  Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού μετράται σύμφωνα με τις μεθόδους που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.

 • Κανονισμός 641/2009 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2005/32 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για αυτόνομους και ενσωματωμένους σε προϊόντα στεγανούς κυκλοφορητές

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
  1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη διάθεση στην αγορά αυτόνομων στεγανών κυκλοφορητών, καθώς και στεγανών κυκλοφορητών ενσωματωμένων σε προϊόντα.
  2. Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για:

 • Κανονισμός 640/2009 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2005/32 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού ηλεκτροκινητήρων

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
  1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για την τοποθέτηση στην αγορά και τη θέση σε χρήση κινητήρων, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων ενσωμάτωσής τους σε άλλα προϊόντα.
  2. Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για:
  α) κινητήρες κατασκευασμένους να λειτουργούν πλήρως βυθισμένοι σε υγρό·
  β) κινητήρες πλήρως ενσωματωμένους σε προϊόν (κιβώτιο οδοντωτών τροχών, αντλία, ανεμιστήρα ή συμπιεστή), των οποίων η ενεργειακή απόδοση δεν είναι δυνατόν να εξεταστεί ανεξαρτήτως από το προϊόν·
  γ) κινητήρες που έχουν ειδικώς κατασκευαστεί να λειτουργούν:

 • Κανονισμός 626/2011 που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30 όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των κλιματιστικών

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
  1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις για την επισήμανση και την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών όσον αφορά τα τροφοδοτούμενα από το ηλεκτρικό δίκτυο κλιματιστικά με ονομαστική ισχύ ≤ 12kW για ψύξη, ή για θέρμανση εάν το προϊόν δεν παρέχει λειτουργία ψύξης.
  2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε:
  α) συσκευές που χρησιμοποιούν μη ηλεκτρικές πηγές ενέργειας·