Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.195, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
«Σε σχέση με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και της γερμανικής εταιρείας “Berater der Offentlichen Hand GmbH (PD)” για την αναβάθμιση του επιχειρησιακού πλάνου που ετοιμάστηκε το 2019 για την υλοποίηση της ψηφιακής ατζέντας του υπουργείου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

Τι έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα και τι παραμένει να υλοποιηθεί από την πλευρά της αναθέτουσας αρχής για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου;

Ποιο είναι το πλάνο του συγκεκριμένου έργου;

Ποιοι είναι οι μέτοχοι της συγκεκριμένης εταιρείας που εκμισθώθηκαν από την αναθέτουσα αρχή για τη διεκπεραίωση του έργου;»


Απάντηση ημερομηνίας 4 Μαΐου 2022 του Υπουργού Οικονομικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.195, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
«Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και πληροφορείσθε τα ακόλουθα:
(α) Μετά από Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 83.510, ημερομηνίας 25/10/2017, η Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της γερμανικής εταιρείας Berater der Offentlichen Hand GmbH (PD) σε ποσοστό 0.5%, η οποία παρέχει τεχνική υποστήριξη στο κυπριακό κράτος σε τομείς που αφορούν κυρίως τον εκσυγχρονισμό και ψηφιοποίηση της δημόσιας υπηρεσίας.
(β) Το 2019, κατόπιν εισήγησης του τέως Υπουργού Οικονομικών και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας PD με τη σύμφωνη γνώμη του τότε Επικεφαλής Επιστήμονα της Δημοκρατίας, η εταιρεία PD εκπόνησε επιχειρησιακό πλάνο που όριζε τη βασική ιδέα για τη δημιουργία μιας αντίστοιχης κυπριακής οντότητας (Partnership Cyprus-PC), που να ομοιάζει με το επιχειρησιακό μοντέλο της PD, με όρους εντολής την υλοποίηση της ψηφιακής ατζέντας του κράτους. Το πλάνο προσδιόριζε τα πλεονεκτήματα δημιουργίας μιας κυπριακής ιδιωτικής εταιρείας με 100% συμμετοχή του κράτους, καταλήγοντας ότι μια τέτοια επιλογή είναι προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.
(γ) Σημειώνεται ότι, εντός του 2021 το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε με τη στήριξη της εταιρείας PD, την επικαιροποίηση του επιχειρησιακού πλάνου που ετοιμάστηκε το 2019, διευρύνοντας τους σκοπούς και αρμοδιότητες της κυπριακής οντότητας πέραν του αρχικού σκοπού της υλοποίησης της ψηφιακής ατζέντας.
(δ) Προς το σκοπό αυτό στις 15 Φεβρουαρίου, 2022, το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονομικών να υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας και της εταιρείας PD, το οποίο προσδιορίζει τους κοινούς στόχους των δυο μερών και την εθελοντική στήριξη της PD στη πορεία δημιουργίας μιας αντίστοιχης κυπριακής οντότητας (Partnership Cyprus-PC), με απώτερο σκοπό τη μεταρρύθμιση, μετασχηματισμό, εκμοντερνισμό και ψηφιοποίηση του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.
(ε) Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη την 31η Μαρτίου 2022 από τον Υπουργό Οικονομικών στο Βερολίνο και προσδιορίζει το ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας και ενεργή συμμετοχή της εταιρείας PD στην υλοποίηση του υπό αναφορά οράματος.
(στ) Η PD, μέσα από αυτή τη συνεργασία παρέχει την υποστήριξή της μέσω των εμπειρογνώμων της (και όχι των μετόχων της), στο όλο έργο αναθεώρησης του επιχειρησιακού πλάνου, που ήδη βρίσκεται στα τελικά στάδια ολοκλήρωσης του. Το πλάνο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σημαντικά στοιχεία κοστολόγησης του έργου, εκτίμησης κινδύνων, περιγραφή της δομής διακυβέρνησης και σχετικά χρονοδιαγράμματα.
(ζ) Προγραμματίζεται η υποβολή του επιχειρησιακού πλάνου ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου τέλη Απριλίου-αρχές Μαΐου, για εξασφάλιση σχετικής έγκρισης με βάση τις νενομισμένες διαδικασίες. Αφότου εξασφαλιστεί η έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, το Υπουργείο Οικονομικών θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη δημιουργία της κυπριακής εταιρείας, με χρονικό ορίζοντα λειτουργίας της περί τα τέλη του 2022.
2. Όπως γίνεται αντιληπτό, η κυπριακή εταιρεία θα συμβάλει ουσιαστικά στην υλοποίηση σημαντικών προτεραιοτήτων πολιτικής, πέραν της ψηφιακής ατζέντας, περιλαμβανομένων και έργων που απορρέουν από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου.
3. Επίσης ενημερωτικά αναφέρουμε ότι η μετοχική δομή της εταιρείας PD αποτελείται από μερίδια που κατέχουν η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, τα ομόσπονδα κρατίδια, γερμανικές πόλεις, επαρχιακές διοικητικές περιφέρειες της Γερμανίας, κρατικές οντότητες ιδιωτικού δικαίου, καθώς και η Κυπριακή Δημοκρατία. Στο σύνολο τους απαριθμούνται σήμερα στους 140 μετόχους. Για ευκολία αναφοράς επισυνάπτεται ανάλυση της μετοχικής δομής της εταιρείας.
4. Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε τυχόν διευκρινίσεις.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στον βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

ΑΠ/ΙΤ/Ap-23.06.012.01.195

ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

14 Ιουλίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Ερωτήσεις- Απαντήσεις

Ομιλία μου για τον Προϋπολογισμό του 2024

Περιεχόμενα: 1.      Εισαγωγή. 2 2.      Αλλαγές στην εμπορία ρύπων. 2 3.      Ενεργειακή απόδοση κτηρίων. 4 4.      Ενεργειακή φτώχεια. 7 5.      Αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρισμού. 9 6.      Φόρος Άνθρακα 17.40. 9 7.     ...

 • 19-12-2023 22:18:16
 • Hits 364
Κριτήρια ενεργειακής φτώχειας και Κύπρος

Κριτήρια ενεργειακής φτώχειας και Κύπρος

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.03.117 του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2023, προς τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Γιώργο...

 • 26-11-2023 19:55:49
 • Hits 979
Έχουμε πολιτική για την Βιοοικονομία;

Έχουμε πολιτική για την Βιοοικονομία;

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.179, ημερομηνίας 10 Απριλίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 10-11-2023 21:12:35
 • Hits 604
Άμα λόγω ζωνών κάνουν τη γη μηδενικής ανάπτυξης κάνουν επανεκτίμηση;

Άμα λόγω ζωνών κάνουν τη γη μηδενικής ανάπτυξης κάνουν επανεκτίμηση;

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.03.091 του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2023, προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου«Παρακαλώ όπως ο Υπουργός...

 • 20-10-2023 06:01:56
 • Hits 1501

καθυστέρηση παραχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας στους δικαιούχους οικοπέδων στον Συνοικισμό Αυτοστέγασης Κοκκινοτριμιθιάς

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.200, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ....

 • 27-06-2023 15:38:58
 • Hits 360

Απόβλητα Ηλεκτρονικά τσιγάρα

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.142, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 27-06-2023 15:31:14
 • Hits 336