Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.169, ημερομηνίας 25 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Πρόσφατα στην επιτροπή Περιβάλλοντος ακούστηκαν έντονα παράπονα για την οχληρία που προκαλείται στους κατοίκους της Ορούντας και Κάτω Μονής από την επαναλειτουργία των χοιροστασίων στην περιοχή. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα σχετικά με τη διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων:

1. Στον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, ο οποίος απορρέει από τον περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών και του Εδάφους Νόμο του 2002, δεν ορίζονται περιβαλλοντικά αποδεκτές μέθοδοι για απομάκρυνση των στερεών και υγρών αποβλήτων από μια κτηνοτροφική μονάδα. Προγραμματίζει το υπουργείο αναβάθμιση του σχετικού κώδικα, ώστε να θεσμοθετηθεί η διαδικασία απομάκρυνσης στερεών και υγρών αποβλήτων από μια κτηνοτροφική μονάδα;

2. Πόσο συχνά διεξάγονται επιθεωρήσεις από τους αρμόδιους λειτουργούς σε κτηνοτροφικές μονάδες μετά την έκδοση της Άδειας Απόρριψης Αποβλήτων; Κάθε πόσο αναθεωρούνται οι όροι της άδειας απόρριψης και για πόσα περιστατικά τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν επιβληθεί ποινές ή έχει ανακληθεί η ισχύς της άδειας απόρριψης λόγω έλλειψης συμμόρφωσης της μονάδας με τους όρους της άδειας;»


Απάντηση

Απάντηση ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2018 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.169, ημερομηνίας 25 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω Ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:
Ο Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (Κ.Δ.Π. 263/2007) πηγάζει από τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμους του 2002 έως 2013 και διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ για την προστασία των Υδάτων από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης. Ο Κώδικας ετοιμάστηκε από το Τμήμα Γεωργίας σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος και περιλαμβάνει πρόνοιες για την ορθή αποθήκευση και διάθεση λιπασμάτων και κτηνοτροφικών αποβλήτων. Καλύπτει επίσης, τη χρήση ανακυκλωμένου νερού και λάσπης από τους σταθμούς επεξεργασίας αστικών λυμάτων. Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος δεν προγραμματίζει στο παρόν στάδιο τροποποίηση του Κώδικα.

Όλα τα πιο πάνω θέματα, καθώς και τα θέματα συλλογής, αποθήκευσης και ορθής διάθεσης των κτηνοτροφικών αποβλήτων που προκύπτουν από κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καλύπτονται στις περιβαλλοντικές Άδειες (Άδειες Απόρριψης Αποβλήτων και Άδειες Βιομηχανικών Εκπομπών) που χορηγεί ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ή / και η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε χοιροστάσια, πτηνοτροφεία και αγελαδοτροφεία.

Οι Περιβαλλοντικές Άδειες έχουν διάρκεια ισχύος για 4-5 χρόνια και σε αυτό το διάστημα μπορούν να αναθεωρηθούν, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για προστασία του νερού και του εδάφους. Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις επιθεωρούνται περιοδικά από Επιθεωρητές του Τμήματος Περιβάλλοντος για έλεγχο της τήρησης της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Περιβάλλοντος όλες οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις πρόνοιες των περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμων του 2013 και 2016 επιθεωρούνται από το Τμήμα Περιβάλλοντος τουλάχιστον μια φορά ετησίως. Επιπρόσθετα, οι Επιθεωρητές ανταποκρίνονται το συντομότερο δυνατό και εξετάζουν τυχόν παράπονα ή καταγγελίες που λαμβάνουν.

Εκεί και όπου διαπιστώνονται παραβάσεις της Νομοθεσίας λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα. Τα μέτρα περιλαμβάνουν, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παρανομίας, επιστολές συμμόρφωσης, Ειδοποιήσεις Εξώδικης Ρύθμισης Αδικήματος ή και Εκθέσεις στο Γενικό Εισαγγελέα για λήψη ποινικών μέτρων.

Σημειώνεται ότι από το 2012 μέχρι και σήμερα, με την αγορά υπηρεσιών για επιθεωρήσεις από τον ιδιωτικό τομέα, εκδόθηκαν στα κτηνοτροφικά υποστατικά συνολικά 125 ειδοποιήσεις εξώδικων ρυθμίσεων. Επίσης, 14 υποθέσεις προωθήθηκαν στο Δικαστήριο.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.»

ΠΧ/ΜΜ/Ap-23.06.011.03.169

ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

02 Μαρτίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Ερωτήσεις- Απαντήσεις

Ομιλία μου για τον Προϋπολογισμό του 2024

Περιεχόμενα: 1.      Εισαγωγή. 2 2.      Αλλαγές στην εμπορία ρύπων. 2 3.      Ενεργειακή απόδοση κτηρίων. 4 4.      Ενεργειακή φτώχεια. 7 5.      Αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρισμού. 9 6.      Φόρος Άνθρακα 17.40. 9 7.     ...

 • 19-12-2023 22:18:16
 • Hits 203

καθυστέρηση παραχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας στους δικαιούχους οικοπέδων στον Συνοικισμό Αυτοστέγασης Κοκκινοτριμιθιάς

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.200, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ....

 • 27-06-2023 15:38:58
 • Hits 173

Απόβλητα Ηλεκτρονικά τσιγάρα

Απάντηση ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Πέτρου Ξενοφώντος στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.142, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, του βουλευτή...

 • 27-06-2023 15:31:14
 • Hits 181
Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.125, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι...

 • 24-06-2023 17:53:49
 • Hits 271

Συμμετοχή στο Sanctions Coordinators Forum - 2023

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.225, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 24-06-2023 17:49:06
 • Hits 193
Στειρώνουμε ΑΜΕΑ?

Στειρώνουμε ΑΜΕΑ?

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.117, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Σε πρόσφατη συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο αναφέρθηκε ότι στην Κύπρο οι συγγενείς...

 • 18-06-2023 22:05:43
 • Hits 280