Eξέταση Κρατικού Προϋπολογισμού 2022

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

----------------

Απαντήσεις στις σχετικές Ερωτήσεις του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, Βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασίας Πολιτών

----------------

 Α. Ερωτήσεις επί του προϋπολογισμού

 

 

 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1201 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08950 – ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ

Υποομάδα Δαπανών 08951 – Άλλα Έργα

(Επεξηγηματικό Υπόμνημα σελ. 130, €75.000)

Το συγκεκριμένο κονδύλι διατίθεται για αντιμετώπιση της ποντίκας και συγκεκριμένα:

 • Κατασκευή και τοποθέτηση φωλιών σε όλες τις επαρχίες: €25.000.
 • Έρευνα που να αφορά τόσο την πυκνότητα των τρωκτικών όσο και τη βιολογία του ανθρωποπουλιού: €30.000.
  • Αγορά υπηρεσιών για έλεγχο / καθορισμό/ συντήρηση των φωλιών αφού οι

Υπηρεσίες είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστούν τον μεγάλο αριθμό φωλιών: €10.000.

 • Δημιουργία έντυπου ενημερωτικού υλικού πόστερ/τρίπτυχο: €10.000

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Πως αξιολογείτε τις μέχρι τώρα ενέργειες λαμβάνοντας υπόψη και τα παράπονα των γεωργών για πρόκληση σοβαρών ζημιών στις καλλιέργειες τους;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

       Στα πλαίσια του «Σχεδίου Καταπολέμησης της ποντίκας», σε μια προσπάθεια προώθησης της βιολογικής καταπολέμησης της ποντίκας και μείωσης της χρήσης τρωκτικοκτόνου δολώματος, τοποθετούνται τεχνητές φωλιές του ανθρωποπουλιού σε περιοχές όπου υπάρχουν ενδείξεις ύπαρξής του. Μέχρι τώρα, το Τμήμα Γεωργίας σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών, την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και άλλα οργανωμένα σύνολα έχει τοποθετήσει ένα σημαντικό αριθμό από τεχνητές φωλιές του ανθρωποπουλιού σε όλες τις επαρχίες, σε αρκετές από τις οποίες έχει ήδη εγκατασταθεί ο εν λόγω θηρευτής. Χαρακτηριστικό σημείο αναφοράς είναι το πρόγραμμα της βιολογικής καταπολέμησης στη Δένεια, όπου η τοποθέτηση τρωκτικοκτόνων δολωμάτων στην περιοχή της Κοινότητας έχει διακοπεί από το 2016, εξαιτίας της ευεργετικής δράσης του ανθρωποπουλιού. Βάσει της δράσης αυτής και μετά από την επίσκεψη των ειδικών από το Ισραήλ, την Ελβετία και την Ελλάδα στην Κύπρο, το Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αποφάσισε την κατάρτιση ενός «Εθνικού Σχεδίου Δράσης» για τη βιολογική καταπολέμηση των τρωκτικών, στο οποίο θα συμμετέχουν όλα τα εμπλεκόμενα Τμήματα/Υπηρεσίες, αλλά και μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που ασχολούνται με το αντικείμενο (Birdlife Cyprus). Απώτερος στόχος του εν λόγω Σχεδίου είναι η μείωση των τρωκτικοκτόνων δολωμάτων μέσω της χρήσης του ανθρωποπουλιού, διασφαλίζοντας τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, αλλά και γενικότερα την προστασία του περιβάλλοντος.

Επιπρόσθετα, το ΥΓΑΑΠ θεωρεί ότι μία ολοκληρωμένη εκστρατεία καταπολέμησης της ποντίκας, ιδίως στις χαρουποπαραγωγικές περιοχές ή στις περιοχές που αποτελούν σοβαρές εστίες πολλαπλασιασμού, πρέπει να περιλαμβάνει και τη συμβολή των ιδιοκτητών των περιοχών αυτών, οι οποίοι καλούνται να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες (κλάδεμα, καλλιέργεια εδάφους, καθαρισμός των περιοχών κ.α), ούτως ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία εστιών πολλαπλασιασμού της ποντίκας.  

 

 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1207 – ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 13 – Έρευνες για Γεωτεχνικές Μελέτες και Ορυκτά

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ

Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων

(Επεξηγηματικό Υπόμνημα σελ. 175, €96.000)

Από σύνολο €96.000, €66,000 θα διατεθούν για Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον για υλοποίηση έργων και Μελέτη για την αειφόρο λατομική και μεταλλευτική βιομηχανία για την περίοδο 2025 – 2050.

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Σε ποια λατομεία θα αφορά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Η Στρατηγική Μελέτη για την Αειφόρο Λατομική και Μεταλλευτική Βιομηχανία για την περίοδο 2025 – 2050, αφορά στην αξιολόγηση όλης της υφιστάμενης λατομικής και μεταλλευτικής βιομηχανίας, καθώς και τις υφιστάμενες διαδικασίες διαχείρισης των ορυκτών πόρων συμπεριλαμβανομένων και των ανακυκλώσιμων αδρανών υλικών του τόπου εκτιμώντας παράλληλα τις ανάγκες του τόπου μέχρι το 2050 με τρία σενάρια ανάπτυξης, 0%, 3% και 10%. Η μελέτη είναι υπό εξέλιξη από το 2019 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2022 και η τελική πληρωμή θα είναι €35.525.

Η Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον για υλοποίηση έργων αφορά τα εξής:

Ποσό €8.895 καλύπτει την ολοκλήρωση της υφιστάμενης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Σχέδιο Δράσης για την αποκατάσταση των εγκαταλελειμμένων μεταλλείων. Σύμφωνα με την Αρμόδια Αρχή (Τμήμα Περιβάλλοντος) για κάθε Μεταλλείο εντός ή πλησίον περιοχής Φύσης 2000, θα πρέπει να εκπονείται Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ). Το υπόλοιπο ποσό περιλαμβάνει την εκπόνηση ΜΕΟΑ για τα ακόλουθα έργα για αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων μεταλλείων:

α) Κατασκευαστικά έργα για την διαχείριση των ομβρίων υδάτων στο μεταλλείο Αμιάντου για περιορισμό της διάβρωσης και μεταφοράς ινών αμιάντου σε υδάτινα σώματα.

β) Κατασκευαστικά έργα στα Μεταλλεία Αγροκηπιάς και Κοκκινοπεζούλας στο Μιτσερό για την διαχείριση των όξινων απορροών (όμβρια ύδατα) και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.

 

 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1210 – ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών

(Επεξηγηματικό Υπόμνημα σελ. 179, €120,000)

Το συγκεκριμένο κονδύλι καλύπτει την αμοιβή 6 επιθεωρητών για έλεγχο των μεταλλείων καθώς και των χώρων φύλαξης εκρηκτικών.

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Oι επιθεωρητές αυτοί θα ασχολούνται και με τον έλεγχο για τα πυροτεχνήματα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Το συγκεκριμένο κονδύλι αφορά την αμοιβή επιθεωρητών για να καλυφθούν οι ανάγκες επιθεώρησης στα Μεταλλεία, Λατομεία και χώρους αποθήκευσης και χρήσης εκρηκτικών υλών όπου συμπεριλαμβάνει και την αποθήκευση και χρήση πυροτεχνημάτων. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι μετά την παραίτηση του Τεχνικού στις Εκρηκτικές Ύλες, έχουν γίνει άμεσες ενέργειες με την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας και αναμένεται ότι το αργότερο μέχρι τον Φεβρουάριο του 2022 θα προσληφθεί ένας Τεχνικός για αντικατάσταση του Τεχνικού των Εκρηκτικών Υλών που έδωσε παραίτηση.

Τονίζεται η σημασία της συνέχισης των επιθεωρήσεων, μέχρι την οριστική κάλυψη των αναγκών, η οποία εξετάζεται μέσα στα πλαίσια αναδιάρθρωσης της Υπηρεσίας Μεταλλείων και την λειτουργία επαρχιακών γραφείων στις επαρχίες Λεμεσού, Πάφου και Λάρνακας-Αμμοχώστου.

 

 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1211 – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Υποομάδα Δαπανών 05891 – Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές

 

(Επεξηγηματικό Υπόμνημα, σελ. 180, € 2.214.914)

(α) Σχετικά με το ποσό των 20.690 από σύνολο πιστώσεων 2.214.914, το οποίο θα δαπανηθεί για «Γενετική βελτίωση του πληθυσμού αιγοπροβάτων στην Κύπρο. Εφαρμογή νέων μεθόδων γεωργικής βιοτεχνολογίας και τεχνογνωσίας μέσω γονιδιωματικής αξιολόγησης και της επιλογής προβάτων και αιγών θα αποτελέσει σημαντική ανακάλυψη στη μεταφορά καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων στη βιομηχανία, με απτά οφέλη τα επόμενα χρόνια. Το προτεινόμενο έργο ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους βασικούς στόχους στρατηγικής εξειδίκευσης της Κύπρου και φιλοδοξεί να αυξήσει την γαλακτοπαραγωγή για συμμόρφωση με το φάκελο για το χαλούμι» όπως αναφέρετε στο επεξηγηματικό σημείωμα.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Ενημερώστε μας πως θα αξιοποιηθεί το έργο/πρόγραμμα και ποιες είναι οι προβλέψεις σας για την αύξηση του γάλακτος;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Το εν λόγω έργο, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ), θα διαρκέσει μεταξύ 2022-2026. Περιλαμβάνει την παραχώρηση κινήτρων, μέσω χορηγιών και επιδοτήσεων σε αιγοπροβατοτρόφους, με στόχο την αναβάθμιση της υποδομής των μονάδων τους, τη συλλογή δεδομένων στη φάρμα, τη διεξαγωγή αναλύσεων για καθορισμό της ποιότητας του γάλακτος που πωλείται στα τυροκομεία, τη χρήση αναβαθμισμένων μεθόδων αναπαραγωγής και γενετικής αξιολόγησης και επιλογής των ζώων (υπηρεσία που θα παρασχεθεί από το ΙΓΕ), με απώτερο σκοπό τη συνολική βελτίωση της παραγωγικότητας των ζώων και της φάρμας.

Για το 2022, το ποσό των €20.690 θα αξιοποιηθεί για σκοπούς καταρτισμού, δημοσίευσης και διαφήμισης της προκήρυξης του εν λόγω Σχεδίου Χορηγιών, αλλά και για την υποβολή, επεξεργασία και αξιολόγηση των αιτήσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους και τον καταρτισμό της τελικής συμφωνίας με τους επιτυχόντες εξ αυτών.

Ο μακροπρόθεσμος στόχος της εφαρμογής του εν λόγω έργου, σε συνδυασμό με το ερευνητικό έργο AGRICYGEN του ΙΓΕ και άλλα σχετικά μέτρα του ΥΓΑΑΠ είναι μέχρι το 2026 να έχει επιτευχθεί σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών μονάδων που θα συμμετέχουν, κυρίως ως προς τη γαλακτοπαραγωγή, αλλά και μεγαλύτερη διάδοση γενετικά βελτιωμένων ζώων στον ευρύτερο πληθυσμό των αιγοπροβάτων της Κύπρου.

Απώτερη επιδίωξη των συνολικών δράσεων του ΙΓΕ και του ΥΓΑΑΠ είναι να συνδράμει αποφασιστικά στην εκπλήρωση των προϋποθέσεων εφαρμογής του προτύπου ΠΟΠ για το χαλλούμι, εν προκειμένω ως προς τις ποσότητες του αιγοπρόβειου γάλακτος που απαιτούνται.

(β) Αναφορικά με το ποσό των €1.415.120 για σκοπούς «Παρακολούθησης και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη γεωργία. Το έργο στοχεύει στην παρακολούθηση των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, τον καθορισμό εθνικών συντελεστών εκπομπής και καθορισμού πρακτικών και προτύπων για την μείωση των εκπομπών από τα γεωργικά οικοσυστήματα στην Κυπριακή Δημοκρατία.»

 

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Ενημερώστε μας για τη δράση προς την επίτευξη του πιο πάνω στόχου και πως συγκεκριμένα αυτό το κονδύλι θα αξιοποιηθεί;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Το συγκεκριμένο έργο στοχεύει στην παρακολούθηση των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, τον καθορισμό εθνικών συντελεστών εκπομπής και πρακτικών και προτύπων για την μείωση των εκπομπών από τα γεωργικά οικοσυστήματα στην Δημοκρατία. Η Κυπριακή Δημοκρατία αγοράζει δικαιώματα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σύμφωνα με τις τιμές της χρηματιστηριακής αγοράς για τους εν λόγω ρύπους. Η μη μέτρηση των εκπομπών στην γεωργία έχει ως αποτέλεσμα την υπερεκτίμηση τους, αφού χρησιμοποιούνται διεθνείς δείκτες, με αποτέλεσμα το κράτος να επιβαρύνεται κάθε χρόνο με κόστος που κυμαίνεται από €12.5 μέχρι €23 εκ., ανάλογα με τις τιμές πώλησης των δικαιωμάτων εκπομπής. Ως εκ τούτου οποιαδήποτε μείωση ή εξοικονόμηση στις εκπομπές θα έχει σημαντικά οικονομικά οφέλη για το κράτος αφού οι τιμές αγοράς δικαιωμάτων παρουσιάζουν σημαντική αυξητική τάση. Το ΙΓΕ θα αναπτύξει μόνιμες υποδομές παρακολούθησης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα εδάφη σε διαφορετικές γεωργικές περιοχές της Δημοκρατίας για την κάλυψη των κυριότερων αναγκών του Κράτους. Οι μόνιμες υποδομές παρακολούθησης περιλαμβάνουν την εγκατάσταση πολύ-ανιχνευτών αερίων του θερμοκηπίου (Ν2Ο, CH4, CO2, NH3) που θα παρακολουθούν σε αυτοματοποιημένη συνεχή διαδικασία τις εκπομπές τους από το έδαφος μέσω στατικών θαλάμων προ-συγκέντρωσης των εν λόγω αερίων.

Επιπρόσθετα, το ΙΓΕ θα δημιουργήσει μια αυτοκινούμενη μονάδα μέτρησης εκπομπών η οποία θα έχει διπλό στόχο. Ο πρώτος θα αφορά την εκτέλεση μετρήσεων σε διαφορετικές περιοχές της Δημοκρατίας όπου δεν θα είναι εγκατεστημένες οι μόνιμες μονάδες, ενώ θα μπορεί να λειτουργεί και ως εφεδρική μονάδα μετρήσεων. Κάθε αυτοκινούμενη μονάδα περιλαμβάνει την προμήθεια ενός πολύ-ανιχνευτή αερίων του θερμοκηπίου (Ν2Ο, CH4, CO2, NH3) καθώς και 12 στατικών θαλάμων προ-συγκέντρωσης για την γρήγορη ανάπτυξη τους στο πεδίο. Απαραίτητα, θα εγκατασταθούν περιφερικά υποστηρικτικά συστήματα που αφορούν την γενοτυπική αποτύπωση των μικροβιακών πληθυσμών που συμμετέχουν στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από το έδαφος, καθώς και εξοπλισμός ο οποίος θα επικυρώνει τις μετρήσεις πεδίου των μόνιμων μονάδων μέτρησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η πλήρης υλοποίηση του έργου θα έχει ως αποτέλεσμα τον ακριβή υπολογισμό των εθνικών συντελεστών εκπομπών και την μείωση τους κόστους των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την Κυπριακή Δημοκρατία. Επιπρόσθετα, με την υλοποίηση του έργου, θα αναπτυχθούν συγκεκριμένα πρωτόκολλα, τα οποία θα συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση των εκπομπών, τόσο σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, όσο και σε συστήματα φυτικής παραγωγής.

(γ) Σχετικά με το ποσό των €28.604 για σκοπούς ανάπτυξης διαδικτυακής πλατφόρμας για βελτίωση της εμπορίας και της συμμετρίας πληροφοριών στην αλυσίδα εφοδιασμού φρέσκων προϊόντων.

Το έργο στοχεύει στη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών που βασίζονται σε σύννεφο (cloud), προκειμένου να αναπτύξει μια διαδικτυακή πλατφόρμα συναλλαγών η οποία θα καταγράφει τα προϊόντα που εισέρχονται στην τοπική αγορά και διακινούνται κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού. Θα μπορεί, μεταξύ άλλων, να υποστηρίζει τον καθορισμό τιμών και πωλήσεων, να επιτρέπει διαδικτυακές συναλλαγές και να παρέχει στατιστικές προσφοράς και ζήτησης σε πραγματικό χρόνο, προκειμένου να βελτιωθεί ο προγραμματισμός παραγωγής.

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Ενημερώστε μας για τη δράση προς την επίτευξή του πιο πάνω στόχου και πως συγκεκριμένα αυτό το κονδύλι θα αξιοποιηθεί;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

O αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και η ανάπτυξη της διαδικτυακής πλατφόρμας θα διενεργηθούν μέσω δημοσίων συμβάσεων, τις οποίες θα συντονίσει το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών σε συνεργασία με το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής. Στη φάση της καταγραφής των αναγκών χρήστη, θα εμπλακούν οι οργανωμένοι γεωργοί, καθώς και δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί που θα είναι εν δυνάμει χρήστες της πλατφόρμας. Η υλοποίηση του έργου θα ξεκινήσει το 2022 και θα ολοκληρωθεί το 2024 και θα παρακολουθείται από το ΥΓΑΑΠ. Η υποδομή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα περιλαμβάνει τις εξής τέσσερις ενότητες (modules):

(α) Σχεδιασμού παραγωγής: Κάθε αγρότης θα έχει τη δυνατότητα να καταχωρεί τις καλλιέργειες που έχει στην κατοχή του και θα έχει πρόσβαση σε ενοποιημένα δεδομένα σχετικά με τον όγκο παραγωγής ανά προϊόν, καθώς και δεδομένα ιστορικού καταναλωτικής ζήτησης σε εβδομαδιαία βάση.

(β) Πωλήσεων: Οι παραγωγοί θα καταγράφουν όλα τα προϊόντα που εισέρχονται / ή είναι διαθέσιμα για να εισέλθουν στην αγορά και θα εκδίδουν τιμολόγια με βάση τον μοναδικό κωδικό της πλατφόρμας.

(γ) Τιμολόγησης: Σε ενοποιημένο επίπεδο, όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τους όγκους που διατίθενται στην αγορά, καθώς και την εκτιμώμενη ζήτηση σε καθημερινή βάση.

(δ) Λογιστικής υποστήριξης: Θα διατίθεται σε παραγωγούς και Οργανώσεις Παραγωγών.

Το ποσό των €28.604 θα αξιοποιηθεί για την κάλυψη αναλωσίμων, εξόδων προβολής του έργου και εξόδων διοργάνωσης συναντήσεων με τους κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο της καταγραφής των αναγκών χρήστη.

 

 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1212 – ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 14 – Έρευνες, Πειράματα και Επισκοπήσεις

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα

(Άρθρο 03147.2 «Έκτακτα Περιστατικά Ρύπανσης»).

(Επεξηγηματικό Υπόμνημα, σελ. 186, €354.000)

Στη συγκεκριμένη υποομάδα δαπανών έχει προστεθεί πρόνοια για αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Σκοπεύετε με αυτό το κονδύλι να καλύψετε και την αποκατάσταση της θαλάσσιας ρύπανσης στην περιοχή του Αλιευτικού Καταφυγίου του Κάτω Πύργου Τηλλυρίας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Το άρθρο 03147.2 (Έκτακτα Περιστατικά Ρύπανσης) αφορά έκτακτα περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης από πετρελαιοειδή. Το αλιευτικό καταφύγιο Κ. Πύργου δεν υφίσταται θαλάσσια ρύπανση από πετρελαιοειδή. Αν από την βυθομετρική αποτύπωση στην οποία θα προβεί το Τμήμα Δημοσίων Έργων, διαφανεί ότι το αλιευτικό καταφύγιο χρήζει εκβάθυνσης, τότε η εν λόγω δαπάνη θα επιβαρύνει το άρθρο 08.781 (Κατασκευή Αλιευτικών Καταφυγίων).

 

 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1213 –ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ

Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων/Συμβούλων

 

(Επεξηγηματικό Υπόμνημα, σελ. 188, €300.000)

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο μέρος του ποσού των €300,000 θα δαπανηθεί στην «Μελέτη μέτρησης των πλαστικών μιας χρήσης».

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Αν λάβουμε υπόψη την πλήρη απαγόρευση της πλαστικής σακούλας μιας χρήσης που θα προωθηθεί για ψήφισή στην ολομέλεια αλλά και των πλαστικών συσκευασιών, σε ποια πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης θα επικεντρωθεί η μελέτη;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ) 2019/904, «σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον», και συγκεκριμένα το άρθρο 13 – Συστήματα πληροφοριών και υποβολή εκθέσεων, τα κράτη μέλη, υποβάλλουν για κάθε ημερολογιακό έτος, έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με:

α) Δεδομένα για τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης του Μέρους Α του παραρτήματος της Οδηγίας, τα οποία δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις και θα εφαρμοστούν μέτρα μείωσης, (δηλαδή, περιέκτες τροφίμων και κυπελλάκια)

β) Δεδομένα για τα πλαστικά μίας χρήσης που απαριθμούνται στο Μέρος ΣΤ του παραρτήματος (δηλαδή, φιάλες ποτών έως 3 λίτρα),

γ) Δεδομένα για τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη

δ) Πληροφορίες σχετικά με την περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένες ύλες σε φιάλες ποτών (Μέρος ΣΤ)

ε) Δεδομένα σχετικά με τα απόβλητα που προκύπτουν από τη χρήση πλαστικών προϊόντων τα οποία απαριθμούνται στο Μέρος Ε, Τμήμα ΙΙΙ του παραρτήματος (δηλαδή προϊόντα καπνού με φίλτρο και φίλτρα που κυκλοφορούν για χρήση σε συνδυασμό με προϊόντα καπνού).

Η πρώτη περίοδος υποβολής στοιχείων αφορά το ημερολογιακό έτος 2022, εξαιρουμένων των στοιχείων δ και ε, για τα οποία η πρώτη περίοδος υποβολής στοιχείων είναι το έτος 2023. Στην μελέτη έχουν ενσωματωθεί τα είδη των παραρτημάτων ώστε να είναι εφικτή η καταγραφή τους από το έτος 2022, για σκοπούς σύγκρισης των δεδομένων και διατήρησης στατιστικών, για τα νέα αυτά δεδομένα.

 

 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1213 –ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ

Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες

Εμπειρογνωμόνων/Συμβούλων

 

(Επεξηγηματικό Υπόμνημα σελ. 188, €300,000)

Το συγκεκριμένο κονδύλι αφορά στην παρακολούθηση εφαρμογής της Στρατηγικής για Βιοποικιλότητα και στην παρακολούθηση της Στρατηγικής για Απερήμωση.

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Πότε αναμένεται η ολοκλήρωση των εν λόγω Στρατηγικών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει επικαιροποιήσει τις περιοχές (χάρτες) οι οποίες είναι ευάλωτες στην απερήμωση και ταυτόχρονα έγινε επικαιροποίηση /αναθεώρηση, καθώς και ιεράρχηση των μέτρων και δράσεων για την αντιμετώπιση και ανάσχεση του φαινομένου. Η Στρατηγική για την απερήμωση προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί το 1ο τρίμηνο του 2022 και θα τύχει διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς.  

Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο με την υπ’ αρ. 89.519 Απόφασή του ημερ. 3/6/2020, ενέκρινε το κείμενο της Στρατηγικής και το Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα στην Κύπρο.

Το συγκεκριμένο κονδύλι αφορά στην εφαρμογή και παρακολούθηση των εν λόγω Στρατηγικών.

 

 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1213 –ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Υποομάδα Δαπανών 03400 – Συντήρηση Εξωτερικών Χώρων

 

(Επεξηγηματικό Υπόμνημα σελ. 197-8, €2.604.200)

Ποσό ύψους €1.559.200 θα διατεθεί για τη Μονάδα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Κτηνοτροφικών Αποβλήτων και Ζωικών Υπο-προϊόντων στην περιοχή Ορούντας.

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Ποιες κτηνοτροφικές περιοχές θα εξυπηρετεί και εάν το έργο έχει ενταχθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Το έργο έχει ενταχθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και οι κτηνοτροφικές περιοχές που θα εξυπηρετηθούν είναι οι πιο κάτω:

Κοινότητα

Αρ. Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων

Αρεδιού

9

Άγιος Ιωάννης

6

Αγροκηπιά

1

Κάτω Μονή

4

Μένοικο

20

Μιτσερό

2

Ορούντα

11

 

 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1213 –ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Υποομάδα Δαπανών 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης

 

(Επεξηγηματικό Υπόμνημα σελ. 198-9, €65,000)

Το πιο πάνω ποσό διατίθεται σε εκστρατείες διαφώτισης για το περιβάλλον και τις δράσεις (αναλυτικότερη περιγραφή σελ. 198-9 του υπομνήματος).

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Θεωρείτε ότι το ποσό αυτό είναι ικανοποιητικό δεδομένης της κλιματικής κρίσης που διανύουμε και την ανάγκη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Κάθε χρόνο το Τμήμα Περιβάλλοντος δημιουργεί ή/και λαμβάνει μέρος σε διάφορες πρωτοβουλίες για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το περιβάλλον. Επίσης συμμετέχει σε προγράμματα LIFE και INTERREG που το κάθε πρόγραμμα έχει δικό του προϋπολογισμό για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Με την περίοδο της πανδημίας που διανύουμε τα περισσότερα σεμινάρια γίνονται διαδικτυακά και μειώνεται δραστικά το κόστος της φυσικής παρουσίας των συμμετεχόντων. Σε περίπτωση που με τη νέα χρονιά και εφόσον τα υγειονομικά μέτρα το επιτρέπουν, θα καταβληθεί προσπάθεια ν διοργανωθούν περισσότερα σεμινάρια με φυσική παρουσία.

  

Β. Ερωτήσεις επί της γενικότερης πολιτικής του Υπουργείου

ΕΡΩΤΗΣΗ 1:

Σε ερώτηση του ο κ. Χ. Θεοπέμπτου ημερομηνίας 29/07/2021 απευθυνόμενος προς το Υπουργείο ΓΑΑΠ, ζήτησε διευκρινήσεις σχετικά με την πλήρωση είκοσι οκτώ (28) θέσεων Δασικού Λειτουργού (πρώτου διορισμού), η αποπαγοποίηση των οποίων έχει εγκριθεί από πέρσι, καθώς και την αποπαγοποίηση των τριάντα τριών (33) κενών θέσεων Δασικού Λειτουργού (πρώτου διορισμού). Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εάν προτίθεστε να επαναφέρετε τις είκοσι τρεις (23) θέσεις Δασικού Λειτουργού (πρώτου διορισμού) και τις τέσσερις (4) θέσεις Συντηρητή Δασών οι οποίες καταργήθηκαν κατά την περίοδο 2012-2015. Παρακαλείστε όπως μας ενημερώσετε για τις εξελίξεις.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Η πλήρωση των 28 θέσεων Δασικού Λειτουργού (ΔΛ) βρίσκεται στο στάδιο της διεξαγωγής γραπτών εξετάσεων οι οποίες ορίστηκαν από την Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, για τις 12/2/2022. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει αποπαγοποιήσει 26 θέσεις ΔΛ (πρώτου διορισμού), οι οποίες δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 10/12/2021.

Όσον αφορά την επαναφορά των 27 θέσεων (23 ΔΛ και 4 Συντηρητή Δασών) δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2:

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου ημερομηνίας 25/08/2021, αναφέρεται ότι η αίτηση για εγγραφή του Δασικού Κολεγίου ως Ιδρύματος Ανώτερης Εκπαίδευσης είχε προγραμματιστεί για αρχές Οκτωβρίου. Έχει κατατεθεί η αίτηση στο Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης; Ποιες είναι οι ευρύτερες εξελίξεις σχετικά με το Δασικό Κολέγιο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Αναφορικά με το θέμα της υποβολής της αίτησης προς τον Φορέα σημειώνεται ότι έχουν ήδη υποβληθεί τα σχετικά έντυπα στον Φορέα. Μόλις ολοκληρωθούν κάποιες διορθώσεις στα κείμενα και οι σχετικές μεταφράσεις στην αγγλική γλώσσα των δύο αιτήσεων (Ιδρυματική και Αξιολόγηση-Πιστοποίηση Προγράμματος Σπουδών) θα γίνει η πληρωμή των σχετικών τελών στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και αμέσως μετά θα υποβληθούν οι σχετικές αιτήσεις στον Αρμόδιο Φορέα. Η πιο πάνω διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3:

Με βάση την ίδια ανακοίνωση, στο παρόν στάδιο το Δασικό Κολέγιο προσφέρει προγράμματα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης σε στελέχη του Τμήματος Δασών. Πως επομένως δικαιολογούνται τα ποσά που ζητούνται στον προϋπολογισμό (€284.008 για το 2021 και €244.727 για το 2022);

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σχετικά με τα ποσά στους προϋπολογισμούς του 2021 και του 2022, εκτός του ποσού των 23.000 ευρώ που αφορά στην αγορά υπηρεσιών, το υπόλοιπο ποσό αφορά μισθολόγιο του ωρομίσθιου προσωπικού, λειτουργικές δαπάνες καθώς και συντήρηση κτηρίων και εξωραϊσμό.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4:

Αναμένεται ετοιμασία από το Τμήμα Δασών νομικού πλαισίου για τη ρύθμιση της λειτουργίας των κατασκηνωτικών χώρων που βρίσκονται στα κρατικά δάση. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται ετοιμασία του εν λόγω νομικού πλαισίου;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Οι κανόνες λειτουργίας των κατασκηνωτικών χώρων που βρίσκονται στα Κρατικά Δάση, βρίσκονται στα τελικά στάδια. Σε συνεννόηση με το Υφυπουργείο Τουρισμού, έχει προχωρήσει η αναθεώρηση της διαδικασίας με στόχο την ετοιμασία Κανόνων για τη Δασική Αναψυχή στο σύνολό της.

Η αναθεώρηση των κειμένων βρίσκεται στα τελικά στάδια και αναμένεται εντός ενός μηνός να είναι έτοιμο το σχετικό προσχέδιο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5:

Ποιες ενέργειες θα γίνουν για την διάθεση στην αγορά των χαλουμιών που υπάρχουν αδιάθετα στα τυροκομεία;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Τα Υπουργεία Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Εξωτερικών σε συνεννόηση με τον Σύνδεσμο Τυροκόμων Κύπρου προσπαθούν να εξεύρουν νέες αγορές (αφού τυχόν ενέργειες προώθησής τους σε υφιστάμενες αγορές θα διατάρασσε την αγορά) για τα υπό αναφορά προϊόντα, ώστε να διατεθούν το συντομότερο δυνατό. Η όλη διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6:

Ποια μέτρα έχει λάβει το Υπουργείο σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικών για να ρυθμίσει το πρόβλημα καθορισμού των κτηνοτροφικών ζωνών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για εξέταση των θεμάτων που αφορούν στις κτηνοτροφικές περιοχές και ζώνες και άλλες εγκαταστάσεις έχει συσταθεί, μετά από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 88.894, ημερ. 5/2/2020, Τεχνική Επιτροπή η οποία ετοίμασε σχετική Έκθεση που περιλαμβάνει την αξιολόγηση των κτηνοτροφικών περιοχών/ζωνών και εισηγήσεις για συγκεκριμένα και κοστολογημένα μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούνται. Στην Έκθεση που ετοιμάστηκε από την Τεχνική Επιτροπή, συμπεριλήφθηκαν εισηγήσεις που αφορούν στην επαναξιολόγηση όλων των κτηνοτροφικών ζωνών, για να διαπιστωθεί εάν προσφέρονται για κτηνοτροφική ανάπτυξη (τοπογραφικό ανάγλυφο, προσβασιμότητα, ιδιοκτησιακό καθεστώς κ.λπ.).

Περαιτέρω, έχει ετοιμαστεί προσχέδιο πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση της σχετικής Έκθεσης από την Τεχνική Επιτροπή και στο παρόν αναμένονται οι σχετικές απόψεις των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών επί του προσχεδίου της πρότασης, προκειμένου η εν λόγω Πρόταση να προωθηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο.


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

26 Μαΐου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Ερωτήσεις- Απαντήσεις

Ομιλία μου για τον Προϋπολογισμό του 2024

Περιεχόμενα: 1.      Εισαγωγή. 2 2.      Αλλαγές στην εμπορία ρύπων. 2 3.      Ενεργειακή απόδοση κτηρίων. 4 4.      Ενεργειακή φτώχεια. 7 5.      Αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρισμού. 9 6.      Φόρος Άνθρακα 17.40. 9 7.     ...

 • 19-12-2023 22:18:16
 • Hits 304
Άμα λόγω ζωνών κάνουν τη γη μηδενικής ανάπτυξης κάνουν επανεκτίμηση;

Άμα λόγω ζωνών κάνουν τη γη μηδενικής ανάπτυξης κάνουν επανεκτίμηση;

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.03.091 του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2023, προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου«Παρακαλώ όπως ο Υπουργός...

 • 20-10-2023 06:01:56
 • Hits 1406

καθυστέρηση παραχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας στους δικαιούχους οικοπέδων στον Συνοικισμό Αυτοστέγασης Κοκκινοτριμιθιάς

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.200, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ....

 • 27-06-2023 15:38:58
 • Hits 278

Απόβλητα Ηλεκτρονικά τσιγάρα

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.142, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 27-06-2023 15:31:14
 • Hits 271
Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.125, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι...

 • 24-06-2023 17:53:49
 • Hits 353

Συμμετοχή στο Sanctions Coordinators Forum - 2023

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.225, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 24-06-2023 17:49:06
 • Hits 324