hay

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.179, ημερομηνίας 10 Απριλίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τον προγραμματισμό της κυβέρνησης αναφορικά με την εθνική στρατηγική για τη βιοοικονομία.»


 Απάντηση ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2023 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Πέτρου Ξενοφώντος στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.179, ημερομηνίας 10 Απριλίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:


α) Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η βιοοικονομία καλύπτει όλους τους τομείς που βασίζονται σε βιολογικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένων των οργανικών αποβλήτων, τις διασυνδέσεις μεταξύ οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών που παρέχουν, τους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής, όπως γεωργία, δασοκομία, αλιεία και υδατοκαλλιέργεια και τους οικονομικούς και βιομηχανικούς τομείς που χρησιμοποιούν βιολογικούς πόρους και διεργασίες.
β) Με Ανακοίνωσή της, το 2012, η Επιτροπή εξέδωσε τη Στρατηγική “Καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια βιοοικονομία για την Ευρώπη”. Σκοπός της εν λόγω Στρατηγικής ήταν να προωθήσει μέσω της βιοικονομίας μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση για διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας, αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων, μείωση της εξάρτησης σε μη ανανεώσιμους πόρους, μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, δημιουργία θέσεων εργασίας και διατήρηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.
γ) Οι δράσεις της Στρατηγικής εστίαζαν σε επενδύσεις στην έρευνα και καινοτομία, στην ενίσχυση της συνέργειας των πολιτικών και στη στήριξη των αγορών και των τομέων της βιοικονομίας, μέσω βιώσιμης εντατικοποίησης της πρωτογενούς παραγωγής, αξιολόγησης της διαθεσιμότητας και ζήτησης της βιομάζας, ανάπτυξης προτύπων βιωσιμότητας και προώθησης των πράσινων δημόσιων συμβάσεων για προϊόντα βιολογικής προέλευσης και ενημέρωσης των καταναλωτών.
δ) Με νέα Ανακοίνωσή της, το 2018, η Επιτροπή εξέδωσε την επικαιροποιημένη Στρατηγική “Βιώσιμη βιοοικονομία για την Ευρώπη: Ενίσχυση της σύνδεσης οικονομίας, κοινωνίας και περιβάλλοντος”, καθορίζοντας 14 δράσεις που χωρίζονται σε τρεις βασικές προτεραιότητες:
i. ενίσχυση και επέκταση των τομέων βιολογικής βάσης, απελευθέρωση επενδύσεων και αγορών,
ii. ταχεία ανάπτυξη των τοπικών βιοοικονομιών στην Ευρώπη και
iii. κατανόηση των οικολογικών ορίων της βιοοικονομίας. Περιλαμβάνουν μέτρα στήριξης της έρευνας και της καινοτομίας, ανάπτυξης υποκατάστατων βιολογικής προέλευσης, ανακυκλώσιμων και βιοαποδομήσιμων προϊόντων, ενσωμάτωση των οφελών των πλούσιων σε βιοποικιλότητα οικοσυστημάτων στην πρωτογενή παραγωγή και ανάπτυξη βιώσιμων συστημάτων τροφίμων, γεωργίας και δασοκομίας.
ε) Σήμερα, κράτη μέλη όπως Αυστρία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Ολλανδία και Ισπανία έχουν υιοθετήσει εθνικές στρατηγικές για τη βιοοικονομία, ενώ σε άλλα κράτη μέλη, περιλαμβανομένης και της Κύπρου, η βιοοικονομία προωθείται στο παρόν στάδιο μέσω των ακόλουθων στρατηγικών και σχεδίων δράσης που εφαρμόζονται στους τομείς της αγροτικής πολιτικής, της ενέργειας και του κλίματος, της δασικής πολιτικής, της πρόληψης και διαχείρισης των αποβλήτων και των πράσινων δημόσιων συμβάσεων:
i. Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027,
ii. Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα,
iii. Σχέδιο Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων 2022-2028,
iv. Εθνική Δασική Πολιτική,
ν. Σχέδιο Δράσης για της Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις,
νi. Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Κυκλικής Οικονομίας 2021-2027,
vii. Εθνικό Σχέδιο της Κύπρου για την Ενέργεια και το Κλίμα και
viii. 2o Πρόγραμμα Μέτρων για την εφαρμογή των άρθρων 13 και 14 της Οδηγίας-Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική και
στ) Επίσης, αναμένεται η κατάθεση και έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο των ακόλουθων σχεδίων:
i. Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 2023-2029 (αναμένεται κατάθεσή του στο Υπουργικό Συμβούλιο προς έγκριση),
ii. Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Βιολογικής Παραγωγής.

2. Το Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα Τμήματα, θα αξιολογήσει την ανάγκη ετοιμασίας Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοοικονομία, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό επίπεδο και σε συνάρτηση με τις στρατηγικές και τα σχέδια δράσης που ήδη εφαρμόζονται.

3. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.»


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

25 Μαΐου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Ερωτήσεις- Απαντήσεις

Ομιλία μου για τον Προϋπολογισμό του 2024

Περιεχόμενα: 1.      Εισαγωγή. 2 2.      Αλλαγές στην εμπορία ρύπων. 2 3.      Ενεργειακή απόδοση κτηρίων. 4 4.      Ενεργειακή φτώχεια. 7 5.      Αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρισμού. 9 6.      Φόρος Άνθρακα 17.40. 9 7.     ...

 • 19-12-2023 22:18:16
 • Hits 303
Άμα λόγω ζωνών κάνουν τη γη μηδενικής ανάπτυξης κάνουν επανεκτίμηση;

Άμα λόγω ζωνών κάνουν τη γη μηδενικής ανάπτυξης κάνουν επανεκτίμηση;

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.03.091 του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2023, προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου«Παρακαλώ όπως ο Υπουργός...

 • 20-10-2023 06:01:56
 • Hits 1404

καθυστέρηση παραχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας στους δικαιούχους οικοπέδων στον Συνοικισμό Αυτοστέγασης Κοκκινοτριμιθιάς

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.200, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ....

 • 27-06-2023 15:38:58
 • Hits 277

Απόβλητα Ηλεκτρονικά τσιγάρα

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.142, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 27-06-2023 15:31:14
 • Hits 270
Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.125, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι...

 • 24-06-2023 17:53:49
 • Hits 352

Συμμετοχή στο Sanctions Coordinators Forum - 2023

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.225, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 24-06-2023 17:49:06
 • Hits 321