ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: 

 

 

 

Σημειώσεις

Σκοπός

Κατάθεση

Ψηφίστηκε

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

(1)

Ο περί της Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης και της Διαδικασίας Διακοπής Ανεπιθύμητης Κύησης Νόμος του 2019.

Κατατέθηκε από ΧΘ

Θέσπιση αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου που να διασφαλίζει την παροχή σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στο κοινό και στα παιδιά. Δημιουργία συμβουλευτικών κέντρων και ρύθμιση της διαδικασίας στην περίπτωση που η έγκυος επιθυμεί να προχωρήσει με διακοπή της κύησης και της διαδικασία παροχής συμβουλευτικής στήριξης της εγκύου.


 


 

12.7.2019

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

(4)

Ο περί Γεωργικής Ασφαλίσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.

ΧΘ προστέθηκε με την εκλογή του

Το πόρισμα επί της εκτιμηθείσας ζημιάς, που συντάσσεται από εκτιμητές τους οποίους εξουσιοδοτεί ο Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης, να ολοκληρώνεται και να υποβάλλεται στον οργανισμό εντός 48 ωρών από τη διενέργεια της εκτίμησης. Παραχώρηση της δυνατότητας στον ασφαλισμένο ή σε δεόντως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού να ζητήσει και να παραλάβει αντίγραφο του εν λόγω πορίσματος.

10.5.2012

 

Ο περί της Αλιείας στα Εσωτερικά Ύδατα της Κύπρου Νόμος του 2014.

ΧΘ προστέθηκε με την εκλογή του

Ρύθμιση της ψυχαγωγικής και αγωνιστικής αλιείας στα εσωτερικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρέχοντας ταυτόχρονα προστασία και υποβοηθώντας την ανάπτυξη των οικοσυστημάτων των εσωτερικών υδάτων της Κύπρου.

6.2.2014

 

O περί της Απονομής Σήματος Κυπριακού Προϊόντος σε Γεωργοκτηνοτροφικά και Μεταποιημένα Προϊόντα Νόμος του 2014.

ΧΘ προστέθηκε με την εκλογή του

Θέσπιση νομοθεσίας για την Απονομή Σήματος Κυπριακού Προϊόντος σε Γεωργοκτηνοτροφικά και Μεταποιημένα Προϊόντα με στόχο την απονομή εμπορικού σήματος διάκρισης της προέλευσης κυπριακών γεωργοκτηνοτροφικών και μεταποιημένων προϊόντων, τον καθορισμό της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων για την απονομή του εν λόγω σήματος, καθώς και την παροχή της δυνατότητας στην Αρμόδια Αρχή για τη διεξαγωγή των αναγκαίων ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων στην περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου

18.12.2014

 

Ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018

Κατατέθηκε από ΧΘ

Ενθάρρυνση της παραγωγής βιολογικών προϊόντων και της προώθησης της παραγωγής ντόπιων γεωργικών, κτηνοτροφικών και μεταποιημένων προϊόντων που προκύπτουν από αυτά.

22.6.2018

5.4.2019

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

(2)

Ο περί Διαχείρισης Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

Κατατέθηκε με πρωτοβουλία ΧΘ και προστέθηκαν Χ. Ερωτοκρίτου και Γ. Λιλλήκας.

1) Προτού της έκδοση διατάγματος από το ΥΣ για κήρυξη οποιουδήποτε εδάφους της Δημοκρατίας ως χώρου ελλιμενισμού, η αρμόδια αρχή να διαβουλεύεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις και να ενημερώνει επί του θέματος την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού,

2) Διενέργεια Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον πριν την έκδοση του υπό αναφορά διατάγματος,

3) Προϋπόθεση για την έκδοση του εν λόγω διατάγματος να είναι η μη ύπαρξη παράνομων κατασκευών στο έδαφος της Δημοκρατίας το οποίο πρόκειται να κηρυχθεί ως χώρος ελλιμενισμού, ενώ παράνομες κατασκευές που υπάρχουν σε αυτό κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος του παρόντος νόμου, να μη δύνανται να νομιμοποιηθούν.

13.10.2017

 

Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

Κατατέθηκε από ΓΠ και ΧΘ και προστέθηκε και Α. Θεολόγου.

Διασφάλιση της εφαρμογής του δικαιώματος παρακολούθησης και σε έργα των οποίων η τιμή πώλησης είναι κάτω από €3.000.

15.3.2019

22.5.2020

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(3)

Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

Κατατέθηκε από ΧΘ

Να δοθεί το δικαίωμα σε δικαιούχο επιδόματος μητρότητας να επιλέγει τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που θα απέχει από την εργασία της.

2.6.2017

 

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2017

Κατατέθηκε από ΧΘ

Να δοθεί το δικαίωμα σε δικαιούχο επιδόματος μητρότητας να επιλέγει τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που θα απέχει από την εργασία για σκοπούς άδειας μητρότητας, νοουμένου ότι το διάστημα αυτό δεν ξεπερνά τις πενήντα δύο (52) βδομάδες.

2.6.2017

 

 

Ο περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

Κατατέθηκε από ΧΘ

Αύξηση των ποινών που επιβάλλονται σε εργοδότη ο οποίος παραλείπει, χωρίς εύλογη αιτία, να κοινοποιήσει στον Υπουργό προτιθέμενο πλεονασμό ή και παραλείπει, χωρίς εύλογη αιτία , να παράσχει τα καθοριζόμενα από το νόμο στοιχεία.

19.6.2020

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

(22)

Ο περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.

Κατατέθηκε με πρωτοβουλία ΧΘ και προστέθηκε και Μ. Γιωργάλλας

Η πώληση, διάθεση, χορήγηση και κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών να απαγορεύεται σε άτομα κάτω των δεκαοκτώ ετών αντί σε άτομα κάτω των δεκαεπτά ετών που ισχύει μέχρι σήμερα.

14.10.2016

3.7.2020

Ο περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

Κατατέθηκε με πρωτοβουλία ΧΘ και προστέθηκε και Μ. Γιωργάλλας

Καθορισμός αυστηρότερης χρηματικής ποινής για τα αδικήματα που αφορούν την πώληση, διάθεση και χορήγηση οινοπνευματωδών ποτών σε ανήλικα πρόσωπα, καθώς και τη λήψη και κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών από αυτά, ως αποτρεπτικό μέτρο των προβλεπόμενων στον εν λόγω νόμο παραβάσεων σε σχέση με τους ανήλικους

13.9.2019

3.7.2020

Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

Κατατέθηκε από ΧΘ

Αύξηση του εξώδικου προστίμου που επιβάλλεται για το αδίκημα της πώλησης, διάθεσης ή χορήγησης οινοπνευματωδών ποτών σε ανηλίκους από £35 σε €300, καθώς και η διαφοροποίηση του ορίου ηλικίας το οποίο αφορά το εν λόγω αδίκημα.

21.2.2020

3.7.2020

Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός)     (Αρ. 4) Νόμος του 2017.

Κατατέθηκε από ΧΘ και προστέθηκαν Χ. Ερωτοκρίτου και Δ. Δημητρίου

Η στάθμευση ηλεκτρικών οχημάτων στους δημοτικούς χώρους στάθμευσης και στους χώρους στους οποίους βρίσκονται παρκόμετρα να είναι δωρεάν.

13.10.2017

16.10.2019

Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

Κατατέθηκε από ΧΘ και ΓΠ

Η τιμητική πολιτογράφηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος και η πολιτογράφηση αλλοδαπών επιχειρηματιών και επενδυτών να επιτρέπονται υπό όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με Κανονισμούς που κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

30.3.2018

1.2.2019

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

Κατατέθηκε από ΧΘ

Καθορισμός των προϋποθέσεων και των όρων έκδοσης της άδειας κατεδάφισης.

18.5.2018

Ο περί του Καθορισμού των Προϋποθέσεων και των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Κατασκευή και Ασφαλή Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχο των Παιδότοπων και Παιδικών Χαρών Νόμος του 2018.

Κατατέθηκε από ΧΘ

Θέσπιση νομοθεσίας για την ασφαλή λειτουργία, τη συντήρηση και τον έλεγχο των παιδότοπων και των παιδικών χαρών.

8.7.2018

Ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2019.

Κατατέθηκε από ΧΘ

Να καταστεί υποχρεωτική η δημοσίευση των σχεδίων χρήσης της παραλίας στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

13.9.2019

6.12.2019

Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2020.

Κατατέθηκε από ΧΘ

Συμπερίληψη και των προσώπων των οποίων η μητέρα είναι εκτοπισθείσα στους εκλογικούς καταλόγους για τους διαμένοντες σε κάθε εκλογική περιφέρεια εκτοπισθέντες εκλογείς.

5.6.2020

Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

Κατατέθηκε από ΧΘ

Εισαγωγή ρυθμίσεων για την επιβολή εξωδίκου προστίμου στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν αίρεται η διαπιστωθείσα από την αρμόδια αρχή οχληρία.

17.7.2020

 

Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

Κατατέθηκε από ΧΘ

Επιβολή εξώδικου προστίμου για το αδίκημα της πρόκλησης οχληρίας στους δήμους.

17.7.2020

 

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.

Κατατέθηκε από ΧΘ

Κατά τη χορήγηση άδειας οικοδομής σχετικά με την ανέγερση οποιασδήποτε νέας οικοδομής ή την προσθήκη, μετατροπή ή επισκευή σε υφιστάμενη οικοδομή, η αρμόδια αρχή να δύναται να επιβάλει όρους σε σχέση με την παροχή πόσιμου νερού.

9.10.2020

 

Ο περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) (ΚΕΦ.350) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

Κατατέθηκε από ΧΘ

Αύξηση της χρηματικής ποινής που επιβάλλεται σε περίπτωση καταδίκης   προσώπου το οποίο παραβιάζει τις πρόνοιες των Κανονισμών που εκδίδονται από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας, από €500 που ισχύει σήμερα σε €50.000.

9.10.2020

 

Ο περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.

Κατατέθηκε από ΓΠ, ΧΘ και προστέθηκε Γ. Λιλλήκας

Πρόσωπο το οποίο έχει ήδη υπηρετήσει στη θέση αιρετού μέλους σχολικής εφορίας σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω νόμου για δύο θητείες να μη δύναται να επανεκλεγεί στη θέση αυτή.

30.10.2020

 

Ο περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.

Κατατέθηκε από ΓΠ, ΧΘ και προστέθηκε Γ. Λιλλήκας, Α. Βότσης, Μ. Μουσιούττας και Γ. Προκοπίου

Πρόσωπο να μη δικαιούται να θέσει υποψηφιότητα για μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εάν έχει ήδη υπηρετήσει στο αξίωμα για δύο θητείες.

30.10.2020

 

Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.

Κατατέθηκε από ΓΠ, ΧΘ και προστέθηκε Γ. Λιλλήκας, Α. Βότσης, Μ. Μουσιούττας και Γ. Προκοπίου

Πρόσωπο που έχει ήδη υπηρετήσει στο αξίωμα του δημάρχου για τρείς θητείες να μη δύναται να επανεκλεγεί δήμαρχος.

30.10.2020

 

Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2020.

Κατατέθηκε από ΓΠ, ΧΘ και προστέθηκε Γ. Λιλλήκας

Πρόσωπο το οποίο έχει ήδη υπηρετήσει στο αξίωμα του κοινοτάρχη για τρείς θητείες να μη δύναται να επανεκλεγεί κοινοτάρχης

30.10.2020

 

Ο περί Πολιτικών Κομμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.

Κατατέθηκε από Γ. Λουκαΐδη , Ν. Παπαδόπουλο, Μ. Σιζόπουλο, Μ. Γιωργάλλα και Χ. Θεοπέμπτου

Διασαφήνιση αμφιβολιών ως προς το πεδίο που καλύπτει η παραχωρούμενη προς τα πολιτικά κόμματα κρατική χρηματοδότηση. Ρητώς καθορισμός ότι ως προς το μέρος της κρατικής χρηματοδότησης που αφορά στη χορηγία για οικονομική ενίσχυση των πολιτικών κομμάτων προς αντιμετώπιση μέρους των εκλογικών τους δαπανών, η εν λόγω χορηγία καλύπτει και τις δαπάνες που γίνονται από κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων που στηρίζουν συγκεκριμένο υποψήφιο προς ανάδειξή του σε διαδικασία εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας

30.10.2020

 

Ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.

Κατατέθηκε από Γ. Λουκαΐδη , Ν. Παπαδόπουλο, Μ. Σιζόπουλο, Μ. Γιωργάλλα και Χ. Θεοπέμπτου

Διασαφήνιση ερμηνευτικών ασαφειών και άρση δυσκολιών που αναφύονται κατά την πρακτική εφαρμογή του νόμου.

α.         διασαφηνίζεται ότι τα κόμματα ή οι συνασπισμοί κομμάτων που στηρίζουν συγκεκριμένο υποψήφιο έχουν το δικαίωμα να εκταμιεύουν ποσά από την παραχωρούμενη προς αυτά κρατική χρηματοδότηση για σκοπούς εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. και

β.         καθορίζεται ρητά ότι ειδικά για το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών που προηγούνται της σχετικής εκλογής, οποιεσδήποτε δαπάνες πέραν αυτών που γίνονται από τα κόμματα ή τους συνασπισμούς κομμάτων που στηρίζουν συγκεκριμένο υποψήφιο, οι οποίες γίνονται από τον ίδιο τον υποψήφιο ενεργούντα, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εκλογικού αντιπροσώπου, δεν δύναται να υπερβαίνουν το ένα εκατομμύριο ευρώ (€1.000.000).

30.10.2020

 

Ο περί Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2020.

Κατατέθηκε από ΓΠ, ΧΘ και προστέθηκαν Γ. Λιλληκας,   Α. Βότσης, Μ. Μουσιούττας, Γ. Γεωργίου

Θεσμοθέτηση διαδικασίας οριζόντιας ψηφοφορίας κατά τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να παρέχεται η ευκαιρία σε πολίτες που δεν υποστηρίζουν συγκεκριμένο κόμμα να ψηφίζουν υποψηφίους από διάφορους συνδυασμούς.

30.10.2020

 

Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2020.

Κατατέθηκε από ΓΠ και ΧΘ και προστέθηκαν Ν. Τορναρίτης, Δ. Δημητρίου, Γ. Λιλλήκας, Α. Βότσης, Μ. Μουσιούττας, Γ. Γεωργίου

Θεσμοθέτηση διαδικασίας οριζόντιας ψηφοφορίας για την ανάδειξη των συμβουλίων των δήμων και παροχή του δικαιώματος στους πολίτες να ψηφίζουν υποψηφίους από διάφορους συνδυασμούς κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων ή/και περισσότερους από έναν ανεξάρτητους υποψηφίους.

30.10.2020

 

Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2020.

Κατατέθηκε από ΓΠ, ΧΘ και προστέθηκαν Γ. Λιλληκας, Α. Βότσης, Μ. Μουσιούττας, Γ. Γεωργίου

Θεσμοθέτηση διαδικασίας οριζόντιας ψηφοφορίας κατά τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων, ώστε να παρέχεται η ευκαιρία σε πολίτες που δεν υποστηρίζουν συγκεκριμένο κόμμα να ψηφίζουν υποψηφίους από διάφορους συνδυασμούς.

30.10.2020

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (9)

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.

Κατατέθηκε από Γ.Π. Προστέθηκε ΧΘ σαν συνεισηγητής με την εκλογή του.

Απαγόρευση εγκατάστασης συστημάτων προειδοποίησης των οδηγών για τον έλεγχο της οδικής κυκλοφορίας.

23.2.2012

 

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2018.

Κατατέθηκε από ΧΘ και προστέθηκαν Γ. Λιλλήκας, Α. Φακοντής, Χ. Τζιοβάνης και Α. Θεολόγου

Το τέλος για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο που διενεργείται για κάθε μηχανοκίνητο όχημα σε Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. να είναι καθορισμένο και σταθερό.

28.9.2018

19.4.2019

Ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

Κατατέθηκε από ΧΘ

Προσθήκη ως απαραίτητη προϋπόθεση για έκδοση από εγγεγραμμένο εργολήπτη της ετήσιας άδειας οικοδομικών ή και τεχνικών έργων, πέρα των όσων προβλέπονται στην υφιστάμενη νομοθεσία, της διατήρησης και λειτουργίας ατομικού συστήματος διαχείρισης ΑΕΕΚ ή η συμμετοχή σε συλλογικό σύστημα διαχείρισης ΑΕΕΚ.

30.11.2018

 

Ο περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων χωρίς Οδηγό (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.

Κατατέθηκε εκ μέρους της Επιτροπής.

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 οι πάροχοι υπηρεσιών να μπορούν να καταγράφουν στην κατάσταση οχήματα ηλικίας μέχρι δεκατεσσάρων (14) ετών από την πρώτη εγγραφή τους σε οποιαδήποτε χώρα, αντί ηλικίας δώδεκα ετών (12), όπως ισχύει σήμερα.

3.7.2020

4.3.2020

Ο περί Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.

Κατατέθηκε εκ μέρους της Επιτροπής.

Διευκρίνιση ότι το μικτό επιτρεπόμενο βάρος φορτηγού οχήματος για το οποίο απαιτείται η κατοχή επαγγελματικής άδειας οδηγού για την οδήγησή του, πρέπει να υπερβαίνει τα 7,500 κιλά.

30.10.2020

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

Κατατέθηκε εκ μέρους της Επιτροπής.

Διόρθωση των δύο πιο κάτω περιπτώσεων που αφορούν τέλη κυκλοφορίας παλαιών οχημάτων:

(α)       Με τον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικό) Νόμο του 2013 (Ν.100(Ι)/2013), που εφαρμόστηκε από την 1η Ιανουαρίου 2014, αφαιρέθηκε, προφανώς εκ παραδρομής, η πρόβλεψη που υπήρχε προηγουμένως για μέγιστο τέλος κυκλοφορίας €300,00 για τα παλαιά οχήματα, το οποίο επαναφέρεται.

(β)       Ο προαναφερθείς Νόμος, προβλέπει ότι τα τέλη κυκλοφορίας όλων των κατηγοριών οχημάτων που είναι παλαιά, υπολογίζεται, προφανώς και πάλι εκ παραδρομής, οσάν να είναι όλα της κατηγορίας Μ1, οπόταν γίνεται διόρθωση ώστε ο υπολογισμός να γίνεται ανάλογα με την κατηγορία του κάθε οχήματος.

16.2.2018

9.3.2018

Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

Κατατέθηκε εκ μέρους της Επιτροπής.

(1) Κατάργηση της παρεχόμενης εξουσιοδότησης για έκδοση δημοτικών κανονισμών η οποία αφορούν τη ρύθμιση της κίνησης προσώπων τα οποία επιβαίνουν σε ποδήλατο με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή οποιαδήποτε έκδοση ή τροποποίηση τέτοιων κανονισμών που αφορούν τα ποδήλατα από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου,

(2) κατάργηση των οποιονδήποτε δημοτικών κανονισμών εκδόθηκαν δυνάμει της πιο πάνω εξουσιοδότησης και αφορούν τη ρύθμιση της κίνησης προσώπων τα οποία επιβαίνουν σε ποδήλατο από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμου,

(3) να δοθεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης οποιασδήποτε διαδικασίας ή ενέργειας άρχισε δυνάμει των υπό κατάργηση δημοτικών κανονισμών.

16.3.2018

30.3.2018

Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

Κατατέθηκε εκ μέρους της Επιτροπής.

1) Κατάργηση της παρεχόμενης εξουσιοδότησης για έκδοση δημοτικών κανονισμών η οποία αφορούν στη ρύθμιση της κίνησης προσώπων τα οποία επιβαίνουν σε ποδήλατο με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή οποιαδήποτε έκδοση ή τροποποίηση τέτοιων κανονισμών που αφορούν στα ποδήλατα από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου,

2) κατάργηση των οποιονδήποτε δημοτικών κανονισμών εκδόθηκαν δυνάμει της πιο πάνω εξουσιοδότησης και αφορούν στη ρύθμιση της κίνησης προσώπων τα οποία επιβαίνουν σε ποδήλατο από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμου,

(3) να δοθεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης οποιασδήποτε διαδικασίας ή ενέργειας άρχισε δυνάμει των υπό κατάργηση κοινοτικών κανονισμών.

16.3.2018

30.3.2018

Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018.

Κατατέθηκε εκ μέρους της Επιτροπής.

Αναστολή μέχρι την 30η Ιουνίου 2019 η ισχύς ορισμένων διατάξεων αυτού που αφορούν μεταφορά παιδιών σε σχολικές εκδρομές και άλλες οργανωμένες δραστηριότητες.

16.11.2018

30.11.2018

ΝΟΜΙΚΩΝ

(10)

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2016.

Κατατέθηκε από ΧΘ.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι παρευρίσκονται σε συνεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών στη Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσωπώντας το υπουργείο ή το τμήμα ή την υπηρεσία τους, να μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους επί οποιουδήποτε θέματος τους ζητηθεί, διευκρινίζοντας κατά πόσον   πρόκειται για θέσεις του υπουργείου ή του τμήματος ή της υπηρεσίας που εκπροσωπούν ή για προσωπικές τους θέσεις.

9.9.2016

 

Ο περί της Διαδικασίας της Δημόσιας Διαβούλευσης Νόμος του 2017.

Κατατέθηκε από ΧΘ.

Θεσμοθέτηση της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης σε ό,τι αφορά στο σχεδιασμό πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων νομοσχεδίων, κανονισμών, στρατηγικών και προγραμμάτων, με σκοπό της διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου διαλόγου και της συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων φορέων, οργανωμένων συνόλων ή ατόμων στη διαδικασία.

10.11.2017

 

Ο περί της Εικοστής Έκτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2019.

Κατατέθηκε από ΓΠ και ΧΘ.

Συμπερίληψη στο Σύνταγμα και προστασία ως θεμελιώδες δικαίωμα, του δικαιώματος κάθε προσώπου να ζει σε συνθήκες που διασφαλίζουν την προστασία της υγείας του, του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.

27.9.2019

 

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020

Κατατέθηκε από ΧΘ.

Να περιληφθεί στα έγγραφα που κατατίθενται στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία για την μεταβίβαση ακινήτου που αφορά κτίριο ή κτιριακή μονάδα   όπως αυτά ορίζονται στον περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων.

5.6.2020

 

Ο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

Κατατέθηκε από ΧΘ.

Να περιληφθεί στις αναγκαίες διατυπώσεις για την κατάθεση σύμβασης από οποιοδήποτε των συμβαλλομένων μερών η υποβολή του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου όταν η ακίνητη ιδιοκτησία αφορά σε κτίριο ή κτιριακή μονάδα όπως αυτά ορίζονται στον περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμο.

5.6.2020

 

Ο περί Εικοστής Ένατης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2020.

Κατατέθηκε από ΓΠ και ΧΘ και προστέθηκαν Γ. Λιλλήκας, Α. Βότσης, Μ. Μουσιούττας και Γ. Προκοπίου.

Καθορισμός ανώτατου ορίου θητειών για τους βουλευτές, ώστε να διασφαλιστεί η εναλλαγή των προσώπων που εκλέγονται στο αξίωμα αυτό ως μέτρο ενίσχυσης των δημοκρατικών θεσμών, ανανέωσης και εκσυγχρονισμού στη δημόσια ζωή και συνακόλουθα αποφυγής δημιουργίας πολιτικού κατεστημένου και πρόληψης της διαφθοράς στη δημόσια ζωή.

30.10.2020.

 

Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Κατατέθηκε από ΧΘ.

Η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης από την Επιτροπή Αποκλεισμού, αρμόδιο όργανο για την επιβολή αποκλεισμού από μελλοντικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, να αποτελεί το χρονικό σημείο έναρξης της επιμέτρησης του χρόνου για επιβολή αποκλεισμού.

18.2.2021

 

Ο περί Αστυνομίας (Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.

Κατατέθηκε από ΧΘ και ΓΠ.

Να τεθούν συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια για τη διερεύνηση ισχυρισμών και παραπόνων καθότι ο υφιστάμενος νόμος δεν θέτει κανένα χρονικό περιορισμό με αποτέλεσμα την καθυστέρηση των προς διερεύνηση υποθέσεων.

4.3.2021

 

Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Κατατέθηκε από την Επ. Νομικών και τους ΧΘ και ΓΠ

Να ποινικοποιηθούν πράξεις που συνιστούν σεξουαλική παρενόχληση οι οποίες δεν αποτελούν αδίκημα δυνάμει των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα

.

Ο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021.

(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου και Γιώργου Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.062.071-2021). Κατάθεση 18.3.2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων νόμου ώστε να επεκταθεί το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δύναται να εγερθεί αγωγή για αξίωση αποζημιώσεων για τα αστικά αδικήματα της αμέλειας και της παράβασης θέσμιου καθήκοντος όταν αυτά προκύπτουν από αιτιολογημένη έκθεση Ερευνητικής Επιτροπής που διορίζεται με βάση τον περί Ερευνητικών Επιτροπών νόμο.

11.3.2021

 

Ο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021.

Κατατέθηκε από ΧΘ και ΓΠ.

Να επεκταθεί το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δύναται να εγερθεί αγωγή για αξίωση αποζημιώσεων για τα αστικά αδικήματα της αμέλειας και της παράβασης θέσμιου καθήκοντος όταν αυτά προκύπτουν από αιτιολογημένη έκθεση Ερευνητικής Επιτροπής που διορίζεται με βάση τον περί Ερευνητικών Επιτροπών νόμο.

18.3.2021

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(1)

Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018

Κατατέθηκε από ΧΘ και ΓΠ.

Κάθε πρόσωπο που είναι κάτοικος της Δημοκρατίας το οποίο λαμβάνει ή πιστώνεται με ποσό τόκου, να καταβάλλει έκτακτη εισφορά για την άμυνα σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αντί σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) που ισχύει σήμερα επί του ποσού των τόκων που λαμβάνονται ή πιστώνονται.

9.3.2018

 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

(8)

Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2018.

Κατατέθηκε από ΧΘ.

Παραχώρηση του δικαιώματος υποβολής υποψηφιότητας για τα αξιώματα των δύο Αντιπρυτάνεων του ΤΕΠΑΚ, στους καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές και η εκλογή να διεξάγεται ταυτόχρονα με την εκλογή του Πρύτανη.

28.9.2018

Ψηφίστηκε σχετικό νομοσχέδιο και αποσύρθηκε η πρόταση νόμου.

10.5.2018

Ο περί Εγγραφής Σκηνοθετών Νόμος του 2019.

Κατατέθηκε από ΧΘ.

Θέσπιση ενός αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου, ώστε να διασφαλίζεται ότι ο χειρισμός και η επεξεργασία σκηνοθετικού υλικού γίνεται από επαγγελματίες σκηνοθέτες, καθώς και ότι οποιοδήποτε σκηνοθετικό υλικό, ιδιαίτερα ανήλικων ατόμων, δε θα χρησιμοποιείται σε παράνομες δραστηριότητες.

11.1.2019

Ο περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2020.

Κατατέθηκε από ΧΘ.

Κατά τον υπολογισμό της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας που διεκδικεί φοιτητικό επίδομα, η ακίνητη ιδιοκτησία να υπολογίζεται σε τιμές 1.1.2018 αντί σε τιμές 1.1.2013 όπως ισχύει σήμερα, δεδομένου ότι το Τμήμα Κτηματολόγιο και Χωρομετρίας έχει προχωρήσει το 2018 σε νέες εκτιμήσεις των ακινήτων.

19.6.2020

καταψηφίστηκε

9.10.2020 – ψηφίστηκε πρόταση νόμου Τορναρίτη παρόμοιου περιεχομένου

O περί της Λειτουργίας Παιδικών Κατασκηνώσεων Νόμος του 2020.

Κατατέθηκε από ΧΘ.

Καθορισμός των διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας παιδικής κατασκήνωσης με τρόπο που να διασφαλίζεται η προστασία και η ασφάλεια των κατασκηνωτών.

26.11.2020

 

Ο περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 3(2) και 4 του περί Μεταβιβάσεως της Ασκήσεως των Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και της Ιδρύσεως του Υπουργείου Παιδείας Νόμου

, (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.

Κατατέθηκε από την Επ. Παιδείας

Κατάργηση της ειδικής διάταξης με την οποία παρέχεται η δυνατότητα σε μαθητές που συμπλήρωσαν το καθορισμένο στο νόμο αυτό όριο ηλικίας να μπορούν να φοιτήσουν σε γυμνάσιο, σε λύκειο ή σε τεχνική σχολή.

30.9.2016.

10.2.2017.

Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

Κατατέθηκε από την Επ. Παιδείας

Προσθήκη σχετικής επιφύλαξης, ώστε η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην επηρεάζει το κύρος των υφιστάμενων εκπαιδευτικών συνεργασιών/συμφωνιών, όπως οι συμβάσεις δικαιόχρησης που έχουν συνομολογηθεί μεταξύ ιδιωτικών σχολών της Κύπρου και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Ηνωμένου Βασιλείου για απονομή τίτλων σπουδών, καθώς και μελλοντικών συμφωνιών για ανανέωση, τροποποίηση ή αντικατάσταση των υφιστάμενων συμφωνιών, Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ στην περίπτωση αποχώρησης του.

Ο περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

Κατατέθηκε από την Επ. Παιδείας

Προσθήκη σχετικής πρόνοιας που να συμβάλλει στο μη επηρεασμό του κύρους των υφιστάμενων εκπαιδευτικών συνεργασιών/συμφωνιών, όπως οι συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise agreements), και επίσης επέκταση της δυνατότητας σύναψης συμφωνιών με ιδρύματα του Ηνωμένου Βασιλείου και μετά την αποχώρησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

15.3.2019

15.3.2019

 

Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

Κατατέθηκε από την Επ. Παιδείας

Προσθήκη σχετικής επιφύλαξης, ώστε η αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ να μην επηρεάζει το κύρος των υφιστάμενων εκπαιδευτικών συνεργασιών/συμφωνιών, όπως οι συμβάσεις δικαιόχρησης που έχουν συνομολογηθεί μεταξύ ιδιωτικών σχολών της Κύπρου και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του ΗΒ για απονομή τίτλων σπουδών, καθώς και μελλοντικών συμφωνιών για ανανέωση, τροποποίηση ή αντικατάσταση των υφιστάμενων συμφωνιών, στην περίπτωση αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ.

15.3.2019

15.3.2019

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

(7)

Ο περί Προλήψεως Πυρκαϊών στην Ύπαιθρο (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016.

Κατατέθηκε από ΧΘ και ΓΠ.

Διαγραφή της πρόνοια που επιτρέπει ορισμένους μήνες του έτους την καύση αποκλαδιών αμπελιών, ελαιόδεντρων και οπωροφόρων δέντρων, την καύση δέντρων ή φυτών που έχουν προσβληθεί από ασθένεια και την καύση αποκαλάμης σιτηρών. Επίσης, αύξηση των ποινών στις περιπτώσεις πρόκλησης φωτιάς.

23.6.2016

 

Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.

Κατατέθηκε από ΧΘ

Αντικατάσταση του ορισμού «κατοικίδιο ζώο», ώστε τα ζώα τα οποία θεωρούνται ως κατοικίδια και μπορούν να διατηρούνται από τον άνθρωπο για ιδιωτική ψυχαγωγία και για συντροφιά, να καθορίζονται σε κατάλογο που εκδίδεται με διάταγμα του Υπουργού Γεωργίας , Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

14.7.2016

 

Ο περί Δασών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

Κατατέθηκε από ΧΘ και ΓΠ.

Προσθήκη στη νομοθεσία αδικήματος σε σχέση με την πρόκληση πυρκαγιάς και παραχώρηση, στο Διευθυντή του Τμήματος Δασών της δυνατότητας δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών εντός ιδιωτικών τεμαχίων.

5.5.2017

 

Ο περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

Κατατέθηκε από Γ. Λουκαΐδη, Α. Αδάμου, Ε. Σάββα και Ν. Κέττηρου και Χαράλαμπο Θεοπέμπτου

Προσθήκη στη νομοθεσία δικλείδων ασφαλείας σε ό,τι αφορά στην πρόληψη ή μείωση κάθε είδους δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον καθώς και δικλείδες ασφαλείας επακόλουθων κινδύνων για την ανθρώπινή υγεία, μέσω της απαγόρευσης τεχνικών εξόρυξης με χρήση κυανίου από την 1η Ιανουαρίου 2020.

14.6.2019

 

Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ή Προγράμματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

.

Κατατέθηκε από ΧΘ

Δίνεται η δυνατότητα στην Περιβαλλοντική Αρχή να εξετάζει τυχών διαφοροποιήσεις στο Σχέδιο Ανάπτυξης πριν από την οριστικοποίηση και δημοσίευση του.

21.2.2020

 

Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

Κατατέθηκε από ΧΘ

Συμπερίληψη στην υφιστάμενη νομοθεσία επιπλέον κατηγοριών έργων για τα οποία πρέπει να ετοιμάζεται μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον.

28.2.2020

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

(1)

Ο περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και Άλλα Πρόσωπα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

Κατατέθηκε από ΧΘ

Καθορισμός χρονοδιαγράμματος ( 90 μέρες και επιπλέον 30 σε περίπτωση πρόσθετων πληροφοριών) εντός του οποίου η Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκποπισθέντων του Υπουργείου Εσωτερικών οφείλει να εξετάσει, να αποφασίσει και να ενημερώσει τον αιτητή για αίτηση που υπέβαλε για παροχή στεγαστικής βοήθειας.

30.3.2018

ΥΓΕΙΑΣ

(1)

Ο περί Εγγραφής Διατροφολόγων Νόμος του 2019.

Κατατέθηκε από ΧΘ, ΓΠ και Άννα Θεολόγου.

Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου που να διέπει το επάγγελμα του διατροφολόγου,   ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της δημόσιας υγείας από άτομα που ασκούν το επάγγελμα αυτό χωρίς να έχουν τα αναγκαία προσόντα.

1.2.2019

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ:

Ο περί της Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης και της Διαδικασίας Διακοπής Ανεπιθύμητης Κύησης Νόμος του 2019.

(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.060.092-2019).           Κατάθεση 12.7.2019

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση ενός αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου το οποίο να διασφαλίζει την παροχή σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στο κοινό και στα παιδιά. Παράλληλα η πρόταση καθορίζει τη δημιουργία συμβουλευτικών κέντρων και ρυθμίζει τόσο τη διαδικασία στην περίπτωση που η έγκυος επιθυμεί να προχωρήσει με διακοπή της κύησης όσο και τη διαδικασία παροχής συμβουλευτικής στήριξης της εγκύου.

ΓΕΩΡΓΙΑΣ:

Ο περί Γεωργικής Ασφαλίσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.

(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Ονούφριου Κουλλά, Ευθύμιου Δίπλαρου, Δημήτρη Δημητρίου και Κυριάκου Χατζηγιάννη εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των βουλευτών Πάμπου Πιττοκοπίτη και Χρίστου Ορφανίδη εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, του βουλευτή Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, του βουλευτή Μιχάλη Γιωργάλλα εκ μέρους του Κινήματος Αλληλεγγύη και του βουλευτή Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.053.049-2012).

Κατάθεση: 10.5.2012.

Με την παρούσα πρόταση νόμου σκοπείται η τροποποίηση του περί Γεωργικής Ασφαλίσεως Νόμου, ώστε το πόρισμα επί της εκτιμηθείσας ζημιάς, που συντάσσεται από εκτιμητές τους οποίους εξουσιοδοτεί ο Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης, να ολοκληρώνεται και να υποβάλλεται στον πιο πάνω οργανισμό εντός σαράντα οκτώ ωρών από τη διενέργεια της εκτίμησης. Περαιτέρω, παραχωρείται δυνατότητα στον ασφαλισμένο ή σε δεόντως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού να ζητήσει και να παραλάβει αντίγραφο του εν λόγω πορίσματος.

Ο περί της Αλιείας στα Εσωτερικά Ύδατα της Κύπρου Νόμος του 2014.

(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Ονούφριου Κουλλά, Ευθύμιου Δίπλαρου, Δημήτρη Δημητρίου και Κυριάκου Χατζηγιάννη εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, του βουλευτή Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ., του βουλευτή Μιχάλη Γιωργάλλα εκ μέρους του Κινήματος Αλληλεγγύη και του βουλευτή Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.055.010-2014).

Κατάθεση: 6.2.2014.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι να ρυθμίσει την ψυχαγωγική και αγωνιστική αλιεία στα εσωτερικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρέχοντας ταυτόχρονα προστασία και υποβοηθώντας την ανάπτυξη των οικοσυστημάτων των εσωτερικών υδάτων της Κύπρου.

O περί της Απονομής Σήματος Κυπριακού Προϊόντος σε Γεωργοκτηνοτροφικά και Μεταποιημένα Προϊόντα Νόμος του 2014.

(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Ονούφριου Κουλλά, Ευθύμιου Δίπλαρου, Δημήτρη Δημητρίου και Κυριάκου Χατζηγιάννη εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των βουλευτών Πάμπου Πιττοκοπίτη και Χρίστου Ορφανίδη εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, του βουλευτή Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, του βουλευτή Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων –Συνεργασία Πολιτών και του βουλευτή Μιχάλη Γιωργάλλα εκ μέρους του Κινήματος Αλληλεγγύη).

(Αρ. Φακ. 23.02.055.114-2014).

        Κατάθεση: 18.12.2014.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για την Απονομή Σήματος Κυπριακού Προϊόντος σε Γεωργοκτηνοτροφικά και Μεταποιημένα Προϊόντα. Η πρόταση νόμου στόχο έχει τη νομοθετική ρύθμιση της απονομής εμπορικού σήματος διάκρισης της προέλευσης κυπριακών γεωργοκτηνοτροφικών και μεταποιημένων προϊόντων, τον καθορισμό της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων για την απονομή του εν λόγω σήματος, καθώς και την παροχή της δυνατότητας στην Αρμόδια Αρχή για τη διεξαγωγή των αναγκαίων ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων στην περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018

(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων –Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.059.061-2018).

Ψηφίστηκε 5.4.2019        Κατάθεση 22.6.2018

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών νόμου, έτσι ώστε να ενθαρρυνθεί η παραγωγή βιολογικών προϊόντων και η προώθηση της παραγωγής ντόπιων γεωργικών, κτηνοτροφικών και μεταποιημένων προϊόντων που προκύπτουν από αυτά.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

Ο περί Διαχείρισης Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

(Πρόταση νόμου των κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, κοινοβουλευτικής εκπροσώπου του Δημοκρατικού Κόμματος και Γιώργου Λιλλήκα, πρόεδρου Συμμαχίας Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.058.098-2017).           Κατάθεση 13.10.2017

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Διαχείρισης Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής Νόμου έτσι ώστε:

1) Προτού το Υπουργικό Συμβούλιο εκδώσει διάταγμα για κήρυξη οποιουδήποτε εδάφους της Δημοκρατίας ως χώρου ελλιμενισμού, η αρμόδια αρχή να διαβουλεύεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις και να ενημερώνει επί του θέματος την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού,

2) να διενεργείται Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον πριν την έκδοση του υπό αναφορά διατάγματος,

3) προϋπόθεση για την έκδοση του εν λόγω διατάγματος να είναι η μη ύπαρξη παράνομων κατασκευών στο έδαφος της Δημοκρατίας το οποίο πρόκειται να κηρυχθεί ως χώρος ελλιμενισμού, ενώ παράνομες κατασκευές που υπάρχουν σε αυτό κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος του παρόντος νόμου, να μη δύνανται να νομιμοποιηθούν.

Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Γιώργου Περδίκη και Χαράλαμπο Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και Άννας Θεολόγου, ανεξάρτητη βουλευτού).

(Αρ. Φακ. 23.02.060.041-2019).

Ψηφίστηκε 22.5.2020      Κατάθεση 15.3.2019

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Νόμου, έτσι ΄ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή του δικαιώματος παρακολούθησης και σε έργα των οποίων η τιμή πώλησης είναι κάτω από €3.000.

ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

(Πρόταση νόμου του κ Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.058.056-2017).           Κατάθεση 2.6.2017

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου, ώστε να δοθεί το δικαίωμα σε δικαιούχο επιδόματος μητρότητας να επιλέγει τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που θα απέχει από την εργασία της.

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2017.

(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.058.058-2017).           Κατάθεση 2.6.2017

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε να δοθεί το δικαίωμα σε δικαιούχο επιδόματος μητρότητας να επιλέγει τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που θα απέχει από την εργασία για σκοπούς άδειας μητρότητας, νοουμένου ότι το διάστημα αυτό δεν ξεπερνά τις πενήντα δύο (52) βδομάδες.

Ο περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.061.067-2020).           Κατάθεση 19.6.2020

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, έτσι ώστε να αυξηθούν οι καθοριζόμενες στο νόμο ποινές που επιβάλλονται σε εργοδότη ο οποίος παραλείπει, χωρίς εύλογη αιτία, να κοινοποιήσει στον Υπουργό προτιθέμενο πλεονασμό ή και παραλείπει, χωρίς εύλογη αιτία , να παράσχει τα καθοριζόμενα από το νόμο στοιχεία.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ:

Ο περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.

(Πρόταση νόμου των κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και Μιχάλη Γιωργάλλα εκ μέρους της Αλληλεγγύης).

(Αρ. Φακ. 23.02.057.081-2016).

Ψηφίστηκε στις 3.7.2020.

        Κατάθεση: 14.10.2016.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Πωλήσεως Οινοπνευματωδών Ποτών Νόμου, ώστε η πώληση, διάθεση, χορήγηση και κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών να απαγορεύεται σε άτομα κάτω των δεκαοκτώ ετών αντί σε άτομα κάτω των δεκαεπτά ετών που ισχύει μέχρι σήμερα. Η πιο πάνω τροποποίηση προτείνεται με βάση τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

(Πρόταση νόμου των κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και Μιχάλη Γιωργάλλα εκ μέρους της Αλληλεγγύης).

(Αρ. Φακ. 23.02.060.099-2019).

Ψηφίστηκε στις 3.7.2020.

        Κατάθεση: 13.9.2019.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών Νόμου, ώστε να καθοριστεί αυστηρότερη χρηματική ποινή για τα αδικήματα που αφορούν την πώληση, διάθεση και χορήγηση οινοπνευματωδών ποτών σε ανήλικα πρόσωπα, καθώς και τη λήψη και κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών από αυτά, ως αποτρεπτικό μέτρο των προβλεπόμενων στον εν λόγω νόμο παραβάσεων σε σχέση με τους ανήλικους.

Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.061.015-2020).

Ψηφίστηκε στις 3.7.2020.

        Κατάθεση: 21.2.2020.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, ώστε να αυξηθεί το εξώδικο πρόστιμο που επιβάλλεται για το αδίκημα της πώλησης, διάθεσης ή χορήγησης οινοπνευματωδών ποτών σε ανηλίκους.

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη τροποποίηση προβλέπεται η αύξηση του εξώδικου προστίμου στο οποίο υπόκειται πρόσωπο για το πιο πάνω αναφερόμενο αδίκημα από τριάντα πέντε λίρες Κύπρου (£35) που ισχύει σήμερα σε τριακόσια ευρώ (€300), καθώς και η διαφοροποίηση του ορίου ηλικίας το οποίο αφορά το εν λόγω αδίκημα.

Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός)     (Αρ. 4) Νόμος του 2017.

(Πρόταση νόμου των κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και Δημήτρη Δημητρίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού).

(Αρ. Φακ. 23.02.058.099-2017).

Ψηφίστηκε στις 16.10.2019.

Κατάθεση: 13.10.2017.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, έτσι ώστε η στάθμευση ηλεκτρικών οχημάτων στους δημοτικούς χώρους στάθμευσης και στους χώρους στους οποίους βρίσκονται παρκόμετρα να είναι δωρεάν.

Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Περδίκη και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.059.019-2018).

Ψηφίστηκε την 1.2.2019.            Κατάθεση: 30.3.2018.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, ώστε η τιμητική πολιτογράφηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος και η πολιτογράφηση αλλοδαπών επιχειρηματιών και επενδυτών να επιτρέπονται υπό όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με Κανονισμούς που κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.059.028-2018).

Κατάθεση: 18.5.2018.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, ώστε να καθοριστούν οι προϋποθέσεις και οι όροι έκδοσης άδειας κατεδάφισης.

Ο περί του Καθορισμού των Προϋποθέσεων και των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Κατασκευή και Ασφαλή Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχο των Παιδότοπων και Παιδικών Χαρών Νόμος του 2018.

(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.059.066-2018).

        Κατάθεση: 8.7.2018.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για την ασφαλή λειτουργία, τη συντήρηση και τον έλεγχο των παιδότοπων και των παιδικών χαρών.

Ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2019.

(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.060.101-2019).

Ψηφίστηκε στις 6.12.2019.

        Κατάθεση: 13.9.2019.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, ώστε να καταστεί υποχρεωτική η δημοσίευση των σχεδίων χρήσης της παραλίας στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2020.

(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.061.061-2020).           Κατάθεση: 5.6.2020.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, ώστε να περιληφθούν και πρόσωπα των οποίων η μητέρα είναι εκτοπισθείσα στους εκλογικούς καταλόγους για τους διαμένοντες σε κάθε εκλογική περιφέρεια εκτοπισθέντες εκλογείς.

Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων- Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.061.085-2020).

        Κατάθεση: 17.7.2020.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε να εισαχθούν σε αυτόν ρυθμίσεις για την επιβολή εξωδίκου προστίμου στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν αίρεται η διαπιστωθείσα από την αρμόδια αρχή οχληρία.

Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων- Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.061.086-2020).

        Κατάθεση: 17.7.2020.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, ώστε να δύναται να επιβληθεί εξώδικο πρόστιμο για το αδίκημα της πρόκλησης οχληρίας στους δήμους.

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.

(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.061.118-2020).           Κατάθεση: 9.10.2020.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, ώστε κατά τη χορήγηση άδειας οικοδομής σχετικά με την ανέγερση οποιασδήποτε νέας οικοδομής ή την προσθήκη, μετατροπή ή επισκευή σε υφιστάμενη οικοδομή, η αρμόδια αρχή να δύναται να επιβάλει όρους σε σχέση με την παροχή πόσιμου νερού.

Ο περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) (ΚΕΦ.350) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.061.119-2020).           Κατάθεση: 9.10.2020.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) Νόμου, ώστε να αυξηθεί η χρηματική ποινή που επιβάλλεται σε περίπτωση καταδίκης προσώπου το οποίο παραβιάζει τις πρόνοιες των Κανονισμών που εκδίδονται από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας, από πεντακόσια ευρώ (€500) που ισχύει σήμερα σε πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000).

Ο περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.

(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Περδίκη και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και Γιώργου Λιλλήκα εκ μέρους της Συμμαχίας Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.061.142-2020).           Κατάθεση: 30.10.2020.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Σχολικών Εφορειών Νόμου, ώστε πρόσωπο το οποίο έχει ήδη υπηρετήσει στη θέση αιρετού μέλους σχολικής εφορίας σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω νόμου για δύο θητείες να μη δύναται να επανεκλεγεί στη θέση αυτή.

Ο περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.

(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Περδίκη και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, Γιώργου Λιλλήκα, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, Άγγελου Βότση, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού, Μαρίνου Μουσιούττα, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, και Γεώργιου Προκοπίου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας).

(Αρ. Φακ. 23.02.061.143-2020).           Κατάθεση: 30.10.2020.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμου, ώστε πρόσωπο να μη δικαιούται να θέσει υποψηφιότητα για μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εάν έχει ήδη υπηρετήσει στο αξίωμα για δύο θητείες.

Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.

(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Περδίκη και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, Γιώργου Λιλλήκα, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, Άγγελου Βότση, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού, Μαρίνου Μουσιούττα, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, και Γεώργιου Προκοπίου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας).

(Αρ. Φακ. 23.02.061.144-2020).           Κατάθεση: 30.10.2020.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε πρόσωπο που έχει ήδη υπηρετήσει στο αξίωμα του δημάρχου για τρείς θητείες να μη δύναται να επανεκλεγεί δήμαρχος.

Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2020.

(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Περδίκη και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και Γιώργου Λιλλήκα εκ μέρους της Συμμαχίας Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.061.145-2020).           Κατάθεση: 30.10.2020.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου, ώστε πρόσωπο το οποίο έχει ήδη υπηρετήσει στο αξίωμα του κοινοτάρχη για τρείς θητείες να μη δύναται να επανεκλεγεί κοινοτάρχης.

Ο περί Πολιτικών Κομμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.

(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Λουκαΐδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, Νικόλα Παπαδόπουλο εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, Μαρίνου Σιζόπουλου εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Μιχάλη Γιωργάλλα εκ μέρους της Αλληλεγγύης και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.061.149-2020).           Κατάθεση: 30.10.2020.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου, ώστε να διασαφηνισθούν ορισμένες αμφιβολίες ως προς το πεδίο που καλύπτει η παραχωρούμενη προς τα πολιτικά κόμματα κρατική χρηματοδότηση.

Ειδικότερα, καθορίζεται ρητά ότι ως προς το μέρος της κρατικής χρηματοδότησης που αφορά στη χορηγία για οικονομική ενίσχυση των πολιτικών κομμάτων προς αντιμετώπιση μέρους των εκλογικών τους δαπανών, η εν λόγω χορηγία καλύπτει και τις δαπάνες που γίνονται από κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων που στηρίζουν συγκεκριμένο υποψήφιο προς ανάδειξή του σε διαδικασία εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας

Ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.

(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Λουκαΐδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, Νικόλα Παπαδόπουλο εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, Μαρίνου Σιζόπουλου εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Μιχάλη Γιωργάλλα εκ μέρους της Αλληλεγγύης και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.061.150-2020).           Κατάθεση: 30.10.2020.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμου, ώστε να διασαφηνισθούν ορισμένες ερμηνευτικές ασάφειες και να αρθούν ορισμένες δυσκολίες που αναφύονται κατά την πρακτική εφαρμογή αυτού.

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη τροποποίηση-

α.    διασαφηνίζεται ότι τα κόμματα ή οι συνασπισμοί κομμάτων που στηρίζουν συγκεκριμένο υποψήφιο έχουν το δικαίωμα να εκταμιεύουν ποσά από την παραχωρούμενη προς αυτά κρατική χρηματοδότηση για σκοπούς εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. και

β.    καθορίζεται ρητά ότι ειδικά για το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών που προηγούνται της σχετικής εκλογής, οποιεσδήποτε δαπάνες πέραν αυτών που γίνονται από τα κόμματα ή τους συνασπισμούς κομμάτων που στηρίζουν συγκεκριμένο υποψήφιο, οι οποίες γίνονται από τον ίδιο τον υποψήφιο ενεργούντα, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εκλογικού αντιπροσώπου, δεν δύναται να υπερβαίνουν το ένα εκατομμύριο ευρώ (€1.000.000).

Ο περί Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2020.

(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Περδίκη και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, Γιώργου Λιλλήκα, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, Άγγελου Βότση, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού, Μαρίνου Μουσιούττα, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, και Γεώργιου Προκοπίου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας).

(Αρ. Φακ. 23.02.061.152-2020).           Κατάθεση: 30.10.2020.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θεσμοθέτηση διαδικασίας οριζόντιας ψηφοφορίας κατά τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να παρέχεται η ευκαιρία σε πολίτες που δεν υποστηρίζουν συγκεκριμένο κόμμα να ψηφίζουν υποψηφίους από διάφορους συνδυασμούς.

Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2020.

(Πρόταση νόμου των κ. Νίκου Τορναρίτη και Δημήτρη Δημητρίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, Γιώργου Περδίκη και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, Γιώργου Λιλλήκα, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, Άγγελου Βότση, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού, Μαρίνου Μουσιούττα, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, και Γεώργιου Προκοπίου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας).

(Αρ. Φακ. 23.02.061.153-2020).           Κατάθεση: 30.10.2020.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε να θεσμοθετηθεί διαδικασία οριζόντιας ψηφοφορίας για την ανάδειξη των συμβουλίων των δήμων και να παρασχεθεί το δικαίωμα στους πολίτες να ψηφίζουν υποψηφίους από διάφορους συνδυασμούς κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων ή/και περισσότερους από έναν ανεξάρτητους υποψηφίους.

Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2020.

(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Περδίκη και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, Γιώργου Λιλλήκα, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, Άγγελου Βότση, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού, Μαρίνου Μουσιούττα, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, και Γεώργιου Προκοπίου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας).

(Αρ. Φακ. 23.02.061.154-2020).

        Κατάθεση: 30.10.2020.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θεσμοθέτηση διαδικασίας οριζόντιας ψηφοφορίας κατά τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων, ώστε να παρέχεται η ευκαιρία σε πολίτες που δεν υποστηρίζουν συγκεκριμένο κόμμα να ψηφίζουν υποψηφίους από διάφορους συνδυασμούς.

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ:

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.

(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Περδίκη και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου βουλευτών Κινήματος Οικολόγων–Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.053.015-2012).

Ο κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου προστέθηκε ως συνεισηγητής στην πρόταση την 1.9.2016.   Κατάθεση 23.2.2012

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου ώστε να απαγορευθεί η εγκατάσταση συστημάτων προειδοποίησης των οδηγών για τον έλεγχο της οδικής κυκλοφορίας.

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2018.

(Πρόταση των κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, Γιώργου Λιλλήκα, προέδρου Συμμαχίας Πολιτών, Ανδρέα Φακοντή, Κώστα Κώστα και Χριστάκη Τζιοβάννη, βουλευτές ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και Άννας Θεολόγου, ανεξάρτητη βουλευτής).

(Αρ. Φακ. 23.02.059.080-2018).

Ψηφίστηκε 19.4.2019      Κατάθεση 28.9.2018

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) Νόμου έτσι ώστε το τέλος για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο που διενεργείται για κάθε μηχανοκίνητο όχημα σε Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. να είναι καθορισμένο και σταθερό.

Ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.059.108-2018).           Κατάθεση 30.11.2018

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμου, έτσι ώστε να προστεθεί ως απαραίτητη προϋπόθεση για έκδοση από εγγεγραμμένο εργολήπτη της ετήσιας άδειας οικοδομικών ή και τεχνικών έργων, πέρα των όσων προβλέπονται στην υφιστάμενη νομοθεσία, η διατήρηση και λειτουργία ατομικού συστήματος διαχείρισης ΑΕΕΚ ή η συμμετοχή σε συλλογικό σύστημα διαχείρισης ΑΕΕΚ.

Ο περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων χωρίς Οδηγό (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Προκοπίου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων).

(Αρ. Φακ. 23.02.061.074-2020).

Ψηφίστηκε 4.3.2020        Κατάθεση 3.7.2020

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Νόμου, έτσι ώστε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 οι πάροχοι υπηρεσιών να μπορούν να καταγράφουν στην κατάσταση οχήματα ηλικίας μέχρι δεκατεσσάρων (14) ετών από την πρώτη εγγραφή τους σε οποιαδήποτε χώρα, αντί ηλικίας δώδεκα ετών (12), όπως ισχύει σήμερα.

Ο περί Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020. (Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων)

(Αρ. Φακ. 23.02.061.140-2020).           Κατάθεση 30.10.2020

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμου, ώστε να διευκρινιστεί ότι το μικτό επιτρεπόμενο βάρος φορτηγού οχήματος για το οποίο απαιτείται η κατοχή επαγγελματικής άδειας οδηγού για την οδήγηση του, πρέπει να υπερβαίνει τα 7.500 κιλά.

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Πρόταση νόμου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων)

(Αρ. Φακ. 23.02..059.004-2018).

Ψηφίστηκε 9.3.2018        Κατάθεση 16.2.2018

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η διόρθωση των δύο πιο κάτω περιπτώσεων που αφορούν τέλη κυκλοφορίας παλαιών οχημάτων:

(α)   Με τον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικό) Νόμο του 2013 (Ν.100(Ι)/2013), που εφαρμόστηκε από την 1η Ιανουαρίου 2014, αφαιρέθηκε, προφανώς εκ παραδρομής, η πρόβλεψη που υπήρχε προηγουμένως για μέγιστο τέλος κυκλοφορίας €300,00 για τα παλαιά οχήματα, το οποίο επαναφέρεται.

(β)   Ο προαναφερθείς Νόμος, προβλέπει ότι τα τέλη κυκλοφορίας όλων των κατηγοριών οχημάτων που είναι παλαιά, υπολογίζεται, προφανώς και πάλι εκ παραδρομής, οσάν να είναι όλα της κατηγορίας Μ1, οπόταν γίνεται διόρθωση ώστε ο υπολογισμός να γίνεται ανάλογα με την κατηγορία του κάθε οχήματος.

Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Πρόταση νόμου του κ. Γεώργιου Προκοπίου, προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, εκ μέρους της επιτροπής).

(Αρ. Φακ. 23.02.059.010-2018).

Ψηφίστηκε 30.3.2018      Κατάθεση 16.3.2018

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου ώστε:

1 να καταργηθεί η παρεχόμενη εξουσιοδότηση για έκδοση δημοτικών κανονισμών η οποία αφορά τη ρύθμιση της κίνησης προσώπων τα οποία επιβαίνουν σε ποδήλατο με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή οποιαδήποτε έκδοση ή τροποποίηση τέτοιων κανονισμών που αφορούν τα ποδήλατα από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου,

2 να καταργηθούν οποιοιδήποτε δημοτικοί κανονισμοί εκδόθηκαν δυνάμει της πιο πάνω εξουσιοδότησης και αφορούν τη ρύθμιση της κίνησης προσώπων τα οποία επιβαίνουν σε ποδήλατο από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμου,

 1. να δοθεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης οποιασδήποτε διαδικασίας ή ενέργειας άρχισε δυνάμει των υπό κατάργηση δημοτικών κανονισμών.

Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Πρόταση νόμου του κ. Γεώργιου Προκοπίου, προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, εκ μέρους της επιτροπής).

(Αρ. Φακ. 23.02.059.011-2018).

Ψηφίστηκε 30.3.2018      Κατάθεση 16.3.2018

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου ώστε:

 1. να καταργηθεί η παρεχόμενη εξουσιοδότηση για έκδοση κανονισμών η οποία αφορά τη ρύθμιση της κίνησης προσώπων τα οποία επιβαίνουν σε ποδήλατο με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή οποιαδήποτε έκδοση ή τροποποίηση τέτοιων κανονισμών που αφορούν τα ποδήλατα από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου,
 2. να καταργηθούν οποιοιδήποτε κανονισμοί εκδόθηκαν δυνάμει της πιο πάνω εξουσιοδότησης και αφορούν τη ρύθμιση της κίνησης προσώπων τα οποία επιβαίνουν σε ποδήλατο από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμου,
 3. να δοθεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης οποιασδήποτε διαδικασίας ή ενέργειας άρχισε δυνάμει των υπό κατάργηση κανονισμών.

Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018.

(Πρόταση νόμου των κ. Γεώργιου Προκοπίου, εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και Μιχάλη Γιωργάλλα εκ μέρους της Αλληλεγγύης).

(Αρ. Φακ. 23.02.059.105-2018).

Ψηφίστηκε 30.11.2018

Κατάθεση 16.11.2018

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου έτσι ώστε να ανασταλεί μέχρι την 30η Ιουνίου 2019 η ισχύς ορισμένων διατάξεων αυτού που αφορούν μεταφορά παιδιών σε σχολικές εκδρομές και άλλες οργανωμένες δραστηριότητες.

ΝΟΜΙΚΩΝ:

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2016.

(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, βουλευτή κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.057.061-2016).           Κατάθεση 9.9.2016

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, έτσι ώστε οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι παρευρίσκονται σε συνεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών στη Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσωπώντας το υπουργείο ή το τμήμα ή την υπηρεσία τους, να μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους επί οποιουδήποτε θέματος τους ζητηθεί, διευκρινίζοντας κατά πόσον πρόκειται για θέσεις του υπουργείου ή του τμήματος ή της υπηρεσίας που εκπροσωπούν ή για προσωπικές τους θέσεις.

Ο περί της Διαδικασίας της Δημόσιας Διαβούλευσης Νόμος του 2017.

(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.058.115-2017).           Κατάθεση 10.11.2017

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θεσμοθέτηση της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων νομοσχεδίων, κανονισμών, στρατηγικών και προγραμμάτων, με σκοπό να διασφαλιστούν η αποτελεσματικότητα του δημόσιου διαλόγου και η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, οργανωμένων συνόλων ή ατόμων στη διαδικασία.

Ο προτεινόμενος νόμος ετοιμάστηκε στη βάση του Οδηγού Διαβούλευσης, που εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών τον Οκτώβριο του 2011.

Ο περί της Εικοστής Έκτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2019.

(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Περδίκη και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.060.115-2019).           Κατάθεση 27.9.2019

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να περιληφθεί σε αυτό και να προστατεύεται ως θεμελιώδες δικαίωμα, το δικαίωμα κάθε προσώπου να ζει σε συνθήκες που διασφαλίζουν την προστασία της υγείας του, του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών)

(Αρ. Φακ. 23.02.061.057-2020).           Κατάθεση 5.6.2020

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να περιληφθεί στα έγγραφα που κατατίθενται στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία για την μεταβίβαση ακινήτου που αφορά κτίριο ή κτιριακή μονάδα όπως αυτά ορίζονται στον περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων.

Ο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.061.058-2020).           Κατάθεση 5.6.2020

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου, ώστε να περιληφθεί στις αναγκαίες διατυπώσεις για την κατάθεση σύμβασης από οποιοδήποτε των συμβαλλομένων μερών η υποβολή του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου όταν η ακίνητη ιδιοκτησία αφορά σε κτίριο ή κτιριακή μονάδα όπως αυτά ορίζονται στον περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμο.

Ο περί Εικοστής Ένατης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2020.

(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Περδίκη και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, Γιώργου Λιλλήκα, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, Άγγελου Βότση, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού, Μαρίνου Μουσιούττα, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, και Γεώργιου Προκοπίου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας).

(Αρ. Φακ. 23.02.061.155-2020).

        Κατάθεση: 30.10.2020.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του Συντάγματος ώστε να καθοριστεί ανώτατο όριο θητειών για τους βουλευτές, ώστε να διασφαλιστεί η εναλλαγή των προσώπων που εκλέγονται στο αξίωμα αυτό ως μέτρο ενίσχυσης των δημοκρατικών θεσμών, ανανέωσης και εκσυγχρονισμού στη δημόσια ζωή και συνακόλουθα αποφυγής δημιουργίας πολιτικού κατεστημένου και πρόληψης της διαφθοράς στη δημόσια ζωή.

Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.

(Πρόταση νόμου των κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου και Γιώργου Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.062.041-2021).

        Κατάθεση 18.2.2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου, έτσι ώστε η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης από την Επιτροπή Αποκλεισμού, αρμόδιο όργανο για την επιβολή αποκλεισμού από μελλοντικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, να αποτελεί το χρονικό σημείο έναρξης της επιμέτρησης του χρόνου για επιβολή αποκλεισμού.

Ο περί Αστυνομίας (Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.

(Πρόταση νόμου των κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου και Γιώργου Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.062.057-2021).           Κατάθεση 4.3.2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Αστυνομίας (Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων) Νόμου του 2006 έως 2012 ώστε να τεθούν συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια για τη διερεύνηση ισχυρισμών και παραπόνων καθότι ο υφιστάμενος νόμος δεν θέτει κανένα χρονικό περιορισμό με αποτέλεσμα την καθυστέρηση των προς διερεύνηση υποθέσεων.

Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021.

(Πρόταση νόμου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπή Νομικών και των κ. Γιώργου Περδίκη και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.062.058-2021).          Κατάθεση 11.3.2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου ώστε να ποινικοποιηθούν πράξεις που συνιστούν σεξουαλική παρενόχληση οι οποίες δεν αποτελούν αδίκημα δυνάμει των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα.

Ο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021.

(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου και Γιώργου Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.062.071-2021).           Κατάθεση 18.3.2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων νόμου ώστε να επεκταθεί το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δύναται να εγερθεί αγωγή για αξίωση αποζημιώσεων για τα αστικά αδικήματα της αμέλειας και της παράβασης θέσμιου καθήκοντος όταν αυτά προκύπτουν από αιτιολογημένη έκθεση Ερευνητικής Επιτροπής που διορίζεται με βάση τον περί Ερευνητικών Επιτροπών νόμο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:

Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Περδίκη, προέδρου του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.059.007-2018).           Κατάθεση 9.3.2018

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου, ώστε κάθε πρόσωπο που είναι κάτοικος της Δημοκρατίας το οποίο λαμβάνει ή πιστώνεται με ποσό τόκου, να καταβάλλει έκτακτη εισφορά για την άμυνα σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αντί σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) που ισχύει σήμερα επί του ποσού των τόκων που λαμβάνονται ή πιστώνονται.

ΠΑΙΔΕΙΑΣ:

Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2018.

(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.059.077-2018).

Αποσύρεται 10.5.2019.  Κατάθεση: 28.9.2018.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, έτσι ώστε να παραχωρηθεί το δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τα αξιώματα των δύο Αντιπρυτάνεων του ΤΕΠΑΚ, στους καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές και η εκλογή να διεξάγεται ταυτόχρονα με την εκλογή του Πρύτανη.

Ο περί Εγγραφής Σκηνοθετών Νόμος του 2019.

(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.060.003-2019).           Κατάθεση: 11.1.2019.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση ενός αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου, ώστε να διασφαλίζεται ότι ο χειρισμός και η επεξεργασία σκηνοθετικού υλικού γίνεται από επαγγελματίες σκηνοθέτες, καθώς και ότι οποιοδήποτε σκηνοθετικό υλικό, ιδιαίτερα ανήλικων ατόμων, δε θα χρησιμοποιείται σε παράνομες δραστηριότητες.

Ο περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2020.

(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.061.066-2020).

Καταψηφίστηκε 9.10.2020.        Κατάθεση: 19.6.2020.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου, έτσι ώστε κατά τον υπολογισμό της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας που διεκδικεί φοιτητικό επίδομα, η ακίνητη ιδιοκτησία να υπολογίζεται σε τιμές 1.1.2018 αντί σε τιμές 1.1.2013 όπως ισχύει σήμερα, δεδομένου ότι το Τμήμα Κτηματολόγιο και Χωρομετρίας έχει προχωρήσει το 2018 σε νέες εκτιμήσεις των ακινήτων.

Ο περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2020. (Πρόταση νόμου του κ. Νίκου Τορναρίτη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού).

(Αρ. Φακ. 23.02.061.071-2020).

Ψηφίστηκε 9.10.2020.    Κατάθεση: 19.6.2020.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου, ώστε κατά την εξέταση των περιουσιακών κριτηρίων για σκοπούς παραχώρησης φοιτητικής χορηγίας, να λαμβάνονται υπόψη, σε σχέση με την εκτίμηση της ακίνητης ιδιοκτησίας, οι τιμές της πιο πρόσφατης επίσημης εκτίμησης του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας αντί οι τιμές του 2013, που προβλέπονται σήμερα στην σχετική πρόνοια του υφιστάμενου νόμου.

O περί της Λειτουργίας Παιδικών Κατασκηνώσεων Νόμος του 2020.

(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.061.167-2020).

        Κατάθεση: 26.11.2020

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι να καθοριστούν οι διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας παιδικής κατασκήνωσης με τρόπο που να διασφαλίζεται η προστασία και η ασφάλεια των κατασκηνωτών.

Ο περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 3(2) και 4 του περί Μεταβιβάσεως της Ασκήσεως των Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και της Ιδρύσεως του Υπουργείου Παιδείας Νόμου, (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.

(Πρόταση νόμου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού).

(Αρ. Φακ. 23.02.057.066-2016).

Ψηφίστηκε 10.2.2017.

        Κατάθεση: 30.9.2016.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί των Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Νόμου, ώστε να καταργηθεί η ειδική διάταξη με την οποία παρέχεται η δυνατότητα σε μαθητές που συμπλήρωσαν το καθορισμένο στο νόμο αυτό όριο ηλικίας να μπορούν να φοιτήσουν σε γυμνάσιο, σε λύκειο ή σε τεχνική σχολή. Σημειώνεται ότι οι σχετικές πρόνοιες θα περιληφθούν σε κανονισμούς.

Ο περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

(Πρόταση νόμου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού).

(Αρ. Φακ. 23.02.060.042-2019).

Κηρύχτηκαν επείγον και ψηφίστηκαν αυθημερόν (15.3.2019).       Κατάθεση: 15.3.2019.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμου, ώστε στο εδάφιο (1) του άρθρου 11 αυτού να προστεθεί μετά τις λέξεις «κρατών μελών» η φράση «ή του Ηνωμένου Βασιλείου». Ειδικότερα, η προσθήκη αυτή συμβάλλει στο να μην επηρεαστεί το κύρος των υφιστάμενων εκπαιδευτικών συνεργασιών/συμφωνιών, όπως οι συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise agreements), και επίσης επεκτείνει τη δυνατότητα σύναψης συμφωνιών με ιδρύματα του Ηνωμένου Βασιλείου και μετά την αποχώρησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

(Πρόταση νόμου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού).

(Αρ. Φακ. 23.02.060.043-2019).

Κηρύχτηκαν επείγον και ψηφίστηκαν αυθημερόν (15.3.2019).       Κατάθεση: 15.3.2019.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμου, με την προσθήκη στο εδάφιο (3) του άρθρου 14 σχετικής επιφύλαξης, ώστε η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην επηρεάζει το κύρος των υφιστάμενων εκπαιδευτικών συνεργασιών/συμφωνιών, όπως οι συμβάσεις δικαιόχρησης που έχουν συνομολογηθεί μεταξύ ιδιωτικών σχολών της Κύπρου και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Ηνωμένου Βασιλείου για απονομή τίτλων σπουδών, καθώς και μελλοντικών συμφωνιών για ανανέωση, τροποποίηση ή αντικατάσταση των υφιστάμενων συμφωνιών, στην περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:

Ο περί Προλήψεως Πυρκαϊών στην Ύπαιθρο (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016.

(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Περδίκη και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.057.045-2016).

Θα εξετάζεται από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος βλέπε επιστολή κ. Γιώργου Περδίκη ημερ. 29.8.2016.

Κατάθεση: 23.6.2016.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Προλήψεως Πυρκαϊών Νόμου, ώστε να διαγραφεί η πρόνοια που επιτρέπει ορισμένους μήνες του έτους την καύση αποκλαδιών αμπελιών, ελαιόδεντρων και οπωροφόρων δέντρων, την καύση δέντρων ή φυτών που έχουν προσβληθεί από ασθένεια και την καύση αποκαλάμης σιτηρών. Παράλληλα με την πρόταση νόμου σκοπείται η αύξηση των ποινών στις περιπτώσεις πρόκλησης φωτιάς.

Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.

(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.057.055-2016).

Κατάθεση 14.7.2016

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου με την αντικατάσταση του ορισμού «κατοικίδιο ζώο», ώστε τα ζώα τα οποία θεωρούνται ως κατοικίδια και μπορούν να διατηρούνται από τον άνθρωπο για ιδιωτική ψυχαγωγία και για συντροφιά, να καθορίζονται σε κατάλογο που εκδίδεται με διάταγμα του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Ο περί Δασών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Περδίκη και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου βουλευτών του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.058.043-2017).           Κατάθεση: 5.5.2017.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δασών Νόμου ώστε να προστεθεί σ΄αυτόν αδίκημα σε σχέση με την πρόκληση πυρκαγιάς και να παραχωρηθεί στο Διευθυντή του Τμήματος Δασών δυνατότητα δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών εντός ιδιωτικών τεμαχίων.

Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.059.041-2018).           Κατάθεση: 1.6.2018.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων νόμου με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «κατοικίδιο ζώο» έτσι ώστε τα ζώα τα οποία θεωρούνται ως κατοικίδια και μπορούν να διατηρούνται από τον άνθρωπο, για ιδιωτική ψυχαγωγία και για συντροφιά, να καθορίζονται σε κατάλογο που περιλαμβάνεται σε διάταγμα που εκδίδεται από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Ο περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Αδάμου Αδάμου, Ευανθίας Σάββα και Νίκου Κέττηρου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.060.076-2019).           Κατάθεση: 14.6.2019.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμου ώστε να προστεθούν σε αυτόν δικλείδες ασφαλείας σε ό,τι αφορά την πρόληψη ή μείωση κάθε είδους δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον καθώς και τυχόν επακόλουθων κινδύνων για την ανθρώπινή υγεία, μέσω της απαγόρευσης τεχνικών εξόρυξης με χρήση κυανίου από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ή Προγράμματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, βουλευτή εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ.23.02.061.018-2020).            Κατάθεση 21.2.2020

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του Περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ή Προγράμματα Νόμου του 2005, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στην Περιβαλλοντική Αρχή να εξετάζει τυχών διαφοροποιήσεις στο Σχέδιο Ανάπτυξης πριν από την οριστικοποίηση και δημοσίευση του.

Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, βουλευτή εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.061.023-2020).           Κατάθεση 28.2.2020

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου του 2018, ώστε να περιλαμβάνονται σε αυτόν επιπλέον κατηγορίες έργων για τα οποία να ετοιμάζεται μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον.

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ:

Ο περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και Άλλα Πρόσωπα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

(Αρ. Φακ. 23.02.059.017-2018).           Κατάθεση 30.3.2018.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και Άλλα Πρόσωπα έτσι ώστε να καθοριστεί χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου η Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκποπισθέντων του Υπουργείου Εσωτερικών οφείλει να εξετάσει, να αποφασίσει και να ενημερώσει τον αιτητή για αίτηση που υπέβαλε για παροχή στεγαστικής βοήθειας. Σύμφωνα με την πρόταση νόμου, το χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου οφείλει η Υπηρεσία να απαντήσει καθορίζεται στις ενενήντα μέρες και πλέον τριάντα μέρες στις περιπτώσεις που ζητούνται πρόσθετες πληροφορίες από την ημέρα λήψης των πληροφοριών αυτών.

ΥΓΕΙΑΣ:

Ο περί Εγγραφής Διατροφολόγων Νόμος του 2019.

(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Περδίκη, Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, βουλευτών Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, και Άννας Θεολόγου, ανεξάρτητης βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου).

(Αρ. Φακ. 23.02.060.020-2019).           Κατάθεση 1.2.2019.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου που να διέπει το επάγγελμα του διατροφολόγου, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της δημόσιας υγείας από άτομα που ασκούν το επάγγελμα αυτό χωρίς να έχουν τα αναγκαία προσόντα.


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

04 Μαρτίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Ερωτήσεις- Απαντήσεις

Ομιλία μου για τον Προϋπολογισμό του 2024

Περιεχόμενα: 1.      Εισαγωγή. 2 2.      Αλλαγές στην εμπορία ρύπων. 2 3.      Ενεργειακή απόδοση κτηρίων. 4 4.      Ενεργειακή φτώχεια. 7 5.      Αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρισμού. 9 6.      Φόρος Άνθρακα 17.40. 9 7.     ...

 • 19-12-2023 22:18:16
 • Hits 203

καθυστέρηση παραχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας στους δικαιούχους οικοπέδων στον Συνοικισμό Αυτοστέγασης Κοκκινοτριμιθιάς

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.200, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ....

 • 27-06-2023 15:38:58
 • Hits 174

Απόβλητα Ηλεκτρονικά τσιγάρα

Απάντηση ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Πέτρου Ξενοφώντος στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.142, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, του βουλευτή...

 • 27-06-2023 15:31:14
 • Hits 181
Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.125, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι...

 • 24-06-2023 17:53:49
 • Hits 272

Συμμετοχή στο Sanctions Coordinators Forum - 2023

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.225, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 24-06-2023 17:49:06
 • Hits 193
Στειρώνουμε ΑΜΕΑ?

Στειρώνουμε ΑΜΕΑ?

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.117, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Σε πρόσφατη συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο αναφέρθηκε ότι στην Κύπρο οι συγγενείς...

 • 18-06-2023 22:05:43
 • Hits 280