Απόβλητα

Απόβλητα

 • Αλυκή Λάρνακας - απόβλητα και κατσκηνώσεις - 2009

  Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ.65 ):

  (ζ) Aπόρριψη αποβλήτων στις αλυκές Λάρνακας από χημικό καθαρισμό των σωληνώσεων του συστήματος κλιματισμού του νέου αεροδρομίου. Όπως αναφέρεται εκτενέστερα στην ΄Εκθεσή μας για το 2008, κατά παράβαση των διατάξεων του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμου του 2002 μέχρι 2008, εταιρεία η οποία ανέλαβε το χημικό καθαρισμό του συστήματος κλιματισμού του αεροδρομίου, απέρριψε απόβλητα που παρουσίασαν τοξικότητα στο χώρο της Αλυκής, ο οποίος λόγω της σημαντικότητας του ως υδροβιότοπος, περιλήφθηκε στο Δίκτυο Natura 2000.
  Η υπόθεση τέθηκε ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα στις 17.6.2009, με εισήγηση για λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον του φορέα εκμετάλλευσης του νέου αεροδρομίου Λάρνακας και της εταιρείας που ανέλαβε το χημικό καθαρισμό του συστήματος κλιματισμού.
  Στις 14.10.2009 καταχωρίστηκε ποινική υπόθεση στο Δικαστήριο, η οποία δεν έχει ακόμη εκδικαστεί.

  (η)  Παράνομος κατασκηνωτικός χώρος στις νότιες αλυκές Λάρνακας. Το Τμήμα έχει θέσει επανειλημμένα προς τον Έπαρχο Λάρνακας και το Δήμο Λάρνακας, την ανάγκη για άμεσο τερματισμό της παρανομίας που υφίσταται σε σχέση με την ανέγερση υποστατικών και άλλων παραπηγμάτων στις νότιες αλυκές της Λάρνακας, χωρίς ωστόσο, να έχουν ληφθεί ακόμα οποιαδήποτε μέτρα από τις πιο πάνω αρμόδιες Αρχές. Επισημάναμε ότι η περιοχή είναι ενταγμένη στο Δίκτυο Natura 2000 και η λήψη μέτρων για προστασία της αποτελεί δέσμευση της Κύπρου έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου μας πληροφόρησε ότι στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Προστασίας και Διαχείρισης των αλυκών Λάρνακας, εκπρόσωπος του Δήμου Λάρνακας ανέφερε ότι έχει γίνει καταγραφή των παράνομων καταλυμάτων και τροχόσπιτων και ότι προωθείται σχέδιο για διαχείριση του χώρου.  Επισήμανε επίσης ότι με Υπουργική Απόφαση, ο χώρος παραχωρήθηκε για τη δημιουργία κατασκηνωτικού χώρου.

 • Αγωγός με απόβλητα στον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό Δεκέλειας

  21 Νοεμβρίου 2016

  Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με μόλυνση της θαλάσσιας περιοχής που βρίσκεται κοντά στην περιοχή των διυλιστηρίων στην Δεκέλεια. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, υπάρχει αγωγός ο οποίος καταλήγει στη θάλασσα και από τον οποίο, τις βραδινές ώρες, διαχέονται στην θάλασσα υγρά απόβλητα και ίσως πετρελαιοειδή. Οι συντεταγμένες του σημείου όπου βρίσκεται ο αγωγός είναι 34°58'49.2"N 33°44'54.4"E.
 • Green Week 2014 - 5 ερωτήσεις για τα απόβλητα

  [Δημοσιεύθηκε στο Φιλελεύθερο στις 04/06/2014]

  1. Ποιο είναι το θέμα της φετινής Πράσινης Εβδομάδας και Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος;
  Το θέμα στο οποίο εστιάζεται η φετινή χρονιά είναι η «Κυκλική Οικονομία». Με αυτό τον όρο γίνεται προσπάθεια να τονιστεί η ανάγκη της καλύτερης χρήσης των φυσικών πόρων, η αναγκαιότητα της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης. Και όλα αυτά με το πλεονέκτημα της δημιουργίας νέων μόνιμων θέσεων εργασίας.
 • Commission calls on CYPRUS to improve its treatment of waste - 2021

  EUCommission1The Commission is calling on Cyprus to correctly apply the Landfill Directive (Directive 1999/31/EC) and the Waste Framework Directive (Directive 2008/98/EC). The Landfill Directive sets standards for landfills to prevent adverse effects on human health, water, soil and air. Under this Directive, Member States must take measures to ensure that only waste that has been subject to treatment is landfilled. The European Green Deal and the Zero Pollution Action Plan set a zero pollution ambition for the EU, which benefits public health, the environment and climate neutrality.

 • 2008: Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.

  Από την έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας για το 2008 σελίδα 81:
  Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.
  Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), τα κράτη μέλη οφείλουν να θεσπίσουν κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της διάθεσης των ΑΗΗΕ ως αδιαχώριστων αστικών αποβλήτων και για την επίτευξη υψηλού επιπέδου χωριστής συλλογής των ΑΗΗΕ.

 • 2003 - Απάντηση υπουργού για τη λίμνη

  Απάντηση ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2003 του Υπουργού Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Θεμιστοκλέους στην ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.176, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2002, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά.

  «Αναφορικά με θέματα που αφορούν την προστασία της λίμνης Παραλιμνίου, σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

  Έχει μόλις πρόσφατα ετοιμαστεί και υποβληθεί στα αρμόδια τμήματα και υπηρεσίες η τελική έκθεση της εμπειρογνώμονος δρ Birgit Blosat, που τιτλοφορείται "Study for the Conservation and Protection of the Cypriot grass snake Natrix natrix cypriaca - field Research and Management Suggestions". Η έκθεση παρουσιάστηκε από την εμπειρογνώμονα σε ειδική συνεδρίαση που έγινε στις 18 Δεκεμβρίου 2002, στα γραφεία του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών.

  Στις παραγράφους 2.5, 6.10.5, 7.1.4, 7.2.3 και 7.3.3 της πιο πάνω έκθεσης γίνεται αναφορά και στη λίμνη Παραλιμνίου ως σημαντικού οικότοπου του είδους. Αντίγραφα των σχετικών σελίδων επισυνάπτονται.

  Με την έναρξη της μελέτης της κ. Blosat έγινε στις 26 Ιουνίου 2002 μια προκαταρκτική συνάντηση για μια καταρχάς ενημέρωση των τοπικών αρχών στο όλο θέμα. Στη συνάντηση πήραν μέρος εκπρόσωποι από τους δήμους Παραλιμνίου και Δερήνιας, τα κοινοτικά συμβούλια Φρενάρους και Σωτήρας και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

  Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2003 προγραμματίζονται τα πιο κάτω, πάντοτε σε σχέση με τη σπουδαιότητα της λίμνης Παραλιμνίου ως πολύ σημαντικού οικότοπου του κυπριακού νερόφιδου:

  1. Ενημερωτικές επαφές και παρουσιάσεις του όλου θέματος σε τοπικές αρχές της περιοχής (δήμους, κοινοτικά συμβούλια), άμεσα εμπλεκόμενους οργανωμένους φορείς και κοινωνικά σύνολα όπως π.χ. το περιβαλλοντικό κίνημα, τους υπεύθυνους της πίστας αγώνων με μοτοσυκλέτες κ.λπ., καθώς και στα σχολεία κατώτερης και μέσης εκπαίδευσης.

  2. Συστηματική περιβαλλοντική επισκόπηση της περιοχής και συλλογή των αναγκαίων στοιχείων με στόχο την υποβολή πρότασης για ένταξή της στο ευρωπαϊκό δίκτυο "ΦΥΣΗ 2000".

  3. Ετοιμασία διαχειριστικού σχεδίου της περιοχής που θα προταθεί. Η ετοιμασία του σχεδίου αυτού θα απαιτήσει περισσότερο χρόνο λόγω κυρίως των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν.

  Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κυρώσει σε νόμους τις ακόλουθες συμβάσεις με τις οποίες προστατεύονται, άμεσα ή έμμεσα, τα υγροτοπικά συστήματα:

  1. Σύμβαση για τη Διατήρηση της Ευρωπαϊκής Άγριας Ζωής και των Φυσικών Οικοτόπων, του 1979 (Ν.24/1988-13.3.1988).

  2. Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλομορφία, του 1996 [Ν.4(ΙΙΙ)1996-29.3.1996].

  3. Σύμβαση για τους Υγρότοπους Διεθνούς Σημασίας Ειδικά ως Βιότοπους Υδροβίων Πτηνών RAMSAR, 2.2.1971, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο ων Παρισίων στις 3 Δεκεμβρίου 1982 και τις τροποποιήσεις που έγιναν στη Ρεγγίνα, στις 28 Μαΐου 1987 [Ν.8(ΙΙΙ)2001-16.3.2001].

  4. Σύμβαση για τη Διατήρηση των Αποδημητικών Ειδών που Ανήκουν στην Άγρια Πανίδα [Ν.17(ΙΙΙ)/2001-13.7.2001].

  Επιπρόσθετα με τις πιο πάνω συμβάσεις συναφείς πρόνοιες περιέχονται και στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα πουλιά και τους οικότοπους, για τις οποίες έχουν ετοιμαστεί εναρμονιστικά νομοσχέδια, τα οποία βρίσκονται υπό νομοτεχνικό έλεγχο.

  Η πλέον εξειδικευμένη από τις πιο πάνω συμβάσεις, όσον αφορά την άμεση προστασία υγρότοπων, είναι η Σύμβαση Ramsar. Ήδη η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υποβάλει στη γραμματεία της σύμβασης τα σχετικά δικαιολογητικά και έχει εγκριθεί ως περιοχή Ramsar η αλυκή Λάρνακας.

  Ανεξάρτητα όμως από την κήρυξη ή όχι ενός υγροτοπικού συστήματος ως περιοχής Ramsar, μια χώρα μέλος της σύμβασης υποχρεούται να προστατεύει εξίσου αποτελεσματικά όλους τους υγροβιότοπούς της (Άρθρο 41 της σύμβασης, αντίγραφο επισυνάπτεται).

  Εξ όσων είναι γνωστό, έχει ετοιμαστεί στο παρελθόν από το φινλανδικό οίκο "Soil and Water Ltd", για λογαριασμό του δήμου Παραλιμνίου, μελέτη για την αξιοποίηση της ομώνυμης λίμνης, με τίτλο "Preliminary Plan for a Pond in Paralimni Lake". Αντίγραφο των σελίδων που έχουμε στη διάθεσή μας επισυνάπτεται.»

 • 19 Jul 2018 Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις

  19 Jul 2018
  Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις

  Όλα τα βίντεο με τα απόβλητα είναι εδώ.