Απόβλητα

Απόβλητα

 • Απόφαση 2003/33 για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα με το άρθρο 16 και το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 1999/31

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1

  Η παρούσα απόφαση καθορίζει τα κριτήρια και τις διαδικασίες αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα με τις αρχές που αναφέρονται στην οδηγία 1999/31/ΕΚ, και ιδίως στο παράρτημα ΙΙ.

  Άρθρο 2

  Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τη διαδικασία που καθορίζεται στο τμήμα 1 του παραρτήματος της παρούσας απόφασης για να προσδιορίσουν κατά πόσο είναι αποδεκτά τα απόβλητα στους χώρους υγειονομικής ταφής.

  Άρθρο 3

  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα απόβλητα γίνονται αποδεκτά σε χώρο υγειονομικής ταφής μόνον εφόσον πληρούν τα κριτήρια αποδοχής της αντίστοιχης κατηγορίας χώρων υγειονομικής ταφής, όπως αυτά ορίζονται στο τμήμα 2 του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

 • Απόφαση 2003/138 της Επιτροπής για τη θέσπιση προτύπων κωδικοποίησης για τα κατασκευαστικά στοιχεία και τα υλικά, δυνάμει της οδηγίας 2000/53 για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

   Άρθρο 1

  Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 3 της οδηγίας 200/53/ΕΚ, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για να εξασφαλίσουν ότι οι παραγωγοί, σε συνεργασία με τους κατασκευαστές υλικών και εξοπλισμού, χρησιμοποιούν την ονοματολογία των προτύπων ISO για την κωδικοποίηση των κατασκευαστικών στοιχείων και των υλικών που αναφέρεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης για την επισήμανση και την αναγνώριση των κατασκευαστικών στοιχείων και των υλικών οχημάτων.

  Άρθρο 2

  Δύο έτη μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης και βάσει της πρακτικής πείρας στην ανακύκλωση και ανάκτηση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, η παρούσα απόφαση θα επανεξεταστεί προκειμένου να θεσπιστούν, εφόσον κριθεί αναγκαίο, πρότυπα κωδικοποίησης των κατασκευαστικών στοιχείων και υλικών για άλλα υλικά.

 • Απόφαση 2002/762 για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να υπογράψουν και να επικυρώσουν ή να προσχωρήσουν, προς το συμφέρον της Κοινότητας, στη διεθνή σύμβαση περί αστικής ευθύνης για τις ζημίες που προκαλούνται από τη ρύπανση καυσίμων δεξαμενής πλοίων τ

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1

  1. Με την επιφύλαξη των υφιστάμενων αρμοδιοτήτων της Κοινότητας επί του θέματος, το Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τα κράτη μέλη, να υπογράψουν ή να επικυρώσουν τη σύμβαση καυσίμων δεξαμενής πλοίων, ή να προσχωρήσουν στη σύμβαση αυτή, προς το συμφέρον της Κοινότητας και υπό τους όρους που καθορίζονται στα επόμενα άρθρα.

  2. Το κείμενο της σύμβασης καυσίμων δεξαμενής πλοίων επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

  3. Στην παρούσα απόφαση, ως "κράτος μέλος" νοούνται όλα τα κράτη μέλη, εκτός από τη Δανία.

 • Απόφαση 2002/525 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2000/53 για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1

  Το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2000/53/ΕΚ αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

  Άρθρο 2

  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δεν διατίθεται στην αγορά μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2005 κάδμιο σε συσσωρευτές ηλεκτρικών οχημάτων.

  Στο πλαίσιο της συνολικής περιβαλλοντικής εκτίμησης που ήδη διενεργήθηκε, η Επιτροπή θα συνεχίσει να αναλύει την προοδευτική αντικατάσταση του καδμίου, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να διατηρηθεί η διάθεση ηλεκτρικών οχημάτων. Η Επιτροπή θα ολοκληρώσει και θα δημοσιεύσει τα πορίσματά της το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2004 και, ενδεχομένως, εάν αυτό αποδειχθεί δικαιολογημένο από τα αποτελέσματα της ανάλυσης, να υποβάλει πρόταση για παράταση της προθεσμίας σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2000/53/EΚ.

  Άρθρο 3

  Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2003.

  Άρθρο 4

  Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

  Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2002.

  Για την Επιτροπή

  Margot Wallström

  Μέλος της Επιτροπής

  (1) ΕΕ L 269 της 21.10.2000, σ. 34.

  (2) ΕΕ L 194 της 25.7.1975, σ. 39.

  (3) ΕΕ L 135 της 6.6.1996, σ. 32.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

  "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

  Υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία που εξαιρούνται από το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α)

  >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

  Σημειώσεις:

  - Είναι ανεκτή τιμή συγκέντρωσης μολύβδου, εξασθενούς χρωμίου και υδραργύρου έως 0,1 % κατά βάρος και ανά ομοιογενές υλικό, καθώς και καδμίου έως 0,01 %, κατά βάρος ανά ομοιογενές υλικό, υπό τον όρο ότι οι ουσίες αυτές δεν έχουν προστεθεί σκοπίμως(1).

  - Είναι επίσης ανεκτή τιμή συγκέντρωσης μολύβδου έως 0,4 % στο αλουμίνιο, υπό τον όρο ότι δεν έχει προστεθεί σκοπίμως(2).

  - Έως την 1η Ιουλίου 2007 είναι ανεκτή τιμή συγκέντρωσης μολύβδου έως 0,4 % στο χαλκό που προορίζεται για υλικά τριβής των επενδύσεων πέδησης, υπό τον όρο ότι δεν έχει προστεθεί σκοπίμως(3).

  - Η επαναχρησιμοποίηση μερών οχημάτων τα οποία έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά την καταληκτική ημερομηνία της εξαίρεσης επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς, δεδομένου ότι δεν καλύπτεται από το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α).

  - Μέχρι την 1η Ιουλίου 2007 ισχύουν οι ίδιες εξαιρέσεις για νέα ανταλλακτικά που προορίζονται για την επιδιόρθωση(4) μερών οχημάτων τα οποία εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο α).

  (1) "Προστεθεί σκοπίμως" σημαίνει "εσκεμμένως χρησιμοποιηθεί κατά την παρασκευή υλικού ή κατασκευαστικού στοιχείου όταν είναι επιθυμητή η συνεχής ύπαρξή του ώστε να προσδίδεται στο τελικό προϊόν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, εμφάνιση ή ποιότητα". Η χρήση ανακυκλωμένων υλικών ως πρώτων υλών για την παραγωγή νέων προϊόντων, μέρος των οποίων προέρχεται από ανακυκλωμένα υλικά που περιέχουν ορισμένα ποσοστά των εν λόγω μετάλλων, δεν θεωρείται ως σκόπιμη προσθήκη.

  (2) Βλέπε υποσημείωση 1.

  (3) Βλέπε υποσημείωση 1.

  (4) Η ρήτρα αυτή ισχύει για τα ανταλλακτικά που προορίζονται για την συνήθη συντήρηση οχημάτων και όχι για συστατικά μέρη. Δεν ισχύει για βαρίδια ζυγοστάθμισης, ψήκτρες άνθρακα για ηλεκτρικά οχήματα και για επενδύσεις πέδησης, επειδή τα εν λόγω κατασκευαστικά στοιχεία καλύπτονται από ιδιαίτερες καταχωρήσεις."

   

  Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

   

 • Απόφαση 2001/524 για τον καθορισμό των πινάκων του συστήματος βάσεων δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Image00163

  Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι πίνακες για το σύστημα βάσεων δεδομένων των συσκευασιών και των απορριμμάτων συσκευασίας, που προβλέπονται στο άρθρο 12 της οδηγίας 94/62/ΕΚ.
  Άρθρο 3
  1. Τα δεδομένα για το σύνολο των συσκευασιών καλύπτουν όλες τις συσκευασίες όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 και το άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 94/62/ΕΚ.
  Ειδικότερα για υλικά που παράγονται σε μικρότερες ποσότητες και για εκείνα που δεν αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις αυτές στηρίζονται στις καλύτερες διαθέσιμες πληροφορίες και περιγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 7.
  2. Οι επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες θεωρείται ότι διατίθενται στην αγορά όταν διατίθενται για πρώτη φορά μαζί με τα προϊόντα τα οποία περικλείουν, προστατεύουν, και των οποίων εξασφαλίζουν το χειρισμό, την παράδοση και την εμφάνιση.
 • Απόφαση 2001/171 για τον καθορισμό των όρων παρέκκλισης όσον αφορά τις γυάλινες συσκευασίες σε σχέση με τα επίπεδα συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων που θεσπίζονται στην Οδηγία 94/62 σχετικά με τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στις γυάλινες συσκευασίες που καλύπτονται από την οδηγία 94/62/ΕΚ, και αποβλέπει στον καθορισμό των όρων υπό τους οποίους δεν εφαρμόζονται για επίπεδα συγκέντρωσης που ορίζονται στο άρθρο 11 της οδηγίας 94/62/ΕΚ.


  Άρθρο 3

  Οι γυάλινες συσκευασίες επιτρέπεται να υπερβαίνουν, μετά τις 30 Ιουνίου 2001, το όριο των 100 ppm κατά βάρος που ορίζεται στο άρθρο 11 της οδηγίας 94/62/ΕΚ, όταν τηρούνται όλοι οι όροι που καθορίζονται στα άρθρα 4 και 5 της παρούσας απόφασης.

  Άρθρο 4

  Κατά τη διαδικασία παραγωγής δεν πρέπει να γίνεται σκόπιμη χρήση μολύβδου, καδμίου, υδραργύρου ή εξασθενούς χρωμίου.

 • Αποκαλυπτικό: Έτσι κόστισε ο κούκος αηδόνι στα απόβλητα Κόσιης

  Βαρύτατες ευθύνες εντοπίζει η έρευνα για τη συμφωνία

  Λευκωσία: Το ερώτημα πώς εκτοξεύθηκε η τιμή χρέωσης της διαχείρισης αποβλήτων από τη μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) σε €75 από €39,90 που προνοείται στη νέα συμφωνία που θα υπογράψει η κυβέρνηση με τον εργολάβο, απαντάται μέσα από διοικητική έρευνα το περιεχόμενο της οποίας παρουσιάζει ο «Φ».

  Στην έρευνα, η οποία θα τεθεί ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου προς εξέταση, περιγράφονται οι «αλχημείες» με βάση τις οποίες προέκυψαν τα δεδομένα και οι τιμές εις βάρος του δημοσίου και του φορολογούμενου πολίτη. Ευθύνες για το ψηλό κόστος επιρρίπτονται στους συμβούλους της κυβέρνησης, καθώς και σε δύο κρατικούς λειτουργούς οι οποίοι αφυπηρέτησαν ήδη, οπόταν δεν μπορούν να δικαστούν πειθαρχικά. Εξάλλου, παρ’ ότι αφήνεται ανοικτό το ενδεχόμενο εξέτασης πιθανών ποινικών αδικημάτων, φαίνεται πως η συγκεκριμένη επιλογή έχει αποκλειστεί.

  Στο πόρισμα της έρευνας αναφέρεται πως μόνο από το αποτέλεσμα ενός λανθασμένου χειρισμού, το δημόσιο θα πληρώσει πρόσθετη επιβάρυνση της τάξης των €12,50/τόνο (αφορά περίπου 100.000 τόνους τον χρόνο) για περίοδο δέκα ετών. Συνολικά, δηλαδή, €12,5 εκατ.

  Ο ερευνών λειτουργός, σχολιάζοντας τη φόρμουλα που ακολουθήθηκε για τον καθορισμό της τιμής, επισημαίνει: «Η πιο πάνω φόρμουλα αναθεώρησης των τιμών του ΟΕΔΑ Κόσιης, θεωρεί ότι η τιμή μονάδος επεξεργασίας των αποβλήτων θα πρέπει να επηρεάζεται σε βαθμό 40% από το κόστος των καυσίμων και 60% από τα εργατικά».

 • Απόβλητα: Οι υποχρεώσεις των Τοπικών Αρχών μέχρι τον Ιούνιο του 2024

  Mine AI WasteInTheCity 2Μετά από πολλές συνεδριάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος το 2022 ψηφίστηκαν δυο σημαντικά νομοσχέδια που αφορούν τη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων.

  Α) Έγιναν αλλαγές στον Περί Αποβλήτων Νόμο 185/2011 με πρόνοιες για αυξημένους στόχους ανακύκλωσης, νέες υποχρεώσεις στα συλλογικά συστήματα ανακύκλωσης και υποχρεώσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

  Β) Τον Κανονισμό Κ.Δ.Π. 292/2022 για τη Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων από τις Αρχές Τοπικής Διοίκησης ο οποίος καταγράφει με λεπτομέρεια τις νέες υποχρεώσεις των Τοπικών Αρχών.

 • Απόβλητα που καταλήγουν στο σκυβαλότοπο Αθηένου

  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.682, ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι στην κοινότητα Αθηένου γίνεται ανεξέλεγκτη απόρριψη οικιακών βοθρολυμάτων, υγρών καταλοίπων γαλακτοβιομηχανιών, καθώς και άλλων υγρών ακαθαρσιών σε τοποθεσίες πολύ κοντά στην οικιστική ζώνη. Εδώ και μήνες πανέμορφες αγροτικές και αρχαιολογικές περιοχές στην Αθηένου υποφέρουν και μολύνονται εξαιτίας της ασυνείδητης δράσης κάποιων οδηγών βυτιοφόρων, οι οποίοι, αντί να μεταφέρουν τα λύματα στο σταθμό επεξεργασίας στη Βαθειά Γωνιά, προτιμούν να τα απορρίπτουν έξω από την κοινότητα.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες των αρμόδιων τμημάτων για την αντιμετώπιση αυτού του τεράστιου προβλήματος που έχει μετατρέψει τη ζωή εκατοντάδων κατοίκων της Αθηένου σε κόλαση.»

  Απάντηση ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2011 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη στην ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.682, ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.682 και ημερομηνία 11.3.2011, που υποβλήθηκε από το Βουλευτή Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη και αποστάληκε στα Υπουργεία Εσωτερικών και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, με την επιστολή σας ημερομηνίας 21.3.2011 και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

  (α)    Για τη σωστή διαχείριση των οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων έχει κατασκευαστεί από το 1998 και λειτουργεί ο Σταθμός Επεξεργασίας Οικιακών και Βιομηχανικών Αποβλήτων στη Βαθιά Γωνιά, τον οποίο διαχειρίζεται το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Ο εν λόγω Σταθμός εξυπηρετεί τις Επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας σε σχέση με οικιακά βοθρολύματα και βιομηχανικά απόβλητα, τα οποία κατατάσσονται σε κατηγορίες, αφού προηγουμένως τύχουν των αναγκαίων αναλύσεων.

  (β)    Στην περιοχή του Δήμου Αθηένου παρέχουν υπηρεσίες εκκένωσης σηπτικών λάκκων δύο πρόσωπα, κάτοχοι δύο βυτιοφόρων οχημάτων. Σύμφωνα με το Δήμαρχο Αθηένου, κατά καιρούς γίνονται προφορικές καταγγελίες στο Δήμο για ανεξέλεγκτη απόρριψη βοθρολυμάτων και στις περιπτώσεις όπου εξασφαλίσθηκε μαρτυρία, ο Δήμος Αθηένου προχώρησε άμεσα σε εξώδικη ρύθμιση και προειδοποιητική σύσταση. Συνήθως, λόγω έλλειψης υγειονομικού υπαλλήλου στο Δήμο, ζητείται η βοήθεια της Επαρχιακής Υγειονομικής Υπηρεσίας, η οποία ανταποκρίνεται άμεσα.

  (γ)    Το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης απόρριψης βοθρολυμάτων σε διάφορες περιοχές της Αθηένου, που γειτνιάζουν με τις Οικιστικές Ζώνες, απασχόλησε και το Δημοτικό Συμβούλιο. Σε κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχε με τους δύο εμπλεκόμενους ο Δήμαρχος ζήτησε να σταματήσουν άμεσα οι ανεπίτρεπτες πράξεις τους, διαφορετικά η επόμενη καταγγελία θα οδηγηθεί στο δικαστήριο. Και οι δύο, παρόλο που απέρριψαν τον ισχυρισμό ότι το φαινόμενο είναι επαναλαμβανόμενο σε συχνά διαστήματα, υποσχέθηκαν ότι θα συμμορφωθούν και το όλο θέμα παρακολουθείται από το Δήμο Αθηένου.

  (δ)    Σε ό,τι αφορά τις ενέργειες που προώθησε το Τμήμα Περιβάλλοντος, ως το αρμόδιο Τμήμα για τον έλεγχο και την προστασία των νερών και του εδάφους από τη ρύπανση, σχετική είναι η απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.»

  ΕΧ/ΓΕ/Ap-23.06.009.05.01.682(2)

 • Απόβλητα κατασκευών από Λεωφόρο Αγλαντζιάς

  22 Νοεμβρίου 2016

  Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών από ιδιοκτήτες οικοπέδων πλησίον του νέου κοιμητηρίου Αγλαντζιάς για χρήση των οικοπέδων τους από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, χωρίς την εκ των προτέρων άδειά τους. Όπως διαπίστωσα και από επιτόπια επίσκεψή μου στο χώρο, τα απόβλητα από τις εκσκαφές των κατασκευαστικών έργων της λεωφόρου Λάρνακος κατέληξαν στα οικόπεδα. [Φωτογραφίες εδώ]
 • Απόβλητα και χωματερές

  Το φιλμάκι αυτό έγινε μέσα στα πλαίσι του προγράμματος Cyprus CSR Media

  Σκηνοθεσία: Έλενα Αλωνεύτη

 • Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

  Image00163Με τα πολλά προβλήματα που άρχισαν να φαίνονται με τα πλαστικά, τις κλιματικές αλλαγές, τις τεράστιες ποσότητες αποβλήτων που παράγουν οι μοντέρνες κοινωνίες, τη διατήρηση των πόρων και μια σειρά από άλλα προβλήματα, η ΕΕ ξεκίνησε την πολιτική της "Κυκλικής Οικονομίας". Μέσα ακριβώς από το πλαίσιο της Κυκλικής οικονομίες ξεκίνησε το 2018 η στρατηγική της ΕΕ για την μείωση των πλαστικών.
  Η πρώτη αλλαγή που είδαμε στην Κύπρο ήταν αυτή του Ιουλίου του 2018 όταν ξεκίνησε η χρέωση της πλαστικής τσάντας μεταφοράς προς 6σεντ.
 • Απόβλητα και ΕΕ


  Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /home/customer/www/theopemptou.com/public_html/info/libraries/src/HTML/Helpers/StringHelper.php on line 132
 • Απόβλητα Ηλεκτρονικά τσιγάρα

  Απάντηση ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Πέτρου Ξενοφώντος στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.142, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
  «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:
  α) Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μιας χρήσης εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμών του 2015 έως 2021 (Κ.Δ.Π. 200/2021). Ως εκ τούτου, οι εισαγωγείς των προϊόντων αυτών θεωρούνται παραγωγοί αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και είναι υπόχρεοι να εγγραφούν είτε στο συλλογικό σύστημα διαχείρισης ΑΗΗΕ “WEEE CYPRUS (Electrocyclosis)”, είτε να δημιουργήσουν ατομικό σύστημα διαχείρισης.
  β) Επιπρόσθετα, τα προϊόντα αυτά, προκειμένου να λειτουργούν για τον σκοπό για τον οποίο κατασκευάζονται, περιέχουν στο εσωτερικό τους ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές. Συνεπώς, οι εισαγωγείς υπόκεινται ταυτόχρονα στις διατάξεις των περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικών Στηλών ή Συσσωρευτών) Κανονισμών του 2009 έως 2021 και είναι υποχρεωμένοι είτε να εγγραφούν στο συλλογικό σύστημα διαχείρισης ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών “ΑΦΗ ΚΥΠΡΟΣ”, είτε να δημιουργήσουν ατομικό σύστημα διαχείρισης.
  γ) Τα συστήματα ενημερώνουν το Τμήμα Περιβάλλοντος με καταλόγους ονομάτων εταιρειών που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία για εγγραφή τους. Ακολούθως, το Τμήμα Περιβάλλοντος αποστέλλει σχετική επιστολή σύστασης στους υπόχρεους, πληροφορώντας τους για τις υποχρεώσεις τους και δίνοντάς τους χρονικό περιθώριο προς συμμόρφωση.
  δ) Επιπλέον, το Τμήμα Περιβάλλοντος, για σκοπούς συμμόρφωσης των εταιρειών που εισάγουν ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, αλλά και ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, έχει εξασφαλίσει πρόσβαση στα Δηλωτικά Εισαγωγών από την εταιρεία Eurogate για σκοπούς ελέγχου της συμμόρφωσης των εισαγωγέων με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη νομοθεσία. Σε περίπτωση εντοπισμού παραγωγών που δεν συμμετέχουν στα δύο συλλογικά σύστημα, όπου αυτό εφαρμόζεται, αποστέλλεται συστημένη επιστολή συμμόρφωσης εντός καθορισμένου χρονικού πλαισίου, πριν τη λήψη περαιτέρω μέτρων, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία.
  ε) Κατόπιν επικοινωνίας με τα δύο συλλογικά συστήματα, έχει διαπιστωθεί ότι, αρκετοί εισαγωγείς ηλεκτρονικών τσιγάρων μιας χρήσης δεν είναι ακόμα εγγεγραμμένοι σε σύστημα διαχείρισης. Ως εκ τούτου, το Τμήμα Περιβάλλοντος προτίθεται να εντατικοποιήσει τις ενέργειές του προς συμμόρφωση των εισαγωγέων αυτών με τις πρόνοιες της νομοθεσίας.
  2. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.»

 • Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού to 2009

  Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ. 58 ):

  Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την  ΚΔΠ 668/2004, τα κράτη μέλη οφείλουν να θεσπίσουν κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της διάθεσης των ΑΗΗΕ ως αδιαχώριστων αστικών αποβλήτων και το αργότερο έως τις 31.12.2008, θα πρέπει να έχει επιτευχθεί χωριστή συλλογή τουλάχιστον τεσσάρων χιλιογράμμων ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης κατά μέσο όρο, ανά κάτοικο και ανά έτος.

  Το πρώτο συλλογικό σύστημα διαχείρισης ΑΗΗΕ το οποίο αδειοδοτήθηκε τον Ιούνιο του 2008, τέθηκε σε λειτουργία το Σεπτέμβριο του 2009. Παράλληλα, αδειοδοτήθηκαν πέντε εγκαταστάσεις για ανακύκλωση συγκεκριμένων τύπων ΑΗΗΕ, ενώ εξετάζεται άλλη μία αίτηση.

  Σύμφωνα με έκθεση του Τμήματος, η οποία υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 9.8.2010, βάσει του άρθρου 12 της Οδηγίας, η κατά κεφαλή ποσότητα συλλογής ΑΗΗΕ στην Κύπρο ανήλθε σε 2,84 χιλιόγραμμα ανά κάτοικο, σε σύγκριση με 3,05 χιλιόγραμμα για το 2007. Συνεπώς, οι ποσοτικοί στόχοι της Οδηγίας δεν έχουν επιτευχθεί. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, το Τμήμα αναμένει ότι, μετά την πρόσφατη λειτουργία συλλογικού συστήματος διαχείρισης ΑΗΗΕ, οι στόχοι για την περίοδο 2009-2010 θα επιτευχθούν.

  Όπως μας πληροφόρησε η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου, με τη δραστηριοποίηση του συλλογικού συστήματος δημιουργήθηκαν πέραν των χιλίων σημείων συλλογής παλαιών συσκευών παγκύπρια, γεγονός που αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου χωριστής συλλογής.

 • Απόβλητα – μια παρακαμπτήρια οδός προς τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μείωση του κόστους

  Reference:  IP/12/18    Date:  13/01/2012
  HTML:   EN    FR    DE    DA    ES    NL    IT    SW    PT    FI    EL    CS    ET    HU    LT    LV    MT    PL    SK    SL    BG    RO   
  PDF:     EN    FR    DE    DA    ES    NL    IT    SW    PT    FI    EL    CS    ET    HU    LT    LV    MT    PL    SK    SL    BG    RO   
  DOC:    EN    FR    DE    DA    ES    NL    IT    SW    PT    FI    EL    CS    ET    HU    LT    LV    MT    PL    SK    SL    BG    RO   

  Ευρωπαϊκή επιτροπή – δελτιο τύπου

  Απόβλητα – μια παρακαμπτήρια οδός προς τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μείωση του κόστους

  Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2012 – Σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύθηκε σήμερα, η πλήρης εφαρμογή της σχετικής με τα απόβλητα νομοθεσίας της ΕΕ θα είχε ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 72 δις ευρώ ετησίως, θα προκαλούσε αύξηση του ετήσιου κύκλου εργασιών του ενωσιακού κλάδου διαχείρισης και ανακύκλωσης των αποβλήτων κατά 42 δις ευρώ και θα δημιουργούσε πάνω από 400.000 θέσεις εργασίας μέχρι το 2020. Οι παράνομες δραστηριότητες γύρω από τα απόβλητα στα κράτη μέλη καταλήγουν σε χαμένες ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης, πλην όμως η ενίσχυση των εθνικών επιθεωρήσεων και η βελτίωση των γνώσεων για τη διαχείριση των αποβλήτων θα απέφερε μείζονες βελτιώσεις.

  Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Janez Potočnik δήλωσε: «Χρειάζεται να θεωρήσουμε τα απόβλητα ως πόρο – και η ταφή πόρων στο έδαφος είναι κάτι παραπάνω από κοντόφθαλμη. Στην έκθεση αυτή εμφαίνεται ότι η διαχείριση και ανακύκλωση αποβλήτων μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στην οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Εάν η υφιστάμενη νομοθεσία εφαρμοζόταν κατάλληλα, θα αποφεύγαμε δαπανηρές εργασίες καθαρισμού, προβλήματα ρύπανσης και υγείας. Και ας μη ξεχνάμε ότι τα ανακυκλωμένα υλικά είναι φθηνότερα απ’ ό,τι τα «παρθένα» - και ότι μειώνουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και την εξάρτησή μας από τις εισαγωγές».

  Η βελτίωση της εφαρμογής οδηγεί σε σημαντικά οφέλη

  Στη μελέτη διενεργείται μια εις βάθος ανάλυση των συνεπειών της καλύτερης εφαρμογής και καταδεικνύεται το μέγεθος των οφελών. Αναλύθηκε αριθμός μελετών περιπτώσεων στην Κύπρο, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Ιταλία και τις Κάτω Χώρες, ούτως ώστε να καταδειχθούν τα οικονομικά, χρηματοδοτικά και κοινωνικά οφέλη στα κράτη μέλη.

  Ο ενωσιακός κλάδος διαχείρισης και ανακύκλωσης των αποβλήτων είναι ήδη πολύ δυναμικός, αλλά παρέχει περισσότερες οικονομικές δυνατότητες με μεγάλες δυνατότητες επέκτασης. Το 2008, ο ετήσιος κύκλος εργασιών, ύψους 145 δις ευρώ αντιστοιχούσε στο 1% περίπου του ΑΕΠ της ΕΕ και σε 2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Η συμμόρφωση με την πολιτική της ΕΕ θα συνέβαλλε στη δημιουργία ενός κλάδου με 2,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 187 δισεκατομμυρίων ευρώ.

  Το πρόβλημα είναι ότι υπερβολικά υψηλός αριθμός τιμών δεν αντανακλά το πραγματικό κόστος της διάθεσης αγαθών – εάν το αντανακλούσε, αυτό θα συνέβαλλε πρωτίστως στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων. Επιπλέον, πολλά κράτη μέλη στερούνται ακόμη κατάλληλης υποδομής για τη χωριστή συλλογή, ανακύκλωση και ανάκτηση. Η απουσία συστηματικού ελέγχου και μηχανισμών εφαρμογής αποτελεί ένα άλλο εμπόδιο, συνδυαζόμενο με την έλλειψη αξιόπιστων δεδομένων σχετικών με τη διαχείριση των αποβλήτων.

  Τέσσερα βασικά συμπεράσματα

  • Στη μελέτη συμπεραίνεται ότι χρειαζόμαστε περισσότερες γνώσεις σχετικά με τα απόβλητα. Πρέπει να συλλέγονται καλύτερης ποιότητας δεδομένα και να βελτιωθεί η συστηματική παρακολούθηση της έμπρακτης λειτουργίας των σχετικών νόμων. Εν προκειμένω έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, με εδικό κέντρο δεδομένων για τα απόβλητα, το οποίο συνέστησε πρόσφατα η Eurostat.

  • Καλύτερη χρήση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και ευρύτερη χρήση οικονομικών μέσων όπως είναι η αύξηση του κόστους διάθεσης θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διασφάλιση της συμμόρφωσης και στην εξασφάλιση των αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων για τη διαχείριση των αποβλήτων.

  • Οι δυνατότητες παρακολούθησης και επιθεώρησης πρέπει να ενισχυθούν στα κράτη μέλη. Αυτό συνεπάγεται μια ικανότητα ανεξάρτητου ελέγχου σε επίπεδο ΕΕ και, ενδεχομένως, κοινά πρότυπα επιθεώρησης.

  • Μια σχετικά συμφέρουσα οικονομική επιλογή για την ενίσχυση της παρακολούθησης της εφαρμογής σε επίπεδο ΕΕ θα μπορούσε να είναι η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και των δυνατοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ). Η επιλογή αυτή θα συνεπαγόταν μικρότερο διοικητικό κόστος απ’ ό,τι η δημιουργία ενός νέου οργανισμού για τα απόβλητα.

  Επόμενα βήματα

  Τα συμπεράσματα της μελέτης θα συζητηθούν και θα αναλυθούν από την Επιτροπή. Θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για την ανάπτυξη ενός ισόρροπου μείγματος οικονομικών και νομικών μέσων, όπως προτείνεται στον χάρτη πορείας για μια αποδοτική – από πλευράς πόρων – Ευρώπη – και στη θεματική στρατηγική για την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων. Οι εν λόγω στρατηγικές ενθαρρύνουν τις οικονομικές και νομικές πρωτοβουλίες, όπως είναι οι φόροι ή οι απαγορεύσεις υγειονομικής ταφής, η επέκταση των συστημάτων «ευθύνης των παραγωγών» και η θέσπιση συστημάτων του τύπου «πλήρωσε ανάλογα με αυτά που απορρίπτεις».

  Ιστορικό

  Η οικονομία της ΕΕ χρησιμοποιεί 16 τόνους υλικών ανά άτομο και ετησίως, εκ των οποίων 6 τόνοι καθίστανται απόβλητα, και οι μισοί από αυτούς καταλήγουν στους χώρους υγειονομικής ταφής. Πολλά κράτη μέλη στηρίζονται κυρίως στους χώρους υγειονομικής ταφής για τη διαχείριση των αποβλήτων. Η κατάσταση αυτή εξακολουθεί να υφίσταται, παρ’ όλη την υφιστάμενη περί αποβλήτων ενωσιακή νομοθεσία και είναι μη βιώσιμη.

  Ο χάρτης πορείας για την απόδοση των πόρων της Επιτροπής καθορίζει ορόσημα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι τα απόβλητα θα τυγχάνουν, μέχρι το 2020, διαχείρισης ως πόρου, μέσω της αναθεώρησης της πρόληψης, της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης, της ανάκτησης και της θέσπισης στόχων για την απομάκρυνσή τους από τους χώρους υγειονομικής ταφής, καθώς και μέσω της ανάπτυξης αγορών δευτερογενών και ανακυκλωμένων υλικών.

  Για περαιτέρω πληροφορίες

  Εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ περί αποβλήτων για την πράσινη ανάπτυξη (μελέτη): http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

  Συγκριτικές στατιστικές για τις εργασίες διαχείρισης των αποβλήτων στα κράτη μέλη της ΕΕ:

  http://www.eea.europa.eu/soer/synthesis/synthesis/chapter4.xhtml

  Έκθεση του 2011 για τη θεματική στρατηγική σχετικά με την πρόοδο στην πρόληψη της παραγωγής και ανακύκλωσης αποβλήτων: http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm

  Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

  Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">JoeΑυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε."> Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">Hennon (+32 2 295 35 93)

  Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">MonicaΑυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε."> Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">Westeren (+32 2 299 18 30)

 • Απόβλητα - Κύπρος


  Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /home/customer/www/theopemptou.com/public_html/info/libraries/src/HTML/Helpers/StringHelper.php on line 132

 • Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /home/customer/www/theopemptou.com/public_html/info/templates/ja_good/html/layouts/joomla/content/image/article.php on line 19

  Απόβλητα - Κείμενα /Downloads


  Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /home/customer/www/theopemptou.com/public_html/info/libraries/src/HTML/Helpers/StringHelper.php on line 132
 • Απόβλητα


  Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /home/customer/www/theopemptou.com/public_html/info/libraries/src/HTML/Helpers/StringHelper.php on line 132
 • Αναφορικά με τους σκυβαλότοπους στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου - 2002

  Απάντηση 23.06.008.01.038

  Απάντηση ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2002 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Χριστόδουλου Χριστοδούλου στην ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.038, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2001, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου.

  «Αναφορικά με τους σκυβαλότοπους στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου, σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

  Στην ελεύθερη περιοχή της επαρχίας Αμμοχώστου λειτουργούν τρεις σκυβαλότοποι. Ο πρώτος σκυβαλότοπος βρίσκεται σε περιοχή της κοινότητας Φρενάρους και εξυπηρετεί τα έξι κοινοτικά συμβούλια Σωτήρας, Λιοπετρίου, Φρενάρους, Αυγόρου, Άχνας και Αχερίτου και το δήμο Δερύνειας, ο δεύτερος εξυπηρετεί το δήμο Αγίας Νάπας και ο τρίτος εξυπηρετεί το δήμο Παραλιμνίου και βρίσκονται στις οικείες δημοτικές περιοχές.

  Ο πρώτος εκ των τριών σκυβαλότοπων βρίσκεται πλησίον του σημείου κορεσμού του και αντιμετωπίζονται ήδη προβλήματα στην ομαλή συνέχιση της λειτουργίας του. Ο χώρος απόρριψης σκυβάλων του δήμου Αγίας Νάπας πρέπει να εγκαταλειφθεί, λόγω προβλημάτων που παρουσιάζει, ενώ ο χώρος απόρριψης σκυβάλων του δήμου Παραλιμνίου θα απαιτηθεί να εγκαταλειφθεί σύντομα.

  Στην επαρχία Λάρνακας δεν υπάρχουν ανεξέλεγκτοι χώροι απόρριψης σκυβάλων. Συγκεκριμένα, στις κοινότητες Πάνω Λεύκαρα, Λάγεια, Ορά, Βάβλα, Μελίνη, Οδού, Αγιοί Βαβατσινιάς, Κάτω Λεύκαρα, Μαρί, Ψεματισμένος, Άγιος Θεόδωρος, Κάτω Δρυς, Τόχνη, Χοιροκοιτία, Κοφίνου, Σκαρίνου, Αβδελλερού, Κελλιά, Ορόκλινη και Ορμήδεια λειτουργούν καθ’ όλα οργανωμένοι σκυβαλότοποι, στους οποίους γίνεται απλή ταφή των σκυβάλων σε τάφρους.

  Οι κοινότητες Λειβαδιών, Κιτίου, Περβολιών, Δρομολαξιάς, Μενεού, Τερσεφάνου, Καλού Χωριού, Μαζωτού, Μεννόγειας, Αγκλεισίδων και Αλεθρικού εξυπηρετούνται από τον υφιστάμενο σκυβαλότοπο Λάρνακας στην περιοχή Τερσεφάνου και οι κοινότητες Κόρνου, Μοσφιλωτής, Πυργών, Δελίκηπου και Αγίας Άννας από το σκυβαλότοπο Κοτσιάτη.

  Με στόχο την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται γενικά από τους σκυβαλότοπους, οι Ενώσεις Κοινοτήτων Λάρνακας και Αμμοχώστου ανέλαβαν την πρωτοβουλία για την εξεύρεση νέου κοινού χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες εντόπισαν χώρο στην επαρχία Λάρνακας που κρίνεται προκαταρκτικά κατάλληλος για το σκοπό αυτό. Οι προσπάθειες για περαιτέρω προώθηση του θέματος αναστάλθηκαν για σημαντικό χρονικό διάστημα, λόγω της διαφοράς που προέκυψε μεταξύ της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της κυβέρνησης, όσον αφορά τον οργανισμό/φορέα που θα πρέπει να συσταθεί για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

  Ανεξάρτητα από το πιο πάνω πρόβλημα, το Υπουργείο Εσωτερικών προωθεί τη δημιουργία κοινού χώρου απόρριψης σκυβάλων που θα εξυπηρετεί τις δύο επαρχίες, σε συνεργασία με τις Ενώσεις Κοινοτήτων Λάρνακας και Αμμοχώστου.»

 • Αναφορικά με τη ρύπανση από σκουπίδια και λύματα στην περιοχή Τηλλυρίας

  Απάντηση 23.06.008.03.157

  Απάντηση ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2004 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Ανδρέα Χρίστου στην ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.157, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Αναφορικά με τη ρύπανση από σκουπίδια και λύματα στην περιοχή Τηλλυρίας, σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

  1.      1. Διάθεση σκυβάλων των κοινοτήτων της περιοχής Τηλλυρίας

            Ο υφιστάμενος σκυβαλότοπος στην περιοχή “Πηγή” θα συνεχίσει να λειτουργεί πάνω σε προσωρινή βάση, μέχρι να ετοιμασθούν οι μελέτες για τους υφιστάμενους σκυβαλότοπους που προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών και που θα χρηματοδοτηθούν από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Οι μελέτες αυτές θα περιλαμβάνουν εισηγήσεις για τη διάθεση των σκυβάλων των κοινοτήτων που εξυπηρετούνται από τους υφιστάμενους σκυβαλότοπους, όπως επίσης και εισηγήσεις για τη διαμόρφωση των υφισταμένων.

            Μέχρι τη συμπλήρωση των μελετών το κοινοτικό συμβούλιο Κάτω Πύργου ανέλαβε τη διαχείριση του πιο πάνω σκυβαλότοπου (ενταφιασμός σκυβάλων και απαγόρευση της καύσης τους).  Μεγάλο τμήμα των σκυβάλων έχει ήδη καλυφθεί και τις επόμενες μέρες θα καλυφθεί και το υπόλοιπο.

  2.       2. Διάθεση οικιακών λυμάτων των κοινοτήτων της περιοχής Τηλλυρίας

            Το θέμα της εξεύρεσης τρόπου για την οριστική επίλυση των προβλημάτων διάθεσης των οικιακών λυμάτων θα εξετασθεί από το αρμόδιο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.

            Για την προσωρινή επίλυση του προβλήματος που διαπιστώνεται με τη λειτουργία της χωμάτινης δεξαμενής όπου απορρίπτονται τα οικιακά λύματα της περιοχής θα μελετηθεί το ενδεχόμενο μεταφοράς των λυμάτων της κοινότητας Κάτω Πύργου, που είναι η μεγαλύτερη της περιοχής στην οποία παρατηρείται και το μεγαλύτερο πρόβλημα, στο βιολογικό σταθμό που κατασκευάσθηκε για τις ανάγκες του αλιευτικού καταφυγίου Κάτω Πύργου.  Σύσκεψη για τη μελέτη του θέματος θα πραγματοποιηθεί στις 19 Φεβρουαρίου 2004 στο Γραφείο Επάρχου Λευκωσίας.»

 • ανάγκη κατάργησης του σκυβαλότοπου Αγίας Νάπας

  Απάντηση 23.06.008.02.310

  Απάντηση ημερομηνίας 10 Ιουλίου 2003 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Ανδρέα Χρίστου στην ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.310, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη.

  «Αναφορικά με την ανάγκη κατάργησης του σκυβαλότοπου Αγίας Νάπας, σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

  Με βάση τη διαδικασία της ζήτησης προσφορών, το Υπουργείο Εσωτερικών υπέγραψε συμβόλαιο με ιδιωτικό οίκο, ο οποίος ανέλαβε την ετοιμασία χωροθετικής, περιβαλλοντικής και τεχνοοικονομικής μελέτης, όπως και την ετοιμασία εγγράφων δημοπράτησης για την κατασκευή χώρου ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων και δύο διαμετακομιστικών σταθμών για την επαρχία Λάρνακας και την ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου. Η εργασία αυτή αναμένεται να συμπληρωθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου 2003.

  Η κατασκευή του έργου αναμένεται να αρχίσει στις αρχές του 2004 και να συμπληρωθεί στις αρχές του 2005, οπόταν και προγραμματίζεται η κατάργηση του υφιστάμενου σκυβαλότοπου της Αγίας Νάπας.

  Μέχρι την κατάργηση του σκυβαλότοπου αυτού και με σκοπό τη βελτίωση της υγειονομικής κατάστασης που επικρατεί στο χώρο, ο έπαρχος Αμμοχώστου ζήτησε από το δήμο Αγίας Νάπας να προβεί στις αναγκαίες εργασίες, ώστε ο ίδιος ο σκυβαλότοπος να διατηρείται σε αποδεκτά υγειονομικά επίπεδα και να αποφεύγεται η απόρριψη άχρηστων αντικειμένων και σκυβάλων μέσα στους γειτνιάζοντες χώρους. Ο έπαρχος Αμμοχώστου θα παρακολουθεί την κατάσταση.»