Κατάθεση Προτάσεων Νόμου:
Προτάσεις νόμου που κατατέθηκαν και προέρχονται από βουλευτές του Κινήματος ή εκ μέρους του Κινήματος, ή μαζί με άλλους βουλευτές ή που κατατέθηκαν εκ μέρους όλων των μελών Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που είμαστε μέλη.

Συνοπτικός Πίνακας:

 

ΓΠ

ΧΘ

Συνεργασία ΓΠ με άλλους βουλευτές

Συνεργασία ΧΘ με άλλους βουλευτές

Εκ μέρους των Επιτροπών που είναι μέλη

Κοινή κατάθεση ΧΘ και ΓΠ

Σύνολο

Γεωργίας

1

1

Ανθρωπίνων

1

1

Οικονομικών

1

2

1

1

5

Εργασίας

3

1

4

Προσφύγων

1

1

Νομικών

1

2

3

Περιβάλλοντος

1

1

1

3

Εσωτερικών

3

2

1

1

1

8

Θεσμών

1

1

Μεταφοράς

1

4

5

Εμπορίου

1

1

2

Σύνολο

11

7

6

1

7

2

34

 

Αναλυτικά:

Επιτροπή Γεωργίας:

 1. Ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018

(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων –Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.059.061-2018).   Κατάθεση 22.6.2018

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών νόμου, έτσι ώστε να ενθαρρυνθεί η παραγωγή βιολογικών προϊόντων και η προώθηση της παραγωγής ντόπιων γεωργικών, κτηνοτροφικών και μεταποιημένων προϊόντων που προκύπτουν από αυτά.

Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:

 1. Ο περί Διενέργειας Εράνων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017.

(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Περδίκη,

Προέδρου Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, και Γιώργου Λιλλήκα,

Προέδρου Συμμαχίας Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.058.082-2017).   Κατάθεση 8.9.2017

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Διενέργειας Εράνων Νόμου έτσι ώστε να διασφαλίζεται η δίκαιη μεταχείριση εράνων που διεξάγονται κατά τις κηδείες, για να εξαλειφθούν προβλήματα που προκύπτουν, τα οποία επιβαρύνουν περαιτέρω τους συγγενείς των αποθανόντων.

Επιτροπή Οικονομικών:

 1. Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Περδίκη, προέδρου του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.059.007-2018).   Κατάθεση 9.3.2018

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου, ώστε κάθε πρόσωπο που είναι κάτοικος της Δημοκρατίας το οποίο λαμβάνει ή πιστώνεται με ποσό τόκου, να καταβάλει έκτακτη εισφορά για την άμυνα σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αντί σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) που ισχύει σήμερα επί του ποσού των τόκων που λαμβάνονται ή πιστώνονται.

 1. Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Πρόταση νόμου από κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, εκ μέρους της επιτροπής).

(Αρ. Φακ. 23.02.059.015-2018).

Ψηφίστηκε 4.5.2018         Κατάθεση 23.3.2018

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου, ώστε να καθορισθεί ότι πράξη μίσθωσης ή/και ενοικίασης ακίνητης ιδιοκτησίας σε πρόσωπο υποκείμενο στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας Φόρο (ΦΠΑ), για σκοπούς άσκησης φορολογητέας επιχειρηματικής δραστηριότητας, για την οποία καταβάλλεται ΦΠΑ, δεν θα υπόκειται στην καταβολή μεταβιβαστικών τελών κατά την εγγραφή της στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

 1. Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Πρόταση νόμου των κ. Άννας Θεολόγου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Μαρίνου Σιζόπουλου εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, και Γιώργου Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων- Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.059.026-2018).

Απορρίφθηκε 8.7.2018    Κατάθεση 4.5.2018

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε οι διατάξεις του Μέρους VIA αυτού, που αφορούν τη διαδικασία πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου από τον ενυπόθηκο δανειστή, να εφαρμόζονται για τις περιπτώσεις σύμβασης υποθήκης οι οποίες εγγράφηκαν στο κτηματικό μητρώο από την 9η Σεπτεμβρίου 2014, ημερομηνία κατά την οποία τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις του Μέρους αυτού, και εντεύθεν και όχι αναδρομικά πριν από την εν λόγω ημερομηνία.

 1. Ο περί Στοιχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Πρόταση νόμου των κ. Χρίστου Ορφανίδη, βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, Γιώργου Λιλλήκα,

βουλευτή της Συμμαχίας Πολιτών, Γιώργου Περδίκη, βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, Χρίστου Χρίστου, βουλευτή του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, και Άννας Θεολόγου, ανεξάρτητης βουλευτού).

(Αρ. Φακ. 23.02.059.051-2018).   Κατάθεση 8.6.2018

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Στοιχημάτων Νόμου, ώστε ποσοστό δύο επί τοις εκατόν (2%) των καθαρών αποδοχών από στοίχημα να καταβάλλεται στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, ο οποίος αυτόνομα θα κατανέμει το ποσό αυτό στις κυπριακές ομοσπονδίες ομαδικών αθλημάτων για σκοπούς ενίσχυσης των ομάδων και των ακαδημιών τους, νοουμένου ότι οι ομάδες αυτές έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις των φορολογικών ετών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του νόμου.

 1. Ο περί Ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.059.075-2018).   Κατάθεση 13.7.2018

Σκοπός της πρότασης είναι η τροποποίηση του νόμου ώστε σκοπός του να είναι η αποζημίωση Κύπριων πολιτών οι οποίοι απώλεσαν καταθέσεις τους σε τραπεζικά ιδρύματα ύψους πέραν των πρώτων €100,000, ταμείων προνοίας και ταμείων συντάξεων που απώλεσαν καταθέσεις, μη επαγγελματικών κατόχων καλυμμένων αξιογράφων.

Επιτροπή Εργασίας:

 1. Ο περί της Προώθησης και της Προστασίας του Μητρικού Θηλασμού Νόμος του 2017.

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη,

Πρόεδρου του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.058.091-2017).

Ψηφίστηκε 30.3.2018       Κατάθεση 29.9.2017

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου που να ρυθμίζει την προστασία και την προώθηση του μητρικού θηλασμού.Ειδικότερα επιδιώκεται η ενίσχυση της Στρατηγικής Προστασίας, Προαγωγής και Υποστήριξης του Μητρικού Θηλασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω θεσμικού πλαισίου το οποίο να προάγει τον μητρικό θηλασμό και την εξοικείωση του πληθυσμού με το μητρικό θηλασμό σε δημόσιους χώρους, όπως και τη δημιουργία ειδικών χώρων και διευκολύνσεων για τον ίδιο σκοπό όπου τούτο κρίνεται αναγκαίο.

 1. Ο περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.059.030-2018).  Κατάθεση 18.5.2018

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών Νόμου έτσι ώστε να καθιερωθεί Εθνικό Κατώτατο Όριο Μισθού με Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Σκοπός επίσης της εν λόγω πρότασης νόμου είναι οι Συμβουλευτικές Επιτροπές που διορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να διαβουλεύονται με τους κοινωνικούς εταίρους και τους εμπλεκόμενους φορείς και να υποβάλλουν εισηγήσεις στον Υπουργό για ζητήματα που αφορούν τον καθορισμό του Εθνικού Κατώτατου Ορίου Μισθού και τα κατώτατα όρια μισθών για οποιαδήποτε εργασία στη Δημοκρατία είτε γενικά είτε σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη περιοχή, τόπο ή επαρχία, σε οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία ικανοποιούνται ότι οι μισθοί που καταβάλλονται σε οποιαδήποτε πρόσωπα που εργοδοτούνται σε οποιαδήποτε τέτοια εργασία είναι αδικαιολόγητα χαμηλοί.

 1. Ο περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη,

προέδρου του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.059.053-2018).   Κατάθεση 13.6.2018

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα Νόμου (Ειδικές Διατάξεις) του 2009 έτσι ώστε κατά την διαδικασία πρόσληψης ατόμων με αναπηρίες στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και σε περίπτωση που ο αριθμός των υπό πλήρωση θέσεων απασχόλησης είναι μικρότερος του 5, τότε για σκοπούς υπολογισμού του ποσοστού 10% να λαμβάνεται υπόψη και να προστίθεται στον αριθμό των υπό πλήρωση θέσεων ο αριθμός των αντίστοιχων θέσεων που πληρώθηκαν τα προηγούμενα συναπτά έτη, για τις οποίες δεν εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του νόμου, αντί για το προηγούμενο έτος που ισχύει τώρα.

 1. Ο περί Ατόμων με Αναπηρίες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

(Πρόταση νόμου του κ. Αντρέα Φακοντή, εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων).

(Αρ. Φακ. 23.02.058.059-2017).

Ψηφίστηκε 10.11.2017

Έγινε αναπομπή από τον Πρόεδρο της δημοκρατίας και η αναπομπή έγινε εν μέρει αποδεκτή και ψηφίστηκε με αναθεωρημένο κείμενο 8.12.2017        Κατάθεση 9.6.2017

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμου ώστε-

 1. 1. Να διασφαλισθεί ότι το προβλεπόμενο στην εν λόγω νομοθεσία Ταμείο Ειδικών Αναγκών, του οποίου μέρος των εσόδων προέρχεται από τα καθαρά έσοδα που εισπράττονται από το εκδιδόμενο βάσει άλλης νομοθεσίας Λαχείο Προνοίας, σε περίπτωση που η νομοθεσία με βάση την οποία αυτό εκδίδεται καταργηθεί και αυτό παύσει να λειτουργεί, θα συνεχίσει να ενισχύεται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά το αντίστοιχο και/ή υψηλότερο ποσό, όπως ήδη προβλέπεται στον υπό τροποποίηση νόμο.
 2. 2. Τα προβλεπόμενα στον υπό τροποποίηση νόμο σχετικά ποσά, τα οποία είναι εκπεφρασμένα σε κυπριακές λίρες, να αντικατασταθούν με τα αντιστοιχούντα ποσά σε ευρώ.

Επιτροπή Προσφύγων:

 1. Ο περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και Άλλα Πρόσωπα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.059.017-2018).   Κατάθεση 30.3.2018.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και Άλλα Πρόσωπα έτσι ώστε να καθοριστεί χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου η Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκποπισθέντων του Υπουργείου Εσωτερικών οφείλει να εξετάσει, να αποφασίσει και να ενημερώσει τον αιτητή για αίτηση που υπέβαλε για παροχή στεγαστικής βοήθειας. Σύμφωνα με την πρόταση νόμου, το χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου οφείλει η Υπηρεσία να απαντήσει καθορίζεται στις ενενήντα μέρες και πλέον τριάντα μέρες στις περιπτώσεις που ζητούνται πρόσθετες πληροφορίες από την ημέρα λήψης των πληροφοριών αυτών.

Επιτροπή Νομικών:

 1. Ο περί της Δέκατης Όγδοης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2017.

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη προέδρου Κινήματος Οικολόγων -Συνεργασία Πολιτών, Ειρήνης Χαραλαμπίδου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας και Παύλου Μυλωνά βουλευτή εκλογικής Περιφέρειας Λεμεσού).

(Αρ. Φακ. 23.02.058.088-2017).

Κατάθεση 22.9.2017

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να διασφαλιστεί συνταγματικά η οικονομική αυτονομία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

 1. Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2018.

(Πρόταση νόμου των κ. Άριστου Δαμιανού εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, Γεώργιου Γεωργίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, Κωστή Ευσταθίου εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Μιχάλη Γιωργάλλα, βουλευτή Αλληλεγγύης και Γιώργο Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία-Πολιτών

(Αρ. Φακ. 23.02.059.076-2018).  

 1. Ο περί της Διαδικασίας της Δημόσιας Διαβούλευσης Νόμος του 2017.

(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.058.115-2017).   Κατάθεση 10.11.2017

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θεσμοθέτηση της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων νομοσχεδίων, κανονισμών, στρατηγικών και προγραμμάτων, με σκοπό να διασφαλιστούν η αποτελεσματικότητα του δημόσιου διαλόγου και η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, οργανωμένων συνόλων ή ατόμων στη διαδικασία.

Ο προτεινόμενος νόμος ετοιμάστηκε στη βάση του Οδηγού Διαβούλευσης, που εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών τον Οκτώβριο του 2011.

Επιτροπή Περιβάλλοντος:

 1. Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2017.

(Πρόταση νόμου του κ. Αδάμου Αδάμου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος).

(Αρ. Φακ. 23.02.058.108-2017).

Εξετάστηκε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και ψηφίστηκε αυθημερόν (3.11.2017). Κατάθεση 3.11.2017

Σκοπός της πρότασης νόμου, είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου, ώστε να αυξηθεί από δύο σε τέσσερις ο μέγιστος αριθμός κυνηγετικών σκύλων ανά κυνηγό που δύναται να επιτρέψει ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας να τον συνοδεύουν κατά τις κυνηγετικές του εξορμήσεις.

 1. Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.059.041-2018).   Κατάθεση 1.6.2018

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων νόμου με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «κατοικίδιο ζώο» έτσι ώστε τα ζώα τα οποία θεωρούνται ως κατοικίδια και μπορούν να διατηρούνται από τον άνθρωπο, για ιδιωτική ψυχαγωγία και για συντροφιά, να καθορίζονται σε κατάλογο που περιλαμβάνεται σε διάταγμα που εκδίδεται από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

 1. Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2017.

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.058.109-2017).   Κατάθεση 3.11.2017

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου, ώστε να απαλειφθεί η δυνατότητα μεταφοράς σε χώρο εστίασης μικρών ποσοτήτων θηραμάτων τα οποία είναι ήδη μαγειρευμένα για κατανάλωση. Επιπρόσθετα παραχωρείται στο δικαστήριο δυνατότητα για έκδοση διατάγματος για την διακοπή ή την αναστολή της λειτουργίας του υποστατικού σε περίπτωση που στο υποστατικό μαγειρεύεται, πωλείται ή προσφέρεται οποιοδήποτε θήραμα ή είδος άγριας πανίδας.

Επιτροπή Εσωτερικών:

 1. Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός)     (Αρ. 4) Νόμος του 2017.

(Πρόταση νόμου των κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος).

(Αρ. Φακ. 23.02.058.099-2017).

Κατάθεση: 13.10.2017.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, έτσι ώστε η στάθμευση ηλεκτρικών οχημάτων στους δημοτικούς χώρους στάθμευσης και στους χώρους στους οποίους βρίσκονται παρκόμετρα να είναι δωρεάν.

 1. Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Περδίκη και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.059.019-2018).   Κατάθεση: 30.3.2018.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, ώστε η τιμητική πολιτογράφηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος και η πολιτογράφηση αλλοδαπών επιχειρηματιών και επενδυτών να επιτρέπονται υπό όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με Κανονισμούς που κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

 1. Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Πρόταση νόμου του κ Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.059.028-2018).

Κατάθεση: 18.5.2018.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, ώστε να καθοριστούν οι προϋποθέσεις και οι όροι έκδοσης άδειας κατεδάφισης.

 1. Ο περί του Καθορισμού των Προϋποθέσεων και των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Κατασκευή και Ασφαλή Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχο των Παιδότοπων και Παιδικών Χαρών Νόμος του 2018.

(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών)

(Αρ. Φακ. 23.02.059.066-2018).   Κατάθεση: 8.7.2018.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για την ασφαλή λειτουργία τη συντήρηση και τον έλεγχο των παιδότοπων και των παιδικών χαρών.

 1. Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017.

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.058.105-2017).

Απορρίφθηκε 20.4.2018.

Κατάθεση: 3.11.2017.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, ώστε να δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τα ονόματα των αλλοδαπών οι οποίοι τιμητικά έχουν πολιτογραφηθεί για λόγους δημόσιου συμφέροντος, καθώς και των αλλοδαπών επιχειρηματιών και επενδυτών οι οποίοι έχουν πολιτογραφηθεί χωρίς να ικανοποιούνται ορισμένες προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται στον εν λόγω βασικό νόμο για την πολιτογράφηση αλλοδαπών.

 1. Ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.059.014-2018).

Κατάθεση: 23.3.2018.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του Προστασίας της Παραλίας Νόμου, ώστε η ερμηνεία του όρου «παραλία» που περιλαμβάνεται σε αυτόν να εκσυγχρονιστεί.

 1. Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.059.023-2018).   Κατάθεση: 4.5.2018.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, ώστε στις περιπτώσεις χορήγησης από το Υπουργικό Συμβούλιο πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση του σχεδίου ανάπτυξης να εφαρμόζονται οι διατάξεις του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου, σύμφωνα με τις οποίες για ορισμένα έργα που υπόκεινται σε πολεοδομική άδεια απαιτείται η υποβολή στην πολεοδομική αρχή μελέτης εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον ή προκαταρκτική έκθεση επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Επιπρόσθετα, με την πρόταση νόμου σκοπείται η εισαγωγή στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία προνοιών για την επιβολή διοικητικού προστίμου σε περίπτωση παράβασης ή μη συμμόρφωσης προσώπου με διάταγμα εκδιδόμενο για τον τερματισμό της χρήσης ακίνητης ιδιοκτησίας ή την επιβολή όρων για τη συνέχιση της χρήσης ακίνητης ιδιοκτησίας ή τη μετατροπή ή την αφαίρεση οικοδομών ή έργων.

 1. Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Πρόταση νόμου των κ. Νικόλα Παπαδόπουλου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, Μαρίνου Σιζόπουλου εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Μιχάλη Γιωργάλλα εκ μέρους της Αλληλεγγύης και Γιώργου Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.059.052-2018).

Ψηφίστηκε 13.6.2018

Κατάθεση: 8.6.2018.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, ώστε να καλυφθεί το εντοπισθέν από το Εκλογοδικείο νομοθετικό κενό υπό το φως των πρόσφατων αποφάσεών του στις Εκλογικές Αιτήσεις Αρ. 2/2016 και Αρ. 1/2017, σε περίπτωση που εκλεγείς βουλευτής για οποιοδήποτε λόγο δεν προβεί σε ανάληψη καθηκόντων με βάση το άρθρο 69 του συντάγματος.

Επιτροπή Θεσμών:

 1. Ο περί του Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από Πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, προέδρου Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών)

(Αρ. Φακ. 23.02.059.016-2018).   Κατάθεση 30.3.2018.

Σκοπός της πρότασης είναι η τροποποίηση του περί του Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από Πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου ώστε να επιτευχθούν τα ακόλουθα:

(α) να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του σε όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που υπηρετούν σε θέσεις με κλίμακα Α12 και άνω∙

(β) να παραχωρηθούν νέες αρμοδιότητες στην Επιτροπή που λειτουργεί δυνάμει του υφιστάμενου νόμου ώστε να δύναται να εξετάζει καταγγελία που υποβάλλεται σε αυτήν εναντίον προσώπου που παραλείπει να υποβάλει τη δυνάμει του νόμου σχετική αίτηση πριν από την ανάληψη εργασία στον ιδιωτικό τομέα και να απαγορεύει την ανάληψη εργασίας σε συγκεκριμένο εργοδότη του ιδιωτικού τομέα από τον αιτητή∙

(γ) να αυξηθεί, από δύο σε τρία έτη, ο χρόνος που δύναται να επιβάλλεται έλεγχος για την ανάληψη εργασίας στον ιδιωτικό τομέα από πρώην κρατικούς αξιωματούχους και ορισμένους πρώην υπαλλήλους του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα∙

(δ) την αύξηση των προβλεπόμενων από τον υφιστάμενο νόμο ποινών.

Επιτροπή Μεταφορών:

 1. Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017.

(Πρόταση νόμου των κ. Άννας Θεολόγου, ανεξάρτητης βουλευτού, Γιώργου Περδίκη, βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, Μιχάλη Γιωργάλλα, βουλευτή Κινήματος Αλληλεγγύης, και Ελένης Σταύρου και Μαριέλλας Αριστείδου εκ μέρους του Δημοκρατικού Συναγερμού).

(Αρ. Φακ. 23.02.058.040-2017).   Κατάθεση 28.4.2017

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου, έτσι ώστε να καταστεί υποχρεωτική η εγκατάσταση συστήματος ασφάλειας ή/και συστήματος συγκράτησης και σε ταξί, πέραν των οχημάτων των κατηγοριών Μ1, Ν1, Ν2 και Ν3, για παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών και για παιδιά ηλικίας άνω των τριών ετών μέχρι 135 cm ύψος.

Ψηφίστηκε 13.07.2018

 1. Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Πρόταση νόμου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων)

(Αρ. Φακ. 23.02..059.004-2018).

Ψηφίστηκε 9.3.2018

Κατάθεση 16.2.2018

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η διόρθωση των δύο πιο κάτω περιπτώσεων που αφορούν τέλη κυκλοφορίας παλαιών οχημάτων:

(α)      Με τον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικό) Νόμο του 2013 (Ν.100(Ι)/2013), που εφαρμόστηκε από την 1η Ιανουαρίου 2014, αφαιρέθηκε, προφανώς εκ παραδρομής, η πρόβλεψη που υπήρχε προηγουμένως για μέγιστο τέλος κυκλοφορίας €300,00 για τα παλαιά οχήματα, το οποίο επαναφέρεται.

(β)      Ο προαναφερθείς Νόμος, προβλέπει ότι τα τέλη κυκλοφορίας όλων των κατηγοριών οχημάτων που είναι παλαιά, υπολογίζεται, προφανώς και πάλι εκ παραδρομής, οσάν να είναι όλα της κατηγορίας Μ1, οπόταν γίνεται διόρθωση ώστε ο υπολογισμός να γίνεται ανάλογα με την κατηγορία του κάθε οχήματος.

 1. Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018.

(Πρόταση νόμου του κ. Γεώργιου Προκοπίου, προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, εκ μέρους της επιτροπής).

(Αρ. Φακ. 23.02.059.009-2018).   Κατάθεση 16.3.2018

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου ώστε:

 1. 1. να καταργηθεί η παρεχόμενη εξουσιοδότηση για έκδοση κανονισμών η οποία αφορά τη ρύθμιση της κίνησης προσώπων τα οποία επιβαίνουν σε ποδήλατο με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή οποιαδήποτε έκδοση ή τροποποίηση τέτοιων κανονισμών που αφορούν τα ποδήλατα από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου,
 2. 2. να καταργηθούν οποιοιδήποτε κανονισμοί εκδόθηκαν δυνάμει της πιο πάνω εξουσιοδότησης και αφορούν τη ρύθμιση της κίνησης προσώπων τα οποία επιβαίνουν σε ποδήλατο από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμου,
 3. 3. να δοθεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης οποιασδήποτε διαδικασίας ή ενέργειας άρχισε δυνάμει των υπό κατάργηση κανονισμών.
 4. Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Πρόταση νόμου του κ. Γεώργιου Προκοπίου, προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, εκ μέρους της επιτροπής).

(Αρ. Φακ. 23.02.059.010-2018).

Ψηφίστηκε 30.3.2018       Κατάθεση 16.3.2018

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου ώστε:

1 να καταργηθεί η παρεχόμενη εξουσιοδότηση για έκδοση δημοτικών κανονισμών η οποία αφορά τη ρύθμιση της κίνησης προσώπων τα οποία επιβαίνουν σε ποδήλατο με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή οποιαδήποτε έκδοση ή τροποποίηση τέτοιων κανονισμών που αφορούν τα ποδήλατα από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου,

2 να καταργηθούν οποιοιδήποτε δημοτικοί κανονισμοί εκδόθηκαν δυνάμει της πιο πάνω εξουσιοδότησης και αφορούν τη ρύθμιση της κίνησης προσώπων τα οποία επιβαίνουν σε ποδήλατο από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμου,

 1. 3. να δοθεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης οποιασδήποτε διαδικασίας ή ενέργειας άρχισε δυνάμει των υπό κατάργηση δημοτικών κανονισμών.
 2. Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Πρόταση νόμου του κ. Γεώργιου Προκοπίου, προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, εκ μέρους της επιτροπής).

(Αρ. Φακ. 23.02.059.011-2018).

Ψηφίστηκε 30.3.2018       Κατάθεση 16.3.2018

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου ώστε:

 1. 1. να καταργηθεί η παρεχόμενη εξουσιοδότηση για έκδοση κανονισμών η οποία αφορά τη ρύθμιση της κίνησης προσώπων τα οποία επιβαίνουν σε ποδήλατο με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή οποιαδήποτε έκδοση ή τροποποίηση τέτοιων κανονισμών που αφορούν τα ποδήλατα από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου,
 2. 2. να καταργηθούν οποιοιδήποτε κανονισμοί εκδόθηκαν δυνάμει της πιο πάνω εξουσιοδότησης και αφορούν τη ρύθμιση της κίνησης προσώπων τα οποία επιβαίνουν σε ποδήλατο από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμου,
 3. 3. να δοθεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης οποιασδήποτε διαδικασίας ή ενέργειας άρχισε δυνάμει των υπό κατάργηση κανονισμών.

Επιτροπή Εμπορίου:

 1. Ο περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.058.094-2017).   Κατάθεση 6.10.2017

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου Νόμου έτσι ώστε το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο να συνάδει με τις πρόνοιες της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Ειδικότερα, η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, καθότι διασφαλίζει τα δικαιώματα των παιδιών που ενδεχομένως να επηρεάζονται από τη λειτουργία του καζίνο, απαγορεύοντας την είσοδό και την παραμονή τους στους χώρους διεξαγωγής παιγνίων καζίνου.

 1. Ο περί Διαχείρισης Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

(Πρόταση νόμου των κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, κοινοβουλευτικής εκπροσώπου του Δημοκρατικού Κόμματος και Γιώργου Λιλλήκα, πρόεδρου Συμμαχίας Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.058.098-2017).   Κατάθεση 13.10.2017

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Διαχείρισης Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής Νόμου έτσι ώστε:

1) Προτού το Υπουργικό Συμβούλιο εκδώσει διάταγμα για κήρυξη οποιουδήποτε εδάφους της Δημοκρατίας ως χώρου ελλιμενισμού, η αρμόδια αρχή να διαβουλεύεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις και να ενημερώνει επί του θέματος την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού,

2) να διενεργείται Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον πριν την έκδοση του υπό αναφορά διατάγματος,

3) προϋπόθεση για την έκδοση του εν λόγω διατάγματος να είναι η μη ύπαρξη παράνομων κατασκευών στο έδαφος της Δημοκρατίας το οποίο πρόκειται να κηρυχθεί ως χώρος ελλιμενισμού, ενώ παράνομες κατασκευές που υπάρχουν σε αυτό κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος του παρόντος νόμου, να μη δύνανται να νομιμοποιηθούν.


Παρόμοια

ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

03 Μαρτίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Ερωτήσεις- Απαντήσεις

Ομιλία μου για τον Προϋπολογισμό του 2024

Περιεχόμενα: 1.      Εισαγωγή. 2 2.      Αλλαγές στην εμπορία ρύπων. 2 3.      Ενεργειακή απόδοση κτηρίων. 4 4.      Ενεργειακή φτώχεια. 7 5.      Αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρισμού. 9 6.      Φόρος Άνθρακα 17.40. 9 7.     ...

 • 19-12-2023 22:18:16
 • Hits 203

καθυστέρηση παραχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας στους δικαιούχους οικοπέδων στον Συνοικισμό Αυτοστέγασης Κοκκινοτριμιθιάς

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.200, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ....

 • 27-06-2023 15:38:58
 • Hits 174

Απόβλητα Ηλεκτρονικά τσιγάρα

Απάντηση ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Πέτρου Ξενοφώντος στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.142, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, του βουλευτή...

 • 27-06-2023 15:31:14
 • Hits 181
Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.125, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι...

 • 24-06-2023 17:53:49
 • Hits 271

Συμμετοχή στο Sanctions Coordinators Forum - 2023

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.225, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 24-06-2023 17:49:06
 • Hits 193
Στειρώνουμε ΑΜΕΑ?

Στειρώνουμε ΑΜΕΑ?

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.117, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Σε πρόσφατη συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο αναφέρθηκε ότι στην Κύπρο οι συγγενείς...

 • 18-06-2023 22:05:43
 • Hits 280