Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.159, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο [Ν. 73(Ι)/2016], κριτήριο για επιλογή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας αποτελεί το επίπεδο περιβαλλοντικής και κλιματικής του επίδοσης [Παράρτημα VII (1)(β)], ενώ για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς λαμβάνεται υπόψη το κόστος σε εξωτερικές περιβαλλοντικές παρενέργειες κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας [άρθρο 68 (2)(β)].

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα σχετικά με τις σχολικές εφορίες και τις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτουν:


1. Έχουν οι σχολικές εφορίες δημιουργήσει Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις όσον αφορά τις προσφορές τις οποίες κατακυρώνουν; Σε περίπτωση που έχουν δημιουργήσει σχέδιο δράσης, παρακαλούμε όπως μας αποσταλεί ένα αντίτυπο.

2. Γίνονται προκηρύξεις από τις σχολικές εφορίες με πρόνοιες από πράσινες συμβάσεις για τις ανάγκες των σχολείων τους (π.χ. σε εξοπλισμό, γραφική ύλη και τρόφιμα);»


Απάντηση

Απάντηση ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2019 του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Χαμπιαούρη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.159, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην ερώτηση με αρ. φακ. Ερ. 23.06.011.03.159 και αφού απολογηθώ για την καθυστέρηση σας αναφέρω τα ακόλουθα:
Οι Σχολικές Εφορείες, ως μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές, είναι υποχρεωμένες να ακολουθούν τις πρόνοιες του περί Ρυθμίσεως των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμου Ν. 73(Ι)/2016 και, γι’ αυτό αποστέλλονται στις Σχολικές Εφορείες, κατά καιρούς, από την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, οι σχετικές εγκύκλιοι, για συμμόρφωση.
Οι Σχολικές Εφορείες από μόνες τους είναι υπεύθυνες για τους διαγωνισμούς που προκηρύσσουν.

Παράλληλα, κάθε χρόνο υποβάλλονται, με βάση τους περί Σχολικών Εφορειών Νόμους 1997 έως 2014, στον έλεγχο του Γενικού Ελεγκτή.»

ΑΠ/ΜΜ/Ap-23.06.011.03.159


Απάντηση ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2019 της Γενικής Λογιστού της Δημοκρατίας κ. Ρέας Γεωργίου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.159, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφορικά με την πιο πάνω ερώτηση, η οποία έχει διαβιβαστεί από το Υπουργείο Οικονομικών, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1
. Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, συνάπτει ως Συντονιστική Αναθέτουσα Αρχή, Συμφωνίες Πλαίσιο, για την προμήθεια διαφόρων ειδών προϊόντων κοινής χρήσης προς τους αγοραστές του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπου περιλαμβάνονται οι Σχολικές Εφορίες.
Οι προδιαγραφές των Συμφωνιών Πλαίσιο είναι πράσινες και συμβατές με το τελευταίο Σχέδιο Δράσης που έχει εκδοθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος, αναφορικά με τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι στην παρούσα. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι στις Συμφωνίες Πλαίσιο περιλαμβάνονται διάφορες απαιτήσεις οικολογικής σήμανσης για ανακυκλωμένο χαρτί, είδη καθαρισμού, ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισμό γραφείου κ.λπ.
Οι Σχολικές Εφορίες δηλώνονται ως αγοραστές στις Συμφωνίες Πλαίσιο που καταγράφονται στο συνημμένο Παράρτημα ΙΙ και συνεπώς αναμένεται να αγοράζουν τα παρεχόμενα προϊόντα από τους αναδόχους των Συμφωνιών Πλαίσιο.

2.
Για τη δημιουργία και εφαρμογή τυχόν εξειδικευμένου Σχεδίου Δράσης για Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις από τις Σχολικές Εφορίες, θεωρώ ότι και οι Σχολικές Εφορίες, όπως όλες οι αναθέτουσες αρχές του κράτους, οφείλουν να αγοράζουν σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης που έχει εκδοθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος, για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις.

3.
Πέραν τούτων, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ως Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, αντιλαμβανόμενο τη σημασία της χρησιμοποίησης κατά το δυνατό επικαιροποιημένων και περιβαλλοντικά φιλικών τεχνικών προδιαγραφών κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων, έχει αποστείλει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, σχετική γραπτή σύσταση προς τους Προέδρους των Σχολικών Εφορειών, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται ως Παράρτημα ΙΙΙ.

Σημείωση
: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στον βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.
ΣΠ/ΜΜ/Ap-23.06.011.03.159(2)

ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

02 Μαρτίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Ερωτήσεις- Απαντήσεις

Ομιλία μου για τον Προϋπολογισμό του 2024

Περιεχόμενα: 1.      Εισαγωγή. 2 2.      Αλλαγές στην εμπορία ρύπων. 2 3.      Ενεργειακή απόδοση κτηρίων. 4 4.      Ενεργειακή φτώχεια. 7 5.      Αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρισμού. 9 6.      Φόρος Άνθρακα 17.40. 9 7.     ...

 • 19-12-2023 22:18:16
 • Hits 203

καθυστέρηση παραχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας στους δικαιούχους οικοπέδων στον Συνοικισμό Αυτοστέγασης Κοκκινοτριμιθιάς

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.200, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ....

 • 27-06-2023 15:38:58
 • Hits 173

Απόβλητα Ηλεκτρονικά τσιγάρα

Απάντηση ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Πέτρου Ξενοφώντος στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.142, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, του βουλευτή...

 • 27-06-2023 15:31:14
 • Hits 181
Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.125, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι...

 • 24-06-2023 17:53:49
 • Hits 271

Συμμετοχή στο Sanctions Coordinators Forum - 2023

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.225, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 24-06-2023 17:49:06
 • Hits 192
Στειρώνουμε ΑΜΕΑ?

Στειρώνουμε ΑΜΕΑ?

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.117, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Σε πρόσφατη συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο αναφέρθηκε ότι στην Κύπρο οι συγγενείς...

 • 18-06-2023 22:05:43
 • Hits 280