Απόβλητα

Απόβλητα

 • Οδηγία 2002/95 σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους περιορισμούς της χρήσης επικίνδυνων ουσιών στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, καθώς και η συμβολή στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και στην περιβαλλοντικώς ορθή αξιοποίηση και διάθεση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

  Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής

  1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6, η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό που υπάγεται στις κατηγορίες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 10 του παραρτήματος Ι Α της οδηγίας 2002/96/ΕΚ (ΑΗΗΕ) και στους λαμπτήρες πυράκτωσης και τα οικιακά φωτιστικά σώματα.

  2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με τις απαιτήσεις ασφαλείας και υγείας καθώς και της ειδικής κοινοτικής νομοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων.

  3. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στα ανταλλακτικά για την επισκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ούτε στην επαναχρησιμοποίηση του εν λόγω εξοπλισμού ο οποίος έχει διατεθεί στην αγορά πριν από την 1η Ιουλίου 2006.

 • Οδηγία 2002/84 για την τροποποίηση των οδηγιών για την ασφάλεια στη ναυτιλία και την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1

  Στόχος

  Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να βελτιωθεί η εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας που διέπει την ασφάλεια στη ναυτιλία, την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και τους όρους διαβίωσης και εργασίας στα πλοία:

  α) με την προσθήκη μνείας της COSS·

  β) με την επίσπευση της επικαιροποίησης και της διευκόλυνσης της τροποποίησης της νομοθεσίας αυτής βάσει των εξελίξεων στο πλαίσιο των διεθνών νομοθετημάτων που ισχύουν στον τομέα ασφαλείας στη ναυτιλία, πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία και των όρων διαβίωσης και εργασίας στα πλοία, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2099/2002.

  Άρθρο 2

  Τροποποίηση της οδηγίας 93/75/EΟΚ

  Η οδηγία 93/75/EΟΚ τροποποιείται ως ακολούθως:

 • Οδηγία 2000/76/ΕΚ για την αποτέφρωση των αποβλήτων

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

   Άρθρο 1 Στόχοι
  Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η πρόληψη ή ο περιορισμός, όσο είναι εφικτός, των αρνητικών επιδράσεων της αποτέφρωσης και της συναποτέφρωσης αποβλήτων στο περιβάλλον, ειδικότερα δε, της ρύπανσης δια των εκπομπών στον ατμοσφαιρικό αέρα, το έδαφος και τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, καθώς και των συνακόλουθων κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου.
  Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με την επιβολή αυστηρών συνθηκών λειτουργίας και τεχνικών απαιτήσεων και τη θέσπιση οριακών τιμών εκπομπών για τις μονάδες αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης αποβλήτων εντός της Κοινότητας, καθώς επίσης με την τήρηση των απαιτήσεων της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ.

 • Οδηγία 2000/59 σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου - Δηλώση της Επιτροπής

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στον περιορισμό της απόρριψης στη θάλασσα, ιδίως δε της παράνομης απόρριψης, αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου από πλοία που χρησιμοποιούν τους λιμένες της Κοινότητας, με τη βελτίωση της διάθεσης και της χρήσης λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου, ώστε να ενισχυθεί η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

  Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής

  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται:

  α) σε όλα τα πλοία, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής, ανεξαρτήτως της σημαίας που φέρουν, τα οποία καταπλέουν ή λειτουργούν σε λιμένα κράτους μέλους, πλην των πολεμικών πλοίων ή βοηθητικών σκαφών ή άλλων πλοίων που ανήκουν στο κράτος ή που τα εκμεταλλεύεται το κράτος και χρησιμοποιούνται προς το παρόν αποκλειστικά για κυβερνητική μη εμπορική υπηρεσία, και

  β) σε όλους τους λιμένες των κρατών μελών, στους οποίους συνήθως καταπλέουν πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του σημείου α).

 • Οδηγία 2000/53 για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους - Δηλώσεις της Επιτροπής

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Η παρούσα οδηγία καθορίζει τα μέτρα τα οποία αποσκοπούν, ως πρώτη προτεραιότητα, στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων από οχήματα και, επιπροσθέτως, στην επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και άλλες μορφές ανάκτησης οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και των κατασκευαστικών τους στοιχείων, ώστε να μειώνεται η ποσότητα των προς τη διάθεση αποβλήτων, καθώς και στη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στον κύκλο ζωής των οχημάτων και κυρίως των φορέων που συμμετέχουν άμεσα στην επεξεργασία οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

  νται αναγνωρίσιμα με άλλα κατάλληλα μέσα.

  γ) Η Επιτροπή τροποποιεί για πρώτη φορά το παράρτημα ΙΙ, το αργότερο στις 21 Οκτωβρίου 2001. Πάντως, καμία από τις απαριθμούμενες εξαιρέσεις δεν διαγράφεται από το παράρτημα πριν από την 1η Ιανουαρίου 2003.

  Άρθρο 5 Συλλογή

  1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζουν ότι:

 • Οδηγία 1999/31 περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Γενικός στόχος

  1. Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, και ιδίως των άρθρων 3 και 4, στόχος της παρούσας οδηγίας είναι, μέσω αυστηρών λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων για τα απόβλητα και τους χώρους υγειονομικής ταφής, ο καθορισμός μέτρων, διαδικασιών και κατευθύνσεων για την κατά το δυνατόν πρόληψη ή μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ειδικότερα δε της ρύπανσης των επιφανειακών και των υπογείων υδάτων, του εδάφους και της ατμόσφαιρας και των επιπτώσεων σε όλο το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του φαινομένου του θερμοκηπίου, καθώς και οποιουδήποτε κινδύνου προκύπτει για την υγεία του ανθρώπου από την υγειονομική ταφή των αποβλήτων καθ' όλο τον κύκλο ζωής του χώρου υγειονομικής ταφής.

  2. Όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των χώρων υγειονομικής ταφής, η παρούσα οδηγία περιέχει, για τους χώρους στους οποίους έχει εφαρμογή η οδηγία 96/61/ΕΚ, τους σχετικούς τεχνικούς κανόνες για τη διατύπωση, υπό συγκεκριμένη μορφή, των γενικών απαιτήσεων της οδηγίας 96/61/ΕΚ. Οι σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας 96/61/ΕΚ θα θεωρείται ότι πληρούνται εφόσον ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

  Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής

  1. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία για κάθε χώρο υγειονομικής ταφής, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο στ).

 • ο σκυβαλότοπος Βατί

  Απάντηση 23.06.009.04.859

  Απάντηση ημερομηνίας 15 Απριλίου 2010 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη στην ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.859, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ανδρέα Κυπριανού

  «Αναφέρομαι στην επιστολή του Γενικού Διευθυντή Βουλής των Αντιπροσώπων με αρ. 23.06.009.04.859 και ημερ. 1.3.2010 σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ ότι ο σκυβαλότοπος Βατί, λειτουργεί από το 1982. Κατ'αρχήν κάλυπτε τις ανάγκες των Δήμων της Λεμεσού, ύστερα όμως από την κατάργηση αρκετών σκυβαλότοπων της υπαίθρου, που ήταν αιτίες πρόκλησης πυρκαγιών, δέχεται τα σκύβαλα εκατόν και πλέον Κοινοτήτων της Επαρχίας. Ο διαθέσιμος χώρος για εναπόθεση των σκυβάλων μειώνεται σταθερά και κρίθηκε αναγκαία η επέκταση του, ώστε να είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες της Επαρχίας μέχρι τη λειτουργία της Μονάδας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΜΟΔΣΑ) που θα ανεγερθεί στην περιοχή Πεντακώμου. Η περιοχή επέκτασης του σκυβαλότοπου αποφασίστηκε ύστερα από επιτόπου επίσκεψη και αφού λήφθηκαν υπόψη οι τοπικές συνθήκες, από εκπροσώπους του Δήμου Λεμεσού, που είναι ο διαχειριστής του χώρου, του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων.»

 • Ο περί των Συμβουλίων Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Νόμος 85/2005

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

   Ερμηνεία
  2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -
  «αξιοποίηση», σε σχέση με απόβλητα, έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Στερεών και Επικίνδυνών Αποβλήτων Νόμος
  «δήμος» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Δήμων Νόμος
  «διάθεση» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμος
  «Κοινοτικό Συμβούλιο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Κοινοτήτων Νόμος
  «οικιακά απόβλητα» σημαίνει τα απόβλητα που προέρχονται από κατοικίες ή από μέρη οικοδομών στα οποία υπάρχουν διευκολύνσεις για διαμονή και διατροφή, περιλαμβανομένων των οργανικών αποβλήτων κουζίνας που μπορούν να λιπασματοποιηθούν και των στερεών μη οργανικών αποβλήτων που συλλέγονται ξεχωριστά με σκοπό να ανακυκλωθούν, εξαιρουμένων όμως των αποβλήτων που απορρίπτονται απευθείας στα αποχετευτικά συστήματα και των επικίνδυνων αποβλήτων
  «Συμβούλιο» σημαίνει Συμβούλιο που εγκαθιδρύεται με βάση το άρθρο 3(1).
  «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών·

 • Ο περί των Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Νόμος 157/2003

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:200x20000034

   Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -
  (α) «Οδηγία 2000/53/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000 για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» (ΕΕ L 269 της 21/10/2000, σ. 0034), και
  (β) «Απόφαση 2002/525/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 2002 για την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΕΕ L 170 της 29/06/2002, σ. 0081)»

  Ερμηνεία
  2.-(1) Στο Νόμο αυτό, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:
  «ανάκτηση» σημαίνει οποιαδήποτε από τις εργασίες που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ Β του περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων Νόμου του 2002·
  «ανάκτηση ενέργειας» σημαίνει τη χρήση καυσίμου αποβλήτου ως μέσου παραγωγής ενέργειας με άμεση αποτέφρωση, με ή χωρίς άλλα απόβλητα, για σκοπούς ανάκτησης θερμότητας·
  «ανακύκλωση» σημαίνει την επανεπεξεργασία σε διαδικασία παραγωγής των αποβλήτων υλικών, η οποία αποβλέπει στην επαναχρησιμοποίηση των απόβλητων υλικών για τον αρχικό σκοπό που κατασκευάστηκαν ή για άλλους σκοπούς, πλην της ανάκτησης ενέργειας·

 • Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμος 32/2002

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

   Ερμηνεία
  2. Στον παρόντα Νόμο εκτός εάν προκύπτει αντίθετη έννοια από το κείμενο-
  «ανάκτηση» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Αποβλήτων Νόμου·
  «ανάκτηση ενέργειας» σημαίνει τη χρησιμοποίηση καυσίμων αποβλήτων συσκευασίας ως μέσων παραγωγής ενέργειας, με άμεση καύση, μαζί ή χωρίς άλλα απόβλητα, αλλά με ανάκτηση της θερμότητας, χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος·
  «ανακύκλωση» σημαίνει την επανεπεξεργασία σε διαδικασία παραγωγής των αποβλήτων υλικών προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τον αρχικό τους σκοπό ή για άλλους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της οργανικής ανακύκλωσης αλλά εξαιρουμένης της ανάκτησης ενέργειας·
  «απόβλητο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Αποβλήτων Νόμου·
  «απόβλητο συσκευασίας» σημαίνει κάθε συσκευασία ή υλικό συσκευασίας το οποίο ορίζεται ως απόβλητο εξαιρουμένων των καταλοίπων παραγωγής·
  «Απόφαση 97/129/ΕΚ» σημαίνει την Απόφαση 97/129/ΕΚ της Επιτροπής της 28ης Ιανουαρίου 1997 για τον καθορισμό συστήματος αναγνώρισης των υλικών συσκευασίας σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασιών, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

 • Ο περί Εμπόρων Παλιών Μετάλλων Νόμος (ΚΕΦ.75)

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

   ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ
  1. Συνοπτικός τίτλος
  2. Ερμηνεία
  3. Έμποροι παλιών μετάλλων πρέπει να έχουν άδεια
  4. Άδεια Εμπόρων Παλιών Μετάλλων
  5. Η άδεια είναι προσωπική για τον κάτοχο και πρέπει να εκτίθεται
  6. Βιβλία που πρέπει να τηρούνται

 • Ο περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμος 82/2009

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

   Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

  «Οδηγία 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ»,

  Ερμηνεία
  2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

  «αδρανή απόβλητα» σημαίνει απόβλητα -

  (α)τα οποία δεν υφίστανται καμία σημαντική φυσική, χημική ή βιολογική μετατροπή·

  (β)τα οποία δε διαλύονται, δεν καίγονται ούτε συμμετέχουν σε άλλες φυσικές ή χημικές αντιδράσεις, δε βιοδιασπώνται ούτε επιδρούν δυσμενώς σε άλλες ύλες με τις οποίες έρχονται σε επαφή κατά τρόπο ικανό να προκαλέσει ρύπανση του περιβάλλοντος ή να βλάψει την ανθρώπινη υγεία,

 • Ο Περί Διατυπώσεων Υποβολής Δηλώσεων για τα Πλοία κατά τον Κατάπλου ή/και Απόπλου από Λιμένες της Δημοκρατίας Νόμος 148/2012

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

   Διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων που απορρέουν από νομικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Η κατηγορία αυτή διατυπώσεων υποβολής δηλώσεων περιλαμβάνει τις πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:

  1. Κοινοποίηση για πλοία κατά τον κατάπλου σε λιμένες των κρατών μελών ή τον απόπλου από αυτούς:

  Άρθρο 4 της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης και την κατάργηση της Οδηγίας 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2011/15/ΕΕ της Επιτροπής της 23ης Φεβρουαρίου 2011.

  2. Συνοριακοί έλεγχοι προσώπων:

 • Ο περί Αποφυγής της Ρύπανσης Δημόσιων Δρόμων και Δημόσιων Χώρων Νόμος 19/1992

  Συvoπτικός τίτλoς

  1. Ο περί Απoφυγής της Ρύπαvσης Δημόσιωv Δρόμωv και Δημόσιωv Χώρωv Νόμoς τoυ 1992 και o περί Απoφυγής της Ρύπαvσης Δημόσιωv Δρόμωv και Δημόσιωv Χώρωv (Τρoπoπoιητικός) Νόμoς τoυ 1997 θα αvαφέρovται μαζί ως oι περί Απoφυγής της Ρύπαvσης Δημόσιωv Δρόμωv και Δημόσιωv Χώρωv Νόμoι τoυ 1992 και 1997.

  Ερμηvεία
  2. Στov παρόvτα Νόμo-
  "δημόσιoς δρόμoς" έχει τηv έvvoια πoυ δίvει στov όρo αυτό o περί Δημoσίωv Δρόμωv Νόμoς.
  "δημόσιoς χώρoς" σημαίvει μέρoς ή τόπo φυσικής άvεσης, όπoυ εκάστoτε έχει δικαίωμα ή άδεια εισόδoυ τo κoιvό.

 • Ο περί Αποβλήτων Νόμος 185/2011

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

   Προοίμιο
  Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-
  (α)«οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών», για σκοπούς δημιουργίας του νομικού πλαισίου για εναρμόνιση, με δευτερογενή νομοθεσία, με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -
  (β)«οδηγία 96/59/ΕΚ του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 1996 για τη διάθεση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/ PCT)»,
  (γ)«οδηγία του Συμβουλίου 99/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων»,
  (δ)«οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού»,
  (ε)«οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και του συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ», και

 • Ο παλιός σκυβαλότοπος του Τελ Αβίβ

  Επισκέφθηκα το χώρο μετά την αποκατάσταση του τον Ιούλιο του 2010

  για ολόκληρη την οθόνη εδώ

  και ένα σχετικό βιντεο για το χώρο

 • Ξενοδοχειακά απόβλητα πληροφορίες

  Ερώτηση:

  Διαβασα στον τυπο, οτι συμμετειχες στο προσφατο συνεδριο ΄΄Διαχειριση στερεων αποβλητων και προοπτικες για την τουριστικη βιομηχανια΄΄.

  Θα με υποχρεωνες, αν μου εστελλες, ο,τι σχετικο υλικο διαθετεις, κατα προτιμηση στην αγγλικη. (Αν κατι υπαρχει μονο στα ελληνικα, επισης με ενδιαφερει). Χρειαζομαι το υλικο, για την κορη μου, η οποια ειναι φοιτητρια στο ΧΧΧΧΧ, και η οποια το καλοκαιρι ανελαβε ενα project για τα ξενοδοχειακα αποβλητα στην Κυπρο. Προσπαθει να μαζεψει στοιχεια, και ανελαβα να την βοηθησω.

  Απάντηση:

   

  Πραγματικά μορφώθηκα για το θέμα... γέμισε το μυαλό μου ιδέες και γνώρισα και κόσμο
  Όταν βάλουν τις παρουσιάσεις στην ιστοσελίδα θα μπορεί κάποιος να τις πάρει εύκολα.
  Η σελίδα τους είναι εδώ:

   

   

 • Νομοθεσία για Απόβλητα Κατασκευών, Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων

  Ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι το ρίξιμο σε σκυβαλότοπους αλλά και παντού στη φύση αποβλήτων από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις γνωστά σαν ΑΕΚΚ.

  Φυσικά τα υλικά αυτά χρησιμοποιούνται από διάφορους για ισοπέδωση αργακιών και σε λεκάνες ποταμών για να επεκτείνουν ή να “βελτιώσουν” το οικόπεδό τους.

 • Νέα Οδηγία για Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα

  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.404, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι στις 19 Ιανουαρίου 2012 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε νέα Οδηγία που αφορά την καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού εξοπλισμού. Σύμφωνα με τη νέα Οδηγία, μέχρι το 2016 τα κράτη μέλη πρέπει να συλλέγουν 45 τόνους ηλεκτρικών αποβλήτων για κάθε 100 τόνους ηλεκτρικών αγαθών που διατέθηκαν στην αγορά τους τρία χρόνια πριν. Μέχρι το 2019 ο στόχος που τέθηκε είναι να φθάσει το ποσοστό αυτό στο 65%. Εάν τα κράτη δεν επιλέξουν το στόχο αυτό, πρέπει εναλλακτικά να συλλέγουν το 85% των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε ότι οι καταναλωτές πρέπει να είναι σε θέση να επιστρέφουν μικρά αντικείμενα (όπως κινητά τηλέφωνα) χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να αγοράσουν κάποιο καινούριο προϊόν.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι ενήμερος για τη νέα Οδηγία που ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ποια είναι τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι νέοι στόχοι που έχουν τεθεί.»

 • Να επενδύσω σε σύστημα κεντρικής κομποστοποίησης;

  Ερώτηση:

  Εδώ και καιρό μελετώ την πιθανότητα να επενδύσω σε μια μονάδα κομποστοποίησης σε μια περιοχή εκτός Λευκωσίας. 
  Έχετε κάποια συμβουλή για μένα;

  Απάντηση:

  Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός με αυτές τις επενδύσεις!
  Ο κύριος λόγος είναι ότι η κυβέρνηση έχει κάνει σχεδιασμούς για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων που εμποδίζουν την ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. 

  Για παράδειγμα στο εργοστάσιο της Κόσιης υπάρχει μονάδα κομποστοποίησης που δέχεται και κλαδέματα.
  Το ίδιο σχεδιάζουν να κάνουν σε όλες τις επαρχίες. Στη Λεμεσό η προσφορά που κατακύρωσαν περιέχει μέσα την πρόνοια δημιουργίας μονάδας αλλά παραμένει προαιρετική. Αν την κατασκευασουν δε θα μένει υλικό για τους ιδιώτες.
  Λεπτομέρειες με τους διάφορους σχεδιασμούς το κράτους για τα οικιακά απόβλητα θα βρεις εδώ.

 • Μελέτη για τα απόβλητα

  Ερώτηση:

  Θα θέλαμε αν μπορείτε να μας βοηθήσετε και να μας στείλετε ότι στοιχεία έχετε και μπορείτε να μας τα παραχωρήσετε σε ότι άφορα την ανακύκλωση την Κύπρο.
  ίσως κάποιες στατιστικές ή άρθρα που δεν μπορούμε εμείς εύκολα να βρούμε.

  Απάντηση:

  Το θέμα γενικά των αποβλήτων είναι εδώ: Απόβλητα

  Στοιχεία παρουσιάσεις και άρθρα για τα απόβλητα θα βρείτε εδώ: Απόβλητα

  Οι περιβαλλοντικές νομοθεσίες εδώ: Νομοθεσίες

 • Λατομείο Αντρολύκου - 2002

  Απάντηση ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2002 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Θεμιστοκλέους στην ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.105, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2002, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη.

  «Αναφορικά με την υποβολή αιτήσεων για εξασφάλιση άδειας λατόμησης στην περιοχή του δάσους Πάφου, σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

  Είναι γεγονός ότι έχουν υποβληθεί τα τελευταία τρία χρόνια για μελέτη και απόψεις επτά συνολικά αιτήσεις για ερευνητικές άδειες στην περιοχή Ζαχαριά-Λυσού, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και πίεση από μέρους του ιδιωτικού τομέα για δημιουργία λατομείου/λατομικής ζώνης.

  Από αυτές τις επτά αιτήσεις έχει εγκριθεί μόνο μία, που έληξε στις 22 Ιουνίου 2001. Επίσης, για την εν λόγω περιοχή έχουν υποβληθεί στην Πολεοδομική Αρχή αιτήσεις για παραχώρηση πολεοδομικών αδειών για ανάπτυξη λατομείων. Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης και η Υπηρεσία Μεταλλείων έχουν τοποθετηθεί αρνητικά για την παραχώρηση πολεοδομικών αδειών.

  Οι λόγοι για το ανανεωμένο ενδιαφέρον των αιτητών για δημιουργία λατομείου με διαβασικά πετρώματα είναι οι πιο κάτω:

  1. Για τη λατομική ζώνη Ανδρολίκου, λόγω του γεγονότος ότι βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του Ακάμα, υπάρχουν αυξανόμενες αντιδράσεις από μέρους διαφόρων περιβαλλοντικών φορέων. Επιπλέον, τα αδρανή υλικά που παράγονται στα εν λόγω λατομεία δεν έχουν ικανοποιητική σκληρότητα, ώστε να παραχθούν σκυροδέματα ψηλής αντοχής.

  2. Τα αδρανή υλικά που παράγονται στην επαρχία Πάφου είναι τα πιο κατάλληλα για την παραγωγή σκυροδέματος υψηλών αντοχών κυρίως για χρήση στην οδική ανάπτυξη.

  3. Η λατομική ζώνη Παρεκκλησιάς είναι η πλησιέστερη περιοχή εκτός επαρχίας Πάφου που μπορεί να διαθέσει ικανοποιητικές ποσότητες κατάλληλου υλικού διαβασικού για σκυρόδεμα, αλλά υπάρχουν αντιδράσεις εκ μέρους των γειτονικών κοινοτήτων, οι οποίες ζητούν το κλείσιμο της λατομικής ζώνης Παρεκκλησιάς.

  4. Η ευρύτερη περιοχή Ζαχαριά-Λυσού-Σαραμά μέχρι και την Αργάκα, είναι η καλύτερη λύση για τη δημιουργία λατομείου, εφόσον διαθέτει υγιή διαβασικά και βρίσκεται στην αρχή του δάσους και λογικά υπάρχει λιγότερη επίδραση στο περιβάλλον.

  5. Η περιοχή ωστόσο αποτελεί περιοχή εξαιρετικής ομορφιάς και είναι δασική γη με πυκνό δάσος και ως συνέπεια υπάρχει τακτική επαφή και συνεννόηση με το Τμήμα Δασών και την Υπηρεσία Περιβάλλοντος.

  Τελικά, διευκρινίζεται ότι το γενικότερο θέμα δημιουργίας ή όχι λατομικής ζώνης στην περιοχή Ζαχαριά για την επαρχία Πάφου αντιμετωπίζεται και εξετάζεται στα πλαίσια της μελέτης για αειφόρο λατομική και μεταλλευτική ανάπτυξη που βρίσκεται σε εξέλιξη και θα αποφασισθεί σε σχέση με τα πορίσματα της εν λόγω μελέτης.»

 • Κυπριακοί σκυβαλότοποι

  Landfill
  Ελαστικά σε πίστα Motocross Μοσφιλωτής 27/11/2012  

  Φασούλα 05/04/2012    

  Τελ Αβίβ 20/07/2010   

  Κόσιη ΧΥΤΥ 26/11/2009   

  Αθηαίνου 23/11/2009   

  Μαραθούντα 26/01/200910/02/2010     

  Βατί 04/09/200810/02/2010      

  Κάβο Γκρέκο 10/05/2008 ,  27/05/2009   

  Ατσάς 14/04/2008   

  Γέρι 08/04/2008    

  Τσέρι περιοχή Κόκκινες 18/04/2007   

  Κοτσιάτης 21/03/2007     - Ελαστικά 22/08/2007   

  Μαρί 05/11/2007    

  Μάμμαρη 17/09/2007  

  Παλιομέτοχο 17/09/2007  

  Τερσεφάνου 27/04/2006    Σημείωση: έγινε αποκατάσταση